EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0889

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 889/2002 (2002. gada 13. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumosDokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 140, 30.5.2002, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 246 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 246 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 246 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 246 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 246 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 246 - 249
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 246 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 246 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 246 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 146 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 146 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 60 - 63

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/889/oj

32002R0889Oficiālais Vēstnesis L 140 , 30/05/2002 Lpp. 0002 - 0005


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 889/2002

(2002. gada 13. maijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

Līguma 251. pantā noteiktajā kārtībā [3],

tā kā:

(1) Kopējā transporta politikā ir svarīgi nodrošināt pienācīgu kompensācijas līmeni pasažieriem, kas ir iekļuvuši aviācijas nelaimes gadījumos.

(2) Monreālā 1999. gada 28. maijā ir pieņemta jauna Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju, kurā ir iestrādāti jauni vispārēji noteikumi par atbildību starptautisko gaisa pārvadājumu nelaimes gadījumos, kuri nomaina noteikumus 1929. gada Varšavas Konvencijā un tās vēlākajos grozījumos [4].

(3) Varšavas Konvencija nenoteiktu laiku turpinās pastāvēt līdztekus Monreālas Konvencijai.

(4) Monreālas Konvencija paredz neierobežotas atbildības režīmu lidmašīnas pasažieru nāves vai ievainojuma gadījumā.

(5) Kopiena ir parakstījusi Monreālas Konvenciju, izrādot nodomu kļūt par tās dalībvalsti, to ratificējot.

(6) Ir jāizdara grozījumi Padomes 1997. gada 9. oktobra Regulā (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos [5], lai to pieskaņotu Monreālas Konvencijas noteikumiem, izveidojot vienotu starptautisko gaisa pārvadātāju atbildības sistēmu.

(7) Šī regula un Monreālas Konvencija pastiprina pasažieru un viņu apgādājamo aizsardzību, un tās nevar interpretēt tā, ka vājinātos šo personu aizsardzība salīdzinājumā ar tiesību aktiem, kas ir spēkā šīs regulas pieņemšanas brīdī.

(8) Iekšējā aviācijas tirgū vairs nepastāv atšķirība starp iekšzemes un starptautiskajiem pārvadājumiem, un tādēļ pienākas nodrošināt vienādu atbildības veidu un līmeni gan Kopienas starptautiskajos, gan iekšzemes pārvadājumos.

(9) Saskaņā ar subsidiaritātes principu, lai izveidotu vienotu noteikumu kopumu visiem Kopienas gaisa pārvadātājiem, ir vēlama rīcība Kopienas līmenī.

(10) Drošiem un mūsdienīgiem gaisa pārvadājumiem atbilst neierobežotas atbildības sistēma pasažieru nāves vai ievainojuma gadījumā.

(11) Kopienas gaisa pārvadātāji drīkstētu izmantot Monreālas Konvencijas 21. panta 2. punkta noteikumus tikai tad, ja spēj pierādīt, ka zaudējumi nav radušies sakarā ar pārvadātāja vai tā darbinieku vai pārstāvju nolaidību vai citu nepareizu darbību vai bezdarbību.

(12) Visiem Kopienas gaisa pārvadātājiem piemērojams vienots atbildības līmenis par bagāžas pazušanu, bojājumu vai iznīcināšanu, kā arī par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar bagāžas kavēšanos, nodrošinās vienkāršus un skaidrus noteikumus gan pasažieriem, gan gaisa pārvadātājiem, un ļaus pasažieriem noteikt, kad ir vajadzīga papildu apdrošināšana.

(13) Būtu nepraktiski attiecībā uz Kopienas gaisa pārvadātājiem un mulsinoši attiecībā uz pasažieriem, ja pārvadātājiem dažādos maršrutos būtu jāpiemēro dažādi atbildības režīmi.

(14) Ir vēlams atbrīvot nelaimes gadījumos cietušos un viņu apgādājamos no īslaicīgām finansiālām rūpēm laika posmā tūlīt pēc nelaimes gadījuma.

(15) Monreālas Konvencijas 50. pantā ir izstrādāta prasība Konvencijas dalībvalstīm nodrošināt, lai gaisa pārvadātāji būtu pienācīgi apdrošināti, un, pakļaujoties šai prasībai, ir jāņem vērā 7. pants Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu [6].

(16) Ir vēlams visiem pasažieriem sniegt pamatinformāciju par piemērojamo atbildību, lai tie pirms ceļojuma pēc vajadzības varētu sagādāt papildu apdrošinājumu.

(17) Šajā regulā noteiktās naudas summas būs jāpārskata, ievērojot inflāciju un pārskatītos Monreālas Konvencijas atbildības ierobežojumus.

(18) Ņemot vērā, ka ir vajadzīgi citi noteikumi, lai izpildītu Monreālas Konvenciju attiecībā uz jautājumiem, ko Regula (EK) Nr. 2027/97 neaptver, par šādu noteikumu izstrādāšanu ir atbildīgas dalībvalstis,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 2027/97 tiek izdarīti šādi grozījumi:

1. Regulas nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

"Regula (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus."

2. Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"1. pants

Šī regula īsteno attiecīgos Monreālas Konvencijas noteikumus par pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumiem un nosaka dažus papildu noteikumus. Bez tam tā paplašina šo noteikumu piemērošanas jomu, attiecinot tos arī uz gaisa pārvadājumiem vienā dalībvalstī."

3. Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"2. pants

1. Šajā regulā:

a) "gaisa pārvadātājs" ir gaisa satiksmes uzņēmums ar derīgu darbības licenci;

b) "Kopienas gaisa pārvadātājs" ir gaisa satiksmes uzņēmums ar derīgu darbības licenci, ko izdevusi kāda Kopienas dalībvalsts saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2407/92;

c) "persona, kas tiesīga saņemt kompensāciju" ir pasažieris vai kāda persona, kam ir tiesības uz prasību šā pasažiera vārdā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem;

d) "bagāža", ja nav noteikts citādi, ir gan reģistrētā, gan nereģistrētā bagāža Monreālas Konvencijas 17. panta 4. punkta nozīmē;

e) "SDR" ir speciālās aizņēmumtiesības, ko noteicis Starptautiskais Valūtas fonds;

f) "Varšavas Konvencija" ir Varšavā 1929. gada 12. oktobrī parakstītā Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju, vai Varšavas Konvencija ar grozījumiem, kas izdarīti Hāgā 1955. gada 28. septembrī, un Konvencija par Varšavas Konvencijas papildinājumiem, kas parakstīta Gvadalaharā 1961. gada 18. septembrī;

g) "Monreālas Konvencija" ir Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju, kas parakstīta Monreālā 1999. gada 28. maijā.

2. Šajā regulā minētie termini, kas nav definēti 1. punktā, ir lietoti Monreālas Konvencijā lietoto terminu nozīmē."

4. Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"3. pants

1. Kopienas gaisa pārvadātāju atbildību par pasažieriem un viņu bagāžu reglamentē visi Monreālas Konvencijas noteikumi, kas attiecas uz šo atbildību.

2. Prasību pēc apdrošināšanas, kas noteikta Regulas (EEK) Nr. 2407/92 7. pantā, ciktāl tā attiecas uz atbildību par pasažieriem, saprot tādējādi, ka Kopienas gaisa pārvadātājam ir jābūt apdrošinātam tā, lai tas varētu pienācīgi nodrošināt, ka visas personas, kuras ir tiesīgas saņemt kompensāciju, saņem pilnu summu, uz kuru tām ir tiesības saskaņā ar šo regulu."

5. Iekļauj šādu pantu:

"3.a pants

Papildu summas apjomu, ko Kopienas gaisa pārvadātājs var pieprasīt saskaņā ar Monreālas Konvencijas 22. panta 2. punktu, ja pasažieris iesniedz īpašu deklarāciju, kurā izrāda īpašu interesi par bagāžas nogādāšanu galamērķī, nosaka, pamatojoties uz tarifu, kas saistīts ar tiem papildu izdevumiem par konkrētās bagāžas pārvadāšanu un apdrošināšanu, kuri pārsniedz izdevumus par bagāžu, kas ir novērtēta pārvadātāja atbildības līmenī vai zemāk par to. Tarifus pēc lūguma dara pieejamus pasažieriem."

6. Regulas 4. pantu svītro.

7. Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

1. Kopienas gaisa pārvadātājs nekavējoties, katrā ziņā — ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pēc tam, kad ir noteikta tās fiziskā persona, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju, proporcionāli ciestajiem zaudējumiem izmaksā avansus, kas ir vajadzīgi, lai segtu tūlītējas ekonomiska rakstura vajadzības.

2. Neskarot 1. punkta noteikumus, nāves gadījumā avanss nav mazāks par eiro izteiktiem 16000 SDR par vienu pasažieri.

3. Avanss nenozīmē atbildības atzīšanu, un to var atskaitīt no summām, ko izmaksā vēlāk saskaņā ar Kopienas gaisa pārvadātāja atbildību, bet avanss nav jāatlīdzina, izņemot gadījumus, kas paredzēti Monreālas Konvencijas 20. pantā, vai ja avansu saņēmusī persona nav tā persona, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju."

8. Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

1. Visi gaisa pārvadātāji, pārdodot gaisa pārvadājuma pakalpojumu Kopienā, nodrošina, lai pārdošanas vietās, ieskaitot pārdošanu pa telefonu un internetā, pasažieriem būtu pieejams kopsavilkums par galvenajiem noteikumiem, kas reglamentē atbildību par pasažieriem un viņu bagāžu, ieskaitot kompensācijas pieprasīšanas termiņus un iespēju iesniegt īpašu deklarāciju attiecībā uz bagāžu. Izpildot šo informēšanas prasību, Kopienas gaisa pārvadātāji izmanto pielikumā doto paziņojumu. Šāds kopsavilkums vai paziņojums nevar izmantot par pamatu kompensācijas prasījumam un šīs regulas vai Monreālas Konvencijas interpretācijai.

2. Papildus 1. punktā noteiktajām informēšanas prasībām gaisa pārvadātāji attiecībā uz Kopienā sniegtiem vai pirktiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem rakstiski nodrošina katram pasažierim šādu informāciju:

- par konkrētajā lidojumā piemērojamo gaisa pārvadātāja atbildības ierobežojumu attiecībā uz nāves gadījumiem vai ievainojumiem, ja šādi ierobežojumi pastāv,

- par konkrētajā lidojumā piemērojamo gaisa pārvadātāja atbildības ierobežojumu attiecībā uz bagāžas iznīcināšanu, pazušanu vai bojājumu, kā arī brīdinājumu, ka bagāžai, kuras vērtība pārsniedz norādīto skaitli, jāpievērš gaisa pārvadātāja uzmanība reģistrācijas laikā, vai pasažierim pirms ceļojuma tā pilnīgi jāapdrošina,

- par konkrētajā lidojumā piemērojamo gaisa pārvadātāja atbildības ierobežojumu attiecībā uz kaitējumu sakarā ar kavēšanos.

3. Visos pārvadājumos, ko veic Kopienas gaisa pārvadātāji, saskaņā ar 1. un 2. punktā izstrādātajām informēšanas prasībām norādītie ierobežojumi ir šajā regulā noteiktie ierobežojumi, ja vien Kopienas gaisa pārvadātājs brīvprātīgā kārtā nepiemēro augstākus ierobežojumus. Attiecībā uz visiem pārvadājumiem, ko veic trešo valstu gaisa pārvadātāji, 1. un 2. punkts attiecas tikai uz pārvadājumiem uz Kopienu, no Kopienas vai Kopienā."

9. Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

"7. pants

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc dienas, kad sākts piemērot Regulu (EK) Nr. 889/2002 [7], Komisija izstrādā ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Komisija jo īpaši izskata vajadzību pārskatīt attiecīgajos Monreālas Konvencijas pantos minētās naudas summas, ņemot vērā ekonomikas attīstību un ICAO depozitārija paziņojumus."

10. Pievieno šādu pielikumu:

"

PIELIKUMS

Gaisa pārvadātāja atbildība par pasažieriem un viņu bagāžu

Šajā informācijas paziņojumā ir apkopoti Kopienas tiesību aktu un Monreālas Konvencijas noteikumi par Kopienas gaisa pārvadātāju atbildību.

Kompensācija nāves vai ievainojuma gadījumā

Atbildībai par pasažiera nāvi vai ievainojumu nav finansiālu ierobežojumu. Attiecībā uz zaudējumiem līdz 100000 SDR (aptuvena summa vietējā valūtā) gaisa pārvadātājs kompensācijas prasījumu apstrīdēt nevar. Pārsniedzot šo summu, gaisa pārvadātājs var aizstāvēties pret prasījumu, pierādot, ka nav pieļāvis nolaidību vai bijis citādi vainīgs negadījumā.

Avansa maksājumi

Ja pasažieris iet bojā vai gūst ievainojumus, gaisa pārvadātājam 15 dienu laikā no tās personas noteikšanas, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju, ir jāizmaksā avanss, lai segtu tūlītējas ekonomiskas vajadzības. Nāves gadījumā šis avanss nedrīkst būt mazāks par 16000 SDR (aptuvena summa vietējā valūtā).

Pasažieru aizkavēšana

Pasažieru aizkavēšanas gadījumā gaisa pārvadātājs atbild par zaudējumiem, ja vien nav veicis visus piemērotos pasākumus, lai zaudējumus novērstu, vai šādus pasākumus nav bijis iespējams veikt. Atbildība par pasažieru aizkavēšanu nepārsniedz 4150 SDR (aptuvena summa vietējā valūtā).

Bagāžas kavēšanās

Bagāžas kavēšanās gadījumā gaisa pārvadātājs atbild par zaudējumiem, ja vien nav veicis visus piemērotos pasākumus, lai zaudējumus novērstu, vai šādus pasākumus nav bijis iespējams veikt. Atbildība par bagāžas kavēšanos nepārsniedz SDR 1000 (aptuvena summa vietējā valūtā).

Bagāžas iznīcināšana, zudums vai bojājums

Gaisa pārvadātāja atbildība par bagāžas iznīcināšanu, zudumu vai bojājumu nepārsniedz 1000 SDR (aptuvena summa vietējā valūtā). Attiecībā uz reģistrētu bagāžu gaisa pārvadātājs atbild arī tad, ja nav vainīgs, ja vien bagāžai nav bijuši trūkumi. Attiecībā uz nereģistrētu bagāžu gaisa pārvadātājs atbild tikai tad, ja ir vainīgs.

Augstāki atbildības ierobežojumi attiecībā uz bagāžu

Pasažieris var gūt labumu no augstākiem atbildības ierobežojumiem, ne vēlāk kā pie reģistrācijas iesniedzot īpašu deklarāciju un samaksājot papildu maksu.

Sūdzības attiecībā uz bagāžu

Ja bagāža ir bojāta, aizkavējas, ir pazaudēta vai iznīcināta, pasažierim iespējami drīz ir jāiesniedz gaisa pārvadātājam rakstiska sūdzība. Par reģistrētās bagāžas bojājumiem pasažierim ir jāiesniedz rakstiska sūdzība septiņu dienu laikā un, ja tā ir aizkavējusies — 21 dienas laikā no dienas, kad tā nonākusi pasažiera rīcībā.

Līdzēju un faktisko pārvadātāju atbildība

Ja gaisa pārvadātājs, kas faktiski veic lidojumu, nav tas pats pārvadātājs, ar kuru par pārvadājumu ir slēgts līgums, pasažierim ir tiesības iesniegt sūdzību jebkuram no šiem pārvadātājiem vai celt prasību pret jebkuru no tiem. Ja gaisa pārvadātāja nosaukums vai kods ir norādīts uz biļetes, ar šo pārvadātāju ir slēgts līgums par pārvadājumu.

Rīcības termiņš

Prasība par zaudējumu atlīdzību ir jāceļ divu gadu laikā no lidaparāta pienākšanās dienas vai no tās dienas, kad tam būtu bijis jāpienāk.

Noteikumi, pēc kuriem šī informācija ir sastādīta

Iepriekš izklāstīto noteikumu pamatā ir 1999. gada 28. maija Monreālas Konvencija, kas Kopienā tiek īstenota ar Regulu (EK) Nr. 2027/97 (kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 889/2002) un dalībvalstu tiesību aktiem.

"

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no tās spēkā stāšanās dienas vai no tās dienas, kad attiecībā uz Kopienu stājas spēkā Monreālas Konvencija, atkarībā no tā, kurš no abiem šiem notikumiem ir vēlāks.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 13. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Piqué I Camps

[1] OV C 337 E, 28.11.2000., 68. lpp., un OV C 213 E, 31.7.2001., 298. lpp.

[2] OV C 123, 25.4.2001., 47. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2001. gada 5. aprīļa atzinums (OV C 21, 24.1.2002., 256. lpp.), Padomes 2001. gada 19. decembra kopējā nostāja (OV C 58 E, 5.3.2002., 8. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 12. marta lēmums.

[4] OV L 194, 18.7.2001., 38. lpp.

[5] OV L 285, 17.10.1997., 1. lpp.

[6] OV L 240, 24.8.1992., 1. lpp.

[7] OV L 140, 30.5.2002., 2. lpp.

--------------------------------------------------

Top