EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1138

Komisijas Regula (EK) Nr. 1138/2007 ( 2007. gada 1. oktobris ) par atļauju jaunā veidā izmantot benzoskābi ( VevoVitall ) kā dzīvnieku barības piedevu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 256, 2.10.2007, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 108 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2018; Atcelts ar 32018R1550 . Latest consolidated version: 28/08/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1138/oj

2.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 256/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1138/2007

(2007. gada 1. oktobris)

par atļauju jaunā veidā izmantot benzoskābi (VevoVitall) kā dzīvnieku barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 reglamentē atļauju dzīvnieku barības piedevu izmantošanai, kā arī pamatojumu un kārtību šādas atļaujas piešķiršanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju šīs regulas pielikumā minētajam preparātam. Pieteikumam bija pievienoti dati un dokumenti, kas vajadzīgi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktu.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļaujas saņemšanu, lai jaunā veidā izmantotu benzoskābes (Vevo Vitall) preparātu kā dzīvnieku barības piedevu nobarojamām cūkām, ko klasificē kā dzīvnieku barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1730/2006 (2) piešķīra atļauju benzoskābes (VevoVitall) preparāta izmantošanai atšķirtiem sivēniem.

(5)

Pamatojot atļaujas pieteikumu minētās piedevas izmantošanai nobarojamām cūkām, iesniedza jaunus datus. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2007. gada 7. marta atzinumā secināja, ka benzoskābei (VevoVitall) nav kaitīgas iedarbības uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi (3). Atzinumā minēts arī tas, ka benzoskābe (Vevo Vitall) nerada risku, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktu varētu būt par pamatu minētās piedevas aizliegšanai. Saskaņā ar minēto atzinumu šā preparāta izmantošanai nav kaitīgas iedarbības uz šo papildu dzīvnieku kategoriju. Iestādes atzinumā ieteikts ieviest atbilstošus pasākumus lietotāju drošumam. Tomēr tā neuzskata, ka jāievieš īpašas pēcpārdošanas uzraudzības prasības. Turklāt minētajā atzinumā ir apstiprināts ziņojums par barībā lietotās dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

Šā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi šo preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 1. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 325, 24.11.2006., 9. lpp.

(3)  Atzinums, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 sniegusi Zinātnes ekspertu grupa piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā izmantoto vielu jautājumos, par Vevo Vitall (benzoskābes) produkta drošumu un efektivitāti kā dzīvnieku barības piedevu nobarojamām cūkām. Pieņemts 2007. gada 7. martā. The EFSA Journal (2007) 457, 1.–14. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg/kg no kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (samazina urīna pH)

4d210

DSM īpašie produkti

Benzoskābe (VevoVitall)

 

Piedevas sastāvs

Benzoskābe (≥ 99,9 %)

 

Aktīvās vielas raksturojums

Benzolkarbonskābe, fenilkarbonskābe,

C7H6O2

CAS numurs 65-85-0

Maksimālais līmenis

Ftalskābe: ≤ 100 mg/kg

Bifenils ≤ 100 mg/kg

Smagie metāli: ≤ 10 mg/kg

Arsēns: ≤ 2 mg/kg

 

Analīzes metode (1)

Apgrieztā augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfijas (HPLC) fāze kopā ar pārbaudi ar diožu matricas detektoru (DAD)

Nobarojamas cūkas

5 000

10 000

Lietošanas pamācībā ir norādīts:

 

“Papildu dzīvnieku barības piedevas, kuru sastāvā ir benzoskābe, nelieto kā nobarojamu cūku pamatbarību.

 

Papildu dzīvnieku barības piedevas nobarojamām cūkām kārtīgi jāsamaisa ar citām dienas devā iekļautajām barības sastāvdaļām.

 

Lietotāja drošumam: jāievieš pasākumi, lai mazinātu putekļu rašanos, ko var ieelpot no šīs piedevas. Ir pieejamas drošuma datu lapas.”

2017. gada 22. oktobris


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodi ir pieejama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top