EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1435

Padomes Regula (EK) Nr. 1435/2003 (2003. gada 22. jūlijs) par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem

OJ L 207, 18.8.2003, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 259 - 282
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 259 - 282
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 39 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1435/oj

32003R1435Oficiālais Vēstnesis L 207 , 18/08/2003 Lpp. 0001 - 0024


Padomes Regula (EK) Nr. 1435/2003

(2003. gada 22. jūlijs)

par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Eiropas Parlaments 1983. gada 13. aprīlī pieņēma rezolūciju par kooperatīviem Eiropas Kopienā [4], 1987. gada 9. jūlijā – par kooperatīvu ieguldījumu reģionālajā attīstībā [5], 1989. gada 26. maijā – par sieviešu lomu kooperatīvos un vietējās nodarbinātības iniciatīvās [6], 1994. gada 11. februārī – par kooperatīvu ieguldījumu reģionālajā attīstībā [7] un 1998. gada 18. septembrī – par kooperatīvu lomu sieviešu nodarbinātības pieaugumā [8].

(2) Iekšējā tirgus izveide un uzlabojumi, ko tā rada visas Kopienas ekonomiskajā un sociālajā stāvoklī, nozīmē ne vien to, ka jānovērš tirdzniecības šķēršļi, bet arī to, ka ražošanas struktūras jāpielāgo Kopienas dimensijai. Šai nolūkā ir būtiski, lai visu to veidu uzņēmējsabiedrības, kuru darbība skar vairāk nekā tikai vietējo vajadzību apmierināšanu, spētu sagatavot un veikt savas uzņēmējdarbības reorganizāciju Kopienas mērogā.

(3) Tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru Kopienā jāveic uzņēmējdarbība, joprojām ir pamatots galvenokārt uz valstu tiesību aktiem un tādēļ neatbilst ekonomiskajai bāzei, saskaņā ar kuru minētajam regulējumam jāattīstās, lai sasniegtu Līguma 18. pantā izklāstītos mērķus. Šāds stāvoklis ievērojami apgrūtina dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību grupu izveidi.

(4) Padome ir pieņēmusi Regulu (EK) Nr. 2157/2001 [9], ar kuru izveido Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) juridisko formu atbilstoši akciju sabiedrības vispārējiem principiem. Tas nav instruments, kas ir piemērots kooperatīvu īpašajām iezīmēm.

(5) Eiropas Ekonomisko interešu grupa (EEIG), kā paredzēts Regulā (EEK) Nr. 2137/85 [10], atļauj uzņēmumiem kopīgi veicināt dažas to darbības, tomēr saglabājot neatkarību, bet neatbilst kooperatīva uzņēmuma īpašajām prasībām.

(6) Kopienai, kuras mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci un veicināt savas ekonomikas attīstību, jāparedz kooperatīviem, kas ir visās dalībvalstīs vispārēji atzīta organizācijas forma, atbilstīgi tiesību akti, kas atvieglotu to pārrobežu darbību attīstīšanu. Apvienoto Nāciju Organizācija ir aicinājusi visas valdības nodrošināt labvēlīgu vidi, kurā kooperatīvi var piedalīties līdztiesīgi ar citām uzņēmējdarbības formām [11].

(7) Kooperatīvi galvenokārt ir fiziskas vai juridiskas personas ar īpašiem darbības principiem, kuri atšķiras no citu ekonomikas subjektu principiem. Tie ietver demokrātiskas struktūras un kontroles principus un finanšu gada tīrās peļņas taisnīgu sadalīšanu.

(8) Šie konkrētie principi jo īpaši ietver personas prioritātes principu, kas ir atspoguļots īpašos noteikumos, kuri attiecas uz dalību, izstāšanos un izslēgšanu un kurā ir paredzēts princips "viens cilvēks – viena balss", un balsstiesības ir piešķirtas personai, ievērojot to, ka dalībnieki nevar izmantot nekādas tiesības attiecībā uz kooperatīva aktīviem.

(9) Kooperatīviem ir pamatkapitāls, un to dalībnieki var būt gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Visi vai daļa no dalībniekiem var būt klienti, darbinieki vai piegādātāji. Ja kooperatīvā ir dalībnieki, kuri paši ir kooperatīvi uzņēmumi, tad to sauc par otrās pakāpes kooperatīvu. Dažos apstākļos starp kooperatīvu dalībniekiem var būt arī noteikts daudzums dalībnieku, kuri ir ieguldītāji un kuri neizmanto to pakalpojumus, vai trešo personu, kuras gūst labumu no to darbības vai veic darbu to vārdā.

(10) Eiropas kooperatīvās sabiedrības (še turpmāk "SCE") galvenajam mērķim jābūt tās dalībnieku vajadzību apmierināšanai un/vai to ekonomisko un/vai sociālo darbību attīstībai saskaņā ar šādiem principiem:

- tās darbību veic dalībnieku savstarpējās interesēs, lai katrs dalībnieks gūst labumu no SCE darbības atbilstoši savai līdzdalībai,

- SCE dalībniekiem jābūt arī klientiem, darbiniekiem vai piegādātājiem, vai jābūt citādi iesaistītiem SCE darbībā,

- dalībniekiem jāpiešķir vienlīdzīga kontrole, lai gan svērtās balsis var būt atļautas, lai atspoguļotu katra dalībnieka ieguldījumu SCE,

- aizdevumu kapitāla un pamatkapitāla procentiem jābūt ierobežotiem,

- peļņa ir jāsadala atbilstoši uzņēmējdarbībai, kas tiek veikta ar SCE, vai nav jāsadala, lai apmierinātu dalībnieku vajadzības,

- nedrīkst būt mākslīgi dalības ierobežojumi,

- veicot likvidāciju, tīrie aktīvi un rezerves ir jāsadala atbilstoši neieinteresētās sadalīšanas principam, t.i., citām kooperatīvām struktūrām, kurām ir līdzīgi mērķi vai vispārējās intereses;

(11) Pārrobežu sadarbību starp kooperatīviem Kopienā šobrīd kavē juridiskās un administratīvās grūtības, kas jālikvidē tirgū bez robežām.

(12) Eiropas kooperatīvu juridiskās formas ieviešana, kas pamatota uz kopīgiem principiem, bet ņem vērā to īpašās iezīmes, ļautu tiem darboties ārpus valstu robežām visā Kopienas teritorijā vai tās daļā.

(13) Šīs regulas pamatmērķis ir dot iespēju fiziskām personām, kas ir dažādu dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji, vai juridiskām personām, kas ir izveidotas atbilstoši dažādu dalībvalstu tiesību aktiem, nodibināt SCE. Tā arī dod iespēju izveidot SCE, apvienojoties diviem esošiem kooperatīviem vai pārveidojot valsts kooperatīvu jaunā formā bez iepriekšējas likvidācijas, ja kooperatīva juridiskā adrese un galvenais birojs ir vienā dalībvalstī un iestāde vai meitasuzņēmums citā dalībvalstī.

(14) Ņemot vērā SCE īpašo Kopienas raksturu, noteikums par "faktisko atrašanās vietu", kas attiecībā uz SCE pieņemts ar šo regulu, neskar dalībvalstu tiesību aktus un neizsmeļ izvēles iespējas sakarā ar citiem Kopienas dokumentiem attiecībā uz tiesību aktiem par uzņēmējdarbību.

(15) Šajā regulā norādes uz kapitālu attiecas tikai uz parakstīto kapitālu. Tas neietekmē nekādus SCE nesadalītos kopīgos aktīvus/akciju kapitālu.

(16) Šī regula neattiecas uz citām tiesību aktu jomām, piemēram, nodokļu politiku, konkurenci, intelektuālo īpašumu vai maksātnespēju. Tādēļ iepriekš minētajās, kā arī citās jomās, uz ko šī regula neattiecas, piemēro dalībvalstu un Kopienas tiesību aktu noteikumus.

(17) Noteikumi par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā ir paredzēti Direktīvā 2003/72/EK [12], un tādējādi šie noteikumi ir šīs regulas neatņemama daļa un ir piemērojami kopā ar to.

(18) Ir sasniegts ievērojams progress, tuvinot valstu likumus par uzņēmējdarbību, un tādējādi dažus noteikumus, kas pieņemti SCE juridiskās adreses dalībvalstī ar mērķi īstenot direktīvas par uzņēmējdarbību, var analoģiski attiecināt uz SCE jomās, kurās kooperatīva darbībai nav vajadzīgi vienoti Kopienas noteikumi, jo šādi noteikumi atbilst kārtībai, kas reglamentē SCE, jo īpaši:

- Padomes Pirmā direktīva 68/151/EEK (1968. gada 9. marts) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses [13],

- Padomes Ceturtā direktīva 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem [14],

- Padomes Septītā direktīva 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem [15],

- Padomes Astotā direktīva 84/253/EEK (1984. gada 10. aprīlis), kas attiecas uz personu apstiprināšanu grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju veikšanai [16],

- Padomes Vienpadsmitā direktīva 89/666/EEK (1989. gada 21. decembris) par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti [17].

(19) Darbības finanšu pakalpojumu jomā, jo īpaši ciktāl tās attiecas uz kredītiestādēm un apdrošināšanas uzņēmumiem, reglamentē tiesību akti saskaņā ar šādām direktīvām:

- Padomes Direktīva 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem [18],

- Padomes Direktīva 92/49/EEK (1992. gada 18. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva) [19].

(20) Šai organizācijas formai nav jābūt obligātai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

SCE forma

1. Kooperatīvu sabiedrību var izveidot Kopienas teritorijā Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) formā atbilstoši šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem un paredzētajā veidā.

2. SCE parakstīto kapitālu sadala akcijās.

SCE dalībnieku skaits un kapitāls ir mainīgs.

Ja vien, izveidojot SCE, citādi nav paredzēts SCE statūtos, neviena dalībnieka atbildība nav lielāka par viņa parakstīto summu. Ja SCE dalībniekiem ir ierobežota atbildība, tad SCE nosaukuma beigās ir "ar ierobežotu atbildību".

3. SCE galvenais mērķis ir tās dalībnieku vajadzību nodrošināšana un/vai to ekonomisko un sociālo darbību attīstība, jo īpaši, ar tiem noslēdzot nolīgumus par preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu vai par tāda darba veikšanu, kādu SCE veic vai pasūta. SCE mērķis var būt arī tās dalībnieku vajadzību nodrošināšana, iepriekš izklāstītajā veidā veicinot to līdzdalību ekonomiskās darbībās vienā vai vairākos SCE un/vai valstu kooperatīvos. SCE var veikt savas darbības, izmantojot meitasuzņēmumu.

4. SCE nevar attiecināt tās darbību labumu uz trešām personām vai atļaut tām piedalīties tās uzņēmējdarbībā, ja tās statūti neparedz citādi.

5. SCE ir juridiskās personas statuss.

6. Darbinieku iesaistīšanos SCE reglamentē Direktīvas 2003/72/EK noteikumi.

2. pants

Dibināšana

1. SCE var dibināt šādi:

- piecas vai vairāk fiziskas personas, kas ir pastāvīgie iedzīvotāji vismaz divās dalībvalstīs,

- piecas vai vairāk fiziskas personas un sabiedrības vai uzņēmumi Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, un citas juridiskas personas, kuras ir publisko vai privāto tiesību subjekti, kuras ir dibinātas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, kuras ir pastāvīgie iedzīvotāji vismaz divās atšķirīgās dalībvalstīs vai kuras reglamentē vismaz divu atšķirīgu dalībvalstu tiesību akti,

- sabiedrības un uzņēmumi Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē un citas juridiskas personas, kuras ir publisko vai privāto tiesību subjekti, kuras ir dibinātas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, kuras reglamentē vismaz divu atšķirīgu dalībvalstu tiesību akti,

- apvienojoties kooperatīviem, kuri ir izveidoti saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem un kuru juridiskās adreses un galvenie biroji ir Kopienā, ar noteikumu, ka vismaz divus no tiem reglamentē atšķirīgu dalībvalstu tiesību akti,

- pārveidojot kooperatīvu, kas izveidots saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem un kura juridiskā adrese un galvenais birojs ir Kopienā, ja vismaz divus gadus tam ir bijusi iestāde vai meitasuzņēmums, kuru reglamentē citas dalībvalsts tiesību akti.

2. Dalībvalsts var paredzēt, ka SCE dibināšanā var piedalīties juridiska persona, kuras galvenais birojs nav Kopienā, ar noteikumu, ka tā ir dibināta saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, tās juridiskā adrese ir minētajā dalībvalstī un tai ir faktiska un pastāvīga saikne ar dalībvalsts ekonomiku.

3. pants

Minimālais kapitāls

1. SCE kapitālu izsaka valsts valūtā. SCE, kuras juridiskā adrese ir ārpus eiro zonas, arī var izteikt kapitālu eiro.

2. Parakstītais kapitāls nav mazāks par EUR 30000.

3. Dalībvalsts tiesību aktus, ar ko prasa lielāku parakstīto kapitālu juridiskām personām, kuras veic noteiktu veidu darbības, piemēro attiecībā uz SCE ar juridisko adresi minētajā dalībvalstī.

4. Statūtos paredz summu, par kuru mazāks nevar kļūt parakstītais kapitāls, atmaksājot to dalībnieku daļas, kuri izstājas no SCE. Šī summa nevar būt mazāka par 2. punktā paredzēto. Šīs regulas 16. pantā paredzēto datumu, līdz kuram dalībniekiem, kuri izstājas no SCE, ir tiesības uz atmaksu, atceļ, kamēr vien atmaksa izraisa parakstītā kapitāla samazināšanos zem noteiktā ierobežojuma.

5. Kapitālu var palielināt, dalībniekiem secīgi veicot parakstīšanu vai uzņemot jaunus dalībniekus, un to var samazināt, saskaņā ar 4. punktu pilnībā vai daļēji atmaksājot parakstīto.

Kapitāla summas izmaiņas neprasa grozījumus statūtos vai izziņošanu.

4. pants

SCE kapitāls

1. SCE parakstītais kapitāls ir dalībnieku akcijas, kas izteiktas valsts valūtā. SCE, kuras juridiskā adrese ir ārpus eiro zonas, arī var izteikt tās akcijas eiro. Var emitēt vairāk par vienu akciju kategoriju.

Statūtos var paredzēt, ka atšķirīgu kategoriju akcijas ietver atšķirīgas tiesības attiecībā uz atlikumu sadalīšanu. Akcijas, kuras ietver vienādas tiesības, ir vienā kategorijā.

2. Kapitālā var būt tikai ekonomiski novērtējami aktīvi. Dalībnieku akcijas nevar emitēt uzņēmumam par darba veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu.

3. Akcijas ir reģistrētas uz turētāja vārda. Vienas kategorijas akciju nominālvērtība ir identiska. To paredz statūtos. Akcijas nevar emitēt par cenu, kas ir zemāka par to nominālvērtību.

4. Akcijām, kas ir emitētas par skaidru naudu, parakstīšanas dienā apmaksā vismaz 25 % nominālvērtības. Atlikumu apmaksā piecu gadu laikā, ja vien statūtos nav paredzēts īsāks laika posms.

5. Akcijas, kas nav emitētas par skaidru naudu, pilnībā apmaksā parakstīšanas brīdī.

6. Tiesību aktus, kas ir piemērojami akciju sabiedrībām SCE juridiskās adreses dalībvalstī attiecībā uz ekspertu iecelšanu un vērtējumu attiecībā uz jebkādu citādu maksu, izņemot skaidru naudu, piemēro analoģiski SCE.

7. Statūtos paredz minimālo akciju skaitu, kas ir jāparaksta, lai pretendētu uz dalību. Ja statūti paredz, ka pilnsapulcē vairākums dalībnieku ir fiziskas personas, un ja paredz parakstīšanas prasību dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties SCE darbībās, tad dalība nevar būt atkarīga no parakstīšanās par vairāk nekā vienu akciju.

8. Gadskārtējā pilnsapulcē apsverot finanšu gada pārskatus, rezolūcijā fiksē kapitāla summu finanšu gada beigās un izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo finanšu gadu.

Pēc pārvaldes vai vadības institūcijas priekšlikuma parakstīto kapitālu var palielināt, veicot visu sadalei pieejamo rezervju vai to daļas kapitalizāciju pēc lēmuma pieņemšanas pilnsapulcē saskaņā ar kvoruma un vairākuma prasībām attiecībā uz statūtu grozīšanu. Dalībniekiem piešķir jaunas akcijas proporcionāli to akcijām iepriekšējā kapitālā.

9. Akciju nominālvērtību var palielināt, konsolidējot emitētās akcijas. Ja šāds palielinājums rada nepieciešamību pieprasīt papildu maksājumus no dalībniekiem atbilstoši statūtos paredzētajiem noteikumiem, tad lēmumu pieņem pilnsapulcē saskaņā ar kvoruma un vairākuma prasībām attiecībā uz statūtu grozīšanu.

10. Akciju nominālvērtību var samazināt, sadalot emitētās akcijas.

11. Saskaņā ar statūtiem un vai nu pilnsapulces, vai arī vadības vai pārvaldes institūcijas piekrišanu, akcijas var piešķirt vai pārdot dalībniekam vai jebkurai personai, kas iegūst dalību.

12. SCE nevar parakstīt pati savas akcijas, pirkt tās vai pieņemt tās kā nodrošinājumu tieši vai ar tādas personas starpniecību, kura darbojas savā vārdā, bet SCE interesēs.

Tomēr SCE akcijas var pieņemt kā nodrošinājumu SCE kredītiestāžu parastos darījumos.

5. pants

Statūti

1. Šajā regulā "SCE statūti" ir gan dibināšanas dokumenti, gan – ja tie ir atsevišķa dokumenta subjekts – SCE statūti.

2. Dibinātāji izveido SCE statūtus saskaņā ar kooperatīvu sabiedrību dibināšanas noteikumiem, kas paredzēti SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos. Statūtus sagatavo rakstiski, un tos paraksta dibinātāji.

3. Profilaktiskās uzraudzības likumu, kas akciju sabiedrībām izveides posmā ir piemērojams SCE juridiskās adreses dalībvalstī, analoģiski piemēro SCE izveides kontrolei.

4. SCE statūtos ietver vismaz:

- SCE nosaukumu, kura sākumā vai beigās ir saīsinājums "SCE" un, attiecīgā gadījumā, vārdi "ar ierobežotu atbildību",

- mērķu deklarāciju,

- SCE dibinātāju fizisko personu vārdus un juridisko personu nosaukumus, norādot to mērķus un, attiecībā uz pēdējiem, juridiskās adreses,

- SCE juridisko adresi,

- nosacījumus un procedūras attiecībā uz dalībnieku uzņemšanu, izslēgšanu un izstāšanos,

- dalībnieku tiesības un pienākumus, dalībnieku dažādās kategorijas, ja tādas ir, un katras kategorijas dalībnieku tiesības un pienākumus,

- parakstīto kapitāla daļu nominālvērtību, parakstītā kapitāla summu un norādi, ka kapitāls ir mainīgs,

- īpašos noteikumus attiecībā uz summu, kas attiecīgā gadījumā no atlikuma ir iedalāma likumīgajās rezervēs,

- katras vadības institūcijas locekļa pilnvaras un pienākumus,

- noteikumus, kas reglamentē vadības institūciju locekļu iecelšanu un atcelšanu,

- vairākuma un kvoruma prasības,

- sabiedrības pastāvēšanas ilgumu, ja tas ir ierobežots.

6. pants

Juridiskā adrese

SCE juridiskā adrese ir Kopienā, tajā pašā dalībvalstī, kurā ir tās galvenais birojs. Dalībvalsts papildus var uzlikt par pienākumu, lai tās teritorijā reģistrēto SCE galvenā biroja adrese un juridiskā adrese būtu vienādas.

7. pants

Juridiskās adreses pārcelšana

1. SCE juridisko adresi var pārcelt uz adresi citā dalībvalstī saskaņā ar 2. līdz 16. punktu. Šāda pārcelšana nenozīmē SCE likvidāciju vai jaunas juridiskas personas izveidošanu.

2. Vadības vai pārvaldes institūcija izstrādā pārcelšanas priekšlikumu un publicē to saskaņā ar 12. pantu, neskarot papildu publicēšanas formas, ko paredzējusi dalībvalsts, kurā ir attiecīgā juridiskā adrese. Minētajā priekšlikumā norāda SCE pašreizējo nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru, kā arī norāda:

a) piedāvāto SCE juridisko adresi;

b) piedāvātos SCE statūtus, kuros attiecīgā gadījumā ietver tās jauno nosaukumu;

c) piedāvāto pārcelšanas grafiku;

c) pārcelšanas iespējamo saistību ar darbinieku iesaistīšanu;

e) jebkādas tiesības, kas paredzētas dalībnieku, kreditoru un citu tiesību subjektu aizsardzībai.

3. Vadības vai pārvaldes institūcija sagatavo ziņojumu, kurā izskaidro un pamato pārcelšanas tiesiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī ietekmi uz nodarbinātību, un izskaidro, kā šī pārcelšana ietekmēs dalībniekus, kreditorus, darbiniekus un citu tiesību subjektus.

4. SCE dalībniekiem, kreditoriem, citu tiesību subjektiem un jebkurai citai struktūrai, kura atbilstoši valsts tiesību aktiem var izmantot šīs tiesības, ir tiesības, ierodoties SCE juridiskajā adresē vismaz vienu mēnesi pirms pilnsapulces, ko sasauc, lai lemtu par pārcelšanu, iepazīties ar pārcelšanas priekšlikumu un ziņojumu, kurš izstrādāts saskaņā ar 3. punktu, kā arī pēc pieprasījuma bez maksas saņemt minēto dokumentu kopijas.

5. Jebkurš dalībnieks, kurš nepiekrita pārcelšanas lēmumam pilnsapulcē vai nozares vai nodaļas sanāksmē, var pieteikt izstāšanos divu mēnešu laikā pēc pilnsapulces lēmuma. Dalība beidzas tā finanšu gada beigās, kurā pieteikta izstāšanās; pārcelšana nestājas spēkā attiecībā uz šo dalībnieku. Izstāšanās dod tiesības dalībniekam uz akciju atmaksu saskaņā ar 4. panta 4. punktā un 16. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

6. Lēmumu par pārcelšanu nedrīkst pieņemt divus mēnešus pēc priekšlikuma publicēšanas.Šādu lēmumu pieņem saskaņā ar 62. panta 4. punktu.

7. Pirms kompetentā iestāde izsniedz 8. punktā minēto apliecību, SCE tai apliecina, ka attiecībā uz visām saistībām, kuras tā uzņēmusies pirms pārcelšanas priekšlikuma publicēšanas, kreditoru un citu tiesību subjektu intereses, kuras attiecas uz SCE (ieskaitot valsts iestādes), ir pienācīgi aizsargātas saskaņā ar prasībām, kas paredzētas dalībvalstī, kurā ir SCE juridiskā adrese pirms pārcelšanas.

Dalībvalsts var attiecināt šā punkta pirmo daļu arī uz saistībām, kas ir spēkā vai kas var rasties pirms pārcelšanas.

Šā punkta pirmo un otro daļu piemēro, neskarot dalībvalstu tiesību aktu piemērošanu SCE attiecībā uz maksājumu veikšanu vai garantēšanu par labu valsts iestādēm.

8. SCE juridiskās adreses dalībvalstī tiesa, notārs vai cita kompetenta iestāde izsniedz apliecību, ar ko apstiprina, ka ir pabeigtas pirms pārcelšanas veicamās darbības un formalitātes.

9. Jauno adresi nedrīkst reģistrēt, pirms nav iesniegta 8. pantā minētā apliecība un sniegti pierādījumi par to formalitāšu pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai veiktu reģistrāciju valstī, kurā ir jaunā juridiskā adrese.

10. SCE juridiskās adreses pārcelšana un no tās izrietošais statūtu grozījums stājas spēkā dienā, kad SCE saskaņā ar 11. panta 1. punktu ir reģistrēta tās jaunajai juridiskajai adresei atbilstošajā reģistrā.

11. Kad stājusies spēkā SCE jaunā reģistrācija, attiecīgais reģistrs par to paziņo iepriekšējam reģistram. Iepriekšējās reģistrācijas svītrošanu veic ne agrāk kā pēc minētā paziņojuma saņemšanas.

12. Jauno reģistrāciju un iepriekšējās reģistrācijas svītrošanu publisko attiecīgajās dalībvalstīs saskaņā ar 12. pantu.

13. Pēc SCE jaunās reģistrācijas publicēšanas jauno juridisko adresi var izmantot trešās personas. Tomēr, pirms nav publiskota SCE reģistrācijas svītrošana no iepriekšējai juridiskajai adresei atbilstošā reģistra, trešās personas var turpināt izmantot iepriekšējo juridisko adresi, ja vien SCE nepierāda, ka šādas trešās personas par jauno juridisko adresi bijušas informētas.

14. Dalībvalsts tiesību aktos var paredzēt, ka attiecībā uz šajā dalībvalstī reģistrētām SCE juridiskās adreses pārcelšana, kuras rezultāts būtu piemērojamo tiesību maiņa, nestājas spēkā, ja kāda no dalībvalsts kompetentajām iestādēm pret to iebilst 6. punktā minētajā divu mēnešu laika posmā. Šādu iebildumu var pamatot tikai ar sabiedrības interesēm.

Ja SCE pārrauga valsts finanšu uzraudzības pārvalde saskaņā ar Kopienas direktīvām, tad tiesības iebilst pret juridiskās adreses maiņu ir arī šai iestādei.

Ir jāparedz iespēja tiesu iestādei pārskatīt šādus gadījumus.

15. SCE nedrīkst pārcelt savu juridisko adresi likvidācijas, ieskaitot brīvprātīgas likvidācijas, maksātnespējas vai maksājumu pārtraukšanas, vai citu līdzīgu procesu gadījumā.

16. SCE, kura pārcēlusi savu juridisko adresi uz juridisko adresi citā dalībvalstī, attiecībā uz visām prasībām, kas celtas pirms juridiskās adreses pārcelšanas, kā noteikts 10. punktā, uzskatāma par tādu, kuras juridiskā adrese ir tajā dalībvalstī, kurā SCE bija reģistrēta pirms šīs pārcelšanas, arī tad, ja prasība pret SCE ir celta pēc minētās pārcelšanas.

8. pants

Piemērojamie tiesību akti

1. SCE darbību reglamentē:

a) šī regula;

b) noteikumi SCE statūtos, ja šajā regulā tas nepārprotami atļauts;

c) jautājumos, kurus šī regula neaptver, vai – ja jautājumi ir aptverti daļēji – regulas neaptvertajos aspektos:

i) tiesību akti, ko dalībvalstis pieņēmušas, īstenojot Kopienas pasākumus, kuri attiecas tieši uz SCE;

ii) dalībvalstu tiesību aktu noteikumi, ko piemērotu kooperatīvam, kas dibināts saskaņā ar SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktiem;

iii) noteikumi SCE statūtos tādā pašā veidā, kā attiecībā uz kooperatīvu, kas dibināts saskaņā ar SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktiem.

2. Ja valsts tiesību akti paredz īpašus noteikumus un/vai ierobežojumus attiecībā uz SCE veiktās uzņēmējdarbības veidu vai uzraudzības iestādes veiktās kontroles veidus, tad minētos tiesību aktus pilnībā piemēro SCE.

9. pants

Nediskriminēšanas princips

Saskaņā ar šo regulu dalībvalstīs pret SCE izturas tāpat kā pret kooperatīvu, kas dibināts saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā ir attiecīgās SCE juridiskā adrese.

10. pants

Dokumentos norādāmie dati

1. SCE juridiskās adreses dalībvalstī akciju sabiedrībām piemērojamos tiesību aktus, kas reglamentē trešām personām nosūtītu vēstuļu un dokumentu saturu, analoģiski piemēro minētajai SCE. SCE nosaukuma sākumā vai beigās ir saīsinājums "SCE" un vajadzības gadījumā vārdi "ar ierobežotu atbildību".

2. Tikai SCE var ietvert akronīmu "SCE" nosaukuma sākumā vai beigās, lai noteiktu tās juridisko formu.

3. Tomēr sabiedrībām, uzņēmumiem un citām juridiskajām personām, kas kādā dalībvalstī reģistrētas pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas un kuru nosaukumos iekļauts akronīms "SCE", nosaukums nav jāmaina.

11. pants

Reģistrācijas un informācijas izpaušanas prasības

1. SCE reģistrē dalībvalstī, kurā tās juridiskā adrese ir reģistrā, kas norādīts minētās dalībvalsts tiesību aktos saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami akciju sabiedrībām.

2. SCE nedrīkst reģistrēt, pirms nav panākta vienošanās par darbinieku iesaistīšanās pasākumiem saskaņā ar Direktīvas 2003/72/EK 4. pantu vai pieņemts lēmums saskaņā ar minētās direktīvas 3. panta 6. punktu, vai arī pirms ir beidzies sarunām atvēlētais laika posms saskaņā ar direktīvas 5. pantu, ja vienošanās nav panākta.

3. Lai apvienošanās veidā dibinātu SCE varētu reģistrēt dalībvalstī, kura izmantojusi Direktīvas 2003/72/EK 7. panta 3. punktā minēto iespēju, ir vai nu atbilstoši minētās direktīvas 4. pantam jāpanāk vienošanās par darbinieku iesaistīšanās pasākumiem, ietverot līdzdalību, vai arī ne uz vienu no SCE iesaistītajiem kooperatīviem pirms SCE reģistrēšanas nedrīkst attiekties līdzdalības noteikumi.

4. SCE statūti nekad nedrīkst būt pretrunā ar noteiktajiem darbinieku iesaistīšanās pasākumiem. Ja šādi jauni pasākumi, kas noteikti saskaņā ar Direktīvu 2003/72/EK, ir pretrunā esošajiem statūtiem, tad minētajos statūtos veic vajadzīgos grozījumus.

Šajā gadījumā dalībvalsts var paredzēt, ka SCE vadības institūcija vai pārvaldes institūcija ir tiesīga grozīt statūtus bez īpaša pilnsapulces lēmuma.

5. Dalībvalstī, kurā ir SCE juridiskā adrese, akciju sabiedrībām piemērojamos tiesību aktus, kas attiecas uz dokumentu un datu informācijas izpaušanas prasībām, analoģiski piemēro minētajai SCE.

12. pants

Dokumentu publicēšana dalībvalstīs

1. Tādu dokumentu un datu publicēšanu attiecībā uz SCE, kas jāpublisko saskaņā ar šo regulu, veic tā, kā paredzēts akciju sabiedrībām piemērojamos SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos.

2. Valstu noteikumus, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 89/666/EEK, piemēro SCE filiālēm, kas atvērtas dalībvalstī, kurā nav tās juridiskā adrese. Tomēr dalībvalstis var paredzēt atkāpes no valstu noteikumiem, ar kuriem īsteno minēto direktīvu, lai ņemtu vērā kooperatīvu īpašās iezīmes.

13. pants

Paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1. Paziņojumu par SCE reģistrēšanu un par šādas reģistrācijas svītrošanu informatīvā nolūkā publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī pēc publicēšanas saskaņā ar 12. pantu. Šajā paziņojumā norāda SCE nosaukumu, reģistrācijas numuru, datumu un vietu, kā arī publikācijas datumu, vietu un nosaukumu, SCE juridisko adresi un darbības nozari.

2. Ja SCE juridisko adresi pārceļ saskaņā ar 7. pantu, tad publicē paziņojumu, kurā sniedz gan 1. punktā paredzēto informāciju, gan arī informāciju, kas attiecas uz jauno reģistrāciju.

3. Šā panta 1. punktā minētos datus viena mēneša laikā pēc 12. panta 1. punktā minētās publikācijas nosūta Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam.

14. pants

Dalības iegūšana

1. Neskarot 33. panta 1. punkta b) apakšpunktu, SCE dalības iegūšana ir atkarīga no vadības vai pārvaldes institūcijas apstiprinājuma. Kandidāti, kuriem ir atteikta dalība, var iesniegt apelāciju nākamajā pilnsapulcē pēc dalības pieteikuma iesniegšanas.

Ja SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību akti to atļauj, tad statūtos var paredzēt, ka personas, kuras neparedz izmantot vai ražot SCE preces un izmantot vai sniegt SCE pakalpojumus, var uzņemt kā ieguldītājus (ne patērētājus). Šādas dalības iegūšana ir atkarīga no apstiprinājuma, ko pieņem pilnsapulce vai kāda cita institūcija, kura pilnsapulcē vai statūtos ir deleģēta piešķirt apstiprinājumu.

Dalībniekus, kuri ir juridiskas personas, uzskata par patērētājiem atbilstīgi faktam, ka tie pārstāv savus dalībniekus ar noteikumu, ka to dalībnieki, kuri ir fiziskas personas, ir patērētāji.

Ja vien statūtos nav paredzēts citādi, SCE dalību var iegūt fiziskas vai juridiskas personas.

2. Statūtos var paredzēt, ka uzņemšana ir atkarīga no citiem nosacījumiem, jo īpaši:

- minimālas kapitāla summas parakstīšana,

- nosacījumi attiecībā uz SCE mērķiem.

3. Ja paredzēts statūtos, dalībniekiem var adresēt pieteikumus attiecībā uz kapitāla papildu daļām.

4. SCE juridiskajā adresē glabā visu dalībnieku alfabētisko rādītāju, norādot to adreses un reģistrācijas numuru un, attiecīgā gadījumā, viņiem piederošo akciju kategoriju. Jebkura persona, kurai ir tieša likumīga interese, var pēc pieprasījuma pārbaudīt rādītāju un saņemt visa rādītāja vai jebkuras tā daļas kopiju par cenu, kas nepārsniedz tās administratīvas izmaksas.

5. Jebkuras darbības, kas izmaina dalību un rada izmaiņas kapitāla sadalījumā vai rada kapitāla palielinājumu vai pazeminājumu, ieraksta 4. punktā paredzētajā dalībnieku rādītājā ne vēlāk kā nākamajā mēnesī pēc izmaiņām.

6. Šā panta 5. punktā minētās darbības nestājas spēkā attiecībā uz SCE vai trešām personām, kurām ir tieša likumīga interese, līdz šo darbību ierakstīšanai 4. punktā minētajā rādītājā.

7. Dalībniekiem pēc pieprasījuma sniedz rakstisku ziņojumu, ar kuru apliecina, ka izmaiņas ir ierakstītas.

15. pants

Dalības zaudēšana

1. Dalību zaudē:

- izstājoties,

- izslēgšanas gadījumā, ja dalībnieks izdara nopietnu pārkāpumu attiecībā uz saviem pienākumiem vai rīkojas pretēji SCE interesēm,

- ja tas ir atļauts statūtos, nododot visas turētās akcijas kādam dalībniekam vai fiziskai vai juridiskai personai, kura ir ieguvusi dalību,

- likvidācijas gadījumā attiecībā uz dalībnieku, kas nav fiziska persona,

- bankrota gadījumā,

- nāves gadījumā,

- jebkurā citā gadījumā, kas paredzēts statūtos vai SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos par kooperatīviem.

2. Jebkurš mazākuma dalībnieks, kurš pilnsapulcē iebilst pret statūtu grozījumu, ar kuru:

i) ievieš jaunas saistības attiecībā uz maksājumiem vai citiem pakalpojumiem, vai

ii) būtiski paplašina esošās dalībnieku saistības,

iii) par vairāk neka 5 gadiem pagarina izstāšanās periodu no SCE,

var iesniegt savu izstāšanos divu mēnešu laikā pēc pilnsapulces lēmuma.

Dalība izbeidzas tekoša finansu gada beigās gadījumos, kas minēti šā punkta i) un ii) apakšpunktā, un noteikta izstāšanās paziņojuma perioda beigās, kas tika piemērots pirms statūti tika grozīti, kā minēts šā punkta iii) apakšpunktā. Statūtu grozījums nestājas spēkā attiecībā uz šo dalībnieku. Izstāšanās dalībniekam dod tiesības uz akciju atmaksu saskaņā ar 3. panta 4. punktā un 16. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

3. Lēmumu izslēgt dalībnieku pieņem pārvaldes vai vadības institūcija pēc tam, kad dalībnieks ir uzklausīts. Dalībnieks var pilnsapulcē iesniegt apelāciju pret šādu lēmumu.

16. pants

Dalībnieku finansiālās tiesības izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā

1. Izņemot, ja akcijas ir nodotas, un atbilstoši 3. pantam, dalības zaudēšana dod dalībniekam tiesības uz parakstītās kapitāla daļas atmaksu, kas samazināta proporcionāli jebkādiem zaudējumiem, kas radīti SCE kapitālam.

2. Saskaņā ar 1. punktu samazināto summu aprēķina, pamatojoties uz tā finanšu gada bilanci, kurā radās tiesības uz atmaksu.

3. Statūtos paredz procedūras un nosacījumus attiecībā uz izstāšanās tiesību izmantošanu un paredz laiku, kurā veic atmaksu un kurš nepārsniedz trīs gadus. Jebkurā gadījumā SCE nav pienākuma veikt atmaksu mazāk kā sešus mēnešus pēc bilances apstiprināšanas, kas veikta pēc dalības zaudēšanas.

4. Šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro arī tad, ja atmaksājama ir tikai dalībnieka akciju daļa.

II NODAĻA

DIBINĀŠANA

1 . iedaļa

Vispārēji norādījumi

17. pants

Dibināšanas laikā piemērojamie tiesību akti

1. Ievērojot šo regulu, SCE dibināšanu reglamentē tiesību akti, ko piemēro kooperatīviem SCE juridiskās adreses dalībvalstī.

2. SCE reģistrāciju publisko saskaņā ar 12. pantu.

18. pants

Juridiskas personas statusa iegūšana

1. SCE iegūst juridiskas personas statusu dienā, kad to reģistrē tās juridiskās adreses dalībvalstī, reģistrā, ko norāda minētā valsts saskaņā ar 11. panta 1. punktu.

2. Ja SCE vārdā ir veiktas darbības pirms tās reģistrācijas saskaņā ar 11. pantu un ja SCE pēc reģistrācijas neuzņemas saistības, kas izriet no šādām darbībām, tad fiziskās personas, sabiedrības vai citas juridiskās personas, kuras veikušas minētās darbības, ir par tām solidāri un neierobežoti atbildīgas, ja vien nav vienošanās par pretējo.

2 . iedaļa

Dibināšana apvienojoties

19. pants

Dibināšanas procedūras, kas ietver apvienošanos

SCE var dibināt apvienojoties, ko veic saskaņā ar:

- apvienošanās procedūru, kas ietver pārņemšanu,

- apvienošanās procedūru, kas ietver jaunas juridiskas personas dibināšanu.

Ja notiek apvienošanās, kas ietver pārņemšanu, tad ieguvējs kooperatīvs kļūst par SCE pēc apvienošanās. Ja notiek apvienošanās, kas ietver jaunas juridiskās personas dibināšanu, tad jaunā juridiskā persona kļūst par SCE.

20. pants

Apvienošanās gadījumā piemērojamie tiesību akti

Jautājumus, kas nav aptverti šajā iedaļā, vai – ja jautājums skarts daļēji – neaptvertos aspektus, visus kooperatīvus, kuri iesaistīti tādā SCE dibināšanā, kas ietver apvienošanos, reglamentē dalībvalsts tiesību aktu noteikumi, kurus piemēro kooperatīvu apvienošanās gadījumos, un, ja tā nav, noteikumi, kuri ir piemērojami akciju sabiedrību iekšējās apvienošanās gadījumos saskaņā ar minētās valsts tiesību aktiem.

21. pants

Apvienošanās iebilduma pamatojums

Dalībvalsts tiesību aktos var paredzēt, ka kooperatīvs, kura darbību reglamentē minētās dalībvalsts tiesību akti, nedrīkst piedalīties SCE dibināšanā, kas ietver apvienošanos, ja kāda minētās dalībvalsts kompetentā iestāde iebilst pret to pirms 29. panta 2. punktā minētās apliecības izsniegšanas.

Šādu iebildumu var pamatot tikai ar sabiedrības interesēm. Ir jāparedz iespēja tiesu iestādei pārskatīt šādus gadījumus.

22. pants

Apvienošanās nosacījumi

1. Apvienošanās noteikumu projektu izstrādā to kooperatīvu vadības vai pārvaldes institūcijas, kuri apvienojas. Apvienošanās noteikumu projektā ietver šādas ziņas:

a) visu attiecīgo kooperatīvu nosaukumus un juridiskās adreses, kā arī piedāvāto SCE nosaukumu un juridisko adresi;

b) parakstītā kapitāla akciju maiņas attiecību un jebkura skaidras naudas maksājuma summu. Ja nav akciju, tad aktīvu precīzu sadalījumu un to vērtību akcijās;

c) SCE akciju piešķiršanas noteikumus;

d) datumu, no kura SCE akciju turēšana dos tā īpašniekiem tiesības saņemt daļu no atlikuma, kā arī visus īpašos apstākļus, kas ietekmē šīs tiesības;

e) datumu, no kura attiecīgo kooperatīvu darījumus grāmatvedībā uzskatīs par SCE darījumiem;

f) īpašos nosacījumus vai priekšrocības, ko dod obligācijas vai vērtspapīri, kuri nav akcijas un kuri atbilstoši 66. pantam nepiešķir dalībnieka statusu;

g) tiesības, ko SCE piešķir tādu akciju turētājiem, kuras dod īpašas tiesības, un tādu vērtspapīru īpašniekiem, kas nav akcijas, vai ierosinātos pasākumus, kuri skar minētos īpašniekus;

h) attiecīgo kooperatīvu kreditoru tiesību aizsardzības veidus;

g) visas īpašās priekšrocības, ko piešķir ekspertiem, kuri izskata apvienošanās noteikumu projektu, vai to kooperatīvu, kas apvienojas, pārvaldes, vadības, uzraudzības vai kontroles institūciju locekļiem;

j) SCE statūtus;

k) informāciju par procedūrām, ar kurām nosaka darbinieku iesaistīšanās pasākumus, ievērojot Direktīvu 2003/72/EK.

2. Kooperatīvi savā apvienošanās noteikumu projektā var iekļaut papildu ziņas.

3. Akciju sabiedrībām piemērojamos tiesību aktus par apvienošanās noteikumu projektu analoģiski piemēro kooperatīvu pārrobežu apvienošanai, izveidojot SCE.

23. pants

Apvienošanās noteikumu paskaidrojums un pamatojums

Katra kooperatīva, kas apvienojas, pārvaldes vai vadības institūcijas sagatavo sīki izstrādātu rakstisku ziņojumu, kurā paskaidro un pamato apvienošanās noteikumu projektu no juridiskā un ekonomiskā viedokļa un jo īpaši akciju maiņas attiecību. Ziņojumā norāda arī jebkādas īpašas novērtēšanas grūtības.

24. pants

Publicēšana

1. Akciju sabiedrībām piemērojamos tiesību aktus par informācijas izpaušanas prasībām attiecībā uz apvienošanās noteikumu projektu analoģiski piemēro katram kooperatīvam, kas apvienojas, saskaņā ar papildu prasībām, kuras paredz dalībvalsts un kuras attiecas uz minēto kooperatīvu.

2. Apvienošanās noteikumu projekta publikācija valsts laikrakstā tomēr ietver šādas ziņas par katru kooperatīvu, kas apvienojas:

a) katra attiecīgā kooperatīva veidu, nosaukumu un juridisko adresi;

b) vietas vai reģistra adresi, kurā iesniegti statūti un visi citi dokumenti un dati attiecībā uz katru kooperatīvu, kas apvienojas, un ieraksta numuru minētajā reģistrā;

c) norādi par to, kādi pasākumi veikti saskaņā ar 28. pantu, lai izmantotu attiecīgā kooperatīva kreditoru tiesības, kā arī adrese, kur bez maksas iespējams iegūt pilnīgu informāciju par šiem pasākumiem;

d) norādi par to, kādi pasākumi veikti saskaņā ar 28. pantu, lai izmantotu attiecīgā kooperatīva dalībnieku tiesības, kā arī adresi, kur bez maksas iespējams iegūt pilnīgu informāciju par šiem pasākumiem;

e) piedāvāto SCE nosaukumu un juridisko adresi;

f) nosacījumus, saskaņā ar kuriem paredz datumu, kurā apvienošanās stājas spēkā saskaņā ar 31. pantu.

25. pants

Informācijas izpaušanas prasības

1. Jebkuram dalībniekam ir tiesības vismaz vienu mēnesi pirms pilnsapulces, kurā jāpieņem lēmums par apvienošanos, juridiskajā adresē pārbaudīt šādus dokumentus:

a) šīs regulas 22. pantā minēto apvienošanās noteikumu projektu;

b) attiecīgo kooperatīvu gada pārskatus un vadības ziņojumus par trim iepriekšējiem finanšu gadiem;

c) grāmatvedības pārskatus, kuru projekti izveidoti saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami akciju sabiedrību iekšējai apvienošanai, ciktāl šie noteikumi paredz minētos pārskatus;

d) ekspertu ziņojumu par to akciju vērtību, kuras ir izplatāmas apmaiņā pret to kooperatīvu aktīviem, kuri apvienojas, vai akciju maiņas attiecību, kā paredzēts 26. pantā;

e) kooperatīva vadības un pārvaldes institūciju ziņojumu, kā paredzēts 23. pantā.

2. Jebkurš dalībnieks pēc pieprasījuma un bezmaksas var iegūt visu 1. punktā minēto dokumentu kopijas vai, ja viņš tā vēlas, izvilkumus.

26. pants

Neatkarīgu ekspertu ziņojums

1. Par katru kooperatīvu, kas apvienojas, viens vai vairāki neatkarīgi eksperti, kurus ieceļ minētais kooperatīvs saskaņā ar 4. panta 6. punkta noteikumiem, pārbauda apvienošanās noteikumu projektu un sagatavo rakstisku ziņojumu dalībniekiem.

2. Var izveidot vienotu ziņojumu par visiem attiecīgajiem kooperatīviem, ja to atļauj dalībvalsts tiesību akti, kas attiecas uz šiem kooperatīviem.

3. Akciju sabiedrību apvienošanai piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz ekspertu tiesībām un saistībām analoģiski piemēro kooperatīvu apvienošanai.

27. pants

Apvienošanās noteikumu apstiprināšana

1. Apvienošanās noteikumu projektu apstiprina visu to kooperatīvu pilnsapulcēs, kuri apvienojas.

2. Par darbinieku iesaistīšanos SCE lemj saskaņā ar Direktīvu 2003/72/EK. To kooperatīvu pilnsapulces, kuri apvienojas, var paturēt tiesības SCE reģistrēšanu atļaut tikai tad, ja tās ratificē pasākumus, par kuriem šādi izlemts.

28. pants

Tiesību akti, kuri piemērojami dibināšanai, kas ietver apvienošanos

1. Dalībvalsts tiesību aktus, kuri reglamentē katru kooperatīvu, kas apvienojas, piemēro tāpat kā akciju sabiedrību apvienošanās gadījumā, ņemot vērā apvienošanās pārrobežu raksturu un interešu aizsardzību attiecībā uz:

- attiecīgo kooperatīvu kreditoriem,

- attiecīgo kooperatīvu obligāciju turētājiem.

2. Dalībvalsts attiecībā uz kooperatīviem, kuri apvienojas un kurus reglamentē tās tiesību akti, var pieņemt noteikumus, kas izstrādāti, lai nodrošinātu pienācīgu to dalībnieku aizsardzību, kuri iebilst pret apvienošanos.

29. pants

Apvienošanās procedūras rūpīga pārbaude

1. Rūpīgi pārbauda apvienošanās likumību attiecībā uz to procedūras daļu, kas attiecas uz katru kooperatīvu, kurš apvienojas, saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecas uz attiecīgo kooperatīvu un ko piemēro kooperatīvu apvienošanai, un, ja tā nav, tad saskaņā ar noteikumiem, kas ir piemērojami akciju sabiedrību iekšējai apvienošanai saskaņā ar minētās valsts tiesību aktiem.

2. Katrā attiecīgajā dalībvalstī tiesa, notārs vai cita kompetenta iestāde izsniedz apliecību, ar ko apliecina, ka ir pabeigtas darbības un formalitātes, kas jāveic pirms apvienošanās.

3. Ja tās dalībvalsts tiesību aktos, kuri attiecas uz kooperatīvu, kas apvienojas, paredzēta procedūra akciju maiņas attiecības rūpīgai pārbaudei un grozīšanai, vai arī procedūra kompensāciju piešķiršanai mazākuma dalībniekiem, neaizkavējot apvienošanās reģistrēšanu, tad šādas procedūras piemēro tikai tad, ja pārējie kooperatīvi, kas apvienojas un kas atrodas dalībvalstīs, kurās šāda procedūra nav paredzēta, brīdī, kad tās apstiprina apvienošanās noteikumu projektu saskaņā ar 27. panta 1. punktu, skaidri izsaka piekrišanu tam, ka attiecīgā kooperatīva dalībniekiem ir iespēja izmantot šādu procedūru. Šādos gadījumos tiesa, notārs vai citas kompetentas iestādes drīkst izsniegt 2. punktā minēto apliecību arī tad, ja ir uzsākta šāda procedūra. Apliecībā tomēr jānorāda, ka tiek veikta attiecīgā procedūra. Procedūras rezultātā pieņemtais lēmums ir saistošs ieguvējam kooperatīvam un visiem tā dalībniekiem.

30. pants

Apvienošanās likumības rūpīga pārbaude

1. Apvienošanās likumību attiecībā uz procedūras daļu, kas skar apvienošanās pabeigšanu un SCE dibināšanu, rūpīgi pārbauda tiesa, notārs vai cita kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā ir piedāvātā SCE juridiskā adrese, lai pārbaudītu kooperatīvu apvienošanās likumības aspektu un, ja tā nav, akciju sabiedrību apvienošanās likumības aspektu.

2. Šajā nolūkā katrs kooperatīvs, kas apvienojas, kompetentajai iestādei iesniedz 29. panta 2. punktā minēto apliecību, to veicot sešu mēnešu laikā pēc apliecības izsniegšanas un pievienojot minētā kooperatīva apstiprinātā apvienošanās noteikumu projekta eksemplāru.

3. Šā panta 1. punktā minētā iestāde jo īpaši nodrošina, lai kooperatīvi, kas apvienojas, apvienošanās noteikumu projektu būtu apstiprinājuši vienā termiņā un lai būtu noteikti darbinieku iesaistīšanās pasākumi saskaņā ar Direktīvu 2003/72/EK.

4. Minētā iestāde arī pārliecinās, ka SCE ir nodibināta saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktu prasībām, kurā ir tās juridiskā adrese.

31. pants

Apvienošanās reģistrēšana

1. Apvienošanās un vienlaicīgi SCE dibināšana stājas spēkā dienā, kad SCE ir reģistrēta saskaņā ar 11. panta 1. punktu.

2. SCE nedrīkst reģistrēt, pirms nav izpildītas visas 29. un 30. pantā paredzētās formalitātes.

32. pants

Publicēšana

Par katru kooperatīvu, kas apvienojas, apvienošanās pabeigšanu publisko kā paredzēts attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē akciju sabiedrību apvienošanos.

33. pants

Apvienošanās sekas

1. Apvienošanās, kas veikta, kā paredzēts 19. panta pirmās daļas pirmajā ievilkumā, ipso jure un vienlaicīgi nozīmē šādas sekas:

a) visus pievienojamo kooperatīvu aktīvus un pasīvus nodod ieguvējai juridiskajai personai;

b) visu pievienojamo kooperatīvu dalībnieki kļūst par ieguvējas juridiskās personas dalībniekiem;

c) pievienojamie kooperatīvi beidz pastāvēt;

d) ieguvēja juridiskā persona kļūst par SCE.

2. Apvienošanās, kas veikta, kā paredzēts 19. panta pirmās daļas otrajā ievilkumā, ipso jure un vienlaicīgi nozīmē šādas sekas:

a) visus attiecīgo kooperatīvu aktīvus un pasīvus nodod SCE;

b) attiecīgo kooperatīvu dalībnieki kļūst par SCE dalībniekiem;

c) kooperatīvi, kas apvienojas, beidz pastāvēt.

3. Ja kooperatīvu apvienošanās gadījumā dalībvalsts tiesību akti prasa veikt kādas īpašas formalitātes, pirms attiecībā uz trešām personām stājas spēkā attiecīgo kooperatīvu konkrēto aktīvu, tiesību un pienākumu nodošana, šīs formalitātes piemēro un veic kooperatīvi, kas apvienojas, vai SCE pēc tās reģistrācijas.

4. Iesaistīto kooperatīvu tiesības un pienākumus, kas attiecas gan uz individuāliem, gan kolektīviem darba noteikumiem, kuri izriet no valsts tiesību aktiem, prakses un individuālajiem darba līgumiem vai darba attiecībām un kas ir spēkā reģistrācijas dienā, ar reģistrācijas brīdi un pamatojoties uz šādu reģistrāciju pārņem SCE.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro darbinieku pārstāvju tiesībām piedalīties pilnsapulcē vai nozares vai nodaļas sanāksmē, kas ir paredzēta 59. panta 4. punktā.

5. Kad apvienošanās ir reģistrēta, SCE tūlīt informē pievienojamā kooperatīva dalībniekus par viņu iekļaušanu dalībnieku reģistrā un viņu akciju skaitu.

34. pants

Apvienošanās likumība

1. Apvienošanos, kā paredzēts 2. panta 1. punkta ceturtajā ievilkumā, pēc SCE reģistrācijas nedrīkst atzīt par spēkā neesošu.

2. Apvienošanās likumības rūpīgas pārbaudes neesamība atbilstoši 29. un 30. pantam ir viens no pamatojumiem SCE likvidācijai saskaņā ar 74. panta noteikumiem.

3. iedaļa

Esoša kooperatīva pārveidošana par SCE

35. pants

Dibināšanas procedūras, kas ietver pārveidošanu

1. Neskarot 11. pantu, kooperatīva pārveidošana par SCE nenozīmē kooperatīva darbības pārtraukšanu vai jaunas juridiskās personas izveidošanu.

2. Juridisko adresi nedrīkst pārcelt no vienas dalībvalsts uz citu saskaņā ar 7. pantu, ja to dara vienlaikus ar pārveidi.

3. Attiecīgā kooperatīva pārvaldes vai vadības institūcija izstrādā pārveides noteikumu projektu un ziņojumu, kurā izskaidro un pamato pārveidošanas tiesiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī ietekmi uz nodarbinātību, un norāda, kā pārveide par SCE ietekmēs dalībniekus un darbiniekus.

4. Pārveides noteikumu projektu publisko tā, kā paredzēts katras dalībvalsts tiesību aktos, vismaz vienu mēnesi pirms pilnsapulces, kurā lemj par šo jautājumu.

5. Pirms 6. punktā minētās pilnsapulces viens vai vairāki neatkarīgi eksperti, ko saskaņā ar valsts likumdošanas aktiem iecēlusi vai apstiprinājusi tiesu vai administratīvā iestāde dalībvalstī, kuras tiesību akti attiecas uz kooperatīvu, ko pārveido par SCE, mutatis mutandis apliecina, ka 22. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumi ir ievēroti.

6. Pārveides noteikumu projektu kopā ar SCE statūtiem apstiprina attiecīgā kooperatīva pilnsapulce.

7. Dalībvalstis var paredzēt, ka pārveidi var veikt tikai tad, ja to ar kvalificētu balsu vairākumu vai vienprātīgi atbalsta pārveidojamā kooperatīva kontroles institūcija, kurā ir paredzēta darbinieku līdzdalība.

8. Pārveidojamā kooperatīva tiesības un pienākumus, kas attiecas gan uz individuāliem, gan kolektīviem darba noteikumiem, kuri izriet no valsts tiesību aktiem, prakses un individuālajiem darba līgumiem vai darba attiecībām, un kas ir spēkā reģistrācijas dienā, ar reģistrācijas brīdi un pamatojoties uz šādu reģistrāciju pārņem SCE.

III NODAĻA

SCE STRUKTŪRA

36. pants

Institūciju struktūra

Saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem SCE veido:

a) pilnsapulce, un

b) atkarībā no statūtos pieņemtās shēmas – vai nu uzraudzības institūcija un vadības institūcija (divlīmeņu sistēma), vai pārvaldes institūcija (viena līmeņa sistēma).

1 . iedaļa

Divlīmeņu sistēma

37. pants

Vadības institūcijas funkcijas; locekļu iecelšana

1. Vadības institūcija atbild par SCE pārvaldīšanu un pārstāv to darījumos ar trešām personām un tiesas procesos. Dalībvalsts var paredzēt, ka direktors rīkotājs atbild par kooperatīva vadību ikdienā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro kooperatīviem, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

2. Vadības institūcijas locekli vai locekļus amatā ieceļ un no amata atbrīvo uzraudzības institūcija.

Tomēr dalībvalsts var prasīt vai atļaut paredzēt statūtos, ka vadības institūcijas locekli vai locekļus amatā ieceļ un no amata atbrīvo pilnsapulce ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro kooperatīviem, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

3. Persona nedrīkst vienlaikus būt gan SCE vadības, gan tās uzraudzības institūcijas sastāvā. Uzraudzības institūcija tomēr var izvirzīt vienu no tās locekļiem darbam vadības institūcijā, ja tajā ir vakance. Uz šo laika posmu aptur attiecīgās personas kā uzraudzības institūcijas locekļa pilnvaras. Dalībvalsts var noteikt šāda perioda termiņu.

4. Vadības institūcijas locekļu skaitu vai tā noteikšanas noteikumus paredz SCE statūtos. Tomēr dalībvalsts var noteikt minimālo un/vai maksimālo locekļu skaitu.

5. Ja attiecībā uz kooperatīviem ar juridisko adresi dalībvalsts teritorijā divlīmeņu sistēma nav paredzēta, dalībvalsts var pieņemt attiecīgus pasākumus SCE sakarā.

38. pants

Vadības institūcijas priekšsēdētāja amats un sanāksmju sasaukšana

1. Vadības institūcija ievēl priekšsēdētāju no tās locekļu vidus saskaņā ar statūtiem.

2. Priekšsēdētājs sasauc vadības institūcijas sanāksmi saskaņā ar statūtos paredzētajiem nosacījumiem pēc savas iniciatīvas vai kāda locekļa pieprasījuma. Jebkurš šāds pieprasījums norāda sanāksmes sasaukšanas iemeslus. Ja 15 dienās nav veikta nekāda darbība attiecībā uz šādu pieprasījumu, tad vadības institūcijas sanāksmi var sasaukt loceklis(–ļi), kurš(–i) izteica pieprasījumu.

39. pants

Uzraudzības institūcijas funkcijas; locekļu iecelšana

1. Uzraudzības institūcija pārrauga vadības institūcijas veiktos pienākumus. Tā nevar pati īstenot SCE vadīšanas pilnvaras. Uzraudzības institūcija nevar pārstāvēt SCE darījumos ar trešām personām. Tā pārstāv SCE darījumos ar vadības institūciju vai tās locekļiem attiecībā uz tiesas prāvām vai līgumu slēgšanu.

2. Uzraudzības institūcijas locekļus amatā ieceļ un no amata atceļ pilnsapulce. Tomēr pirmajā reizē uzraudzības institūcijas locekļus amatā var iecelt ar statūtiem. To piemēro, neskarot jebkādus darbinieku iesaistīšanās pasākumus, kas noteikti saskaņā ar Direktīvu 2003/72/EK.

3. Dalībnieki, kas nav patērētāji, ir ne vairāk kā ceturtdaļa no uzraudzības institūcijas locekļiem.

4. Statūtos paredz uzraudzības institūcijas locekļu skaitu vai tā noteikšanas noteikumus. Dalībvalsts tomēr var noteikt uzraudzības institūcijas locekļu skaitu vai tās sastāvu tajās SCE, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās dalībvalsts teritorijā, vai paredzēt minimālo un/vai maksimālo locekļu skaitu.

40. pants

Tiesības uz informāciju

1. Vadības institūcija ziņo uzraudzības institūcijai vismaz reizi trijos mēnešos par SCE uzņēmējdarbības gaitu un paredzamo attīstību, ņemot vērā jebkādu informāciju par SCE kontrolētiem uzņēmumiem, kas var būtiski ietekmēt SCE uzņēmējdarbības gaitu.

2. Papildus 1. punktā minētajai regulārajai informēšanai vadības institūcija nekavējoties ziņo uzraudzības institūcijai par jebkuru informāciju attiecībā uz notikumiem, kam varētu būt vērā ņemama ietekme uz SCE.

3. Uzraudzības institūcija var pieprasīt no vadības institūcijas jebkāda veida informāciju, kas tai vajadzīga, lai veiktu pārraudzību saskaņā ar 39. panta 1. punktu. Dalībvalsts var paredzēt, ka arī katrs uzraudzības institūcijas loceklis ir tiesīgs uz šādu rīcību.

4. Uzraudzības institūcija var veikt vai organizēt izmeklēšanu, kas vajadzīga tās pienākumu izpildei.

5. Ikvienam uzraudzības institūcijas loceklim ir tiesības izskatīt visu institūcijai sniegto informāciju.

41. pants

Uzraudzības institūcijas priekšsēdētāja amats un sanāksmju sasaukšana

1. Uzraudzības institūcija ievēl priekšsēdētāju no savu locekļu vidus. Ja pusi no locekļiem ieceļ darbinieki, tad tikai pilnsapulces izvēlētu locekli var ievēlēt par priekšsēdētāju.

2. Priekšsēdētājs sasauc uzraudzības institūcijas sanāksmi saskaņā ar statūtos paredzētajiem nosacījumiem pēc savas iniciatīvas, pēc vismaz trešdaļas tās locekļu pieprasījuma vai pēc vadības institūcijas pieprasījuma. Šāds pieprasījums ietver sanāksmes sasaukšanas iemeslus. Ja 15 dienās nav veikta nekāda darbība attiecībā uz šādu pieprasījumu, tad uzraudzības institūcijas sanāksmi var sasaukt tie, kuri izteica pieprasījumu.

2 . iedaļa

Viena līmeņa sistēma

42. pants

Pārvaldes institūcijas funkcijas; locekļu iecelšana

1. Pārvaldes institūcija pārvalda SCE un pārstāv to darījumos ar trešām personām un tiesas procesos. Dalībvalsts var paredzēt, ka direktors rīkotājs atbild par kooperatīva vadību ikdienā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro kooperatīviem, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

2. Pārvaldes institūcijas locekļu skaitu vai tā noteikšanas noteikumus paredz SCE statūtos. Tomēr dalībvalsts var noteikt minimālo un, vajadzības gadījumā, maksimālo locekļu skaitu. Dalībnieki, kas nav patērētāji, ir ne vairāk kā ceturtdaļa no pārvaldes institūcijas locekļiem.

Pārvaldes institūcijā tomēr ir vismaz trīs locekļi, ja darbinieku iesaistīšanās notiek saskaņā ar Direktīvu 2003/72/EK.

3. Pārvaldes institūcijas locekļus un, ja tas paredzēts statūtos, to aizstājējus ieceļ pilnsapulcē. Tomēr pirmajā reizē pārvaldes institūcijas locekļus var iecelt ar statūtiem. To piemēro, neskarot jebkādus darbinieku iesaistīšanās pasākumus, kas noteikti saskaņā ar Direktīvu 2003/72/EK.

4. Ja attiecībā uz kooperatīviem ar juridisko adresi dalībvalsts teritorijā viena līmeņa sistēma nav paredzēta, dalībvalsts var pieņemt attiecīgus pasākumus SCE sakarā.

43. pants

Laikposmi starp sanāksmēm un tiesības uz informāciju

1. Pārvaldes institūcijas sanāksmes notiek vismaz reizi trijos mēnešos, kā paredzēts statūtos, lai apspriestu SCE uzņēmējdarbības gaitu un paredzamo attīstību, attiecīgā gadījumā ņemot vērā jebkādu informāciju par SCE kontrolētiem uzņēmumiem, kas var būtiski ietekmēt SCE uzņēmējdarbības gaitu.

2. Ikvienam pārvaldes institūcijas loceklim ir tiesības izskatīt visus institūcijai sniegtos ziņojumus, dokumentus un informāciju.

44. pants

Pārvaldes institūcijas priekšsēdētāja amats un sanāksmju sasaukšana

1. Pārvaldes institūcija ievēl priekšsēdētāju no savu locekļu vidus. Ja pusi no locekļiem ieceļ darbinieki, tad tikai pilnsapulces izvēlētu locekli var ievēlēt par priekšsēdētāju.

2. Priekšsēdētājs sasauc pārvaldes institūcijas sanāksmi saskaņā ar statūtos paredzētajiem nosacījumiem pēc savas iniciatīvas vai pēc vismaz trešdaļas tās locekļu pieprasījuma. Šāds pieprasījums norāda sanāksmes sasaukšanas iemeslus. Ja 15 dienās nav veikta nekāda darbība attiecībā uz šādu pieprasījumu, tad pārvaldes institūcijas sanāksmi var sasaukt tie, kuri izteica pieprasījumu.

3 . iedaļa

Viena līmeņa sistēmas un divlīmeņu sistēmas kopējie noteikumi

45. pants

Amata pilnvaru laiks

1. SCE institūciju locekļus ieceļ uz statūtos paredzētu laika posmu, kas nepārsniedz sešus gadus.

2. Ievērojot statūtos paredzētos ierobežojumus, locekļus var vienreiz vai vairākkārt iecelt atkārtoti uz laika posmu, ko nosaka saskaņā ar 1. punktu.

46. pants

Dalības nosacījumi

1. SCE statūtos var atļaut sabiedrībai Līguma 48. panta nozīmē būt par locekli vienā no SCE institūcijām, ja vien tiesību aktos, ko piemēro kooperatīviem dalībvalstī, kurā ir SCE juridiskā adrese, nav paredzēts citādi.

Minētā sabiedrība ieceļ fizisku personu par savu pārstāvi, kurš pildītu tās funkcijas attiecīgajā institūcijā. Uz pārstāvi attiecas tie paši nosacījumi un saistības, kas attiecas uz institūcijas locekļiem.

2. SCE institūcijas loceklis vai locekļa pārstāvis 1. punkta nozīmē nevar būt persona, kurai:

- saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā ir SCE juridiskā adrese, aizliegts darboties attiecīgajā institūcijā kooperatīvā, kura darbību reglamentē minētās dalībvalsts tiesību akti, vai

- aizliegts darboties attiecīgajā institūcijā kooperatīvā, kura darbību reglamentē dalībvalsts tiesību akti, saskaņā ar dalībvalstī pieņemtu tiesas vai administratīvu lēmumu.

3. SCE statūtos saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem tiesību aktiem attiecībā uz kooperatīviem var paredzēt īpašus nosacījumus par tādu locekļu dalību, kuri pārstāv pārvaldes institūciju.

47. pants

Pārstāvības tiesības un SCE atbildība

1. Ja pilnvarojums pārstāvēt SCE darījumos ar trešām personām saskaņā ar 37. panta 1. punktu un 42. panta 1. punktu ir nodots diviem vai vairāk dalībniekiem, tad šie dalībnieki īsteno šo pilnvarojumu kopā, ja vien dalībvalsts, kurā ir SCE juridiskā adrese, tiesību aktos nav paredzēts citādi, un tādā gadījumā šādu klauzulu izmanto pret trešām personām, ja tas ir izziņots saskaņā ar 11. panta 5. punktu un 12. pantu.

2. SCE institūciju veiktā darbība ir saistoša SCE attiecībā uz trešām personām pat tad, ja minētā darbība nav saskaņā ar SCE mērķiem ar noteikumu, ka institūcijas nepārsniedz pilnvaras, kuras tām piešķirtas saskaņā ar dalībvalsts, kurā ir SCE juridiskā adrese, tiesību aktiem vai kuras minētie tiesību akti atļauj tām piešķirt.

Dalībvalstis tomēr var paredzēt, ka šāda rīcība, ja tā neatbilst SCE mērķiem, SCE nav saistoša, ja tā pierāda, ka trešā persona ir zinājusi, ka attiecīgā rīcība neatbilst šiem mērķiem, vai arī konkrētajos apstākļos nevarēja to nezināt; statūtu nodošana atklātībai pati par sevi nav tam pietiekams pierādījums.

3. SCE institūciju pilnvaru ierobežojumus, kas izriet no statūtiem vai no kompetentu iestāžu lēmuma, nekad nevar izmantot pret trešajām personām, pat ja tie ir nodoti atklātībai.

4. Dalībvalsts var paredzēt, ka pilnvaras pārstāvēt SCE ar statūtiem var piešķirt vienai personai vai vairākām personām, kas darbojas kopā. Šādos tiesību aktos var paredzēt, ka šo statūtu noteikumu var izmantot pret trešām personām, ja tas attiecas uz vietniecības kompetenci. Šīs regulas 12. panta noteikumi reglamentē to, vai šādu noteikumu var izmantot pret trešām personām.

48. pants

Darbības, kurām vajadzīgs pilnvarojums

1. SCE statūtos ietver sarakstu ar darījumu kategorijām, kurām nepieciešams:

- divlīmeņu sistēmā: uzraudzības institūcijas vai pilnsapulces pilnvarojums, kas piešķirts vadības institūcijai,

- viena līmeņa sistēmā: tiešs lēmums, ko pieņēmusi pārvaldes institūcija, vai pilnsapulces pilnvarojums.

2. Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 47. pantu.

3. Tomēr dalībvalsts var noteikt darījumu kategoriju minimumu un institūciju, kas piešķir pilnvarojumu, kuram jābūt norādītam tās teritorijā reģistrētas SCE statūtos, un/vai ar noteikumu, ka divlīmeņu sistēmā uzraudzības institūcija var pati noteikt, kurām darījumu kategorijām ir vajadzīgs pilnvarojums.

49. pants

Konfidencialitāte

SCE institūciju locekļiem ir pienākums arī pēc savu pilnvaru laika beigām neizpaust nekādu viņu rīcībā esošu informāciju par SCE, kuras atklāšana varētu kaitēt kooperatīva vai tā dalībnieku interesēm, izņemot, ja šādu atklāšanu prasa vai atļauj valsts tiesību akti, ko piemēro kooperatīviem, vai arī, ja tas ir sabiedrības interesēs.

50. pants

Lēmumu pieņemšana institūcijās

1. Ja šajā regulā vai statūtos nav paredzēts citādi, iekšējie noteikumi attiecībā uz kvorumu un lēmumu pieņemšanu SCE institūcijās ir šādi:

a) kvorums: piedalās vai ir pārstāvēta vismaz puse locekļu, kuriem ir balsstiesības;

b) lēmumu pieņemšana: piedalās vai ir pārstāvēts vairākums locekļu, kuriem ir balsstiesības.

Locekļi, kuri nav klāt, var piedalīties lēmumu pieņemšanā, pilnvarojot citu institūcijas locekli vai locekļu aizstājējus, kuri iecelti tajā pašā laikā, lai tos pārstāvētu.

2. Ja statūtos nav paredzēti atbilstoši noteikumi, vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir institūcijas priekšsēdētāja balss. Tomēr, ja puse uzraudzības institūcijas ir darbinieku pārstāvji, statūtos neparedz šim noteikumam pretējus noteikumus.

3. Ja paredzēta darbinieku iesaistīšanās saskaņā ar Direktīvu 2003/72/EK, dalībvalsts var noteikt, ka uz uzraudzības institūcijas kvorumu un lēmumu pieņemšanu, atkāpjoties no 1. un 2. punktā minētajiem noteikumiem, attiecina noteikumus, ko ar tādiem pašiem nosacījumiem piemēro kooperatīviem, kuru darbību reglamentē attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

51. pants

Civiltiesiskā atbildība

Vadības, kontroles un pārvaldes institūciju locekļi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas SCE radies tādēļ, ka viņi izdarījuši pārkāpumu saistībā ar saviem likumiskajiem, statūtos paredzētajiem vai citiem pienākumiem, ir atbildīgi saskaņā ar noteikumiem, kas ir piemērojami kooperatīviem dalībvalstī, kurā ir SCE juridiskā adrese.

4 . iedaļa

Pilnsapulce

52. pants

Kompetence

Pilnsapulce izlemj jautājumus, par kuriem tā ir pilnībā atbildīga saskaņā ar:

a) šo regulu, vai

b) SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2003/72/EK.

Turklāt pilnsapulce izlemj jautājumus, par kuriem tāda kooperatīva pilnsapulce, kura darbību reglamentē SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību akti, ir atbildīga vai nu saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem vai SCE statūtiem, kuri atbilst minētajiem tiesību aktiem.

53. pants

Pilnsapulču norise

Neskarot šajā iedaļā izklāstītos noteikumus, pilnsapulču organizēšanu un norisi, kā arī balsošanas kārtību reglamentē tiesību akti, ko piemēro kooperatīviem dalībvalstī, kurā ir SCE juridiskā adrese.

54. pants

Pilnsapulču sasaukšana

1. SCE sasauc pilnsapulci vismaz reizi kalendārajā gadā, sešu mēnešu laikā pirms tās finanšu gada beigām, ja vien SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos, kas ir piemērojami kooperatīviem, kuri veic tā paša veida darbību kā SCE, nav paredzētas biežākas sapulces. Dalībvalsts tomēr var paredzēt, ka pirmo pilnsapulci var sasaukt jebkurā laikā 18 mēnešos pēc SCE dibināšanas.

2. Pilnsapulci jebkurā laikā var sasaukt vadības, pārvaldes vai uzraudzības institūcija vai jebkura cita institūcija vai kompetenta iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas ir piemērojami kooperatīviem tajā dalībvalstī, kurā ir SCE juridiskā adrese. Vadības institūcijai ir pienākums sasaukt pilnsapulci pēc uzraudzības institūcijas pieprasījuma.

3. Finanšu gada beigās sasauktas pilnsapulces darba kārtībā ietver vismaz gada pārskatu apstiprināšanu un peļņas sadali.

4. Pilnsapulces laikā var pieņemt lēmumu par papildu sapulces sasaukšanu un noteikt datumu un darba kārtību.

55. pants

Dalībnieku mazākuma sasaukta sapulce

SCE dalībnieki, kuru skaits pārsniedz 5000 vai kuriem ir vismaz 10 % no visām balsīm, var pieprasīt SCE sasaukt pilnsapulci un izstrādāt darba kārtību. Ar statūtiem var samazināt iepriekšminētās proporcijas.

56. pants

Paziņojums par sapulci

1. Pilnsapulci sasauc ar rakstisku paziņojumu, ko nosūta jebkādā pieejamā veidā katrai personai, kurai ir tiesības piedalīties SCE pilnsapulcē atbilstoši 58. panta 1. un 2. punktam un statūtu noteikumiem. Minēto paziņojumu var sniegt SCE oficiālā iekšējā publikācijā.

2. Paziņojumā, ar kuru sasauc pilnsapulci, ietver vismaz šādu informāciju:

- SCE nosaukumu un juridisko adresi,

- sapulces vietu, dienu un laiku,

- attiecīgā gadījumā, pilnsapulces veidu,

- darba kārtību, norādot apspriežamos jautājumus un priekšlikumus lēmumiem.

3. Laika posms starp 1. punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienu un pilnsapulces pirmo dienu ir vismaz 30 dienas. Tomēr to var samazināt līdz 15 dienām steidzamos gadījumos. Ja piemēro 61. panta 4. punktu attiecībā uz kvoruma prasībām, tad laika posmu starp pirmo un otro sapulci, kas sasaukta ar vienādu darba kārtību, var samazināt atbilstoši SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktiem.

57. pants

Darba kārtības papildinājumi

SCE dalībnieki, kuru skaits pārsniedz 5000 vai kuriem ir vismaz 10 % no visām balsīm, var pieprasīt, lai jebkuras pilnsapulces darba kārtībā iekļauj vienu vai vairākus papildu punktus. Ar statūtiem var samazināt iepriekšminētās proporcijas.

58. pants

Piedalīšanās un pārstāvība

1. Katram dalībniekam ir tiesības pilnsapulcē uzstāties un balsot par punktiem, kas ir ietverti darba kārtībā.

2. SCE institūciju locekļi un tādu vērtspapīru īpašnieki, kas nav akcijas un obligācijas 64. panta nozīmē, un, ja tas ir atļauts statūtos, jebkura cita persona, kurai uz to ir tiesības saskaņā ar SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktiem, var piedalīties pilnsapulcē bez balsstiesībām.

3. Persona, kurai ir balsstiesības, ir tiesīga iecelt pilnvarotu personu, kura pārstāv viņu pilnsapulcē saskaņā ar statūtos paredzētu procedūru.

Statūtos paredz maksimālo personu skaitu, kuru vārdā var rīkoties pilnvarota persona.

4. Statūtos var atļaut balsošanu pa pastu vai elektronisku balsošanu, šādā gadījumā tajos paredz vajadzīgās procedūras.

59. pants

Balsstiesības

1. Katram SCE dalībniekam ir viena balss neatkarīgi no viņam piederošo akciju skaita.

2. Ja SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos tas ir atļauts, statūtos var paredzēt, ka dalībniekam ir vairākas balsis, ko nosaka viņa līdzdalība kooperatīva darbībā kādā veidā, kas nav kapitālieguldījums. Šādi sadalītas balsis nepārsniedz piecas vienam dalībniekam vai 30 % visu balsstiesību, atkarībā no tā, kas ir mazāk.

Ja SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos tas ir atļauts, tad finanšu vai apdrošināšanas darbībās iesaistītās SCE var paredzēt, ka balsu skaitu nosaka dalībnieka līdzdalība kooperatīva darbībās, tai skaitā līdzdalība SCE kapitālā. Šādi sadalītas balsis nepārsniedz piecas vienam dalībniekam vai 20 % visu balsstiesību, atkarībā no tā, kas ir mazāk.

Ja SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos tas ir atļauts, tad SCE, kuru dalībnieku vairākums ir kooperatīvi, statūtos var paredzēt, ka balsu skaitu nosaka atbilstoši dalībnieka līdzdalībai kooperatīva darbībā, tai skaitā līdzdalībai SCE kapitālā un/vai dalībnieku skaitam katrā iesaistītajā kooperatīvā.

3. SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību akti reglamentē balsstiesības, kuras ar statūtiem var piešķirt dalībniekiem, kas nav lietotāji (ieguldītāji). Tomēr dalībnieku, kas nav lietotāji (ieguldītāji), balsstiesības kopā nevar būt vairāk par 25 % no visām balsstiesībām.

4. Ja, šai regulai stājoties spēkā, SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos tas ir atļauts, tad minētās SCE statūtos var paredzēt darbinieku pārstāvju līdzdalību pilnsapulcēs vai nozares vai nodaļas sanāksmēs, ja darbinieku pārstāvji kopā nekontrolē vairāk par 15 % no visām balsstiesībām. Šādas tiesības vairs nav spēkā, tiklīdz SCE juridiskā adrese ir pārcelta uz dalībvalsti, kuras tiesību aktos nav paredzēta šāda līdzdalība.

60. pants

Tiesības uz informāciju

1. Katram dalībniekam, kas to pieprasa pilnsapulcē, ir tiesības iegūt tādu informāciju no vadības vai pārvaldes institūcijas par SCE darbībām, kas izriet no jautājumiem, par kuriem pilnsapulce var pieņemt lēmumu saskaņā ar 61. panta 1. punktu. Ciktāl iespējams, informāciju sniedz attiecīgajā pilnsapulcē.

2. Vadības vai pārvaldes institūcija var atteikties sniegt šādu informāciju tikai tad, ja:

- tā varētu būtiski kaitēt SCE,

- tās izpaušana būtu pretrunā ar juridiskajām saistībām attiecībā uz konfidencialitāti.

3. Dalībnieks, kuram ir liegta informācija, var pieprasīt, ka viņa jautājumu un atteikuma pamatojumu ieraksta pilnsapulces protokolā.

4. Dalībnieki var 10 dienās pirms pilnsapulces, kurā jālemj par finanšu gada beigām, izskatīt bilanci, peļņas un zaudējumu pārskatu un piezīmes par to, vadības ziņojumu, atbildīgās personas veiktās finanšu pārskatu revīzijas secinājumus un, ja tas attiecas uz mātesuzņēmumu Direktīvas 83/349/EEK nozīmē, konsolidētos pārskatus.

61. pants

Lēmumu pieņemšana

1. Pilnsapulce var pieņemt rezolūcijas par jautājumiem, kas ir tās darba kārtībā. Pilnsapulce var arī apspriest un pieņemt rezolūcijas par jautājumiem, kurus sapulces darba kārtībā iekļāvuši mazākuma dalībnieki atbilstoši 57. pantam.

2. Pilnsapulce pieņem lēmumus ar klātesošu vai pārstāvētu dalībnieku likumīgi nodotu balsu vairākumu.

3. Statūtos paredz kvoruma un vairākuma prasības, kuras ir jāpiemēro pilnsapulcēs.

Ja statūtos paredz iespēju SCE uzņemt dalībniekus, kas ir ieguldītāji (ne patērētāji), vai piešķirt balsis atbilstoši kapitālieguldījumiem SCE, kuras ir iesaistītas finanšu vai apdrošināšanas darbībās, tad statūtos paredz arī īpašas kvoruma prasības attiecībā uz dalībniekiem, kas nav ieguldītāji (ne patērētāji), vai dalībniekiem, kuriem ir balsstiesības atbilstoši kapitālieguldījumiem SCE, kuras ir iesaistītas finanšu vai apdrošināšanas darbībās. Dalībvalstis var brīvi noteikt šādu īpašu kvoruma prasību minimumu attiecībā uz SCE, kuru juridiskā adrese ir to teritorijā.

4. Pilnsapulce var grozīt statūtus pirmajā sasaukšanas reizē tikai tad, ja klātesošie vai pārstāvētie dalībnieki ir vismaz puse no visiem dalībniekiem pilnsapulces sasaukšanas dienā, un otrajā sasaukšanas reizē ar to pašu darba kārtību nav nepieciešams kvorums.

Šā punkta pirmajā daļā minētajos gadījumos vismaz divām trešdaļām likumīgi nodoto balsu jābūt "par", ja vien kooperatīviem piemērojamos SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos nav paredzēts lielāks vairākums.

62. pants

Protokols

1. Katrā pilnsapulcē sagatavo protokolu. Protokolā norāda vismaz šādas ziņas:

- sapulces vietu un dienu,

- pieņemtās rezolūcijas,

- balsošanas rezultātus.

2. Protokolam pievieno apmeklējuma sarakstu, dokumentus, kas attiecas uz pilnsapulces sasaukšanu, un dalībniekiem iesniegtos ziņojumus par jautājumiem darba kārtībā.

3. Protokolu un tam pievienotos dokumentus glabā vismaz piecus gadus. Protokola un tam pievienoto dokumentu kopiju pēc pieprasījuma var iegūt jebkurš dalībnieks, sedzot administratīvās izmaksas.

4. Protokolu paraksta sapulces priekšsēdētājs.

63. pants

Nozares vai nodaļas sanāksmes

1. Ja SCE veic dažādas darbības vai darbības vairāk nekā vienā teritoriālā vienībā vai ja tā aptver vairākas iestādes vai vairāk par 500 dalībniekiem, tad tās statūtos var paredzēt nozares vai nodaļas sanāksmes, ja to atļauj attiecīgās dalībvalsts tiesību akti. Ar statūtiem nosaka sadalījumu nozarēs vai nodaļās un to pārstāvju skaitu.

2. Nozaru vai nodaļu sanāksmēs izvēlē savus pārstāvjus uz laika posmu, kas nepārsniedz četrus gadus, ja vien netiek veikta pirmstermiņa atcelšana. Šādi ievēlēti pārstāvji piedalās SCE pilnsapulcē un pārstāv savu nozari vai nodaļu, kurai tie ziņo par pilnsapulces rezultātiem. Šīs regulas III nodaļas 4. iedaļas noteikumus piemēro nozaru un nodaļu sanāksmju darbības principiem.

IV NODAĻA

ĪPAŠAS PRIEKŠROCĪBAS PIEŠĶIROŠU AKCIJU EMISIJA

64. pants

Neakciju vērtspapīri un obligācijas, kas piešķir īpašas priekšrocības

1. SCE statūtos var paredzēt neakciju vērtspapīru emisiju vai tādu obligāciju emisiju, kuru īpašniekiem nav balsstiesību. Tos var parakstīt dalībnieki vai personas, kas nav dalībnieki. Šo vērtspapīru iegūšana nepiešķir dalībnieka statusu. Statūtos paredz arī izpirkšanas procedūru.

2. Šā panta 1. punktā minēto vērtspapīru vai obligāciju īpašniekiem var piešķirt īpašas priekšrocības saskaņā ar statūtiem vai nosacījumiem, kas paredzēti, tos emitējot.

3. Šā panta 1. punktā minēto vērtspapīru vai obligāciju kopējā nominālvērtība nedrīkst pārsniegt statūtos paredzēto skaitli.

4. Neskarot 58. panta 2. punktā paredzētās tiesības piedalīties pilnsapulcē, statūtos var paredzēt īpašas sanāksmes šā panta 1. punktā minēto vērtspapīru vai obligāciju īpašniekiem. Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas pilnsapulcē attiecībā uz šādu īpašnieku tiesībām un interesēm īpaša sanāksme var sniegt savu atzinumu, kuru īpašās sanāksmes iecelti pārstāvji dara zināmu pilnsapulcē.

Šā panta pirmajā daļā minēto atzinumu ieraksta pilnsapulces protokolā.

V NODAĻA

PEĻŅAS SADALE

65. pants

Likumīgās rezerves

1. Neskarot valstu tiesību aktu obligātos noteikumus, statūtos paredz noteikumus par katra finanšu gada atlikuma sadali.

2. Ja ir šāds atlikums, statūtos paredz izveidot likumīgas rezerves, ko finansē no atlikuma pirms jebkādas citas sadales.

Līdz brīdim, kad likumīgās rezerves ir vienādas ar 3. panta 2. punktā minēto kapitālu, tajās iedalītā summa nevar būt mazāka par 15 % no finanšu gada atlikuma pēc jebkādu pārnestu zaudējumu atskaitīšanas.

3. Dalībnieki, kuri izstājas no SCE, nepieprasa summas, kas šādi ir iedalītas likumīgajās rezervēs.

66. pants

Dividendes

Statūtos var paredzēt dividenžu maksājumu dalībniekiem proporcionāli to darījumiem ar SCE vai pakalpojumiem, ko tie ir snieguši SCE.

67. pants

Pieejamā atlikuma sadale

1. Atlikuma bilance pēc tam, kad ir veikta iedale likumīgajās rezervēs, jebkādas summas ir izmaksātas dividendēs un ir pārnesti jebkādi zaudējumi, papildus jebkādam pārnestam atlikumam un jebkādām summām, kas iegūtas no rezervēm, ir peļņa, kas pieejama sadalei.

2. Pilnsapulcē, kurā apsver finanšu gada pārskatus, var sadalīt atlikumu tādā kārtībā un proporcijās, kā paredzēts statūtos, un konkrēti:

- to pārnest,

- iedalīt to kādā likumīgo vai obligāto rezervju fondā,

- paredzēt samaksātā kapitāla un kvazikapitāla peļņu, maksājumu veicot skaidrā naudā vai akcijās.

3. Statūtos var arī aizliegt jebkādu sadali.

VI NODAĻA

GADA PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE PĀRSKATI

68. pants

Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu sagatavošana

1. Izveidojot gada pārskatus un, attiecīgā gadījumā, konsolidētos pārskatus, tai skaitā tiem pievienoto gada ziņojumu, un veicot to revīziju un publicēšanu, uz SCE attiecas tiesību normas, kas pieņemtas dalībvalstī, kurā ir tās juridiskā adrese, īstenojot Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK. Tomēr dalībvalstis var paredzēt grozījumus valstu noteikumos, ar kuriem īsteno minētās direktīvas, lai ņemtu vērā kooperatīvu īpašās iezīmes.

2. Ja uz SCE saskaņā ar SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktiem neattiecas publicēšanas prasība, kā paredzēts Direktīvas 68/151/EEK 3. pantā, tad vismaz dokumentiem, kas attiecas uz gada pārskatiem, jābūt pieejamiem sabiedrībai SCE juridiskajā adresē. Šo dokumentu kopijām jābūt pieejamām pēc pieprasījuma. Šādu kopiju cena nav lielāka par to administratīvajām izmaksām.

3. SCE izveido tās gada pārskatus un, attiecīgā gadījumā, konsolidētos pārskatus valsts valūtā. SCE, kuras juridiskā adrese ir ārpus eiro zonas, arī var izteikt savus gada pārskatus un, attiecīgā gadījumā, konsolidētos pārskatus eiro. Šādā gadījumā pārskatu piezīmēs norāda konversijas pamatu, kas izmantots, lai izteiktu eiro pārskatos iekļautās pozīcijas, kuras ir vai sākotnēji bija izteiktas citā valūtā.

69. pants

Kreditēšanas vai finanšu darbību SCE pārskati

1. SCE, kas ir kredītiestāde vai finanšu iestāde, reglamentē noteikumi, kas SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos paredzēti saskaņā ar direktīvām, kas attiecas uz kredītiestāžu nodibināšanu un darbību, attiecībā uz gada pārskatu un, attiecīgā gadījumā, konsolidēto pārskatu sagatavošanu, ieskaitot tiem pievienotos gada ziņojumus, kā arī minēto pārskatu revīziju un publicēšanu.

2. SCE, kas ir apdrošināšanas uzņēmums, reglamentē noteikumi, kas ir paredzēti SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktos, attiecībā uz gada pārskatu un, attiecīgā gadījumā, konsolidēto pārskatu sagatavošanu, ieskaitot tiem pievienotos gada ziņojumus, kā arī minēto pārskatu revīziju un publicēšanu.

70. pants

Revīzijas

SCE gada pārskatu un, attiecīgā gadījumā, konsolidēto pārskatu likumā noteikto revīziju veic viena vai vairākas personas, kuras ir pilnvarotas to darīt SCE juridiskās adreses dalībvalstī saskaņā ar minētajā valstī pieņemtajiem pasākumiem atbilstoši Direktīvām 84/253/EEK un 89/48/EEK.

71. pants

Revīzijas sistēma

Ja dalībvalsts tiesību akti paredz, ka visi kooperatīvi vai konkrēta veida kooperatīvi, uz kuriem attiecas minētās valsts tiesību akti, pievienojas ar likumu atļautai ārējai struktūrai un uz tiem attiecas īpaša revīzijas sistēma, ko veic šī struktūra, tad pasākumus automātiski piemēro SCE, kuras juridiskā adrese ir minētajā dalībvalstī, ja šī struktūra atbilst prasībām Direktīvā 84/253/EEK.

VII NODAĻA

LIKVIDĀCIJA, MAKSĀTNESPĒJA UN MAKSĀJUMU PĀRTRAUKŠANA

72. pants

Likvidācija, maksātnespēja un līdzīgas procedūras

Attiecībā uz likvidāciju, maksātnespēju, maksājumu pārtraukšanu un līdzīgām procedūrām SCE reglamentē tiesību normas, kuras piemērotu kooperatīvam, kas dibināts saskaņā ar SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību aktiem, ieskaitot noteikumus attiecībā uz lēmumu pieņemšanu pilnsapulcē.

73. pants

Likvidācija, ko veic SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesa vai cita kompetenta iestāde

1. Pēc jebkuras personas, kurai ir likumīga interese, vai jebkuras kompetentas iestādes pieteikuma SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesa vai jebkura kompetenta administratīva iestāde pieprasa likvidēt SCE, ja tā atklāj, ka nav ievērots 2. panta 1. punkts un/vai 3. panta 2. punkts, kā arī 34. pantā norādītajos gadījumos.

Tiesa vai kompetentā administratīvā iestāde var paredzēt SCE laika posmu, kurā izlabot situāciju. Ja tā šādi nerīkojas paredzētajā laika posmā, tad tiesa vai kompetentā administratīvā iestāde pieprasa to likvidēt.

2. Ja SCE vairs neatbilst 6. pantā paredzētajai prasībai, tad SCE juridiskās adreses dalībvalsts veic attiecīgus pasākumus, lai uzliktu pienākumu SCE noteiktā laika posmā sakārtot šo jautājumu,

- atkārtoti izveidojot galveno biroju tās juridiskās adreses dalībvalstī, vai

- pārceļot juridisko adresi saskaņā ar 7. pantā paredzēto procedūru.

3. SCE juridiskās adreses dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja SCE jautājumu par adresi nesakārto saskaņā ar 2. punktu, šo SCE likvidē.

4. SCE juridiskās adreses dalībvalsts nosaka tiesiskās aizsardzības vai citu piemērotu līdzekli attiecībā uz visiem atklātajiem 6. panta pārkāpumiem. Šī līdzekļa pielietojums nozīmē 2. un 3. punktā paredzētās procedūras atlikšanu.

5. Ja pēc iestāžu vai jebkuras ieinteresētas puses iniciatīvas atklājas, ka SCE galvenais birojs ir dalībvalstī, pārkāpjot 6. panta noteikumus, tad minētās dalībvalsts iestādes tūlīt informē SCE juridiskās adreses dalībvalsti.

74. pants

Likvidēšanas publicēšana

Neskarot valsts tiesību aktu noteikumus, kas prasa papildu publikāciju, likvidācijas, tai skaitā brīvprātīga pieteikuma likvidācijas, maksātnespējas vai maksājumu pārtraukšanas procedūras sākšanu un pabeigšanu, kā arī lēmumu par darbības turpināšanu publicē saskaņā ar 12. pantu.

75. pants

Sadale

Tīros aktīvus sadala atbilstoši neieinteresētās sadalīšanas principam vai, ja to atļauj SCE juridiskās adreses dalībvalsts tiesību akti, saskaņā ar alternatīviem pasākumiem, kas izklāstīti SCE statūtos. Šajā pantā tīrie aktīvi ir atlikušie aktīvi pēc visu summu nomaksas kreditoriem un dalībnieku kapitālieguldījumu atmaksājuma.

76. pants

Pārveide par kooperatīvu

1. SCE var pārveidot kooperatīvā, kuru reglamentē tā juridiskās adreses dalībvalsts tiesību akti. Lēmumu par pārveidi nedrīkst pieņemt, pirms nav pagājuši divi gadi kopš tā dibināšanas vai pirms nav apstiprināti pirmie divi gada pārskati un tiem pievienotie dokumenti.

2. SCE pārveide par kooperatīvu nenozīmē likvidāciju vai jaunas juridiskas personas dibināšanu.

3. SCE vadības vai pārvaldes institūcija izstrādā pārveides noteikumu projektu un ziņojumu, kurā izskaidro un pamato pārveidošanas tiesiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī ietekmi uz nodarbinātību, un norāda, kā pārveide par kooperatīvu ietekmēs dalībniekus, 14. pantā minēto akciju īpašniekus un darbiniekus.

4. Pārveides noteikumu projektu publisko tā, kā paredzēts katras dalībvalsts tiesību aktos, vismaz vienu mēnesi pirms pilnsapulces, kurā lemj par pārveidi.

5. Pirms 6. punktā minētās pilnsapulces viens vai vairāki neatkarīgi eksperti, ko saskaņā ar valsts likumdošanas aktiem iecēlusi vai apstiprinājusi tiesu vai administratīvā iestāde dalībvalstī, kuras tiesību akti attiecas uz SCE, ko pārveido par kooperatīvu, apliecina, ka tā aktīvi ir vismaz līdzvērtīgi tā kapitālam.

6. Pārveides noteikumu projektu kopā ar kooperatīva statūtiem apstiprina SCE pilnsapulce. Pilnsapulces lēmumu pieņem, kā paredzēts valsts tiesību aktos.

VIII NODAĻA

PAPILDU UN PĀREJAS NOTEIKUMI

77. pants

Ekonomikas un monetārā savienība

1. Ja un kamēr uz to neattiecas EMS trešais posms, dalībvalsts attiecībā uz SCE, kura juridiskā adrese ir tās teritorijā, var piemērot tos pašus noteikumus, ko piemēro kooperatīviem vai akciju sabiedrībām, kuru darbību reglamentē valsts tiesību akti attiecībā uz kapitāla izteikšanu. SCE jebkurā gadījumā var izteikt savu kapitālu arī eiro. Tādā gadījumā valsts valūtas un eiro konversijas likme ir tā, kura ir spēkā tā mēneša pēdējā dienā, kas ir pirms SCE dibināšanas mēneša.

2. Ja un kamēr uz dalībvalsti, kurā ir SCE juridiskā adrese, neattiecas EMS trešais posms, SCE savus gada pārskatus un, attiecīgā gadījumā, konsolidētos pārskatus tomēr var sagatavot un publicēt eiro. Dalībvalsts var prasīt, lai SCE savus gada pārskatus un, attiecīgā gadījumā, konsolidētos pārskatus sagatavo un publicē valsts valūtā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi paredzēti attiecībā uz kooperatīviem un akciju sabiedrībām, kuru darbību reglamentē attiecīgās dalībvalsts tiesību akti. Tas neierobežo papildu iespēju SCE publicēt savus gada pārskatus un, attiecīgā gadījumā, konsolidētos pārskatus eiro saskaņā ar Padomes Direktīva 90/604/EEK (1990. gada 8. novembris), ar ko Direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu EUR [20].

IX NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

78. pants

Valstu īstenošanas noteikumi

1. Dalībvalstis paredz attiecīgus noteikumus, lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu.

2. Katra dalībvalsts izraugās kompetentās iestādes 7., 21., 29., 30., 54. un 73. panta nozīmē. Tās attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

79. pants

Šīs regulas pārskatīšana

Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un attiecīgā gadījumā pievieno tam priekšlikumus par grozījumiem. Ziņojumā īpaši analizē, cik lietderīgi ir:

a) pieļaut SCE galvenā biroja un juridiskās adreses atrašanos dažādās dalībvalstīs;

d) SCE statūtos, kurus pieņēmusi dalībvalsts, īstenojot pilnvaras, ko dalībvalstis tai piešķīrušas ar šo regulu vai ar tiesību aktiem, kas pieņemti, lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu attiecībā uz SCE, atļaut noteikumus, ar kuriem novirzās no minētajiem tiesību aktiem vai papildina tos, pat ja šādi noteikumi nebūtu pieļaujami tāda kooperatīva statūtos, kura juridiskā adrese ir minētajā dalībvalstī;

c) atļaut noteikumus, kas atļauj SCE sadalīties divos vai vairāk valstu kooperatīvos;

d) atļaut īpašus tiesiskās aizsardzības līdzekļus krāpšanas gadījumā vai kļūdas gadījumā, kas radusies, reģistrējot apvienošanās ceļā dibinātu SCE.

80. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 18. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 22. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] OV C 99, 21.4.1992., 17. lpp. un OV C 236, 31.8.1993., 17. lpp.

[2] OV C 42, 15.2.1993., 75. lpp. un 2003. gada 14. maija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 223, 31.8.1992., 42. lpp.

[4] OV C 128, 16.5.1983., 51. lpp.

[5] OV C 246, 14.9.1987., 94. lpp.

[6] OV C 158, 26.6.1989., 380. lpp.

[7] OV C 61, 28.2.1994., 231. lpp.

[8] OV C 313, 12.10.1998., 234. lpp.

[9] OV L 294, 10.11.2001., 1. lpp.

[10] OV L 199, 31.7.1985., 1. lpp.

[11] Rezolūcija, ko 2001. gada 19. decembrī pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 88. plenārsēdē (A/RES/56/114).

[12] OV L 207, 18.8.2003., 25. lpp.

[13] OV L 65, 14.3.1968., 8. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[14] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/65/EK (OV L 283, 27.10.2001., 28. lpp.).

[15] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/65/EK.

[16] OV L 126, 12.5.1984., 20. lpp.

[17] OV L 395, 30.12.1989., 36. lpp.

[18] OV L 372, 31.12.1986. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/65/EK.

[19] OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/13/EK (OV L 77, 20.3.2002., 17. lpp.).

[20] OV L 317, 16.11.1990., 57. lpp.

--------------------------------------------------

Top