EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0010

Komisijas lēmums (2003. gada 5. novembris), ar ko izveido Eiropas Banku komitejuDokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 3, 7.1.2004, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 57 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 57 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 67 - 68

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/10(1)/oj

32004D0010Oficiālais Vēstnesis L 003 , 07/01/2004 Lpp. 0036 - 0037


Komisijas lēmums

(2003. gada 5. novembris),

ar ko izveido Eiropas Banku komiteju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/10/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1) 2001. gada 1. jūnijā Komisija pieņēma Lēmumus 2001/527/EK [1] un 2001/528/EK [2], ar ko izveido attiecīgi Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju un Eiropas Vērtspapīru komiteju.

(2) Savās 2002. gada 5. februāra un 21. novembra rezolūcijās Eiropas Parlaments atbalstīja četru līmeņu pieeju Eiropas vērtspapīru tirgus regulējumam, kas atbalstīts Viedo komitejas nobeiguma ziņojumā, un aicināja attiecināt dažus minētās pieejas aspektus uz banku nozari un apdrošināšanas nozari, ja Padome skaidri apņemsies uzsākt reformu, lai nodrošinātu pareizu institūciju līdzsvaru.

(3) 2002. gada 3. decembrī Padome aicināja Komisiju īstenot šādus pasākumus banku nozarē un apdrošināšanas nozarē, kā arī fondēto pensiju nozarē un cik vien iespējams drīz izveidot jaunas komitejas, kas darbotos kā padomdevējas iepriekš minētajās nozarēs.

(4) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK (2000. gada 20. marts) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu [3] izveidoja Banku padomdevēju komiteju, kas konsultē Komisiju par tiesību aktu izstrādi un palīdz Komisijai īstenot tās izpildu pilnvaras banku darbības jomā.

(5) Ar mērķi atcelt Banku padomdevējas komitejas padomdevējas funkcijas Komisija ir iesniegusi projektu Direktīvai, ar ko, cita starpā, groza Direktīvu 2000/12/EK, Padomes Direktīvu 93/6/EEK (1993. gada 15. marts) par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību [4], Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/19/EK (1994. gada 30. maijs) par noguldījumu garantiju sistēmām [5] un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK [6].

(6) Lai veiktu šādu grozījumu, atbilstoši un vienlaicīgi jāizveido jauna padomdevēja grupa, kas konsultētu Komisiju par Kopienas tiesību aktu izstrādi banku darbības jomā, ar nosaukumu "Eiropas Banku komiteja".

(7) Lai novērstu pārklāšanos, šim lēmumam jāstājas spēkā vienlaicīgi ar direktīvu, ar ko atceļ Banku padomdevējas komitejas padomdevējas funkcijas.

(8) Kad Eiropas Banku komiteja dod padomu par noteikumiem, kas piemērojami gan kredītiestādēm, gan ieguldījumu sabiedrībām, tās sastāvu veido tā, lai nodrošinātu ieguldījumu sabiedrību perspektīvas ievērošanu.

(9) Eiropas Banku komitejas izveide neizslēdz citas sadarbības formas starp dažādām iestādēm, kas ir iesaistītas kredītiestāžu darbības regulēšanā un uzraudzībā, jo īpaši Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju, kura izveidota ar Komisijas Lēmumu 2004/5/EK [7],

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izveido padomdevēju grupu par banku darbību Kopienā, kuras nosaukums ir "Eiropas Banku komiteja", turpmāk tekstā – "Komiteja".

2. pants

Pēc Komisijas pieprasījuma Komiteja konsultē Komisiju par banku darbības politikas jautājumiem, kā arī par Komisijas priekšlikumiem šajā jomā.

3. pants

Komitejas sastāvā ir dalībvalstu augsta līmeņa pārstāvji. Komitejas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

Eiropas Banku uzraudzītāju komitejas pārstāvis, kura izveidota ar Komisijas Lēmumu 2004/5/EK, piedalās Komitejas sanāksmēs kā novērotājs. Eiropas Centrālā banka piedalās kā novērotāja.

Komiteja dalībai savās sanāksmēs var uzaicināt ekspertus un novērotājus.

Komisija nodrošina Komitejas sekretariāta funkcijas.

4. pants

Komiteja pieņem savu reglamentu. Komiteja sanāk regulāri un ikreiz, kad tas vajadzīgs. Ja Komisija uzskata to par vajadzīgu, tā var sasaukt Komitejas ārkārtas sanāksmi.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tajā pašā dienā, kad stājas spēkā direktīva, ar ko atceļ Banku padomdevējas komitejas padomdevējas funkcijas.

Briselē, 2003. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 191, 13.7.2001., 43. lpp.

[2] OV L 191, 13.7.2001., 45. lpp.

[3] OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp.

[4] OV L 141, 11.6.1993., 1. lpp.

[5] OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.

[6] OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.

[7] OV L 3, 7.1.2004., 28. lpp.

--------------------------------------------------

Top