EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1304

Komisijas Regula (EK) Nr. 1304/2007 ( 2007. gada 7. novembris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 95/64/EK, Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2003 un (EK) Nr. 1365/2006 attiecībā uz NST 2007, kuru nosaka par vienīgo atsevišķos transporta veidos pārvadāto preču klasifikāciju

OJ L 290, 8.11.2007, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 45 - 47

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1304/oj

8.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1304/2007

(2007. gada 7. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 95/64/EK, Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2003 un (EK) Nr. 1365/2006 attiecībā uz NST 2007, kuru nosaka par vienīgo atsevišķos transporta veidos pārvadāto preču klasifikāciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 8. decembra Direktīvu 95/64/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (1) un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem (2) un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (3) un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (4) un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 95/64/EK, Regulu (EK) Nr. 1172/98 un Regulu (EK) Nr. 91/2003 jāizmanto Transporta statistikas standartizētā preču klasifikācija (NST/R), lai klasificētu pārvadātās preces, proti, jūras pārvadājumu statistikā, autopārvadājumu statistikā un dzelzceļa pārvadājumu statistikā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1365/2006 pa iekšējiem ūdensceļiem pārvadāto preču statistikas klasifikācijā jāizmanto NST/R vai NST 2000 2. red.

(3)

Lai nodrošinātu saskanību ar pārskatīto NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā), 2007. gada jūnijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija (UNECE) pieņēma NST 2000 (NST 2007) jauno pārskatīto redakciju.

(4)

Lai nodrošinātu salīdzināmu pārvadāto preču statistikas aptvērumu visos attiecīgajos transporta veidos, NST 2007 jāpieņem kā vienīgā visos attiecīgajos transporta veidos pārvadāto preču klasifikācija; tas attiecināms gan uz dalībvalstīm, vācot valsts datus, gan uz Komisiju, izplatot statistikas informāciju par pārvadātajām precēm.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 95/64/EK, Regula (EK) Nr. 1172/98, Regula (EK) Nr. 91/2003 un Regula (EK) Nr. 1365/2006.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 95/64/EK grozījums

Direktīvas 95/64/EK III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1172/98 grozījums

Regulas (EK) Nr. 1172/98 D pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 91/2003 grozījums

Regulas (EK) Nr. 91/2003 J pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

4. pants

Regulas (EK) Nr. 1365/2006 grozījums

Regulas (EK) Nr. 1365/2006 F pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

5. pants

Detalizācijas pakāpe Kopienas statistikā

Preču veida klasifikācijā izmanto pirmo klasifikācijas NST 2007 līmeni (20. nodaļas).

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. pārskata gada, ietverot 2008. gada datus.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 320, 30.12.1995., 25. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2005/366/EK (OV L 123, 17.5.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 163, 6.6.1998., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1893/2006 (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 14, 21.1.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1192/2003 (OV L 167, 4.7.2003., 13. lpp.).

(4)  OV L 264, 25.9.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 425/2007 (OV L 103, 20.4.2007., 26. lpp.).

(5)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


PIELIKUMS

NST 2007

Nodaļa

Apraksts

1

Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti; zivis un citi zvejniecības produkti

2

Akmeņogles un brūnogles; jēlnafta un dabasgāze

3

Metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti; kūdra; urāns un torijs

4

Pārtikas produkti, dzērieni un tabaka

5

Tekstilpreces un apģērbi; āda un ādas izstrādājumi

6

Koksne, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles); izstrādājumi no salmiem un pīšanas materiāliem; celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi; iespieddarbi un ierakstīti informācijas nesēji

7

Kokss un naftas pārstrādes produkti

8

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un ķīmiskās šķiedras; gumijas un plastmasas izstrādājumi; kodoldegviela

9

Citi nemetālu minerālprodukti

10

Parastie metāli; gatavie metālizstrādājumi, izņemot mehānismus un iekārtas

11

Iekārtas un aprīkojums, citur neiekļauts; biroju tehnika un datori; elektriskās mašīnas un aparāti, citur neiekļauti; radio, televīzijas un sakaru iekārtas un aprīkojums; medicīnas, precīzijas un optiskie instrumenti; pulksteņi

12

Transportlīdzekļi

13

Mēbeles; citas rūpnieciski ražotas preces, citur neiekļautas

14

Otrreizējās izejvielas; sadzīves atkritumi un citi atkritumi

15

Pasts, pakas

16

Iekārtas un materiāli, ko izmanto preču transportēšanā

17

Preces, ko pārvieto mājsaimniecības un biroja pārcelšanās gadījumā; bagāža, ko transportē atsevišķi no pasažieriem; mehāniskie transportlīdzekļi, ko pārvieto uz remonta vietu; citas preces, kas nav tirdzniecības apritē un nav citur iekļautas

18

Preces, kas iedalītas grupās: vairāku tādu preču grupu salikums, kuras pārvadā kopā

19

Nenosakāmas preces: preces, kuras kāda iemesla dēļ nav identificējamas un tādēļ tās nevar iedalīt atsevišķās grupās no 01 līdz 16

20

Citas citur neiekļautas preces


Top