EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2038

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1891/2006 ( 2006. gada 18. decembris ) par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras rīcībai reaģēšanas pasākumu kuģu izraisīto piesārņojumu jomā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 394, 30.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 37 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2038/oj

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 394/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr 1891/2006

(2006. gada 18. decembris)

par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras rīcībai reaģēšanas pasākumu kuģu izraisīto piesārņojumu jomā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Daži divpusējie un reģionālie nolīgumi, kas noslēgti starp piekrastes valstīm, kā, piemēram, Helsinku un Barselonas konvencijas, kas noslēgtas attiecīgi 1992. un 1976. gadā, nodrošina savstarpēju palīdzību jūras piesārņojuma gadījumā.

(2)

Regula (EK) Nr. 1406/2002 (3) izveidoja Eiropas Jūras drošības aģentūru (turpmāk “Aģentūra”), lai visā Kopienā nodrošinātu augstu, vienveidīgu un efektīvu kuģošanas drošības un kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanas līmeni.

(3)

Regula (EK) Nr. 724/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002, noteica Aģentūrai jaunus uzdevumus kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanas un reaģēšanas uz piesārņojumu jomā, atbildot uz Kopienas ūdeņos nesen notikušām avārijām, konkrēti, negadījumiem ar naftas tankkuģiem “Erika” un “Prestige”.

(4)

Lai ieviestu šos jaunos uzdevumus piesārņojuma novēršanas un reaģēšanas uz piesārņojumu jomā, Aģentūras Administratīvā padome 2004. gada 22. oktobrī pieņēma gatavības un reaģēšanas pasākumu rīcības plānu, kas nosaka Aģentūras reaģēšanas pasākumus naftas piesārņojuma gadījumos un kas ir vērsts uz optimālu Aģentūras rīcībā esošo resursu izmantošanu (turpmāk “rīcības plāns”).

(5)

Aģentūras reaģēšanas pasākumi piesārņojuma gadījumos, kā noteikts rīcības plānā, attiecas uz pasākumiem informēšanas, sadarbības un koordinēšanas jomā un, galvenokārt, uz to, lai sniegtu operatīvo palīdzību dalībvalstīm, lai cīņai pret naftas piesārņojumu un citiem piesārņojuma veidiem, piemēram, bīstamu un kaitīgu vielu izraisītu piesārņojumu, pēc pieprasījuma nodrošinātu papildu kuģus piesārņojuma novēršanai. Aģentūrai ir jāpievērš īpaša uzmanību zonām, kuras ir atzītas par visjutīgākajām, neierobežojot palīdzību nevienai citai zonai, kam tā ir vajadzīga.

(6)

Aģentūras pasākumiem šajā jomā nebūtu jāatbrīvo piekrastes valstis no atbildības par atbilstīga piesārņojuma novēršanas mehānisma esamību, un tām būtu jāpilda pašreizējie sadarbības noteikumi starp dalībvalstīm vai dalībvalstu grupām šajā jomā. Jūras piesārņojuma gadījumā Aģentūrai jāsniedz palīdzība skartajai(-ām) dalībvalstij(-īm), kuras(-u) vadībā tiek veiktas tīrīšanas darbības.

(7)

Saskaņā ar rīcības plānu Aģentūrai ir jāpiešķir izšķiroša loma centralizētu pārraudzības satelītattēlu pakalpojumu izveidē, piesārņojuma agrīnā atklāšanā, un atbildīgo kuģu identificēšanā. Šī jaunā sistēma paaugstinās datu pieejamību un reaģēšanas efektivitāti uz kuģu izraisītu piesārņojumu.

(8)

Aģentūras nodrošināmais papildu līdzeklis būtu jādara pieejams dalībvalstīm ar Kopienas mehānismu civilās aizsardzības palīdzības intervenču jomā, tostarp nejaušas jūras piesārņošanas gadījumos, kā to nosaka Padomes Lēmums 2001/792/EK, Euratom  (4).

(9)

Lai nodrošinātu pilnīgu rīcības plāna ieviešanu un stiprinātu kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas un reaģēšanas pasākumus, paplašinot pašreizējos pasākumus piesārņojuma novēršanai, Aģentūras vajadzībām būtu jānodrošina dzīvotspējīga un ekonomiski izdevīga sistēma finansēšanai, jo īpaši attiecībā uz operatīvo palīdzību dalībvalstīm.

(10)

Tādējādi ir nepieciešams nodrošināt atbilstīgu finanšu nodrošinājumu Aģentūrai uzticēto uzdevumu reaģēšanas uz piesārņojumu jomā un citu saistīto darbību finansēšanai, balstoties uz daudzgadu saistībām. Kopienas ikgadējo iemaksu apjoms būtu jānosaka saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām.

(11)

Summām, kas iemaksājamas reaģēšanas uz piesārņojumu pasākumu finansēšanai saskaņā jauno finanšu shēmu, būtu jāaptver laikposmu no 2007. līdz 2013. gadam.

(12)

Būtu jāparedz finansējums rīcības plāna ieviešanai, kas aptver to pašu laikposmu.

(13)

Minētā finansējuma apjoms būtu jāuzskata par minimālo summu, kas vajadzīga, lai veiktu Aģentūras uzdevumus, reaģējot uz kuģu radīto piesārņojumu.

(14)

Lai optimizētu saistību asignējumu un ņemtu vērā jebkādas pārmaiņas saistībā ar reaģēšanas pasākumiem uz kuģu izraisītu piesārņojumu, ir nepieciešams nodrošināt konkrēto rīcības vajadzību nepārtrauktu pārraudzību, lai pieļautu ikgadēju finanšu saistību pielāgošanu.

(15)

Tādējādi Aģentūras Administratīvā pārvaldei būtu jāpārskata budžeta saistības, balstoties uz izpilddirektora sagatavoto ziņojumu, lai Aģentūras budžetā veiktu nepieciešamās korekcijas. Tādēļ Regula (EK) Nr. 1406/2002 būtu atbilstīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šī regula paredz detalizētus noteikumus Kopienas finanšu iemaksām Eiropas Jūras drošības aģentūras budžetā tai noteikto uzdevumu veikšanai reaģēšanas uz kuģu izraisīto piesārņojumu jomā un citu saistīto darbību veikšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1406/2002 2. pantu.

2. pants

Definīcija

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“Aģentūra” ir Eiropas Jūras drošības aģentūra, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1406/2002;

b)

“reģionālie nolīgumi” ir divpusēji un reģionāli nolīgumi, kas noslēgti starp piekrastes valstīm, lai sniegtu savstarpēju palīdzību jūras piesārņojuma gadījumā;

c)

“nafta” ir jebkura veida nafta, tostarp jēlnafta, mazuts, nosēdumi, naftas pārstrādes produkti un rafinēti produkti, kā to nosaka 1990. gada Starptautiskā Konvencija par gatavību, reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma gadījumos;

d)

“bīstamas un kaitīgas vielas” ir jebkuras vielas, izņemot naftu, kuras, iekļūstot jūras vidē var radīt draudus cilvēka veselībai, kaitēt dzīvajiem resursiem un dzīvībai jūrā, nodarīt bojājumus iekārtām vai traucēt cita veida likumīgu jūras izmantošanu, kā to nosaka 2000. gada Protokols par gatavību, reaģēšanu un sadarbību bīstamu un kaitīgu vielu izraisīta piesārņojuma gadījumos.

3. pants

Joma

Regulas 1. pantā minētās Kopienas finanšu iemaksas tiek piešķirtas Aģentūrai ar mērķi finansēt tādas darbības, kā, piemēram rīcības plānā minētās, kas jo īpaši atteicas uz:

a)

informēšanu un labākās prakses, veidu un inovāciju apkopošanu, analizēšanu un izplatīšanu, kā, piemēram, līdzekļus tilpņu iztukšošanas uzraudzībai, reaģēšanas jomā uz kuģu izraisītu piesārņojumu;

b)

sadarbību un koordinēšanu, un tehniskas un zinātniskas palīdzības sniegšanu dalībvalstīm un Komisijai attiecīgos reģionālos nolīgumos noteikto pasākumu ietvaros;

c)

operatīvo palīdzību un atbalstu, pēc pieprasījuma ar tādiem papildu līdzekļiem kā atbalsta kuģi un aprīkojums piesārņojuma novēršanai, dalībvalstu reaģēšanas uz piesārņojumu darbības gadījumos, kad rodas apzināts vai nejaušs kuģu izraisīts piesārņojums.

4. pants

Kopienas finansējums

Regulas 3. pantā minēto uzdevumu īstenošanai paredzētais finansējums laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim ir EUR 154 000 000.

Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējiinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai. Šajā sakarā saskaņā ar 3. panta c) punktu ir jāgarantē dalībvalstīm nepieciešamais operatīvās palīdzības finansējums.

5. pants

Uzraudzības esošās spējas

Lai noteiktu prasības operatīvajai palīdzībai, kā, piemēram, papildu kuģi piesārņojuma novēršanai, ko Aģentūra nodrošina dalībvalstīm, Aģentūra regulāri sastāda sarakstu par privātiem un valsts reaģēšanas mehānismiem uz piesārņojumu, un dažādu Eiropas Savienības reģionu reaģēšanas spējām.

6. pants

Kopienas finanšu interešu aizsardzība

1.   Komisija un Aģentūra nodrošina, ka, ieviešot saskaņā ar šo regulu finansēto rīcību, Kopienas finanšu intereses tiek aizsargātas, piemērojot profilakses pasākumus pret krāpšanu, korupciju un citām pretlikumīgām rīcībām, veicot efektīvas pārbaudes un piedzenot neatbilstoši izmaksātās summas, un, ja nelikumības ir atklātas, piemērojot sodus, kas ir iedarbīgi, samērīgi ar nodarījumu un attur no pārkāpumiem, saskaņā ar Padomes Regulām (Euratom, EK) Nr. 2988/95 (5) un (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (6), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 (7).

2.   Saskaņā ar šo regulu finansētai rīcībai Regulas (Euratom, EK) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā minēto nelikumību jēdziens nozīmē Kopienas tiesību normas vai līgumsaistību pārkāpumu, ko rada kāda saimnieciskās darbības subjekta rīcība vai nolaidība, kas kaitē vai varētu kaitēt Eiropas Savienības budžetam vai tās pārvaldītiem budžetiem, veicot nepamatotus izdevumus.

3.   Komisija un Aģentūra, katra saskaņā ar savu kompetences jomu, raugās, lai šajā regulā paredzēto Kopienas darbību finansēšanā tiktu sasniegta naudas vislabākā vērtība.

7. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1406/2002

Regulu (EK) Nr. 1406/2002 groza šādi:

a)

10. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“l)

pārskata detalizētā plāna finanšu izpildi, ko nosaka k) apakšpunkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1891/2006. gada 18. decembrī par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras rīcībai reaģēšanas pasākumu kuģu izraisīto piesārņojumu jomā (8) paredzētās budžeta saistības, balstoties uz šīs regulas 15. panta 2. punkta g) apakšpunktā minēto ziņojumu. Šo pārskatu veic pēc tam, kad ir izveidots aprēķinu ziņojums par Aģentūras ieņēmumiem un izdevumiem nākošajā finanšu gadā, kā tas paredzēts šīs regulas 18. panta 5. punktā.”

b)

15. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“g)

līdz katra gada 31. janvārim viņš vai viņa iesniedz Komisijai un Administratīvajai padomei ziņojumu par Aģentūras detalizētā gatavības un reaģēšanas pasākumu plāna finanšu izpildi un sniedz aktualizētu informāciju par minēta plāna ietvaros finansēto pasākumu statusu. Savukārt, Komisija informācijai pārsūta minēto ziņojumu Eiropas Parlamentam un komitejai, kas izveidota saskaņā ar Lēmuma Nr. 2850/2000/EK 4. pantu, un komitejai, kas minēta Lēmuma 2001/792/EK, Euratom 9. pantā.”

8. pants

Starpposma novērtēšana

Balstoties uz Aģentūras sniegto informāciju, Komisija ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas ieviešanu. Ziņojumā, kuru sagatavo, neskarot Aģentūras Administratīvās pārvaldes lomu, ir izklāstīti 4. pantā minēto Kopienas iemaksu izlietošanas rezultāti attiecībā uz saistībām un izdevumiem par laikposmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim.

Pamatojoties uz minēto ziņojumu, Komisija piemērotos gadījumos iesniedz šīs regulas grozījumu priekšlikumus, lai ņemtu vērā zinātnes jaunākos sasniegumus cīņā pret kuģu izraisīto jūras piesārņojumu, tostarp arī naftas vai bīstamu un kaitīgu vielu radīto piesārņojumu.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. decembrī.

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J.-E. ENESTAM


(1)  OV C 28, 3.2.2006., 16. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 5. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums.

(3)  OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 724/2004 (OV L 129, 29.4.2004., 1. lpp.).

(4)  OV L 297, 15.11.2001., 7. lpp.

(5)  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

(6)  Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.).

(8)  OV L 394, 30.12.2006, p. 1;


Top