EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0407

Padomes Regula (EK) Nr. 407/2002 (2002. gada 28. februāris), ar ko paredz dažus īstenošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju

OJ L 62, 5.3.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 193 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 202 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; Atcelts ar 32013R0603

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/407/oj

32002R0407Oficiālais Vēstnesis L 062 , 05/03/2002 Lpp. 0001 - 0005


Padomes Regula (EK) Nr. 407/2002

(2002. gada 28. februāris),

ar ko paredz dažus īstenošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2725/2000 (2000. gada 11. decembris) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju (turpmāk saukta Eurodac Regula) [1], un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Eurodac Regulas 22. panta 1. punktā ir noteikts, ka Padomei jāpieņem īstenošanas noteikumi, kas vajadzīgi, lai definētu 4. panta 7. punktā paredzēto procedūru un 12. panta 1. punktā paredzēto procedūru, pēc kuras liedz piekļuvi datiem, un lai apkopotu Eurodac Regulas 12. panta 2. punktā minēto statistiku.

(2) Kā noteikts 1. un 2. pantā Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un tāpēc Dānijai tā nav saistoša un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) "centrālā vienība" nozīmē vienību, kas minēta Eurodac Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

b) "datu bāze" nozīmē centrālo elektronisko datu bāzi, kas minēta Eurodac Regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā;

c) "salīdzināšana" nozīmē procedūru, kurā pārbauda, vai datu bāzē ievadītie daktiloskopiskie dati saskan ar tiem datiem, ko pārsūtījusi kāda dalībvalsts.

2. pants

Pārsūtīšana

1. Pirkstu nospiedumus digitāli apstrādā un pārsūta tādā datu formātā, kāds noteikts I pielikumā. Ciktāl tas vajadzīgs centrālās vienības efektīvai darbībai, centrālā vienība nosaka tehniskās prasības attiecībā uz datu formātu, kādā tos savstarpēji pārsūta dalībvalstis un centrālā vienība. Centrālā vienība nodrošina to, lai dalībvalstu pārsūtītos daktiloskopiskos datus varētu salīdzināt datorizētajā pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmā.

2. Dati, kas minēti Eurodac Regulas 5. panta 1. punktā, dalībvalstīm būtu jāpārsūta elektroniskā veidā. Ciktāl tas vajadzīgs centrālās vienības efektīvai darbībai, centrālā vienība nosaka tehniskās prasības, lai nodrošinātu datu pienācīgu pārsūtīšanu elektroniskā veidā starp dalībvalstīm un centrālo vienību. Datu pārsūtīšana papīra formā, izmantojot II pielikumā noteikto veidlapu, vai citos datu nesējos (disketēs, lasāmatmiņas kompaktdiskos vai citos turpmāk izveidotos un parasti izmantotos datu nesējos) būtu jāparedz vienīgi tādām situācijām, kad pastāv ilgstošas tehniskas problēmas.

3. Atsauces numurs, kas minēts Eurodac Regulas 5. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ļauj nepārprotami attiecināt datus uz konkrēto personu un dalībvalsti, kura nosūta šos datus. Turklāt tas ļauj noteikt, vai šādi dati attiecas uz patvēruma meklētāju vai uz tādu personu, kas minēta Eurodac Regulas 8. vai 11. pantā. Atsauces numurs sākas ar identifikācijas burtu vai burtiem, kas atbilstoši I pielikumā minētajai normai norāda uz dalībvalsti, kura nosūta datus. Identifikācijas burtam vai burtiem seko norāde uz kategoriju, pie kādas pieder attiecīgā persona. Ar ciparu "1" apzīmēti dati, kas attiecas uz patvēruma meklētājiem, cipars "2" attiecas uz tādām personām, kas minētas Eurodac Regulas 8. pantā, un cipars "3" attiecas uz tādām personām, kas minētas Eurodac Regulas 11. pantā. Centrālā vienība nosaka dalībvalstīm nepieciešamās tehniskās procedūras, lai nodrošinātu to, ka centrālā vienība saņem nepārprotamus datus.

4. Centrālā vienība apstiprina pārsūtīto datu saņemšanu, cik drīz vien iespējams. Šajā nolūkā centrālā vienība nosaka vajadzīgās tehniskās prasības, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis pieprasījuma gadījumā saņem apstiprinājumu par saņemšanu.

3. pants

Salīdzināšana un rezultātu pārsūtīšana

1. Dalībvalstis nodrošina daktiloskopisko datu pārsūtīšanu pienācīgā kvalitātē, lai tos salīdzinātu datorizētajā pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmā. Ciktāl ir jānodrošina, lai centrālās vienības veiktās salīdzināšanas rezultātiem būtu ļoti augsta precizitātes pakāpe, centrālā vienība definē attiecīgo kvalitāti, kādā jābūt pārsūtītajiem daktiloskopiskajiem datiem. Centrālā vienība pārbauda pārsūtīto daktiloskopisko datu kvalitāti, cik drīz vien iespējams. Ja daktiloskopiskos datus nav iespējams salīdzināt datorizētajā pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmā, tad centrālā vienība, cik drīz vien iespējams, pieprasa dalībvalstij pārsūtīt pienācīgas kvalitātes daktiloskopiskos datus.

2. Centrālā vienība veic datu salīdzināšanu tādā secībā, kādā ir pienākuši pieprasījumi. Katrs pieprasījums ir jāapstrādā 24 stundu laikā. Ja dati ir pārsūtīti elektroniskā veidā, tad dalībvalsts tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, var pieprasīt veikt īpaši steidzamas salīdzināšanas vienas stundas laikā. Ja šādus termiņus nav iespējams ievērot tādu apstākļu dēļ, kas neatrodas centrālās vienības kompetencē, tad centrālā vienība šo pieprasījumu apstrādā prioritāri, tiklīdz beidzas minētie apstākļi. Šādos gadījumos, ciktāl tas vajadzīgs centrālās vienības efektīvai darbībai, centrālā vienība nosaka kritērijus, lai nodrošinātu pieprasījumu prioritāru izskatīšanu.

3. Ciktāl tas vajadzīgs centrālās vienības efektīvai darbībai, centrālā vienība nosaka darbības kārtību saņemto datu apstrādei un salīdzināšanas rezultātu pārsūtīšanai.

4. pants

Saziņa starp dalībvalstīm un centrālo vienību

Pārsūtot datus starp dalībvalstīm un centrālo vienību, izmanto IDA vispārējos dienestus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1719/1999/EK (1999. gada 12. jūlijs), ar ko definē pamatnostādņu kopumu, kā arī vispārējas intereses projektus attiecībā uz Eiropas komunikāciju tīkliem elektroniskai datu apmaiņai starp pārvaldes iestādēm (IDA) [2]. Ciktāl tas vajadzīgs centrālās vienības efektīvai darbībai, centrālā vienība nosaka tehniskās procedūras, kas nepieciešamas IDA vispārējo dienestu izmantošanai.

5. pants

Centrālās vienības pārējie pienākumi

1. Centrālā vienība ar piemērotiem tehniskiem līdzekļiem nodala datu bāzē uzglabātos datus attiecībā uz patvēruma meklētājiem un datus attiecībā uz tādām personām, kas minētas Eurodac Regulas 8. pantā.

2. Pamatojoties uz dalībvalsts sniegtajām ziņām, centrālā vienība piešķir atbilstīgu atšķirības zīmi datiem attiecībā uz tādām personām, kas ir atzītas un pieņemtas par bēgļiem, un ar piemērotiem tehniskiem līdzekļiem nodala tos no citiem datiem, kas ievadīti datu bāzē. Ja ir ticis pieņemts lēmums saskaņā ar Eurodac Regulas 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu, tad pirmo teikumu vairs nepiemēro. Centrālā vienība likvidē esošās atšķirības zīmes un atceļ datu nošķiršanu.

3. Četrus gadus un sešus mēnešus pēc Eurodac darbības uzsākšanas centrālā vienība apkopo statistiku, lai norādītu:

a) personu skaitu, kuras pēc to atzīšanas un pieņemšanas par bēgļiem kādā dalībvalstī ir iesniegušas kādā citā dalībvalstī nākošo patvēruma pieteikumu;

b) personu skaitu, kuras ir tikušas atzītas un pieņemtas par bēgļiem vairāk nekā vienā dalībvalstī;

c) dalībvalstis, kurās bēgļi ir iesnieguši nākošo patvēruma pieteikumu, uzrādot:

- attiecībā uz katru dalībvalsti patvēruma meklētāju skaitu, kuriem šajā valstī ir bēgļa statuss, bet kuri ir pieteikušies uz patvērumu kādā citā dalībvalstī, un šādu personu skaitu attiecībā uz katru no šeit pēdējām minētajām dalībvalstīm,

- attiecībā uz katru dalībvalsti patvēruma meklētāju skaitu, kuriem kādā citā dalībvalstī jau ir bēgļa statuss, un šādu personu skaitu attiecībā uz katru no šeit pēdējām minētajām dalībvalstīm.

4. Centrālā vienība nodrošina to, lai saskaņā ar Eurodac Regulas 4. panta 4. punktu tās salīdzināšanas, ko veic pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma, varētu attiekties arī uz tādiem datiem, ko šī konkrētā dalībvalsts jau agrāk ir pārsūtījusi.

6. pants

Stāšanās spēkā

1. Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

2. Padome pārskata šīs regulas piemērošanu četru gadu laikā pēc Eurodac darbības uzsākšanas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, 2002. gada 28. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Acebes Paniagua

[1] OV L 316, 15.12.2000., 1. lpp.

[2] OV L 203, 3.8.1999., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Datu formāts apmaiņai ar daktiloskopiskajiem datiem

Apmaiņai ar daktiloskopiskajiem datiem tiek noteikts šāds formāts:

ANSI/NIST — CSL 1 1993

un jebkādas turpmākās šā standarta izmaiņas.

Standarts attiecībā uz dalībvalstu identifikācijas burtiem

Piemēro šādu ISO standartu:

ISO 3166 — 2 burtu kods.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top