EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0366

2005/366/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 4. marts), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 95/64/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru un groza tās pielikumus (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 463) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 123, 17.5.2005, p. 1–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 279–345 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 5 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 5 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009; Iesaist. atcelta ar 32009L0042 . Latest consolidated version: 15/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/366/oj

17.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/1


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 4. marts),

ar ko īsteno Padomes Direktīvu 95/64/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru un groza tās pielikumus

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 463)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/366/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 8. decembra Direktīvu 95/64/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu un 12. pantu,

tā kā:

(1)

Vajadzīgi papildu statistiskas mainīgie lielumi, definīcijas un struktūra statistikas datu grupām, lai noteiktu atšķirības, vācot datus par kruīza pasažieriem.

(2)

Ir jāmaina kravu veidu klasifikācija, lai nodrošinātu skaidru statistikas darbības jomas noteikšanu.

(3)

Nomenklatūra par jūras piekrastes rajoniem un nomenklatūra par kuģu reģistrācijas valsti ir jāpielāgo tehniskajai attīstībai.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 95/64/EK 12. panta pirmo ievilkumu Komisija pēc pirmā pieprasījuma var pieņemt pielikumu saturu. Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 95/64/EK.

(5)

Saskaņā ar Direktīvas 95/64/EK 4. pantu Komisija var izstrādāt un atjaunināt ostu sarakstu, kurā ostām ir piešķirti kodi un kuras ir klasificētas atbilstīgi valstīm un jūras piekrastes rajoniem.

(6)

Komisijas 1998. gada 13. maija Lēmumā 98/385/EK par noteikumiem, kas jāievēro, ieviešot Padomes Direktīvu 95/64/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru jūras pārvadājumiem (2), ir paredzēts ostu saraksts.

(7)

Ostu saraksts ir jāatjaunina. Tāpēc attiecīgi jāgroza Komisijas Lēmums 98/385/EK.

(8)

Ar Komisijas 2000. gada 28. aprīļa Lēmumu 2000/363/EK par īstenošanas noteikumiem Padomes Direktīvai 95/64/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (3) tika grozīts Direktīvas 95/64/EC II, IV, V un VIII pielikums un ostu saraksts, kas iekļauts Lēmuma 98/385/EK II pielikumā. Tāpēc to var atcelt.

(9)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi atbilst Eiropas Kopienu Statistikas programmu komitejas atzinumam, kas izveidota ar Padomes 1989. gada 19. jūnija Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 95/64/EK I, II, IV, V, VI un VIII pielikums tiek aizstāts ar šī lēmuma I, II, III, IV, V un VI pielikumu.

2. pants

Ostu saraksts, kas iekļauts lēmuma 98/385/EK II pielikumā, tiek aizstāts ar atjauninātu ostu sarakstu, kur ostām piešķirti kodi un ostas ir klasificētas pēc valstīm un jūras piekrastes rajoniem, kā noteikts šī lēmuma VII pielikumā.

3. pants

Lēmums 2000/363/EK tiek atcelts.

Jebkuras atsauces uz atcelto lēmumu attiecas uz šo lēmumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Šo lēmumu piemēro no 2004. gada, aptverot 2004. gada datus.

Briselē, 2005. gada 4. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 320, 30.12.1995., 25. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 174, 18.6.1998., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  OV L 132, 5.6.2000., 1. lpp.

(4)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

MAINĪGIE LIELUMI UN DEFINĪCIJAS

1.   Statistikas mainīgie lielumi

a)   Informācija par kravām un pasažieriem

preču bruto svars tonnās,

kravas veids saskaņā ar nomenklatūru, kas paredzēta II pielikumā,

preču apraksts, izmantojot III pielikuma nomenklatūru,

pārskata osta,

kustības virziens: kravas ievešana vai izvešana,

attiecībā uz kravām, ko ieved: iekraušanas osta (t.i., osta, kurā kravu iekrāva kuģī, ar ko kravu ieveda statistiskās pārskata ostā), izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) atsevišķas ostas, kuras minētas ostu sarakstā, un ārpus EEZ esošās jūras piekrastes rajonus, kas minētas IV pielikumā,

attiecībā uz kravām, ko izved: izkraušanas osta (t.i., osta, kurā kravu izkraus no kuģa, ar ko kravu izveda no statistiskās pārskata ostas), izmantojot EEZ atsevišķas ostas, kas minētas ostu sarakstā, un ārpus EEZ esošās jūras piekrastes rajonus, kas minētas IV pielikumā,

pasažieru skaits, kuri dodas jūras braucienā vai beidz to, kā arī tranzītā kruīza pasažieru skaits.

Attiecībā uz precēm, ko pārvadā konteineros vai ro-ro vienībās, papildus sniedz šādas sīkākas ziņas:

kopējais konteineru skaits (ar vai bez kravas),

konteineru skaits, kuros nav kravas,

kopējais pārvietojamo (ro-ro) vienību skaits, ar vai bez kravas,

pārvietojamo (ro-ro) vienību skaits, kurās nav krava.

b)   Informācija par kuģi

kuģu skaits,

kuģu kravnesība vai bruto tonnāža,

kuģu reģistrācijas valsts vai teritorija, izmantojot V pielikumā norādīto nomenklatūru,

kuģu tips, izmantojot VI pielikuma nomenklatūru,

kuģu izmērs, izmantojot VII pielikuma nomenklatūru.

2.   Definīcijas

a)

“Kravas konteiners” ir transporta aprīkojuma priekšmets, kas ir:

1.

pastāvīgs un līdz ar to pietiekami izturīgs, lai to izmantotu atkārtoti;

2.

speciāli izveidots, lai atvieglotu kravu pārvadāšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem bez vajadzības veikt pārkraušanu starpposmos;

3.

aprīkots ar ierīcēm, lai to varētu ātri pārvietot, jo īpaši no viena transporta veida citā;

4.

izveidots tā, lai to varētu viegli piepildīt un iztukšot;

5.

un kura garums ir 20 pēdas vai lielāks.

b)

“Ro-ro vienība” ir kravu pārvadāšanai domāta iekārta ar riteņiem, piemēram, kravas automobilis, piekabe vai puspiekabe, ko var iebraukt vai ievilkt kuģī. Šī definīcija ietver ostas vai kuģa piekabes. Klasifikācijas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas ECE Ieteikumam Nr. 21 “Kravu, iesaiņojumu un iesaiņojuma materiālu veidu kodi”.

c)

“Konteinerkrava” ir konteineri ar kravu vai bez tās, kurus ieceļ kuģos, ar ko tos pārvadā pa jūru, vai izceļ no tiem.

d)

“Ro-ro krava” ir kravas, kas ir vai nav konteineros, uz ro-ro vienībām, un ro-ro vienības, ko uzripina un noripina no kuģiem, ar ko tās pārvadā pa jūru.

e)

“Preču bruto svars” ir pārvadājamo preču tonnāža, ieskaitot iesaiņojumu, bet neieskaitot konteineru vai ro-ro vienību taras svaru.

f)

“Kravnesība (DWT)” ir starpība tonnās starp kuģa ūdensizspaidu ūdenī ar blīvumu 1,025 pie vasaras kravas ūdenslīnijas un tukša kuģa svaru, t. i., tāda kuģa ūdensizspaidu tonnās, kura tvertnēs nav kravas, degvielas, smēreļļu, balasta ūdens, svaiga ūdens un dzeramā ūdens un uz kura nav izmantojamu krājumu, kā arī pasažieru, apkalpes un viņu mantu.

g)

“Bruto tonnāža” ir kuģa kopējā izmēra mērs, ko nosaka saskaņā ar 1969. gada Starptautiskās kuģu tonnāžas noteikšanas konvencijas noteikumiem.

h)

“Kruīza pasažieris” ir pasažieris, kas veic izbraukumu uz kruīza kuģa. Pasažieri, kuri dodas dienas izbraukumos tiek izslēgti.

i)

“Kruīza kuģis” ir pasažieru kuģis, kas paredzēts, lai nodrošinātu pasažierus ar visām tūrisma sniegtajām iespējām. Visiem pasažieriem ir kajītes. Uz klāja tiek piedāvātas izklaides iespējas. Kuģi, kas sniedz parastos prāmja pakalpojumus, ir izslēgti, — pat tad, ja daži pasažieri uztver pakalpojumus kā jūras braucienu. Turklāt tiek izslēgti kravu pārvadājoši kuģi, kas var pārvadāt ļoti ierobežotu pasažieru skaitu, kuri dzīvo personīgos treileros. Kuģi, kas paredzēti tikai dienas izbraukumiem arī tiek izslēgti.

j)

“Tranzītā kruīza pasažieri” ir kruīza pasažieru īsas vizītes uz tūristu atrakcijām ostu pilsētās, dzīvojot kajītē uz kuģa.”


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

KRAVAS VEIDU KLASIFIKĀCIJA

Kategorija (1)

Viencipara

kods

Divciparu

kods

Apraksts

Tonnāža

Skaits

Šķidrās kravas

1

1X

Šķidro kravu preces (bez kravas vienībām)

X

 

11

Sašķidrināta gāze

X

 

12

Jēlnafta

X

 

13

Naftas produkti

X

 

19

Citas šķidro kravu preces

X

 

Sausās kravas

2

2X

Sauso kravu preces (bez kravas vienībām)

X

 

21

Metāls

X

 

22

Akmeņogles

X

 

23

Lauksaimniecības produkti (piem., graudi, soja, tapioka)

X

 

29

Citas sauso kravu preces

X

 

Konteinerkravas

3

3X

Lielie konteineri

X (2)

X

31

20' kravas vienības

X (2)

X

32

40' kravas vienības

X (2)

X

33

Kravas vienības, kas > 20' un < 40'

X (2)

X

34

Kravas vienības, kas > 40'

X (2)

X

Uzripināmās/noripināmās kravas

(pašpiedziņas)

5

5X

Pašpiedziņas pārvietojamās vienības

X

X

51

Kravas autransporta līdzekļi un attiecīgās piekabes

X (2)

X

52

Vieglie automobiļi, motocikli un to piekabes/dzīvojamās piekabes

 

X (3)

53

Pasažieru autobusi

 

X (3)

54

Tirdzniecības transports (ieskaitot importējamos/eksportējamos mehāniskos transportlīdzekļus)

X

X (3)

56

Dzīvi pārvadājami dzīvnieki

X

X (3)

59

Citas pašpiedziņas pārvietojamās vienības

X

X

Uzripināmās/noripināmās kravas

(bez vilcēja)

6

6X

Pārvietojamās vienības bez vilcēja

X

X

61

Kravas piekabes un puspiekabes bez vilcēja

X (2)

X

62

Dzīvojamās piekabes un citas sauszemes, lauksaimniecības un rūpniecības piekabes bez vilcēja

X

X (3)

63

Dzelzceļa vagoni, no ostas uz ostu ar kuģi pārvadājamas piekabes un liellaivas, ko izmanto preču pārvadāšanai

X (2)

X

69

Citas pārvietojamās vienības bez vilcēja

X

X

Citas ģenerālkravas

(arī mazie konteineri)

9

9X

Citas kravas, kas nav norādītas citur

X

 

91

Mežsaimniecības produkti

X

 

92

Dzelzs un tērauda izstrādājumi

X

 

99

Citas ģenerālkravas

X

 


(1)  Šīs kategorijas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas EEK Ieteikumam Nr. 21.

(2)  Reģistrētais daudzums ir preču bruto svars, ieskaitot iepakojumu, bet neieskaitot konteineru un ro-ro vienību taras svaru.

(3)  Tikai kopējais vienību skaits.”


III PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

JŪRAS PIEKRASTES RAJONI

Izmantojamā nomenklatūra atbilst ģeonomenklatūrai (valstu nomenklatūra Kopienas ārējās tirdzniecības statistikai un dalībvalstu savstarpējai tirdzniecībai, kas sākotnēji izveidota ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1736/75 (1)), kas ir spēkā tajā gadā, uz kuru attiecas norādītie dati.

Kods ietver četrus ciparus: ISO divu burtu kodu katrai valstij no iepriekšminētās nomenklatūras, kam pievienotas divas nulles (piemēram, Grieķijas kods GR00), izņemot tās valstis, kas ir sadalītas divos vai vairākos jūras piekrastes rajonos, ko apzīmē ar ceturto ciparu, kas nav nulle (no 1 līdz 7), kā norādīts zemāk:

Kods

Jūras piekrastes rajoni

FR01

Francija: Atlantijas okeāns un Ziemeļjūra

FR02

Francija: Vidusjūra

FR03

Francijas aizjūras zona: Franču Gvineja

FR04

Francijas aizjūras zona: Martinika un Gvadalupe

FR05

Francijas aizjūras zona: Reinjona

DE01

Vācija: Ziemeļjūra

DE02

Vācija: Baltijas jūra

DE03

Vācija: iekšzeme

GB01

Apvienotā Karaliste

GB02

Menas sala

GB03

Normandijas salas

ES01

Spānija: Atlantijas okeāns (ziemeļos)

ES02

Spānija: Vidusjūra un Atlantijas okeāns (dienvidos), ieskaitot Baleāru un Kanāriju salas

SE01

Zviedrija: Baltijas jūra

SE02

Zviedrija: Ziemeļjūra

TR01

Turcija: Melnā jūra

TR02

Turcija: Vidusjūra

RU01

Krievija: Melnā jūra

RU02

Krievija: Baltijas jūra

RU03

Krievija: Āzija

MA01

Maroka: Vidusjūra

MA02

Maroka: Rietumāfrika

EG01

Ēģipte: Vidusjūra

EG02

Ēģipte: Sarkanā jūra

IL01

Izraēla: Vidusjūra

IL02

Izraēla: Sarkanā jūra

SA01

Saūda Arābija: Sarkanā jūra

SA02

Saūda Arābija: Persijas līcis

US01

Amerikas Savienotās Valstis: Atlantijas okeāns (ziemeļos)

US02

Amerikas Savienotās Valstis: Atlantijas okeāns (dienvidos)

US03

Amerikas Savienotās Valstis: Meksikas līcis

US04

Amerikas Savienotās Valstis: Klusais okeāns (dienvidos)

US05

Amerikas Savienotās Valstis: Klusais okeāns (ziemeļos)

US06

Amerikas Savienotās Valstis: Lielie ezeri

US07

Puertoriko

CA01

Kanāda: Atlantijas okeāns

CA02

Kanāda: Lielie ezeri un Sentlorensas augštece

CA03

Kanāda: Rietumu piekraste

CO01

Kolumbija: Ziemeļu piekraste

CO02

Kolumbija: Rietumu piekraste

Ar papildu kodiem

ZZ01

Iekārtas atklātā jūrā

ZZ02

Vairākas zonas kopā un ja nav norādītas citur”


(1)  OV L 183, 14.7.1975., 3. lpp.


IV PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

KUĢU REĢISTRĀCIJAS VALSTIS

Izmantojamā nomenklatūra atbilst ģeonomenklatūrai (valstu nomenklatūra Kopienas ārējās tirdzniecības statistikai un dalībvalstu savstarpējai tirdzniecībai, kas sākotnēji izstrādāta Padomes Regulā (EEK) Nr. 1736/75 (1)), kas ir spēkā tajā gadā, uz kuru attiecas norādītie dati.

Kods ietver četrus ciparus: ISO divu burtu standarta kodu katrai valstij no iepriekšminētās nomenklatūras, kam pievienotas divas nulles (piemēram, Grieķijas kods ir GR00), izņemot valstis, kurās ir vairāk nekā viens reģistrs, kuru apzīmē ar četriem cipariem, izņemot nulli, kā norādīts zemāk:

FR01

Francija

FR02

Franču teritorija Antarktikā (ieskaitot Kergelēna salas)

IT01

Itālija — pirmais reģistrs

IT02

Itālija — starptautiskais reģistrs

GB01

Apvienotā Karaliste

GB02

Menas sala

GB03

Normandijas salas

GB04

Gibraltārs

DK01

Dānija

DK02

Dānija (DIS)

PT01

Portugāle

PT02

Portugāle (MAR)

ES01

Spānija

ES02

Spānija (Rebeca)

NO01

Norvēģija

NO02

Norvēģija (NIS)

US01

Amerikas Savienotās Valstis

US02

Puertoriko”


(1)  OV L 183, 14.7.1975., 3. lpp.


V PIELIKUMS

“VI PIELIKUMS

KUĢU TIPU KLASIFIKĀCIJA (ICST-COM)

 

Tips

Iekļautās kuģu kategorijas

10

Šķidro kravu kuģi

Naftas tankkuģi

Ķīmisko kravu tankkuģi

LG tankkuģi

Tankkuģu baržas

Citi tankkuģi

20

Sauso kravu kuģi

Kuģi sauso kravu/naftas pārvadāšanai

Kuģi beramkravu pārvadāšanai

31

Konteineru kuģi

Pilni konteineru kuģi

32

Specifisku kravu kuģi

Baržu transportkuģi

Ķimikāliju transportkuģi

Kuģi, kas transportē degvielu ar samazinātu radioaktivitāti

Mājlopu transportkuģi

Automašīnu transportkuģi

Citi specifisku kravu kuģi

33

Ģenerālkravu, nespecializētu kravu kuģi

Refrižeratorkuģi

Ro-ro pasažieru kuģi

Ro-ro konteinerkravu kuģi

Citu ro-ro kravu transportkuģi

Kombinētie ģenerālkravu/pasažieru transportkuģi

Komibinētie ģenerālkravu/konteinerkravu transportkuģi

Viena klāja kuģi

Vairāku klāju kuģi

34

Sauso kravu baržas

Klāja baržas

Paškrāvējas barža

Lihteru baržas

Atklāto sauso kravu baržas

Slēgtas sauso kravu baržas

Citas sauso kravu baržas

35

Pasažieru kuģi

Pasažieru kuģi (izslēdzot kruīza kuģus)

36

Kruīza kuģi

Tikai kruīza kuģis

41

Zvejas kuģi (1)

Zvejas kuģi (1)

Zivju pārstrādes kuģi (1)

42

Ārzonas darbības kuģi

Urbumu un izpētes kuģi (1)

Iekārtu atklātā jūrā atbalsta kuģi (1)

43

Velkoņi

Velkoņi (1)

Stūmējkuģi (1)

49

Dažādi

Bagari (1)

Pētniecības/mērīšanas kuģi (1)

Citi kuģi (1)

XX

Nezināmi kuģu veidi

Nezināms kuģu veids


(1)  Nav ietverti šajā direktīvā.”


VI PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

STATISTIKAS DATU KOPU STRUKTŪRA

Datu kopās, kas norādītas šajā pielikumā, ir noteikts, ar kādu regularitāti jāsniedz jūras transporta statistikas dati Kopienas vajadzībām. Katra datu kopa nodrošina savstarpēju klasifikāciju, kas balstās uz kvalitatīviem statistikas datiem, izmantojot ierobežotu parametru kopumu dažādos nomenklatūras līmeņos, kuri izraudzīti no visiem pārējiem parametriem.

Padome pēc Komisijas priekšlikuma, ņemot vērā eksperimentālā pētījuma rezultātus, kas gūti trīs gadu pārejas laikā saskaņā ar šīs direktīvas 10. pantu, lems par to, kādi nosacījumi ir jāievēro, veidojot datu kopu B1.

STATISTIKAS DATU KOPSAVILKUMS UN IZVĒRSTAIS IZKLĀSTS

Par izraudzītām ostām, kas nodrošina preču un pasažieru apriti, jāsagatavo datu kopas A1, A2, B1, C1, D1, E1 un F1 vai F2, vai F1 un F2.

Par izraudzītām ostām, kas nodrošina preču, bet ne pasažieru apriti, jāsagatavo datu kopas A1, A2, A3, B1, C1, E1 un F1 vai F2, vai F1 un F2.

Par izraudzītām ostām, kas nodrošina pasažieru, bet ne preču apriti, jāsagatavo datu kopas A3, D1 un F1 vai F2, vai F1 un F2.

Par ostām, kas netika izraudzītas (attiecībā uz preču un pasažieru apriti) jāsagatavo datu kopa A3.

Datu kopa A1:   Jūras pārvadājumi galvenajās Eiropas ostās, norādot ostas, kravu veidu un saistību ar jūras piekrastes rajonu

Regularitāte

ik ceturksni

 

Mainīgie lielumi

Koda apzīmējums

Nomenklatūra

Parametri

Datu kopa

Divu zīmju kods

Al

Pārskata gads

Četru zīmju kods

(piemēram, 1997)

Pārskata ceturksnis

Vienas zīmes kods

(1, 2, 3, 4)

Pārskata osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas, kas izraudzītas no ostu saraksta

Virziens

Vienas zīmes kods

Iebraukšana, izbraukšana (1, 2)

Iekraušanas/izkraušanas osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas, kas izraudzītas no ostu saraksta

Saistība ar jūras piekrastes rajonu

Četru zīmju kods

Jūras piekrastes rajoni, IV pielikums

Kravas veids

Vienas zīmes kods

Kravas veids, II pielikums

Dati: preču bruto svars tonnās.

Datu kopa A2:   Kravu, kas nav vienībās, jūras pārvadājumi galvenajās Eiropas ostās, norādot ostas, kravu veidu un saistību ar jūras piekrastes rajonu

Regularitāte

ik ceturksni

 

Mainīgie lielumi

Koda apzīmējums

Nomenklatūra

Parametri

Datu kopa

Divu zīmju kods

A2

Pārskata gads

Četru zīmju kods

(piemēram, 1997)

Pārskata ceturksnis

Vienas zīmes kods

(1, 2, 3, 4)

Pārskata osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas, kas izraudzītas no ostu saraksta

Virziens

Vienas zīmes kods

Iebraukšana, izbraukšana (1, 2)

Iekraušanas/izkraušanas osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas ostu sarakstā

Saistība ar jūras piekrastes rajonu

Četru zīmju kods

Jūras piekrastes rajoni, IV pielikums

Kravas veids

Divu zīmju kods

Kravas veids, (tikai kravas, kas nav vienībās), II pielikums (1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 un 99 apakškategorija)

Dati: preču bruto svars tonnās.

Datu kopa A3:   Dati, kas jāsagatavo par izvēlētajām ostām un par ostām, par kurām nav jāsniedz sīki izstrādāta statistika (skat. 4. panta 3. punktu)

Regularitāte:

ik gadu

 

Mainīgie lielumi

Koda apzīmējums

Nomenklatūra

Parametri

Datu kopa

Divu zīmju kods

A3

Apsekojuma gads

Četru zīmju kods

(piemēram, 1997)

Apsekojuma ceturksnis

Vienas zīmes kods

(0)

Pārskata osta

Piecu zīmju kods

Visas ostas ostu sarakstā

Virziens

Vienas zīmes kods

Iebraukšana, izbraukšana (1, 2)

Dati:

preču bruto svars tonnās.

Pasažieru skaits (izslēdzot jūras izbraukumu kuģu pasažierus).

Jūras kuģu pasažieru skaits, sākot un beidzot izbraukumu.

Jūras kuģu pasažieru skaits jūras izbraukumu kuģu pasažieru ekskursijā: virziens: tikai iebraukšana (1)– (pēc izvēles).

Datu kopa B1:   Jūras pārvadājumi galvenajās Eiropas ostās, norādot ostas, kravu veidu un saistību ar jūras piekrastes rajonu

Regularitāte:

ik gadu

 

Mainīgie lielumi

Koda apzīmējums

Nomenklatūra

Dimensions

Datu kopa

Divu zīmju kods

Bl

Pārskata gads

Četru zīmju kods

(piemēram, 1997)

Pārskata ceturksnis

Vienas zīmes kods

(0)

Pārskata osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas, kas izraudzītas no ostu saraksta

Virziens

Vienas zīmes kods

Iebraukšana, izbraukšana (1, 2)

Iekraušanas/izkraušanas osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas ostu sarakstā

Saistība ar jūras piekrastes rajonu

Četru zīmju kods

Jūras piekrastes rajoni, IV pielikums

Kravas veids

Vienas zīmes kods

Kravas veids, II pielikums

Prece

Divu zīmju kods

Preču nomenklatūra, III pielikums

Dati: preču bruto svars tonnās.

Datu kopa C1:   Kravu, kas ir vienībās, jūras pārvadājumi galvenajās Eiropas ostās, norādot ostas, kravu veidu, saistību ar jūras piekrastes rajonu un kuģu piekrāvumu

Regularitāte

ik ceturksni

 

Mainīgie lielumi

Koda apzīmējums

Nomenklatūra

Parametri

Datu kopa

Divu zīmju kods

Cl

Pārskata gads

Četru zīmju kods

(piemēram, 1997)

Pārskata ceturksnis

Vienas zīmes kods

(1, 2, 3, 4)

Pārskata osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas, kas izraudzītas no ostu saraksta

Virziens

Vienas zīmes kods

Iebraukšana, izbraukšana (1, 2)

Iekraušanas/izkraušanas osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas ostu sarakstā

Saistība ar jūras piekrastes rajonu

Četru zīmju kods

Jūras piekrastes rajons, IV pielikums

Kravas veids

Divu zīmju kods

Kravas veids, II pielikums (tikai konteineri un ro-ro vienības) (3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 un 69. apakškategorija)

Dati:

preču bruto svars tonnās (kravas veids 3X, 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 un 69 apakškategorija).

Vienību skaits (kravas veids – 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 un 69 apakškategorija).

Vienību skaits bez kravas (kravas veids – 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 un 69 apakškategorija).

Datu kopa D1:   Pasažieru pārvadājumi galvenajās Eiropas ostās, norādot saistību ar jūras piekrastes rajonu un kuģa reģistrācijas valsti

Regularitāte

ik ceturksni

 

Mainīgie lielumi

Koda apzīmējums

Nomenklatūra

Parametri

Datu kopa

Divu zīmju kods

Dl

Pārskata gads

Četru zīmju kods

(piemēram, 1997)

Pārskata ceturksnis

Vienas zīmes kods

(1, 2, 3, 4)

Pārskata osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas, kas izraudzītas no ostu saraksta

Virziens

Vienas zīmes kods

Iebraukšana, izbraukšana (1, 2)

Iekraušanas/izkraušanas osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas ostu sarakstā

Saistība ar jūras piekrastes rajonu

Četru zīmju kods

Jūras piekrastes rajoni, IV pielikums

Kuģa reģistrācijas valsts

Četru zīmju kods

Kuģu reģistrācijas valstis, V pielikums

Dati: Pasažieru skaits, izslēdzot kruīza pasažierus, kuri uzsāk un beidz kruīzu un tranzīta kruīza pasažierus.

Datu kopa E1:   Jūras pārvadājumi galvenajās Eiropas ostās, norādot ostas, kravu veidu, saistību ar piekrastes rajonu un kuģu reģistrācijas valstis

Regularitāte

ik gadu

 

Mainīgie lielumi

Koda apzīmējums

Nomenklatūra

Parametri

Datu kopa

Divu zīmju kods

El

Pārskata gads

Četru zīmju kods

(piemēram, 1997)

Pārskata ceturksnis

Vienas zīmes kods

(0)

Pārskata osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas, kas izraudzītas no ostu saraksta

Virziens

Vienas zīmes kods

Iebraukšana, izbraukšana (1, 2)

Iekraušanas/izkraušanas osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas ostu sarakstā

Saistība ar jūras piekrastes rajonu

Četru zīmju kods

Jūras piekrastes rajoni, IV pielikums

Kravas veids

Vienas zīmes kods

Kravas veids, II pielikums

Kuģa reģistrācijas valsts

Četru zīmju kods

Kuģu reģistrācijas valstis, V pielikums

Dati: preču bruto svars tonnās.

Datu kopa F1:   Eiropas ostu kuģu satiksme galvenajās Eiropas ostās, norādot ostas, kuģu, kuri iekrauj un izkrauj kravu, uzņem vai izlaiž pasažierus (ieskaitot tranzīta kruīza pasažierus) tipu un lielumu.

Regularitāte:

ik ceturksni

 

Mainīgie lielumi

Koda apzīmējums

Nomenklatūra

Parametri

Datu kopa

Divu zīmju kods

Fl

Pārskata gads

Četru zīmju kods

(piemēram, 1997)

Pārskata ceturksnis

Vienas zīmes kods

(1, 2, 3, 4)

Pārskata osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas, kas izraudzītas no ostu saraksta

Virziens

Vienas zīmes kods

Iebraukšana, izbraukšana (1, 2)

Kuģa tips

Divu zīmju kods

Kuģu tipi, VI pielikums

Kuģa kravnesība

Divu zīmju kods

Kravnesības klases, VII pielikums

Dati:

Kuģu skaits.

Kuģu kravnesība tonnās.

Datu kopa F2:   Eiropas ostu kuģu satiksme galvenajās Eiropas ostās, norādot ostas, kuģu, kuri iekrauj un izkrauj kravu, uzņem vai izlaiž pasažierus (ieskaitot tranzīta kruīza pasažierus) tipu un lielumu.

Regularitāte

ik ceturksni

 

Mainīgie lielumi

Koda apzīmējums

Nomenklatūra

Parametri

Datu kopa

Divu zīmju kods

F2

Pārskata gads

Četru zīmju kods

(piemēram, 1997)

Pārskata ceturksnis

Vienas zīmes kods

(1, 2, 3, 4)

Pārskata osta

Piecu zīmju kods

EEZ ostas, kas izraudzītas no ostu saraksta

Virziens

Vienas zīmes kods

Iebraukšana, izbraukšana (1, 2)

Kuģa tips

Divu zīmju kods

Kuģa tips, VI pielikums

Kuģa bruto tonnāža

Divu zīmju kods

Bruto tonnāžas klases, VII pielikums

Dati:

Kuģu skaits.

Kuģu bruto tonnāža.”


VII PIELIKUMS

EUROSTAT EIROPAS OSTU SARAKSTS

Ostu saraksta apraksts

Pārskata ostas un palīgostas katrai dalībvalstij ir norādītas alfabētiskā secībā.

Struktūra

Slejas nosaukums

Paskaidrojums

CTRY

valsts kods (ISO 3166)

MCA

jūras piekrastes rajons, kurā atrodas osta (direktīvas IV pielikums)

MODIFIC.

kopš Lēmuma 2000/363/EC (1) pieņemšanas izdarītas izmaiņas

PORT NAME

ostas nosaukums

LOCODE

(burtu) kods UN/LOCODE vai (ciparu) kods, ko Statistikas birojs uz laiku piešķir ostām bez LOCODE

NAT. STAT. GROUP

ostai, kura nav pārskata osta, valsts statistikas grupa (nat. stat. group) ir tās pārskata ostas kods, kurā šī osta ir iekļauta

STATISTIC PORT

pārskata osta

NATIONAL CODE

pārskata ostas kods, ko izmanto attiecīgās dalībvalsts statistikā


CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BE

BE00

X

Albertkanaal

BEABK

 

X

 

BE

BE00

X

Antwerpen

BEANR

 

X

 

BE

BE00

X

Brugge

BEBGS

BEZEE

 

 

BE

BE00

X

Bruxelles (Brussel)

BEBRU

 

X

 

BE

BE00

X

Gent

BEGNE

 

X

 

BE

BE00

X

Liège

BELGG

 

X

 

BE

BE00

X

Nieuwpoort

BENIE

 

X

 

BE

BE00

X

Oostende

BEOST

 

X

 

BE

BE00

X

Rupel

BERUP

BEBRU

 

 

BE

BE00

X

Zeebrugge

BEZEE

 

X

 

BE

BE00

X

Zelzate

BEZEL

BEGNE

 

 

BE

BE00

X

BE offshore installations

BE88P

 

 

 

BE

BE00

X

Other - Belgium

BE888

 

 

 

 

 

 

11

11

3

8

 

DK

DK00

X

Aabenraa

DKAAB

 

X

885-00

DK

DK00

X

Aalborg

DKAAL

 

X

970-00

DK

DK00

X

Aalborg Portland (Cementfabrikken Rørdal)

DKROR

 

X

971-00

DK

DK00

X

Århus

DKAAR

 

X

980-00

DK

DK00

X

Årø

DKARO

 

X

363-02

DK

DK00

X

Årøsund

DKARD

 

X

363-01

DK

DK00

X

Ærøskøbing

DKARK

 

X

864-00

DK

DK00

X

Agersø

DKAGO

 

X

493-01

DK

DK00

X

Agger Havn

DKAGH

 

X

896-00

DK

DK00

X

Aggersund Havn

DKASH

 

X

976-00

DK

DK00

X

Anholt

DKANH

 

X

982-01

DK

DK00

X

Askø

DKASK

 

X

599-02

DK

DK00

X

Asnæsværkets Havn

DKASV

 

X

462-00

DK

DK00

X

Assens

DKASN

 

X

285-00

DK

DK00

X

Augustenborg

DKAUB

 

X

881-00

DK

DK00

X

Avedøreværkets Havn

DKAVE

 

X

045-00

DK

DK00

X

Avernakø/Lyø

DKAVK

 

X

869-03

DK

DK00

X

Bågø

DKBGO

 

X

287-00

DK

DK00

X

Bagenkop

DKBAG

 

X

867-00

DK

DK00

X

Ballebro

DKBLB

 

X

888-01

DK

DK00

X

Bandholm (Maribo)

DKBDX

 

X

592-00

DK

DK00

X

Bogø

DKBOG

 

X

636-00

DK

DK00

X

Bøjden

DKBOS

 

X

869-01

DK

DK00

X

Branden Havn

DKBRH

 

X

801-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Danias Havn

DKDAN

 

X

674-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Kongsdal Havn

DKKON

 

X

674-02

DK

DK00

X

Dansk Salts Havn

DKDAS

 

X

675-00

DK

DK00

X

Dragør

DKDRA

 

X

044-00

DK

DK00

X

Ebeltoft

DKEBT

 

X

985-00

DK

DK00

X

Egense

DKEGN

 

X

 

DK

DK00

X

Egernsund

DKEND

 

X

883-00

DK

DK00

X

Endelave

DKEDL

 

X

452-00

DK

DK00

X

Enstedværkets Havn

DKENS

 

X

886-00

DK

DK00

X

Esbjerg

DKEBJ

 

X

260-00

DK

DK00

X

Fåborg Havn

DKFAA

 

X

861-00

DK

DK00

X

Fakse Ladeplads Havn

DKFAK

 

X

637-00

DK

DK00

X

Feggesund

DKFGS

 

X

897-01

DK

DK00

X

Fejø

DKFEJ

 

X

598-01

DK

DK00

X

Femø

DKFMO

 

X

598-02

DK

DK00

X

Fredericia (Og Shell-Havnen)

DKFRC

 

X

280-00

DK

DK00

X

Frederikshavn

DKFDH

 

X

290-00

DK

DK00

X

Frederikssund Havn

DKFDS

 

X

371-00

DK

DK00

X

Frederiskværk Havn (Frederiksværk Stålvalseværk)

DKSVV

 

X

374-00

DK

DK00

X

Fur

DKFUH

 

X

803-00

DK

DK00

X

Fynshav

DKFYH

 

X

887-00

DK

DK00

X

Gedser

DKGED

 

X

593-00

DK

DK00

X

Gråsten

DKGRA

 

X

882-00

DK

DK00

X

Grenå

DKGRE

 

X

986-00

DK

DK00

X

Gulfhavnen

DKGFH

 

X

592-01

DK

DK00

X

Haderslev

DKHAD

 

X

360-00

DK

DK00

X

Hadsund

DKHSU

 

X

969-00

DK

DK00

X

Hals

DKHAS

 

X

 

DK

DK00

X

Hanstholm

DKHAN

 

X

891-00

DK

DK00

X

Hardeshøj

DKHDH

 

X

888-02

DK

DK00

X

Hasle

DKHSL

 

X

744-00

DK

DK00

X

Havneby

DKHNB

 

X

366-00

DK

DK00

X

Havnsø

DKHVN

 

X

467-00

DK

DK00

X

Helsingør (Elsinore)

DKHLS

 

X

370-00

DK

DK00

X

Hirtshals

DKHIR

 

X

291-00

DK

DK00

X

Hobro

DKHBO

 

X

979-00

DK

DK00

X

Holbæk

DKHBK

 

X

463-01

DK

DK00

X

Holstebro-Struer Havn

DKSTR

 

X

444-00

DK

DK00

X

Horsens

DKHOR

 

X

450-00

DK

DK00

X

Hou Havn

DKHOH

 

X

982-02

DK

DK00

X

Hundested

DKHUN

 

X

375-00

DK

DK00

X

Hvalpsund

DKHVA

 

X

977-00

DK

DK00

X

Juelsminde Havn

DKJUE

 

X

451-00

DK

DK00

X

Kalundborg

DKKAL

 

X

460-00

DK

DK00

X

Kastrup

DKKTP

 

X

043-00

DK

DK00

X

Kerteminde

DKKTD

 

X

643-00

DK

DK00

X

Kleppen

DK102

 

X

 

DK

DK00

X

Københavns Havn

DKCPH

 

X

040-00

DK

DK00

X

Køge

DKKOG

 

X

510-00

DK

DK00

X

Kolby Kås Havn

DKKOK

 

X

984-00

DK

DK00

X

Kolding

DKKOL

 

X

480-00

DK

DK00

X

Korsør

DKKRR

 

X

490-00

DK

DK00

X

Kragenæs

DKKRA

 

X

599-03

DK

DK00

X

Kyndbyværkets Havn

DKKBY

 

X

372-00

DK

DK00

X

Lemvig

DKLVG

 

X

441-00

DK

DK00

X

Lindø Havn

DKLIN

 

X

641-00

DK

DK00

X

Løgstør

DKLGR

 

X

975-00

DK

DK00

X

Lohals

DKLOH

 

X

866-00

DK

DK00

X

Lyngs Odde Havn

DKLYO

 

X

283-00

DK

DK00

X

Marbæk Havn

DKMRB

 

X

377-00

DK

DK00

X

Mariager

DKMRR

DKDAS

 

 

DK

DK00

X

Marstal

DKMRS

 

X

862-00

DK

DK00

X

Masnedøværkets Havn

DKMAS

 

X

634-00

DK

DK00

X

Masnedsund

DKMNS

DKVOR

 

 

DK

DK00

X

Masnedø Gødningshavn (Uno-X Havn)

DKUNX

 

X

835-00

DK

DK00

X

Middelfart

DKMID

 

X

284-00

DK

DK00

X

Mommark

DKMOM

 

X

888-03

DK

DK00

X

Næssund

DKNUD

 

X

897-02

DK

DK00

X

Næstved

DKNVD

 

X

630-00

DK

DK00

X

Nakskov

DKNAK

 

X

594-00

DK

DK00

X

Neksø

DKNEX

 

X

742-00

DK

DK00

X

Nordby Havn, Fanø

DKNDB

 

X

261-00

DK

DK00

X

Nordjyllandsværkets Havn

DKVSV

 

X

974-00

DK

DK00

X

Nørresundby

DKNRS

DKAAL

 

 

DK

DK00

X

Nyborg

DKNBG

 

X

870-00

DK

DK00

X

Nykøbing Falster

DKNYF

 

X

590-00

DK

DK00

X

Nykøbing Mors

DKNYM

 

X

892-00

DK

DK00

X

Nysted

DKNTD

 

X

597-00

DK

DK00

X

Odense

DKODE

 

X

640-00

DK

DK00

X

Omø

DKOMO

 

X

593-02

DK

DK00

X

Orehoved, Falster

DKORE

DKNYF

 

591-00

DK

DK00

X

Orø

DKORO

 

X

563-02

DK

DK00

X

Randers

DKRAN

 

X

670-00

DK

DK00

X

Rødby

DKROD

 

X

599-01

DK

DK00

X

Rødby (Færgehavn)

DKROF

 

X

730-00

DK

DK00

X

Rønne

DKRNN

 

X

740-00

DK

DK00

X

Rørvig

DKRRV

 

X

469-02

DK

DK00

X

Rudkøbing

DKRKB

 

X

863-00

DK

DK00

X

Sælvig Havn

DKSLV

 

X

984-03

DK

DK00

X

Sakskøbing

DKSAX

 

X

595-00

DK

DK00

X

Sejerø

DKSEO

 

X

468-00

DK

DK00

X

Sjællands Odde

DKSJO

 

X

469-01

DK

DK00

X

Skælskør

DKSSK

 

X

490-00

DK

DK00

X

Skærbækværkets Havn

DKSKB

 

X

282-00

DK

DK00

X

Skagen

DKSKA

 

X

292-00

DK

DK00

X

Skarø/Drejø

DKSDO

 

X

869-05

DK

DK00

X

Skive

DKSKV

 

X

800-00

DK

DK00

X

Snekkersten

DKSNE

 

X

376-00

DK

DK00

X

Søby Havn

DKSOB

 

X

868-00

DK

DK00

X

Sønderborg

DKSGD

 

X

880-00

DK

DK00

X

Spodsbjerg Havn

DKSPB

 

X

867-00

DK

DK00

X

Statoil-Havnen

DKSTT

 

X

461-00

DK

DK00

X

Stege

DKSTE

 

X

632-00

DK

DK00

X

Stigsnæs

DKSTN

 

X

492-03

DK

DK00

X

Stigsnæsværkets Havn

DKSTG

 

X

492-02

DK

DK00

X

Strib Havn

DKSTB

 

X

286-00

DK

DK00

X

Strynø

DKSNO

 

X

869-04

DK

DK00

X

Stubbekøbing Havn

DKSBK

 

X

596-00

DK

DK00

X

Studstrupværkets Havn

DKSSV

 

X

981-00

DK

DK00

X

Sundsøre

DKSUE

 

X

801-02

DK

DK00

X

Svendborg

DKSVE

 

X

860-00

DK

DK00

X

Tårs

DKTRS

 

X

599-04

DK

DK00

X

Thisted

DKTED

 

X

890-00

DK

DK00

X

Thyborøn

DKTYB

 

X

635-00

DK

DK00

X

Tuborg

DKTUB

 

X

042-00

DK

DK00

X

Tunø

DKTNO

 

X

982-03

DK

DK00

X

Vang Havn

DKVNG

 

X

747-00

DK

DK00

X

Vejle

DKVEJ

 

X

920-00

DK

DK00

X

Venø Havn

DKVEN

 

X

445-00

DK

DK00

X

Vesterø Havn, Læsø

DKVES

 

X

294-00

DK

DK00

X

Vordingborg Havn

DKVOR

 

X

633-00

DK

DK00

X

DK offshore installations

DK88P

 

 

 

DK

DK00

X

Other - Denmark

DK888

 

 

 

 

 

 

145

145

4

141

 

DE

DE01

X

Amrum I.

DEAMR

 

X

01301

DE

DE03

X

Andernach

DEAND

 

X

13202

DE

DE02

X

Anklam

DEANK

 

X

23301

DE

DE02

X

Baltic Sea (other ports)

DE115

 

X

01684

DE

DE01

X

Baltrum I.

DEBMR

 

X

04102

DE

DE03

X

Beddingen - zu Salzgitter -

DEBZS

 

X

05101

DE

DE01

X

Beidenfleth

DEBEI

 

X

01401

DE

DE01

X

Bensersiel

DEBEN

 

X

04204

DE

DE03

X

Berlin

DEBER

 

X

22229

DE

DE02

X

Berndshof

DEBOF

 

X

23331

DE

DE01

X

Blumenthal

DEBLM

DEBRE

 

06101

DE

DE01

X

Borkum I.

DEBMK

 

X

04103

DE

DE01

X

Brake

DEBKE

 

X

04206

DE

DE03

X

Braunschweig

DEBWE

 

X

05103

DE

DE01

X

Bremen

DEBRE

 

X

06101

DE

DE01

X

Bremerhaven

DEBRV

 

X

06201

DE

DE01

X

Brunsbüttel

DEBRB

 

X

01404

DE

DE01

X

Büsum

DEBUM

 

X

01405

DE

DE01

X

Bützfleth

DEBUZ

 

X

03108

DE

DE02

X

Burgstaaken/Fehmarn

DEBSK

 

X

01701

DE

DE01

X

Carolinensiel

DECAR

 

X

04208

DE

DE03

X

Castrop-Rauxel

DECRL

 

X

08205

DE

DE01

X

Cuxhaven

DECUX

 

X

03110

DE

DE01

X

Dagebüll

DEDAG

 

X

01302

DE

DE02

X

Damp-Ostseebad

DEDAP

DE115

 

01684

DE

DE02

X

Demmin

DEDMN

 

X

23332

DE

DE03

X

Dormagen

DEDMG

 

X

09301

DE

DE03

X

Dorsten

DEDON

 

X

08208

DE

DE03

X

Dortmund

DEDTM

 

X

08302

DE

DE02

X

Dranske

DEDRA

DE075

 

23175

DE

DE01

X

Drochtersen

DEDRO

DE116

 

03182

DE

DE03

X

Düsseldorf

DEDUS

 

X

09201

DE

DE03

X

Duisburg

DEDUI

 

X

08101

DE

DE02

X

Eckernförde

DEECK

 

X

01602

DE

DE01

X

Eiderdam

DEEDD

DE118

 

01318

DE

DE01

X

Elbe (other ports)

DE116

 

X

03182

DE

DE01

X

Emden

DEEME

 

X

04105

DE

DE03

X

Emmelsum

DEESU

 

X

07226

DE

DE02

X

Flensburg

DEFLF

 

X

01201

DE

DE02

X

Flensburger Förde (other ports)

DE117

 

X

01282

DE

DE01

X

Föhr I.

DE017

 

X

01303

DE

DE01

X

Friedrichstadt

DEFRI

 

X

01304

DE

DE03

X

Fürst Leopold-Baldur, Zeche - zu Dorsten -

DE102

 

X

08213

DE

DE03

X

Gelsenkirchen

DEGEK

 

X

08215

DE

DE02

X

Gelting

DEGEL

 

X

01202

DE

DE01

X

Gieselaukanal and Eider (other ports)

DE118

 

X

01381

DE

DE02

X

Glücksburg, Langballigau, Neukirchen

DENEK

DE117

 

01282

DE

DE01

X

Glückstadt

DEGLU

 

X

01408

DE

DE02

X

Greifswald, Landkreis

DEGRD

 

X

23372

DE

DE01

X

Hamburg

DEHAM

 

X

02001

DE

DE03

X

Hanau

DEHAU

 

X

12310

DE

DE01

X

Harburg

DEHBU

DEHAM

 

02001

DE

DE01

X

Haren/Ems

DEHRN

 

X

04409

DE

DE02

X

Heiligenhafen

DEHHF

 

X

01704

DE

DE01

X

Helgoland I.

DEHGL

 

X

01409

DE

DE01

X

Hochdonn

DEHOD

 

X

01410

DE

DE01

X

Hörnum/Sylt

DEHRM

 

X

01305

DE

DE01

X

Hohenhoern

DEHHS

 

X

01412

DE

DE03

X

Homberg

DEHOM

 

X

08106

DE

DE01

X

Husum

DEHUS

 

X

01306

DE

DE01

X

Itzehoe

DEITZ

 

X

01413

DE

DE01

X

Juist

DEJUI

 

X

04108

DE

DE02

X

Kappeln

DEKAP

 

X

01203

DE

DE02

X

Kiel

DEKEL

 

X

01501

DE

DE03

X

Köln

DECGN

 

X

09505

DE

DE03

X

Krefeld

DEKRE

 

X

09302

DE

DE01

X

Langeoog, Insel

DELGO

 

X

04220

DE

DE02

X

Lauterbach

DELAU

 

X

23110

DE

DE01

X

Leer

DELEE

 

X

04109

DE

DE01

X

List/Sylt

DELIS

 

X

01307

DE

DE01

X

Lohesch

DELOH

 

X

04414

DE

DE02

X

Lübeck

DELBC

 

X

01801

DE

DE03

X

Lülsdorf

DELLF

 

X

09507

DE

DE03

X

Minden

DEMID

 

X

10110

DE

DE03

X

Mühlheim an der Ruhr

DEMUH

 

X

08231

DE

DE02

X

Mukran

DEMUK

DESAS

 

23111

DE

DE01

X

Nessmersiel

DENES

 

X

04113

DE

DE01

X

Neuharlingersiel

DENHS

 

X

04223

DE

DE03

X

Neuss

DENSS

 

X

09303

DE

DE02

X

Neustadt/Holstein

DENHO

 

X

01705

DE

DE01

X

Norddeich

DENOE

 

X

04114

DE

DE01

X

Nordenham

DENHA

 

X

04224

DE

DE01

X

Norderney I.

DENRD

 

X

04115

DE

DE01

X

Oldenburg/Oldenburg

DEOLO

 

X

04225

DE

DE03

X

Orsoy

DEORS

 

X

07212

DE

DE02

X

Orth/Fehmarn

DEORT

 

X

01706

DE

DE01

X

Papenburg

DEPAP

 

X

04417

DE

DE03

X

Peine

DEPEI

 

X

05106

DE

DE01

X

Pellworm I.

DEPEL

 

X

01309

DE

DE02

X

Petersdorf

DEPTD

DERSK

 

23115

DE

DE02

X

Puttgarden

DEPUT

 

X

01707

DE

DE02

X

Rendsburg

DEREN

 

X

01607

DE

DE03

X

Rheinberg-Ossenberg

DERBH

 

X

07217

DE

DE02

X

Rostock

DERSK

 

X

23118

DE

DE02

X

Rügen (Inneres Gewässer)

DE075

 

X

23175

DE

DE02

X

Rügen (Östl. Stralsunder Fahrw.)

DE055

 

X

23180

DE

DE03

X

Salzgitter

DESAR

 

X

05108

DE

DE02

X

Sassnitz

DESAS

 

X

23120

DE

DE01

X

Schülpersiel

DESPS

 

X

01422

DE

DE01

X

Schwarzenhütten, Hemmoor

DEHMO

 

X

03126

DE

DE03

X

Schwedt

DESDT

 

X

24217

DE

DE03

X

Sehnde

DESNE

 

X

05215

DE

DE01

X

Spieckeroog I.

DESPI

 

X

04230

DE

DE03

X

Spyck

DE061

 

X

07218

DE

DE01

X

Stade

DESTA

 

X

03127

DE

DE01

X

Stadersand

DESTS

 

X

03128

DE

DE01

X

Steenodde

DESDD

DEAMR

 

01301

DE

DE02

X

Stralsund

DESTL

 

X

23124

DE

DE01

X

Travemünde

DETRV

DELBC

 

01801

DE

DE03

X

Uelzen

DEUEL

 

X

03217

DE

DE01

X

Upschört

DEUPS

 

X

04233

DE

DE02

X

Vitte/Hiddensee

DE070

 

X

23125

DE

DE03

X

Walsum

DEWLS

 

X

08109

DE

DE01

X

Wangerooge I.

DEAGE

 

X

04235

DE

DE02

X

Warnemünde

DEWAR

DERSK

 

23126

DE

DE01

X

Wedel-Schulau

DEWED

 

X

01424

DE

DE03

X

Wesel

DEWES

 

X

07224

DE

DE01

X

Wilhelmshaven

DEWVN

 

X

04236

DE

DE01

X

Wilster

DEWIL

 

X

01426

DE

DE01

X

Wischhafen

DEWIF

 

X

03131

DE

DE02

X

Wismar

DEWIS

 

X

23213

DE

DE02

X

Wolgast

DEWOL

 

X

23328

DE

DE01

X

Wyk/Föhr

DEWYK

DE017

 

01303

DE

DE01

X

DE offshore installations

DE88P

 

 

 

DE

DE02

X

DE offshore installations

DE88P

 

 

 

DE

DE01

X

Other - Germany North Sea

DE888

 

 

 

DE

DE02

X

Other - Germany Baltic

DE888

 

 

 

DE

DE03

X

Other - Germany Inland

DE888

 

 

 

DE

DE09

X

Other - Germany (unknown MCA)

DE888

 

 

 

 

 

 

123

123

13

110

 

EE

EE00

X

Kunda

EEKUN

 

X

 

EE

EE00

X

Miiduranna

EEMID

 

X

 

EE

EE00

X

Pärnu

EEPAR

 

X

 

EE

EE00

X

Tallinn (including Vanasadam (Old City), Muuga, Paljassaare, Paldiski Lõunasadam (Paldiski South)

EETLL

 

X

 

EE

EE00

X

Vene-Balti

EEVEB

 

X

 

EE

EE00

X

EE - offshore installations

EE88P

 

 

 

EE

EE00

X

Other - Estonia

EE888

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

 

GR

GR00

X

Achladi (Αχλάδι Φθιώτιδας)

GRACL

GRSYS

 

072

GR

GR00

X

Aegina (Αίγινα)

GRAEG

 

X

025

GR

GR00

X

Aegio (Αίγιο)

GRAEN

 

X

027

GR

GR00

X

Agia Marina Aiginas (Αγία Μαρίνα Αίγινας)

GR868

 

X

868

GR

GR00

X

Agia Marina Attikis (Αγία Μαρίνα Αττικής)

GR883

 

X

883

GR

GR00

X

Agia Marina Fthiotidas (Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας)

GRAGM

 

X

006

GR

GR00

X

Agia Pelagia (Αγία Πελαγία)

GRAPE

 

X

019

GR

GR00

X

Agia Roumeli Chanion (Αγία Ρούμελη Χανίων)

GR704

 

X

704

GR

GR00

X

Agii Theodori (Άγιοι Θεόδωροι)

GRAGT

 

X

008

GR

GR00

X

Agiokampos Larissas (Αγιόκαμπος Λάρισας)

GR879

 

X

879

GR

GR00

X

Agios Konstantinos (Άγιος Κωνσταντίνος)

GRAKO

 

X

013

GR

GR00

X

Agios Kyrikos (Άγιος Κύρικος)

GRAKI

 

X

011

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Creta (Άγιος Νικόλαος Κρήτης)

GRANI

 

X

015

GR

GR00

X

Agios Eystratios Lesvou (Άγιος Ευστράτιος Λέσβου)

GR703

 

X

703

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Fokidas (Άγιος Νικόλαος Φωκίδας)

GR876

 

X

876

GR

GR00

X

Agistri Aiginas (Αγκίστρι Αίγινας)

GR708

 

X

708

GR

GR00

X

Aigiali Amorgou (Αιγιάλη Αμοργού)

GR710

 

X

710

GR

GR00

X

Aktio Vonitsas (Άκτιο Βόνιτσας)

GR880

 

X

880

GR

GR00

X

Alexandroupolis (Αλεξανδρούπολις)

GRAXD

 

X

031

GR

GR00

X

Aliverio (Αλιβέριο)

GRLVR

 

X

033

GR

GR00

X

Almyros Volou (Αλμυρός Βόλου)

GRALM

 

X

 

GR

GR00

X

Alonissos (Αλόνησσος)

GRALO

 

X

035

GR

GR00

X

Amfilochia (Αμφιλοχία)

GRAMF

 

X

047

GR

GR00

X

Amoliani (Αμολιανή)

GRAMI

 

X

043

GR

GR00

X

Amorgos (Αμοργός)

GRAMO

 

X

045

GR

GR00

X

Anafi Kyklades (Ανάφη Κυκλάδες)

GR716

 

X

716

GR

GR00

X

Andros (Άνδρος)

GRAND

 

X

055

GR

GR00

X

Antikyra (Αντίκυρα)

GRATK

 

X

057

GR

GR00

X

Antiparos (Αντίπαρος)

GRANP

 

X

059

GR

GR00

X

Antirio (Αντίριο)

GRANT

 

X

060

GR

GR00

X

Araxos ('Αραξος)

GR870

 

X

870

GR

GR00

X

Argostoli (Αργοστόλι)

GREFL

 

X

185

GR

GR00

X

Arkitsa Fthiotidas (Αρκίτσα Φθιώτιδας)

GR877

 

X

877

GR

GR00

X

Aspropyrgos (Ασπρόπυργος)

GRAPY

GREEU

 

 

GR

GR00

X

Astakos (Αστακός)

GRAST

 

X

065

GR

GR00

X

Astypalea (Αστυπάλαια)

GRJTY

 

X

069

GR

GR00

X

Bassiliki Leykados (Βασιλική Λευκάδας)

GR722

 

X

722

GR

GR00

X

Canea (Χανιά)

GRCHQ

GRSUD

 

 

GR

GR00

X

Chalki Dodekanissou (Χάλκη Δωδεκανήσων)

GR846

 

X

846

GR

GR00

X

Chalkida (Χαλκίδα)

GRCLK

 

X

515

GR

GR00

X

Chios (Χίος)

GRJKH

 

X

521

GR

GR00

X

Chora Sfakion (Χώρα Σφακίων)

GRCSF

 

X

525

GR

GR00

X

Corfu (Κέρκυρα)

GRCFU

 

X

183

GR

GR00

X

Dafni Agiou Orous (Δάφνη Αγίου Όρους)

GR728

 

X

728

GR

GR00

X

Diafani Karpathou (Διαφανή Καρπαθου)

GR729

 

X

729

GR

GR00

X

Donoussa Kyklades (Δονούσσα Κυκλάδες)

GR733

 

X

733

GR

GR00

X

Drapetsona (Δραπετσώνα)

GRDPA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Edipsos (Αιδηψός)

GREDI

 

X

029

GR

GR00

X

Elafonissos Lakonias (Ελαφόνησος Λακωνίας)

GR734

 

X

734

GR

GR00

X

Eleftheres (Ελευθερές)

GRELT

 

X

103

GR

GR00

X

Eleusina (Ελευσίνα)

GREEU

 

X

105

GR

GR00

X

Eretria Evoias (Ερέτρεια Εβοίας)

GR882

 

X

882

GR

GR00

X

Eydilos (Εύδηλος)

GREYD

 

X

115

GR

GR00

X

Faneromeni Salaminas (Φανερωμένη Σαλαμίνας)

GR891

 

X

891

GR

GR00

X

Fiskardo Kefallinias (Φισκάρδο Κεφαλληνίας)

GR842

 

X

842

GR

GR00

X

Folegandros Kyklades (Φολέγανδρος Κυκλάδες)

GR843

 

X

843

GR

GR00

X

Fourni Samou (Φούρνοι Σάμου)

GR844

 

X

844

GR

GR00

X

Frikes Ithakis (Φρίκες Ιθάκης)

GR845

 

X

845

GR

GR00

X

Galatas Trizinias (Γαλατάς Τροιζηνίας)

GR884

 

X

884

GR

GR00

X

Gavrio (Γαύριο)

GRGAV

 

X

085

GR

GR00

X

Gerakas Lakonias (Γέρακας Λακωνίας)

GR857

 

X

857

GR

GR00

X

Glossa Skopelou (Γλώσσα Σκοπέλου)

GRGLO

 

X

091

GR

GR00

X

Glyfa Fthiotidas (Γλύφα Φθιώτιδας)

GR878

 

X

878

GR

GR00

X

Gythio (Γύθειο)

GRGYT

 

X

093

GR

GR00

X

Heraklio (Ηράκλειο)

GRHER

 

X

121

GR

GR00

X

Hydra ('Υδρα)

GRHYD

 

X

501

GR

GR00

X

Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα)

GRIGO

 

X

119

GR

GR00

X

Inousses (Οινούσες)

GRINO

 

X

365

GR

GR00

X

Ios ('Ιος)

GRIOS

 

X

137

GR

GR00

X

Iraklia Kyklades (Ηρακλειά Κυκλάδες)

GR738

 

X

738

GR

GR00

X

Istmia (Ίσθμια)

GRITM

 

X

139

GR

GR00

X

Itea (Ιτέα)

GRITA

 

X

141

GR

GR00

X

Ithaki (Ιθάκη)

GRITH

 

X

135

GR

GR00

X

Kalamata (Καλαμάτα)

GRKLX

 

X

145

GR

GR00

X

Kalymnos (Κάλυμνος)

GRKMI

 

X

151

GR

GR00

X

Karlovassi (Καρλόβασι)

GRKAR

 

X

159

GR

GR00

X

Karpathos (Κάρπαθος)

GRAOK

 

X

161

GR

GR00

X

Karra Chalkidikis (Καρρά Χαλκιδικής)

GR854

 

X

854

GR

GR00

X

Karystos (Κάρυστος)

GRKST

 

X

163

GR

GR00

X

Kassos (Κάσσος)

GRKSI

 

X

167

GR

GR00

X

Kastelli Kissamou (Καστέλλι Κισσάμου)

GRKIS

 

X

171

GR

GR00

X

Katakolo (Κατάκολο)

GRKAK

 

X

173

GR

GR00

X

Kavala (Καβάλα)

GRKVA

 

X

143

GR

GR00

X

Kea (Κέα)

GRKEA

 

X

177

GR

GR00

X

Keramoti (Κεραμωτή)

GRKER

 

X

181

GR

GR00

X

Keratsini (Κερατσίνι)

GRKTS

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Kiato (Κιάτο)

GRKIO

 

X

189

GR

GR00

X

Kimolos (Κίμωλος)

GRKMS

 

X

193

GR

GR00

X

Korinthos (Κόρινθος)

GRCRG

 

X

203

GR

GR00

X

Kos (Κως)

GRKGS

 

X

225

GR

GR00

X

Kosta Ermionidos (Κόστα Ερμιονίδας)

GR881

 

X

881

GR

GR00

X

Koufonissi Kyklades (Κουφονήσι Κυκλάδες)

GR761

 

X

761

GR

GR00

X

Kylini (Κυλήνη)

GRKYL

 

X

217

GR

GR00

X

Kymi (Κύμη)

GRKIM

 

X

219

GR

GR00

X

Kythnos (Κύθνος)

GRKYT

 

X

099

GR

GR00

X

Larymna (Λάρυμνα)

GRLRY

 

X

231

GR

GR00

X

Lavrio (Λαύριο)

GRLAV

 

X

233

GR

GR00

X

Lefkimi (Λευκίμη Κερκύρας)

GRLFK

 

X

214

GR

GR00

X

Leros (Λέρος)

GRLRS

 

X

237

GR

GR00

X

Lipsi Dodekanissou (Λειψοί Δωδεκανήσων)

GR766

 

X

766

GR

GR00

X

Lixouri (Ληξούρι Κεφαλληνίας)

GRLIX

 

X

245

GR

GR00

X

Loutro Chania (Λουτρό Χανίων)

GR850

 

X

850

GR

GR00

X

Marmari (Μαρμάρι)

GRMRM

 

X

261

GR

GR00

X

Meganissi (Μεγανήσι)

GRMGN

 

X

253

GR

GR00

X

Megara (Μέγαρα)

GRMGR

 

X

267

GR

GR00

X

Megisti Kastelorizou (Μεγίστη Καστελόριζου)

GR775

 

X

775

GR

GR00

X

Menidi Etolokarnanias (Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας)

GRMEN

 

X

277

GR

GR00

X

Messologi (Μεσολόγγι)

GRMEL

 

X

281

GR

GR00

X

Methana (Μέθανα)

GRMET

 

X

 

GR

GR00

X

Milos (Μήλος)

GRMLO

 

X

287

GR

GR00

X

Moudros (Μούδρος Λήμνου)

GRMDR

 

X

299

GR

GR00

X

Mykonos (Μύκονος)

GRJMK

 

X

311

GR

GR00

X

Myrina (Μύρινα)

GRMYR

 

X

315

GR

GR00

X

Mytilene (Μυτιλήνη)

GRMJT

 

X

319

GR

GR00

X

Nafplio (Ναύπλιο)

GRNAF

 

X

327

GR

GR00

X

Naxos (Νάξος)

GRJNX

 

X

321

GR

GR00

X

Nea Karvali (Νέα Καρβάλη Καβάλας)

GRNKV

GRKVA

 

 

GR

GR00

X

Nea Moudania (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής)

GRNMA

 

X

345

GR

GR00

X

Nea Styra (Νέα Στύρα)

GRNST

 

X

349

GR

GR00

X

Neapoli Lakonias (Νεάπολις Λακωνίας)

GRNEA

 

X

329

GR

GR00

X

Nidri (Νυδρί)

GRNID

 

X

359

GR

GR00

X

Nissyros (Νίσσυρος)

GRNIS

 

X

355

GR

GR00

X

Orei (Ωρεοί)

GRORE

 

X

529

GR

GR00

X

Oropos (Ωρωπός)

GRORO

 

X

531

GR

GR00

X

Ouranoupoli Chalkidikis (Ουρανόπολις Χαλκιδικής)

GR801

 

X

801

GR

GR00

X

Paleochora Sfakion (Παλαιοχώρα Σφακίων)

GRPSF

 

X

371

GR

GR00

X

Paloukia Salaminas (Παλούκια Σαλαμίνας)

GR890

 

X

890

GR

GR00

X

Paros (Πάρος)

GRPAS

 

X

389

GR

GR00

X

Patmos (Πάτμος)

GRPMS

 

X

391

GR

GR00

X

Patras (Πάτρα)

GRGPA

 

X

393

GR

GR00

X

Paxi (Παξοί)

GRPAX

 

X

385

GR

GR00

X

Perama (Πέραμα)

GRPER

GRPIR

 

399

GR

GR00

X

Pessada Kefallinias (Πεσσάδα Κεφαλληνίας)

GR887

 

X

887

GR

GR00

X

Petra Lesvou (Πέτρα Λέσβου)

GR812

 

X

812

GR

GR00

X

Pireus (Πειραιάς)

GRPIR

 

X

397

GR

GR00

X

Pissaetos Ithakis (Πισαετός Ιθάκης)

GR852

 

X

852

GR

GR00

X

Politika (Πολιτικά)

GRPTK

 

X

414

GR

GR00

X

Poros Trizinias (Πόρος Τροιζηνίας)

GRPTR

 

X

417

GR

GR00

X

Poros Kefallinias (Πόρος Κεφαλληνίας)

GRPKE

 

X

419

GR

GR00

X

Porto Lagos (Πόρτο Λάγος)

GRPTL

 

X

421

GR

GR00

X

Preveza (Πρέβεζα)

GRPVK

 

X

423

GR

GR00

X

Psara (Ψαρά)

GR804

 

X

804

GR

GR00

X

Rafina (Ραφήνα)

GRRAF

 

X

433

GR

GR00

X

Rethymno (Ρέθυμνο)

GRRET

 

X

437

GR

GR00

X

Rhodes (Ρόδος)

GRRHO

 

X

439

GR

GR00

X

Rio (Ρίο)

GRRIO

 

X

 

GR

GR00

X

Sami (Σάμη)

GRSMI

 

X

445

GR

GR00

X

Samothraki (Σαμοθράκη)

GRSAM

 

X

447

GR

GR00

X

Schinoussa Kyklades (Σχοινούσα Κυκλάδες)

GR836

 

X

836

GR

GR00

X

Seriphos (Σέριφος)

GRSER

 

X

451

GR

GR00

X

Shinari Zakyntou (Σχινάρι Ζακύνθου)

GR892

 

X

892

GR

GR00

X

Sifnos (Σίφνος)

GRSIF

 

X

461

GR

GR00

X

Sikinos Kyklades (Σίκινος)

GR829

 

X

829

GR

GR00

X

Sitia (Σητεία)

GRJSH

 

X

453

GR

GR00

X

Skaramagas (Σκαραμαγκάς)

GRSKA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Skiathos (Σκιάθος)

GRJSI

 

X

465

GR

GR00

X

Skopelos (Σκόπελος)

GRSKO

 

X

467

GR

GR00

X

Skyros (Σκύρος)

GRSKU

 

X

469

GR

GR00

X

Souda Bay (Σούδα)

GRSUD

 

X

470

GR

GR00

X

Sougia (Σούγια)

GR873

 

X

873

GR

GR00

X

Souvala Aiginas (Σουβάλα Αίγινας)

GR832

 

X

832

GR

GR00

X

Spetses (Σπέτσες)

GRSPE

 

X

473

GR

GR00

X

Stratonio (Στρατώνιο Χαλκιδικής)

GRSTI

 

X

479

GR

GR00

X

Stylida (Στυλίδα)

GRSYS

 

X

481

GR

GR00

X

Symi (Σύμη)

GRSYM

 

X

487

GR

GR00

X

Syros (Σύρος)

GRJSY

 

X

489

GR

GR00

X

Thassos (Θάσος)

GRTSO

 

X

123

GR

GR00

X

Thessaloniki (Θεσσαλονίκη)

GRSKG

 

X

125

GR

GR00

X

Thira (Θήρα)

GRJTR

 

X

127

GR

GR00

X

Tilos Dodekanissou (Τήλος Δωδεκανήσων)

GR837

 

X

837

GR

GR00

X

Tinos (Τήνος)

GRTIN

 

X

493

GR

GR00

X

Trypiti Chalkidikis (Τρυπητή Χαλκιδικής)

GR885

 

X

885

GR

GR00

X

Vathy Samou (Βαθύ Σάμου)

GRVTH

 

X

449

GR

GR00

X

Volos (Βόλος)

GRVOL

 

X

079

GR

GR00

X

Yerakini (Γερακινή Χαλικιδικής)

GRYER

GRNMA

 

 

GR

GR00

X

Zakynthos (Ζάκυνθος)

GRZTH

 

X

117

GR

GR00

X

GR Offshore installations

GR88P

 

 

 

GR

GR00

X

Other Greece

GR888

 

X

 

 

 

 

176

176

9

167

 

ES

ES02

X

Alcudia

ESALD

 

X

 

ES

ES02

X

Algeciras

ESALG

 

X

 

ES

ES02

X

Alicante

ESALC

 

X

 

ES

ES02

X

Almería

ESLEI

 

X

 

ES

ES02

X

Arguineguin

ESARI

 

X

 

ES

ES02

X

Arrecife de Lanzarote

ESACE

 

X

 

ES

ES01

X

Avilés

ESAVS

 

X

 

ES

ES02

X

Barcelona

ESBCN

 

X

 

ES

ES01

X

Bilbao

ESBIO

 

X

 

ES

ES02

X

Cabezuela

ESCBZ

 

X

 

ES

ES02

X

Cádiz

ESCAD

 

X

 

ES

ES02

X

Cala Sabina

ESCBS

 

X

 

ES

ES02

X

Carboneras

ESCRS

 

X

 

ES

ES02

X

Cartagena

ESCAR

 

X

 

ES

ES02

X

Castellón

ESCAS

 

X

 

ES

XC00

X

Ceuta

XCCEU

 

X

 

ES

ES02

X

Escombreras

ESESC

 

X

 

ES

ES01

X

Ferrol

ESFER

 

X

 

ES

ES02

X

Gandía

ESGAN

 

X

 

ES

ES01

X

Gijón

ESGIJ

 

X

 

ES

ES02

X

Hierro

ESHIE

 

X

 

ES

ES02

X

Huelva

ESHUV

 

X

 

ES

ES02

X

Ibiza

ESIBZ

 

X

 

ES

ES01

X

La Coruña

ESLCG

 

X

 

ES

ES02

X

La Estaca

ESLES

 

X

 

ES

ES02

X

Las Palmas

ESLPA

 

X

 

ES

ES02

X

Los Cristianos

ESLCR

 

X

 

ES

ES02

X

Mahón

ESMAH

 

X

 

ES

ES02

X

Málaga

ESAGP

 

X

 

ES

ES01

X

Marín- (Pontevedra)

ESMPG

 

X

 

ES

XL00

X

Melilla

XLMLN

 

X

 

ES

ES02

X

Motril

ESMOT

 

X

 

ES

ES02

X

Palma de Mallorca

ESPMI

 

X

 

ES

ES01

X

Pasajes

ESPAS

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto de Santa Maria

ESPSM

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto del Rosario

ESFUE

 

X

 

ES

ES02

X

Rota

ESROT

 

X

 

ES

ES02

X

Sagunto

ESSAG

 

X

 

ES

ES01

X

San Ciprián

ESSCI

 

X

 

ES

ES02

X

San Sebastian de la Gomera

ESSSG

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de la Palma

ESSPC

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de Tenerife

ESSCT

 

X

 

ES

ES01

X

Santander

ESSDR

 

X

 

ES

ES02

X

Sevilla

ESSVQ

 

X

 

ES

ES02

X

Tarifa

ESTRF

 

X

 

ES

ES02

X

Tarragona

ESTAR

 

X

 

ES

ES02

X

Torrevieja

ESTOR

 

X

 

ES

ES02

X

Valencia

ESVLC

 

X

 

ES

ES01

X

Vigo

ESVGO

 

X

 

ES

ES01

X

Villagarcía (de Arosa)

ESVIL

 

X

 

ES

ES02

X

Vinaroz

ESVZR

 

X

 

ES

ES02

X

Zona Franca De Cadiz

ESZFR

 

X

 

ES

ES01

X

ES offshore installations

ES88P

 

 

 

ES

ES02

X

ES offshore installations

ES88P

 

 

 

ES

ES01

X

Other - Spain Atlantic (North of Portugal)

ES888

 

 

 

ES

ES02

X

Other - Spain Mediterranean

ES888

 

 

 

ES

ES09

X

Other - Spain (unknown MCA)

ES888

 

 

 

 

 

 

52

52

0

52

 

FR

FR02

X

Ajaccio

FRAJA

 

X

76

FR

FR01

X

Basse-Indre

FRBAI

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Bassens

FRBAS

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Basse-Terre (Guadeloupe)

GPBBR

GP001

 

 

FR

FR02

X

Bastia

FRBIA

 

X

73

FR

FR01

X

Bayonne

FRBAY

 

X

57

FR

FR01

X

Bec d'Ambes

FRBEC

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Berre

FRBEE

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Blaye

FRBYE

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Bonifacio

FRBON

 

X

78

FR

FR01

X

Bonsecours

FRBSC

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Bordeaux

FRBOD

 

X

56

FR

FR01

X

Boulogne-sur-Mer

FRBOL

 

X

04

FR

FR01

X

Brest

FRBES

 

X

29

FR

FR01

X

Caen

FRCFR

 

X

13

FR

FR01

X

Calais

FRCQF

 

X

03

FR

FR02

X

Calvi

FRCLY

 

X

75

FR

FR01

X

Camaret

FRCAM

 

X

32

FR

FR02

X

Cannes

FRCEQ

 

X

68

FR

FR01

X

Carteret

FRCRT

 

X

15

FR

FR01

X

Cherbourg

FRCER

 

X

14

FR

FR03

X

Degrad-des Cannes (Guyane française)

GFDDC

 

X

94

FR

FR01

X

Concarneau

FRCOC

 

X

38

FR

FR01

X

Dieppe

FRDPE

 

X

07

FR

FR01

X

Donges

FRDON

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Douarnenez

FRDRZ

 

X

33

FR

FR01

X

Dunkerque

FRDKK

 

X

1

FR

FR02

X

Étang-de-Berre

FRETB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Fécamp

FRFEC

 

X

08

FR

FR04

X

Fort-de-France (Martinique)

MQFDF

 

X

93

FR

FR02

X

Fos-sur-Mer

FRFOS

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Gonfreville-l'Orcher

FRGLO

FRLEH

 

 

FR

FR04

X

Guadeloupe (Guadeloupe)

GP001

 

X

90

FR

FR01

X

Granville

FRGFR

 

X

16

FR

FR01

X

Gravelines

FRGRV

 

X

02

FR

FR01

X

Harfleur

FRHRF

FRLEH

 

 

FR

FR01

X

Hennebont

FRHET

 

X

40

FR

FR01

X

Honfleur

FRHON

 

X

11

FR

FR04

X

Jarry (Guadeloupe)

GPJAR

GP001

 

 

FR

FR03

X

Kourou (Guyane française)

GFQKR

 

X

96

FR

FR02

X

L'Île-Rousse

FRILR

 

X

74

FR

FR02

X

La Ciotat

FRLCT

 

X

65

FR

FR03

X

Larivot (Guyane française)

GFLVT

 

X

91

FR

FR01

X

La Pallice

FRLPE

FRLRH

 

 

FR

FR01

X

La Rochelle

FRLRH

 

X

49

FR

FR01

X

Landerneau

FRLDN

 

X

30

FR

FR01

X

Lannion

FRLAI

 

X

26

FR

FR02

X

Lavéra

FRLAV

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Le Fret (Crozon)

FRLFR

 

X

31

FR

FR01

X

Le Guildo (Créhen)

FRLGU

 

X

20

FR

FR01

X

Le Havre

FRLEH

 

X

09

FR

FR01

X

Le Lègue (Saint-Brieuc)

FRSBK

 

X

22

FR

FR01

X

Le Tréport

FRLTR

 

X

06

FR

FR01

X

Le Verdon

FRLVE

FRBOD

 

 

FR

FR01

X

Les Sables-d'Olonne

FRLSO

 

X

47

FR

FR01

X

Lézardrieux

FRLEZ

 

X

19

FR

FR01

X

Lorient

FRLRT

 

X

39

FR

FR02

X

Marseille

FRMRS

 

X

64

FR

FR01

X

Montoir-de-Bretagne

FRMTX

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Morlaix

FRMXN

 

X

27

FR

FR01

X

Mortagne-sur-Gironde

FRMSG

 

X

54

FR

FR01

X

Nantes Saint-Nazaire

FRNTE

 

X

44

FR

FR02

X

Nice-Villefranche

FRNCE

 

X

70

FR

FR01

X

Paimbœuf

FRPBF

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Paimpol

FRPAI

 

X

23

FR

FR01

X

Pauillac-Port

FRPAP

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

GPPTP

GP001

 

 

FR

FR01

X

Petit-Couronne

FRPET

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Pontrieux

FRPOX

 

X

24

FR

FR02

X

Port-de-Bouc

FRPDB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Port-Jérôme

FRPJE

FRURO

 

 

FR

FR05

X

Port-Réunion (ex Pointe-des-Galets) (Réunion)

REPDG

 

X

97

FR

FR02

X

Port-Vendres

FRPOV

 

X

61

FR

FR01

X

Port-Joinville (Île d'Yeu)

FRPRJ

 

X

46

FR

FR02

X

Port-la-Nouvelle

FRNOU

 

X

62

FR

FR02

X

Porto Vecchio

FRPVO

 

X

79

FR

FR02

X

Propriano

FRPRP

 

X

77

FR

FR01

X

Quimper

FRUIP

 

X

37

FR

FR01

X

Redon

FRRDN

 

X

42

FR

FR01

X

Rochefort

FRRCO

 

X

51

FR

FR01

X

Roscoff

FRROS

 

X

28

FR

FR01

X

Rouen

FRURO

 

X

10

FR

FR01

X

Royan

FRRYN

 

X

53

FR

FR03

X

Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française)

GFSLM

 

X

95

FR

FR02

X

Sète

FRSET

 

X

63

FR

FR02

X

Saint-Louis (Rhône)

FRPSL

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Saint-Malo

FRSML

 

X

17

FR

FR01

X

Saint-Nazaire

FRSNR

FRNTE

 

 

FR

FR02

X

Saint-Raphaël

FRSRL

 

X

67

FR

FR01

X

Saint-Valéry-sur-Somme

FRSVS

 

X

05

FR

FR01

X

Saint-Wandrille

FRSWD

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Tonnay Charente

FRTON

 

X

52

FR

FR02

X

Toulon

FRTLN

 

X

66

FR

FR01

X

Tréguier

FRTRE

 

X

25

FR

FR01

X

Vannes

FRVNE

 

X

41

FR

FR01

X

FR offshore installations

FR88P

 

 

 

FR

FR02

X

FR offshore installations

FR88P

 

 

 

FR

FR01

X

Other - France Atlantic/North Sea

FR888

 

 

 

FR

FR02

X

Other - France Mediterranean

FR888

 

 

 

FR

FR03

X

Other - France Guyane française

GF888

 

 

 

FR

FR04

X

Other - France Guadeloupe

GP888

 

 

 

FR

FR04

X

Other - France Martinique

MQ888

 

 

 

FR

FR05

X

Other - France Réunion

RE888

 

 

 

FR

FR09

X

Other - France (unknown MCA)

FR888

 

 

 

 

 

 

95

95

26

69

 

IE

IE00

X

Arklow

IEARK

 

X

00ARKL

IE

IE00

X

Arklow Head Port

IE009

 

X

 

IE

IE00

X

Bantry Bay

IEBYT

 

X

 

IE

IE00

X

Castletown Bere

IECTB

 

X

 

IE

IE00

X

Cork

IEORK

 

X

00CORK

IE

IE00

X

Drogheda

IEDRO

 

X

00DROG

IE

IE00

X

Dublin

IEDUB

 

X

00DUBL

IE

IE00

X

Dun Laoghaire

IEDLG

 

X

00DUNL

IE

IE00

X

Dundalk

IEDDK

 

X

00DUND

IE

IE00

X

Foynes

IEFOV

 

X

00FOYN

IE

IE00

X

Galway

IEGWY

 

X

00GALW

IE

IE00

X

Greenore

IEGRN

 

X

00GREE

IE

IE00

X

Killybegs

IEKBS

 

X

 

IE

IE00

X

Kilrush

IEKLR

 

X

 

IE

IE00

X

Kinsale

IEKLN

 

X

 

IE

IE00

X

Limerick

IELMK

 

X

00LIME

IE

IE00

X

New Ross

IENRS

 

X

00NEWR

IE

IE00

X

Rosslare Harbour

IEROS

 

X

00ROSS

IE

IE00

X

Sligo

IESLI

 

X

00SLIG

IE

IE00

X

Tralee

IETRA

 

X

 

IE

IE00

X

Waterford

IEWAT

 

X

00WATE

IE

IE00

X

Wicklow

IEWIC

 

X

00WICK

IE

IE00

X

Youghal

IEYOU

 

X

 

IE

IE00

X

IE offshore installations

IE88P

 

 

 

IE

IE00

X

Other — Ireland

IE888

 

 

 

 

 

 

23

23

0

23

 

IT

IT00

X

Alghero

ITAHO

 

X

 

IT

IT00

X

Alicudi

ITALI

 

X

 

IT

IT00

X

Amalfi

ITAMA

 

X

 

IT

IT00

X

Ancona

ITAOI

 

X

 

IT

IT00

X

Anzio

ITANZ

 

X

 

IT

IT00

X

Arbatax

ITATX

 

X

 

IT

IT00

X

Augusta

ITAUG

 

X

 

IT

IT00

X

Bari

ITBRI

 

X

 

IT

IT00

X

Barletta

ITBLT

 

X

 

IT

IT00

X

Brindisi

ITBDS

 

X

 

IT

IT00

X

Cagliari

ITCAG

 

X

 

IT

IT00

X

Calasetta

ITCLS

 

X

 

IT

IT00

X

Capraia

ITCPA

 

X

 

IT

IT00

X

Capri

ITPRJ

 

X

 

IT

IT00

X

Carloforte

ITCLF

 

X

 

IT

IT00

X

Casamicciola

ITCML

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare del Golfo

ITCTR

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare di Stabia

ITCAS

 

X

 

IT

IT00

X

Catania

ITCTA

 

X

 

IT

IT00

X

Cavo

ITCVX

 

X

 

IT

IT00

X

Chioggia

ITCHI

 

X

 

IT

IT00

X

Civitavecchia

ITCVV

 

X

 

IT

IT00

X

Crotone

ITCRV

 

X

 

IT

IT00

X

Falconara Marittima

ITFAL

 

X

 

IT

IT00

X

Favignana

ITFAV

 

X

 

IT

IT00

X

Filicudi Porto

ITFPO

 

X

 

IT

IT00

X

Fiumicino

ITFCO

 

X

 

IT

IT00

X

Formia

ITFOM

 

X

 

IT

IT00

X

Gaeta

ITGAE

 

X

 

IT