EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0575

Komisijas Regula (EK) Nr. 575/2006 ( 2006. gada 7. aprīlis ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes pastāvīgo zinātnes ekspertu grupu skaitu un nosaukumu

OJ L 100, 8.4.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 332–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 271 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/575/oj

8.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 575/2006

(2006. gada 7. aprīlis),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes pastāvīgo zinātnes ekspertu grupu skaitu un nosaukumu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 28. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Augu veselības aizsardzība ir būtiski svarīgs pārtikas aprites drošības faktors, un pēdējā laikā aizvien biežāk tiek veikts fitosanitārā riska zinātniskais novērtējums.

(2)

Pamatojoties uz speciālajām zināšanām, kas ir tās zinātnes ekspertu grupas rīcībā, kura ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes struktūrā un sniedz atzinumus par augu veselību, augu aizsardzības līdzekļiem un to atliekvielām, ir iespējams veikt tikai fragmentāru un ierobežotu zinātnisku novērtējumu augu veselības jomā. Attiecīgi, lai varētu apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc zinātniskajiem atzinumiem augu veselības jomā, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde iesniedza Komisijai oficiālu lūgumu izveidot jaunu pastāvīgo zinātnes ekspertu grupu, kurā koncentrētu daudzveidīgas speciālās zināšanas tādās ar augu veselību saistītās jomās kā entomoloģija, mikoloģija, virusoloģija, bakterioloģija, botānika, agronomija, augu karantīna un augu slimību epidemioloģija.

(3)

Rēķinoties ar atsevišķas zinātnes ekspertu grupas izveidi augu veselības jautājumos, ir jāgroza nosaukums “zinātnes ekspertu grupai jautājumos, kas saistīti ar augu veselību, augu aizsardzības līdzekļiem un to atliekām”.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 178/2002 ir jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 178/2002 28. panta 4. punktu groza šādi:

1)

minētā punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

zinātnes ekspertu grupu jautājumos, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļiem un to atliekvielām;”

2)

pievieno šādu i) apakšpunktu:

“i)

zinātnes ekspertu grupu jautājumos, kas saistīti ar augu veselību.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1642/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 4. lpp.).


Top