EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2173

Padomes Regula (EK) Nr. 2173/2005 ( 2005. gada 20. decembris ) par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā

OJ L 347, 30.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 416–421 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 030 P. 130 - 135

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

30.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 347/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2173/2005

(2005. gada 20. decembris)

par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome un Eiropas Parlaments pauda gandarījumu attiecībā uz Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par ES Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) kā par pirmo soli, lai risinātu aktuālus nelikumīgas mežistrādes un ar to saistītās tirdzniecības jautājumus.

(2)

Rīcības plānā uzsvērtas mežu pārvaldes reformas un resursu palielināšana, to atbalstot ar darbībām, kuru mērķis ir attīstīt daudzpusēju sadarbību un ar pieprasījumu saistītus papildu pasākumus, lai mazinātu nelikumīgi iegūtas koksnes patēriņu un palīdzētu sasniegt plašāku mērķi – ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu kokmateriālu ražotājās valstīs.

(3)

Rīcības plānā norādīts, kā izveidot licencēšanas sistēmu kā pasākumu, lai nodrošinātu, ka Kopienā var ievest tikai saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem likumīgi iegūtus koksnes izstrādājumus, un plānā ir uzsvērts, ka minētajai licencēšanas sistēmai nebūtu jāliek šķēršļi likumīgai tirdzniecībai.

(4)

Licencēšanas sistēmas īstenošanai nepieciešama pārbaužu un kontroles sistēma, attiecīgus koksnes izstrādājumus importējot Kopienas teritorijā, lai garantētu šādu izstrādājumu likumīgu ieguvi.

(5)

Lai to nodrošinātu, Kopienai būtu jānoslēdz brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus ar valstīm un reģionālām organizācijām, kas uzliek juridiskas saistības partnervalstij vai reģionālai organizācijai īstenot licencēšanas sistēmu noteiktā grafikā, kas ietverts katrā partnerattiecību nolīgumā.

(6)

Saskaņā ar licencēšanas sistēmu konkrētiem koksnes izstrādājumiem, ko eksportē no kādas partnervalsts un ko Kopienā ieved kādā muitas punktā, kas ir norīkots ļaut tiem brīvu apriti, vajadzētu būt partnervalsts izdotai licencei, apliecinot, ka koksnes izstrādājumi ir ražoti no attiecīgās valsts koksnes, kas ir likumīgi iegūta, vai koksnes, kas ir likumīgi importēta partnervalstī saskaņā ar tās tiesību aktiem, kā paredzēts attiecīgā partnerattiecību nolīgumā. Atbilstību šiem noteikumiem būtu jāpārrauga trešai pusei.

(7)

Kompetentām dalībvalstu iestādēm būtu jāpārliecinās, ka visiem sūtījumiem ir spēkā esoša licence, pirms sūtījumam, kam izdota attiecīgā licence, ļauj brīvu apriti Kopienā.

(8)

Katrai dalībvalstij būtu jānosaka sodus, ko piemēro šīs regulas pārkāpumu gadījumā.

(9)

Licencēšanas sistēmai sākotnēji būtu jāattiecas uz ierobežotu koksnes izstrādājumu klāstu. Panākot vienošanos, izstrādājumu klāstu varētu paplašināt ar citu kategoriju izstrādājumiem.

(10)

Vajadzības gadījumā ir svarīgi uzreiz pārskatīt pielikumus, kuros norādītas valstis un izstrādājumi, uz ko attiecas licencēšanas sistēma. Šādā pārskatīšanā būtu jāņem vērā partnerattiecību nolīgumu īstenošanā gūtos panākumus. Partnervalsti var iekļaut I pielikumā, kad tā paziņo Komisijai un kad Komisija apstiprina, ka partnervalsts ir izveidojusi visus vajadzīgos kontroles mehānismus, kas vajadzīgi, lai varētu izdot licences visiem izstrādājumiem, kas ir uzskaitīti II pielikumā. Partnervalsti var svītrot no I pielikuma vai nu gadu pēc tam, kad tā ir paziņojusi nodomu lauzt partnerattiecību nolīgumu, vai arī uzreiz – partnerattiecību nolīguma pārtraukšanas gadījumā.

(11)

Regulas II pielikumu var grozīt, ja Komisija un visas partnervalstis piekrīt grozījumam. III pielikumu var grozīt, ja Komisija un attiecīgā partnervalsts piekrīt grozījumam.

(12)

Regulas I, II un III pielikuma grozījumi būtu tehnisks īstenošanas pasākums, un to pieņemšana būtu jāuztic Komisijai, lai atvieglotu un vienkāršotu procedūru. Grozījumos būtu jāietver preču četrciparu kodus – pozīcijām – vai sešciparu kodus – apakšpozīcijām saskaņā ar Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas I pielikuma pašreizējo versiju.

(13)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (1), nošķirot pasākumus, uz ko attiecas regulatīvo komiteju procedūra, no tiem, uz ko attiecas vadības komiteju procedūra, dažos gadījumos un efektivitātes stiprināšanai vadības komiteju procedūru uzskatot par piemērotāko,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

TEMATS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

1.   Ar šo regulu izveido Kopienas noteikumu kopumu dažu koksnes izstrādājumu importam, īstenojot FLEGT licencēšanas sistēmu.

2.   Licencēšanas sistēmu īsteno ar partnerattiecību nolīgumiem, kas noslēgti ar kokmateriālu ražotājām valstīm.

3.   Šo regulu piemēro koksnes izstrādājumu, kas uzskaitīti II un III pielikumā, importam no I pielikumā uzskaitītajām partnervalstīm.

2. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas.

1)

“Meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības licencēšanas sistēma” (turpmāk – “FLEGT licencēšanas sistēma”) ir licenču izsniegšana koksnes izstrādājumu eksportam uz Kopienu no partnervalstīm un tās īstenošana Kopienā, jo īpaši – Kopienas noteikumi par robežkontrolēm.

2)

“Partnervalsts” ir katra valsts vai reģionāla organizācija, kas pievienojas partnerattiecību nolīgumam, kā minēts I pielikumā.

3)

“Partnerattiecību nolīgums” ir Kopienas un partnervalsts nolīgums, ar ko Kopiena un attiecīgā partnervalsts apņemas sadarboties, atbalstot FLEGT rīcības plānu, kā arī īstenojot FLEGT licencēšanas sistēmu.

4)

“Reģionāla organizācija” ir tādu suverēnu valstu organizācija, kuras deleģējušas šai organizācijai pilnvaras to vārdā pievienoties partnerattiecību nolīgumam FLEGT reglamentētā licencēšanas sistēmā I pielikumā norādītās jomās.

5)

FLEGT licence” ir konkrētai kravai vai konkrētam tirgus dalībniekam izsniegts, pret viltojumiem drošs standartformas dokuments, ko var pārbaudīt, ko nevar grozīt, kurš apliecina, ka šī krava atbilst FLEGT licencēšanas sistēmas prasībām, un ko ir atbilstīgi izdevusi un apstiprinājusi partnervalsts licences izdevēja iestāde. Licenču izsniegšana, reģistrēšana un izplatīšana var attiecīgi notikt papīra vai elektroniskā formā.

6)

“Tirgus dalībnieks” ir privāta vai publiska organizācija, kas ir iesaistīta mežsaimniecības, kā arī koksnes izstrādājumu pārstrādes vai tirdzniecības darbībās.

7)

“Licenču izdevēja(-s) iestāde(-es)” ir iestāde(-s), ko ir norīkojusi partnervalsts, lai izdotu un apstiprinātu FLEGT licences.

8)

“Kompetentā(-s) iestāde(-es)” ir iestāde(-s), ko ir noteikušas dalībvalstis, lai pārbaudītu FLEGT licences.

9)

“Koksnes izstrādājumi” ir II un III pielikumā uzskaitītie izstrādājumi, kam piemēro FLEGT licencēšanas sistēmu, un kurus, importējot Kopienā, nevar raksturot kā “nekomerciālas preces”, kā noteikts 1. panta 6. punktā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2);

10)

“Likumīgi ražoti kokmateriāli” ir koksnes izstrādājumi, ko ražo no vietējas likumīgi iegūtas koksnes vai no koksnes, kas ir likumīgi importēta partnervalstī saskaņā ar šīs partnervalsts noteiktiem tiesību aktiem, kuri ir paredzēti partnerattiecību nolīgumā.

11)

“Imports” ir koksnes izstrādājumu laišana brīvā apgrozībā Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/1992 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3) 79. panta nozīmē.

12)

“Krava” ir koksnes izstrādājumu krava.

13)

“Eksports” ir koksnes izstrādājumu fiziska izvešana no partnervalsts jebkuras ģeogrāfiskas teritorijas daļas, lai ievestu Kopienā.

14)

“Trešās puses veikta pārraudzība” ir sistēma, ar kuru organizācija, kas ir neatkarīga no partnervalsts iestādēm un no mežistrādes un kokapstrādes nozares, uzrauga un ziņo par FLEGT licencēšanas sistēmas darbību.

II   NODAĻA

LICENCĒŠANAS SISTĒMA

3. pants

1.   FLEGT licencēšanas sistēmu piemēro vienīgi koksnes izstrādājumu importam no partnervalstīm.

2.   Katrā partnerattiecību nolīgumā iekļauj saistību izpildes grafiku, par ko ir panākta vienošanās.

4. pants

1.   No partnervalstīm eksportētu koksnes izstrādājumu imports Kopienā ir atļauts vienīgi tad, ja uz kravas sūtījumu attiecas FLEGT licence.

2.   Ja darbojas sistēmas, kas garantē likumīgu izcelsmi no partnervalstīm eksportētiem koksnes izstrādājumiem, kā arī tās nodrošina šo izstrādājumu ticamu izsekojamību, tādas sistēmas var izmantot kā pamatu FLEGT licencei. Tas ir iespējams ar nosacījumu, ka ir veikts šo sistēmu izvērtējums, un tās ir apstiprinātas saskaņā ar 11. panta 2. punktā paredzēto procedūru, lai garantētu koksnes izstrādājumu likumīgu izcelsmi.

3.   To sugu koksnes izstrādājumi, kas uzskaitīti A, B un C pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (4), ir atbrīvoti no šā panta 1. punktā paredzētajām prasībām. Komisija saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto procedūru pārskata šo atbrīvojumu līdz 2010. gada 30. decembrim.

5. pants

1.   FLEGT licence katrai kravai ir pieejama kompetentai iestādei, iesniedzot to reizē ar muitas deklarāciju šai kravai, lai ļautu tās brīvu apriti Kopienā. Kompetentās iestādes elektroniski vai papīra formātā reģistrē un saglabā ierakstu par FLEGT licenci kopā ar atbilstošo muitas deklarāciju.

Koksnes izstrādājumu imports saskaņā ar tirgus dalībniekam izdotu FLEGT licenci ir atļauts, kamēr ir derīga tirgus dalībnieka licence.

2.   Gadījumā, ja rodas problēmas, kas traucē FLEGT licencēšanas sistēmas efektīvu darbību, kompetentās iestādes Komisijai, Komisijas ieceltām personām vai struktūrām nodrošina pieeju atbilstīgiem dokumentiem un datiem.

3.   Kompetentās iestādes nodrošina pieeju atbilstīgiem dokumentiem un datiem partnervalstu ieceltām personām vai struktūrām, kas veic FLEGT licencēšanas sistēmas trešās personas veiktu pārraudzību, ar izņēmumu, ka kompetentajām iestādēm nav jāsniedz nekāda informācija, kuru tām nav atļauts izplatīt saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

4.   Kompetentās iestādes pieņem lēmumu, vai ir vajadzīga turpmāka kravu pārbaude, izmantojot riska pieeju.

5.   Ja ir šaubas par licences derīgumu, kompetentās iestādes var lūgt licences izdevējai iestādei veikt papildu pārbaudi un lūgt papildu paskaidrojumus saskaņā ar noteikumiem partnerattiecību nolīgumā ar eksporta valsti.

6.   Dalībvalstis var iekasēt nodevas, lai segtu vajadzīgos izdevumus, kas radušies, kompetentām iestādēm veicot oficiālas kontroles darbības atbilstīgi šim pantam.

7.   Muitas iestādes var pārtraukt koksnes izstrādājumu laišanu apgrozībā vai aizturēt koksnes izstrādājumus, ja ir pamats uzskatīt, ka licence var būt nederīga. Pārbaudes laikā radušās izmaksas ir importētāja ziņā, izņemot gadījumus, kad dalībvalstis ir noteikušas savādāk.

8.   Katra dalībvalsts nosaka sodus, ko piemēro gadījumos, ja ir pārkāpta šī regula. Sodi ir efektīvi, samērīgi un preventīvi.

9.   Komisija saskaņā ar procedūru, kas minēta 11. panta 3. punktā, pieņem sīki izstrādātas prasības šā panta piemērošanai.

6. pants

1.   Ja kompetentas iestādes konstatē, ka 4. panta 1. punktā paredzētā prasība nav ievērota, tā rīkojas atbilstīgi spēkā esošiem attiecīgās valsts tiesību aktiem.

2.   Dalībvalstis dara zināmu Komisijai visu informāciju, kas norāda, ka šo regulu neievēro vai tā nav ievērota.

7. pants

1.   Dalībvalstis norīko kompetentas iestādes, kas ir atbildīgas par šīs regulas īstenošanu un Komisijas informēšanu.

2.   Komisija dara zināmus visām dalībvalstu kompetentām iestādēm partnervalstu norīkoto licences izsniedzēju iestāžu nosaukumus un citu informāciju par šīm iestādēm, autentisku zīmogu un parakstu paraugus, kas apliecina, ka licence ir izdota likumīgi, kā arī citu būtisku informāciju saistībā ar licencēm.

8. pants

1.   Dalībvalstīm līdz 30. aprīlim ir jāiesniedz gada ziņojums par iepriekšējo kalendāro gadu, kurā iekļauta šāda informācija:

a)

koksnes izstrādājumu daudzums, kas importēts Kopienā saskaņā ar FLEGT licencēšanas sistēmu, par katru HS pozīciju, kā minēts II un III pielikumā, un par katru partnervalsti;

b)

saņemto FLEGT licenču skaits, par katru HS pozīciju, kā minēts II un III pielikumā, un par katru partnervalsti;

c)

gadījumu skaits, kad piemērots 6. panta 1. punkts, kā arī attiecīgo koksnes izstrādājumu daudzums.

2.   Lai atvieglotu FLEGT licencēšanas sistēmas uzraudzību, Komisija nosaka gada ziņojumu formu.

3.   Komisija katru gadu līdz 30. jūnijam sagatavo gada apkopojuma ziņojumu, pamatojoties uz dalībvalstu gada ziņojumos sniegto informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, un padara tās publiski pieejamas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001 gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (5).

III   NODAĻA

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

9. pants

Divus gadus pēc tam, kad ir stājies spēkā pirmais partnerattiecību nolīgums, Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu, kura pamatā ir 8. panta 3. punktā minētie apkopojuma ziņojumi un partnerattiecību nolīgumu pārskati. Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno FLEGT licencēšanas sistēmas uzlabošanas priekšlikumus.

10. pants

1.   Komisija saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto procedūru var grozīt partnervalstu un to iecelto licences izdevēju iestāžu sarakstu, kā noteikts I pielikumā.

2.   Komisija saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto procedūru var grozīt II pielikumā ietverto sarakstu ar koksnes izstrādājumiem, kam piemēro FLEGT licencēšanas sistēmu. Grozījumus pieņem Komisija, ņemot vērā FLEGT partnerattiecību nolīgumu īstenošanu. Grozījumos ietver četrciparu preču kodus pozīcijām vai sešciparu preču kodus apakšpozīcijām saskaņā ar Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas I pielikuma pašreizējo versiju.

3.   Komisija saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto procedūru var grozīt III pielikumā ietverto koksnes izstrādājumu sarakstu, kuriem piemēro FLEGT licencēšanas sistēmu. Grozījumus pieņem Komisija, ņemot vērā FLEGT partnerattiecību nolīgumu īstenošanu. Grozījumos ietver četrciparu preču kodus pozīcijām vai sešciparu preču kodus apakšpozīcijām saskaņā ar Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas I pielikuma pašreizējo versiju un piemēro vienīgi saistībā ar partnervalstīm, kā noteikts III pielikumā.

11. pants

1.   Komisijai palīdz Meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) komiteja (turpmāk – “Komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

12. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 20. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 883/2005 (OV L 148, 11.6.2005., 5. lpp.).

(3)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(4)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1332/2005 (OV L 215, 19.8.2005., 1. lpp.).

(5)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.


I PIELIKUMS

PARTNERVALSTIS UN TO NORĪKOTĀS LICENČU IZDEVĒJAS IESTĀDES


II PIELIKUMS

Koksnes izstrādājumi, kuriem FLEGT licencēšanas sistēmu piemēro neatkarīgi no partnervalsts

HS – pozīcija

Apraksts

4403

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas.

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka.

4407

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm.

4408

Loksnes finierim (tostarp loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm.

4412

Saplāksnis, finierētas plātnes un līdzīgi laminēti koksnes materiāli.


III PIELIKUMS

Koksnes izstrādājumi, kuriem FLEGT licencēšanas sistēmu piemēro vienīgi saistībā ar attiecīgajām partnervalstīm

Partnervalsts

HS – pozīcija

Apraksts

 

 

 


Top