EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1040

Padomes Regula (EK) Nr. 1040/2003 (2003. gada 11. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1255/97 attiecībā uz pieturvietām

OJ L 151, 19.6.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 168 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1040/oj

32003R1040Oficiālais Vēstnesis L 151 , 19/06/2003 Lpp. 0021 - 0023


Padomes Regula (EK) Nr. 1040/2003

(2003. gada 11. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1255/97 attiecībā uz pieturvietām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 19. novembra Direktīvu 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā, ar ko groza Direktīvas 90/425/EEK un 91/496/EEK [1], un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvu 91/628/EK lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas laikā tie ir jāizkrauj, jāatpūtina, jāpadzirdina un jāpabaro ik pēc noteikta laika.

(2) Padomes 1997. gada 25. jūnija Regula (EK) Nr. 1255/97, ar ko nosaka Kopienas kritērijus pieturvietai, kā arī groza pārvadājuma plānu, kas minēts Direktīvas 91/628/EEK [3]pielikumā, nosaka pasākumus veterinārajā jomā, lai novērstu slimību iespējamo pārnēsāšanu. Tā nosaka arī pienākumu reģistrēt dzīvnieku pārvietošanu.

(3) Noteikti Kopienā 2001. gadā paziņotie mutes un nagu sērgas uzliesmojumi bija saistīti ar dzīvnieku sajaukšanos pieturvietās. Izmeklējot šos uzliesmojumus atklājās, ka pasākumi veterinārajā jomā un pienākums reģistrēt dzīvnieku pārvietošanu nav ticis ievērots.

(4) Komisijas Lēmums 2001/327/EK [4]uz laiku apturēja pieturvietu izmantošanu, lai novērstu iespējamo mutes un nagu sērgas epidēmijas izplatīšanos Kopienā. Tā kā šis pasākums ir īslaicīgs, to ir nepieciešams aizstāt ar attiecīgiem pastāvīgiem pasākumiem.

(5) Pieturvietu izmantošana var būt riskanta dzīvnieku veselībai, jo īpaši ja šajās vietās nerīkojas pareizi no dzīvnieku veselības aizsardzības viedokļa. Tātad pieturvietās piemērojamie dzīvnieku veselības noteikumi būtu jāpastiprina, jo īpaši attiecībā uz tīrīšanu un dezinfekciju.

(6) Ievērojot gūto pieredzi ir nepieciešams nodrošināt arī to, ka caur pieturvietām ved tikai tādus dzīvniekus, kas atbilst Kopienas veselības prasībām par sugām, kurām pieturvietas ir apstiprinātas un kuras pēc obligātas dzīvesvietas atsevišķā saimniecībā ir vestas tikai caur vienu apstiprinātu savākšanas centru.

(7) Saskaņā ar proporcionalitātes principu, lai sasniegtu dzīvnieku veselības stāvokļa aizsardzības Kopienā pamatmērķi, ir nepieciešams un ieteicams izstrādāt noteikumus par pieturvietu izmantošanu. Šī regula aprobežojas ar to, kas nepieciešams, lai sasniegtu saskaņā ar Līguma 5. panta trešo daļu izvirzītos mērķus.

(8) Lai pilnveidotu dzīvnieku veselības stāvokli Kopienā, var būt nepieciešams pielāgot nosacījumus, ar kādiem izmanto pieturvietas. Ir ieteicams paredzēt procedūru, ar kuru var pielāgot Regulas (EK) Nr. 1255/97 tehniskos noteikumus, lai ņemtu vērā dzīvnieku veselības stāvokli Kopienā.

(9) Regulas (EK) Nr. 1255/97 īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [5].

(10) Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1255/97 noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina, ka tie tiek īstenoti. Šīm sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām.

(11) Tādēļ Regula (EK) Nr. 1255/97 attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1255/97 groza šādi.

1. Regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"3. Kompetentā iestāde katrai pieturvietai piešķir apstiprinājuma numuru. Šādu apstiprinājumu var attiecināt arī tikai uz atsevišķu kategoriju dzīvniekiem ar konkrētu veselības stāvokli.

Dalībvalstis Komisijai iesniedz apstiprināto pieturvietu sarakstu, kā arī informē Komisiju par visām pārmaiņām tajā.

Tāpat dalībvalstis nosūta Komisijai paziņojumu par sīki izstrādātajiem noteikumiem 4. panta 2. punkta noteikumu piemērošanā, jo īpaši par pieturvietu izmantošanas periodu un apstiprināto telpu dubulto mērķi. Komisija šo informāciju sniedz dalībvalstīm Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas ietvaros."

2. Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"4. pants

1. Pieturvietas izmanto tikai, lai uzņemtu, pabarotu, padzirdītu, atpūtinātu, izmitinātu, aprūpētu un nosūtītu tālāk dzīvniekus, kas dodas cauri šīm vietām.

2. Taču dalībvalstis, atkāpjoties no 1. punkta, par pieturvietām var apstiprināt arī visas savākšanas centru telpas saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 2. panta o) apakšpunktu un Direktīvas 91/68/EEK 2. panta b) apakšpunkta 3. daļu ar nosacījumu, ka tās atbilst šī panta 3. punktam un šīs regulas I pielikuma A daļas 4. punktā visā tās kā pieturvietas darbības laikā.

3. Pieturvietā dzīvnieki drīkst uzturēties vienlaicīgi tikai, ja:

a) to apstiprinātais veselības stāvoklis ir vienāds, attiecīgā gadījumā uzrādot papildus galvojumu, kas piešķirts saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem; un

b) to veselības stāvoklis ir pārbaudīts:

i) vai nu saskaņā ar prasībām, kas piemērojamas attiecīgo sugu dzīvnieku kategorijai, kā noteikts Kopienas veterinārajos tiesību aktos, kas uzskaitīti Direktīvas 90/425/EEK A pielikumā.

Ja attiecīgajās dzīvnieku veselības prasībās nav noteikts citādi, ar papildus sertifikāciju galvo, ka dzīvnieki uzturējušies vienā saimniecībā vismaz 21 dienu vai kopš dzimšanas – izcelsmes saimniecībā, ja dzīvnieki ir jaunāki par 21 dienu – pirms nosūtīšanas tieši no šīs saimniecības vai vedot caur vienu apstiprinātu savākšanas centru, ja tās ir aitas vai kazas, atbilst Direktīvas 91/68/EEK 4.b panta 4. punkta prasībām; vai

ii) ja tie ir liellopi vai cūkas, kas paredzēti eksportam uz kādu no trešām valstīm, piemērojot Lēmuma 93/444/EEK 2. panta 1. punktu; [6]

c) tie ir no tādu dzīvnieku kategorijas, kuriem ir apstiprinātas pieturvietas."

3. Regulas 5. pantu groza šādi:

a) tiek svītrots panta b) punkts;

b) panta h) punktu aizstāj ar šādu:

"h) vienas darba dienas laikā pēc sūtījuma nosūtīšanas paziņot kompetentajai iestādei I pielikuma C daļas 7. punktā noteikto informāciju, reģistrēt šādu informāciju vai arī izveidot tās datubāzi, glabāt un darīt to pieejamu kompetentajai iestādei vismaz par trim gadiem;"

4. Iekļauj šādus pantus:

"6.a pants

Visus šīs regulas I pielikuma grozījumus, kas nepieciešami tā pielāgošanai dzīvnieku veselības stāvoklim, pieņem saskaņā ar Direktīvas 91/628/EEK 17. pantā noteikto procedūru.

6.b pants

Dalībvalstis piemēro Direktīvas 91/628/EEK 18. panta noteikumus, lai sodītu par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek ieviesti. Dalībvalstis vēlākais līdz 2004. gada 1. maijam par šiem noteikumiem paziņo Komisijai un nekavējoties ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar."

5. Regulas I pielikuma A daļai pievieno šādu tekstu:

"5. 5. Pirms dzīvnieku pieņemšanas pieturvietās:

a) ir sākti tīrīšanas un dezinfekcijas darbi 24 stundu laikā pēc visu tur turēto dzīvnieku aizvešanas saskaņā ar šīs regulas 4. panta 3. punktu;

b) nav turēti dzīvnieki līdz tīrīšanas un dezinfekcijas darbu pabeigšanai atbilstoši valsts pilnvarotā veterinārārsta prasībām."

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2003. gada 11. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Drys

[1] OV L 340, 11.12.1991., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

[2] OV C 291, 26.11.2002., 179. lpp.

[3] OV L 174, 2.7.1997., 1. lpp.

[4] OV L 115, 25.4.2001., 12. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/1004/EK (OV L 349, 24.12.2002., 108. lpp.).

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[6] OV L 208, 19.8.1993., 34. lpp.

--------------------------------------------------

Top