EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0109

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/109/EK (2001. gada 19. decembris) par dalībvalstīm veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem nolūkā noteikt dažu augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu

OJ L 13, 16.1.2002, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 26 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 26 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 26 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 26 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 26 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 26 - 29
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 26 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 26 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 26 - 29
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 223 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 223 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 38 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; Atcelts ar 32011R1337 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/109/oj

32001L0109Oficiālais Vēstnesis L 013 , 16/01/2002 Lpp. 0021 - 0024


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/109/EK

(2001. gada 19. decembris)

par dalībvalstīm veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem nolūkā noteikt dažu augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [2],

tā kā:

(1) Komisijai ir jāsaņem precīza informācija par dažu augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu Kopienā, kā arī jāsaņem vidēja termiņa ražošanas un tirgus piedāvājuma novērtējums, lai tā varētu veikt uzdevumus, kas noteikti ar Līgumu un Kopienas noteikumiem, kuri attiecas uz tirgu kopējo organizāciju augļu un dārzeņu nozarē. Šo informāciju pašlaik sniedz saskaņā ar Padomes 1976. gada 20. jūlija Direktīvu 76/625/EEK par dalībvalstīm veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem nolūkā noteikt dažu augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu [3]. Pašlaik, kad tiek izdarīti jauni grozījumi, minētā direktīva skaidrības labad būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo direktīvu.

(2) Vienu un to pašu augļu koku sugu stādījumu apsekojumi visām dalībvalstīm būtu jāveic pēc vienādiem kritērijiem, vienlaikus un ar salīdzināmu precizitāti. Jauni stādījumi sasniedz pilnu ražu pēc noteikta gadu skaita. Apsekojumi tādēļ būtu jāatkārto reizi piecos gados, lai ņemot vērā augļu kokus, kas vēl neražo, iegūtu ticamu ražošanas potenciāla statistiku.

(3) Katrā dalībvalstī būtu jāveic vienādi apsekojumi par katras augļu sugas galvenajām šķirnēm, tajā pašā laikā izveidot, cik vajadzīgs, pilnīgu dalījumu pa šķirnēm.

(4) Iepriekšējā augļu koku stādījumu apsekojumā gūtā pieredze rāda, ka ir jāievieš zināma elastība dalībvalstu izmantotajās apsekojuma metodēs, tajā pašā laikā saglabājot dalībvalstu datu salīdzināmību.

(5) Sakarā ar to, ka ierosināto darbību mērķus, t. i., pilnīgas un ticamas statistikas iegūšanu par dažu augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu Kopienā un par vidēja termiņa ražošanas un tirgus novērtējumu Kopienā, dalībvalstis atsevišķi nevar pienācīgi sasniegt un tādēļ šīs darbības seku dēļ tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu ar šo direktīva nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(6) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka procedūras Komisijai piešķirtās izpildvaras īstenošanai [4],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Dalībvalstis 2002. gadā un pēc tam reizi piecos gados veic to teritorijā esošu dažu augļu koku sugu stādījumu apsekojumus.

2. Veic šādu sugu stādījumu apsekojumus:

a) deserta āboli;

b) deserta bumbieri;

c) persiki;

d) aprikozes;

e) apelsīni;

f) citroni;

g) sīkaugļu citrusi.

Sugas, kuru apsekojumi jāveic dažādajās dalībvalstīs, ir norādītas tabulā pielikumā.

Minēto sugu sarakstu un minēto tabulu var grozīt saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto procedūru.

To ābolu un bumbieru šķirņu stādījumu apsekojums, kas nav deserta āboli un bumbieri, nav obligāts.

3. Apsekojums attiecas uz visām saimniecībām, kurās ir augļu koku stādījumi, ja tajās ražotie augļi ir pilnīgi vai galvenokārt paredzēti tirdzniecībai.

Apsekojums aptver tīrus un jauktus stādījumus, t. i., vairāku 2. punkta pirmajā daļā minēto sugu augļu koku stādījumus atsevišķi vai kopā ar citām sugām.

4. Apsekojums var būt vai nu pilnīgs, vai izlases veida, saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem kritērijiem.

2. pants

1. Šīs direktīvas 1. pantā minētos apsekojumus organizē tā, lai to rezultātus varētu sniegt, dažādi kombinējot šādus rādītājus:

A. Augļu šķirne:

Svarīguma kārtībā katrai augļu sugai norāda pietiekami daudz šķirņu, lai katrai dalībvalstij varētu izdarīt atsevišķu novērtējumu pa šķirnēm vismaz 80 % no visas platības, kas apstādīta ar attiecīgās sugas augļu kokiem un katrā ziņā norāda visas šķirnes, kuras aizņem 3 % vai vairāk no kopējās platības, kas apstādīta ar attiecīgās sugas augļu kokiem.

B. Koku vecums:

Koku vecumu aprēķina no laika, kad tie iestādīti augļu dārzā. Stādīšanas sezonu, kas ilgst no rudens līdz pavasarim, uzskata par vienu periodu.

C. Apstādītāplatība,kokuskaitsunstādījumablīvums:

Stādījuma blīvumu var pētīt un norādīt tieši, vai arī aprēķināt pēc apstādītās platības.

2. Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto kārtību.

3. pants

1. Ja paraugus ņem izlases veidā, paraugs ir raksturīgs vismaz 95 % no platības, kas ir apstādīta ar augļu kokiem. Attiecībā uz platībām, no kurām paraugi nav ņemti, veic novērtējumu.

2. Attiecībā uz apsekojumiem, ko veic izlases veidā ņemot paraugus, dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka paraugu ņemšanas kļūda 68 % ticamības pakāpē būtu, lielākais, 3 % attiecībā uz katras valsts platību, kas apstādīta ar katras sugas augļu kokiem.

3. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai ierobežotu pārbaudes kļūdas un, ja vajadzīgs, novērtētu to ietekmi uz visu platību, kas apstādīta ar katras sugas augļu kokiem.

4. Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto procedūru.

4. pants

1. Dalībvalstis pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā pirms 1. oktobra nākamajā gadā pēc apsekojuma gada paziņo Komisijai šo apsekojumu rezultātus.

2. Šā panta 1. punktā minētos rezultātus iesniedz par katru ražošanas platību. Ražošanas platību robežas, kas dalībvalstīm jāpieņem, nosaka saskaņā ar 8. panta 2. punktā noteikto kārtību.

3. Paraugu ņemšanas kļūdas kopā ar pārbaudes kļūdām, kas minētas 3. pantā, paziņo pirms 1. oktobra nākamajā gadā pēc apsekojuma gada.

4. Dalībvalstis līdz 1. oktobrim nākamajā gadā pēc apsekojuma gada nosūta Komisijai metodoloģisku ziņojumu par apsekojuma veikšanu.

5. pants

Dalībvalstis, kuru rīcībā ir gada novērtējums:

a) par augļu koku platībām, kuras to teritorijā ir iznīcinātas, un

b) par jauniem augļu koku stādījumiem to teritorijā,

šo informāciju paziņo Komisijai līdz 31. oktobrim nākamajā gadā pēc apsekojuma gada.

6. pants

Komisija, apspriežoties un pastāvīgi sadarbojoties ar dalībvalstīm, pēta:

a) iesniegtos rezultātus;

b) radušās tehniskās problēmas, jo īpaši sagatavojot un veicot šos apsekojumus;

c) šajos apsekojumos iegūto datu nozīmīgumu.

7. pants

Gada laikā pēc tam, kad dalībvalstis ir paziņojušas apsekojuma rezultātus, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par apsekojumā gūto pieredzi.

8. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK [5].

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

9. pants

Direktīvu 76/625/EEK atceļ no 2002. gada 16. aprīļa.

Norādes uz atcelto Direktīvu 76/625/EEK uzskata par norādēm uz šo direktīvu.

10. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2002. gada 16. aprīlim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par tiem dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstīs pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

11. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 19. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] OV C 96 E, 27.3.2001., 212. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2001. gada 13. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2001. gada 8. novembra Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2001. gada 11. decembra Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 218, 11.8.1976., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/87/EK (OV L 16, 21.1.2000., 72. lpp.).

[4] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[5] OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

DAŽĀS DALĪBVALSTĪS APSEKOJAMĀS SUGAS

| Āboli | Bumbieri | Persiki | Aprikozes | Apelsīni | Citroni | Sīkaugļu citrusi |

Beļģija | × | × | | | | | |

Dānija | × | × | | | | | |

Vācija | × | × | | | | | |

Grieķija | × | × | × | × | × | × | × |

Spānija | × | × | × | × | × | × | × |

Francija | × | × | × | × | × | × | × |

Īrija | × | | | | | | |

Itālija | × | × | × | × | × | × | × |

Luksemburga | × | × | | | | | |

Nīderlande | × | × | | | | | |

Austrija | × | × | × | × | | | |

Portugāle | × | × | × | × | × | × | × |

Somija | × | | | | | | |

Zviedrija | × | × | | | | | |

Apvienotā Karaliste | × | × | | | | | |

--------------------------------------------------

Top