EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0051

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/51/EK (2004. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību

OJ L 164, 30.4.2004, p. 164–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 86 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; Atcelts ar 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/51/oj

32004L0051Oficiālais Vēstnesis L 164 , 30/04/2004 Lpp. 0164 - 0172


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/51/EK

(2004. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 71. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma [4] 251. pantā paredzēto procedūru, ievērojot Samierināšanas komitejas 2004. gada 23. martā apstiprināto kopīgo dokumentu,

tā kā:

(1) Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīvā 91/440/EEK [5] noteikts, ka licencētiem dzelzceļa uzņēmumiem tiek piešķirtas tiesības piekļūt Eiropas dzelzceļa kravu pārvadājumu tīklam un, vēlākais no 2008. gada, visam starptautisko dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumu tīklam.

(2) Šo tiesību piekļūt starptautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumiem visā tīklā paplašināšana no 2006. gada 1. janvāra radīs lielāku ieguvumu, nekā plānots kravu novirzīšanas uz citiem transporta veidiem un starptautisko dzelzceļa kravu pārvadājumu attīstības jomā.

(3) Šo tiesību piekļūt visu veidu dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumiem paplašināšana no 2007. gada 1. janvāra atbilstoši pakalpojumu sniegšanas brīvības principam paaugstinās dzelzceļa transporta efektivitāti attiecībā pret citiem transporta veidiem. Tā arī veicinās noturīgu satiksmi starp dalībvalstīm un tajās, stimulējot konkurenci un ļaujot ienākt jaunam kapitālam un uzņēmumiem.

(4) Šī Direktīva ir daļa no visaptveroša pasākumu kopuma, par kuru ir paziņots Baltajā grāmatā par transporta politiku un kurš ietver Direktīvu 2004/49/EK par drošību uz Kopienas dzelzceļiem (Dzelzceļu drošības direktīva) [6], Direktīvu 2004/50/EK, ar ko groza savstarpējās izmantojamības direktīvas [7], un Regulu (EK) Nr. 881/2004, ar ko izveido Eiropas Dzelzceļa aģentūru (Aģentūras regula) [8]. Šis pasākumu kopums, kuru sauc par "otro dzelzceļa pasākumu paketi", tika pieņemts, lai tālāk attīstītu Kopienas reglamentējošos noteikumus dzelzceļa jomā, kā tas ir īpaši noteikts Direktīvās 2001/12/EK [9], 2001/13/EK [10] un 2001/14/EK [11], kuras tiek sauktas par "pirmo dzelzceļa pasākumu paketi". Lai pabeigtu reglamentējošos noteikumus un turpinātu centienus izveidot integrētu Eiropas dzelzceļa telpu, Komisija 2004. gada 3. martā ierosināja trešo pasākumu kopumu, kas turpinās veicināt šīs direktīvas mērķu sasniegšanu. Šis ierosinātais trešais pasākumu kopums attiecas uz vilcienu vadītāju licencēšanu, pakalpojumu kvalitāti dzelzceļa kravu pārvadājumu gadījumā, pasažieru tiesībām starptautisko dzelzceļa pārvadājumu jomā un tirgus atvēršanu starptautiskajiem pasažieru pārvadāšanas pa dzelzceļu pakalpojumiem. Eiropas Parlaments jau 2003. gada oktobrī šajā likumdošanas kārtībā balsoja par grozījumu, kura mērķis ir atvērt tirgu visiem pasažieru pārvadāšanas pakalpojumiem līdz 2008. gadam. Eiropas Parlaments un Padome nolēma rūpīgi izpētīt trešo pasākumu kopumu. Attiecībā uz tirgus atvēršanu starptautiskajiem pasažieru pārvadāšanas pakalpojumiem Komisijas ierosinātais 2010. gads ir jāapsver kā mērķis, kas ļautu visiem pārvadātājiem attiecīgi sagatavoties.

(5) Komisijai jāizpēta attīstība satiksmes, drošības, darba apstākļu un pārvadātāju situācijas jomā un līdz 2006. gada 1. janvārim jāiesniedz ziņojums par šo attīstību, kuru vajadzības gadījumā papildina ar jauniem ierosinājumiem, kas nodrošina vislabākos iespējamos nosacījumus dalībvalstu ekonomikai, dzelzceļa uzņēmumiem un to darbiniekiem un dzelzceļa lietotājiem.

(6) Dzelzceļa kravas pārvadājumu pakalpojumi sniedz vērā ņemamas iespējas radīt jaunus pārvadāšanas pakalpojumus un uzlabot esošos pakalpojumus valsts un Eiropas līmenī.

(7) Lai spētu pilnībā konkurēt, dzelzceļa kravas pārvadājumiem arvien vairāk nepieciešama visaptverošu pakalpojumu sniegšana, ieskaitot pārvadājumus starp dalībvalstīm un tajās.

(8) Kopš dzelzceļu drošību regulē Direktīva 2004/49/EK, kura ir daļa no jaunajiem viendabīgajiem Kopienas reglamentējošajiem noteikumiem dzelzceļa nozarē, Direktīvā 91/440/EEK minētie noteikumi par drošību ir jāatceļ.

(9) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/440/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 91/440/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 7. panta 2. punktu svītro dienā, kad stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/49/EK par drošību uz Kopienas dzelzceļiem.

2. Direktīvas 10. pantu groza šādi:

a) šā panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Dzelzceļa uzņēmumiem, uz kuriem attiecas 2. pants, ar taisnīgiem nosacījumiem piešķir tiesības piekļūt visam Eiropas dzelzceļa kravas pārvadājumu tīklam, kurš definēts 10.a pantā un I pielikumā, un vēlākais līdz 2006. gada 1. janvārim visam dzelzceļa tīklam, lai apkalpotu starptautiskās kravas.

Turklāt vēlākais līdz 2007. gada 1. janvārim dzelzceļa uzņēmumiem, uz kuriem attiecas 2. pants, ar taisnīgiem nosacījumiem piešķir tiesības piekļūt infrastruktūrai visās dalībvalstīs, lai sniegtu visu veidu dzelzceļa kravas pārvadājumu pakalpojumus.";

b) šā panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"5. Ikviens dzelzceļa uzņēmums, kas iesaistīts dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā, uz publisko vai privāttiesību pamata slēdz nepieciešamos nolīgumus ar izmantojamās dzelzceļa infrastruktūras vadītājiem. Nolīgumus reglamentējošie noteikumi ir nediskriminējoši, caurspīdīgi un atbilst noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīvā 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju [12].";

c) šā panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"6. Piekļūšanu dzelzceļam un pakalpojumus terminālos un ostās, kas saistītas ar 1., 2. un 3. punktā minēto dzelzceļa darbību un apkalpo vai var apkalpot vairāk par vienu īsto klientu, bez diskriminācijas un pārredzamā veidā nodrošina visiem dzelzceļa uzņēmumiem, un uz dzelzceļa uzņēmumu lūgumiem tikai tad var attiecināt ierobežojumus, ja tirgus nosacījumos ir ilgtspējīgas alternatīvas.";

d) šā panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

"8. Komisija līdz 2006. gada 1. janvārim iesniedz Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Padomei ziņojumu par šīs Direktīvas īstenošanu.

Šajā ziņojumā izvērtē:

- šīs direktīvas ieviešanu dalībvalstīs un dažādu iesaistīto iestāžu efektīvu darbību,

- tirgus attīstību, jo īpaši starptautisko pārvadājumu tendences, un visu tirgus dalībnieku, ieskaitot jaunpienācējus, pasākumus un tirgus daļu,

- ietekmi uz visu transporta nozari, jo īpaši saistībā ar kravu novirzīšanu uz citiem transporta veidiem,

- ietekmi uz drošības līmeni katrā dalībvalstī,

- darba apstākļus šajā nozarē katrā dalībvalstī.

Ja vajadzīgs, šo ziņojumu papildina ar atbilstīgiem ierosinājumiem vai ieteikumiem par Kopienas turpmāko darbību, lai attīstītu dzelzceļa pārvadājumu tirgu un tā tiesisko regulējumu."

3. Direktīvas 10.b panta 4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"c) Eiropas dzelzceļu tīkla stāvokli".

4. Direktīvas 14. pantu svītro.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2005. gada 31. decembrim nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo Direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kādā veidā izdarāmas šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2004. gada 29. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] OV C 291 E, 26.11.2002., 1. lpp.

[2] OV C 61, 14.3.2003., 131. lpp.

[3] OV C 66, 19.3.2003., 5. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. janvāra Atzinums (OV C 38 E, 12.2.2004., 89. lpp.), Padomes 2003. gada 26. jūnija Kopējā nostāja (OV C 270 E, 11.11.2003., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 23. oktobra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). 2004. gada 22. aprīļa Normatīvā rezolūcija un Padomes 2004. gada 26. aprīļa Lēmums.

[5] OV L 237, 24.8.1991., 25. lpp. Direktīva grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/12/EK (OV L 75, 15.3.2001., 1. lpp.).

[6] OV L 164, 30.4.2004., 16. lpp.

[7] OV L 164, 30.4.2004., 40. lpp.

[8] OV L 164, 30.4.2004., 3. lpp.

[9] OV L 75, 15.3.2001., 1. lpp.

[10] OV L 75, 15.3.2001., 26. lpp.

[11] OV L 75, 15.3.2001., 29. lpp. Direktīva grozīta ar Komisijas Lēmumu 2002/844/EK (OV L 289, 26.10.2002., 30. lpp.).

[12] OV L 75, 15.3.2001., 29. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2002/844/EK (OV L 289, 26.10.2002., 30. lpp.).

--------------------------------------------------

Top