EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0078

Padomes lēmums (2001. gada 22. janvāris), ar ko izveido Politisko un drošības komiteju

OJ L 27, 30.1.2001, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 128 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 128 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 27 - 29

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/78(1)/oj

32001D0078Oficiālais Vēstnesis L 027 , 30/01/2001 Lpp. 0001 - 0003


Padomes Lēmums

(2001. gada 22. janvāris),

ar ko izveido Politisko un drošības komiteju

(2001/78/KĀDP)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 207. pantu,

atsaucoties uz 25. pantu Līgumā par Eiropas Savienību,

tā kā:

(1) Eiropadome Helsinkos vienojās izveidot Politisko un drošības komiteju un, pamatojoties uz šiem secinājumiem, ar Padomes Lēmumu 2000/143/KĀDP [1] tika izveidota pagaidu Politiskā un drošības komiteja.

(2) Eiropadome Nicā no 2000. gada 7. līdz 11. decembrim vienojās par pastāvīgas Politiskās un drošības komitejas izveidi, nosakot tās lomu, metodes un funkcijas.

(3) Ievērojot Eiropadomes Nicas pamatnostādnes, šī komiteja ir jāsagatavo darbam.

(4) Pilnībā jārespektē dalībvalstu vienlīdzīgas pārstāvības princips Savienībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Politisko un drošības komiteju (PSC) (še turpmāk komiteja) izveido kā Līguma 25. pantā minētās komitejas pastāvīgo struktūru.

2. pants

Komitejas lomu, metodes un funkcijas nosaka pielikums, kurš atjauno III pielikumu prezidentūras ziņojumam, kuru Nicā apstiprināja Eiropadome.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2001. gada 22. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

A. Lindh

[1] Padomes 2000. gada 14. februāra Lēmums 2000/143/KĀDP, ar ko izveido pagaidu Politisko un drošības komiteju (OV L 49, 22.2.2000., 1. lpp.)

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

POLITISKĀ UN DROŠĪBAS KOMITEJA (PSC)

Helsinkos izvēlētā pieeja PSC padara par atbalstu Eiropas drošības un aizsardzības politikai (ESDP) un kopējai ārpolitikai un drošības politikai (KĀDP): "PSC skatīs visus jautājumus saistītus ar KĀDP, ietverot CESDP…". Neskarot 207. pantu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā, PSC ir centrāla loma, nosakot ES atbildes reakciju uz krīzi, kā arī turpmāku rīcību.

PSC veiks visus uzdevumus, kuri ir noteikti Līguma par Eiropas Savienību (LES) 25. pantā. Tā sanāk Politisko vadītāju līmenī.

Apspriedies ar prezidentvalsti un neskarot LES 18. pantu, KĀDP ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis var vadīt PSC, īpaši krīzes situācijā.

1. Jo īpaši PSC:

a) sekos starptautiskajai situācijai jomās, kas ir saistītas ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku, palīdzēs noteikt politiku, gatavojot "atzinumus" Padomei pēc tās pieprasījuma vai pēc pašu iniciatīvas, un uzraudzīs apstiprinātās politikas īstenošanu, neskarot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 207. pantu un prezidentvalsts vai Komisijas pilnvaras;

b) izskatīs GAC projekta secinājumus jomās, kurās tā ir iesaistīta;

c) sniegs pamatnostādnes citām komitejām jautājumos, kas ietilpst KĀDP;

d) uzturēs priviliģētu saikni ar ģenerālsekretāru/Augsto pārstāvi (SG/HR) un īpašajiem pārstāvjiem;

e) sūtīs pamatnostādnes Militārajai komitejai; saņems Militārās komitejas atzinumus un ieteikumus. Militārās komitejas priekšsēdētājs (EUMC), kas darbojas ES militārajā štābā (EUMS), vajadzības gadījumā piedalās PSC sanāksmēs;

f) saņems informāciju, ieteikumus un atzinumus no Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komitejas un sūtīs tai pamatnostādnes jomās, kas saistītas ar KĀDP;

g) koordinēs, pārraudzīs un uzraudzīs apspriedes par KĀDP jautājumiem dažādās darba grupās, kurām tā var nosūtīt pamatnostādnes un kuru ziņojumi tai ir jāizskata;

h) savas kompetences robežās un Līgumā noteiktos veidos uzturēs politisko dialogu;

i) uzņemsies priviliģētās komisijas lomu dialogā par ESDP ar piecpadsmitnieka un sešinieka valstīm, kā arī ar NATO, saskaņā ar kārtību, kāda ir noteikta attiecīgajos dokumentos;

j) ar Padomes gādību uzņemsies atbildību par militāro iemaņu attīstības politisko virzienu, ņemot vērā krīzes tipu, uz kuru Savienība vēlas reaģēt. Militāro iemaņu attīstībai PSC saņems atzinumu no Militārās komitejas, kurai palīdzēs Eiropas Militārais štābs.

2. Bez tam krīzes gadījumā saskaņā ar vienotu organizatorisku sistēmu un nepārkāpjot katra pīlāra lēmumu pieņemšanas un ieviešanas kārtību, PSC ir tā Padomes organizācija, kura risina krīzes situācijas un analizē visus variantus, kurus var uzskatīt par Savienības atbildes reakciju. Līdz ar to Padome, kuras sagatavošanās darbus veic Pastāvīgo pārstāvju komiteja, un Komisija ir tiesīgas vienpersoniski pieņemt juridiski saistošus lēmumus, katra savas kompetences jomās un saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību. Komisija īsteno savus pienākumus, tostarp ierosināšanas tiesības, saskaņā ar Līgumiem. Pastāvīgo pārstāvju komiteja īsteno savu lomu, kura tai noteikta ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 207. pantu un Padomes reglamenta 19. pantu. Šajā nolūkā to laicīgi informēs PSC.

Krīzes situācijā īpaši nepieciešama ir cieša sadarbība starp šīm organizācijām, un to nodrošinās ar:

a) PSC priekšsēdētāja piedalīšanos Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmēs, ja vajadzīgs;

b) Ārlietu padomnieku pienākumiem, kuru uzdevums ir uzturēt efektīgu pastāvīgu sadarbību starp KĀDPapspriedēm un apspriedēm, kas tiek veiktas citos pīlāros (Padomes 1992. gada 11. maija secinājumu pielikums).

Lai sagatavotu ES atbildes reakciju krīzes situācijai, PSC iesaka Padomei politiskos mērķus, kuri jāsasniedz Savienībai, kā arī piedāvā saliedētu iespēju kopumu, kurš ir vērsts uz krīzes pārvarēšanu. Jo īpaši tā var izstrādāt atzinumu, ar ko tā iesaka Padomei pieņemt vienotu rīcības plānu. Neatkarīgi no Komisijas pienākumiem, tā pārrauga pieņemto pasākumu ieviešanu un novērtē to ietekmi. Komisija informē PSC par pasākumiem, kurus tā ir pieņēmusi vai paredz. Dalībvalstis informē PSC par pasākumiem, kurus tās ir pieņēmušas vai paredz valsts līmenī.

PSC veic ES atbildes reakcijas uz krīzi "politisku kontroli un stratēģisku vadību". Šajā nolūkā, pamatojoties uz Militārās komitejas viedokļiem un ieteikumiem, tā jo īpaši izvērtē būtiskos elementus (stratēģiskās militārās iespējas, tostarp subordinācijas ķēdi, rīcības plānu, operatīvo plānu), kuri tiks iesniegti Padomei.

PSC ieņem nozīmīgu lomu, veicinot sarunas, jo īpaši ar NATO un iesaistītajām trešām valstīm.

Saskaņā ar PSC sēdēm, ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis nosaka Situācijas centra darbības. Pēdējais atbalsta PSC un sniedz ziņas krīzes pārvarēšanai atbilstīgos apstākļos.

Lai PSC varētu nodrošināt pilnu militārās krīzes pārvarēšanas pasākuma "politisko kontroli un stratēģisko vadību", tiks ieviesti šādi pasākumi:

a) lai uzsāktu šo pasākumu, PSC nosūta Padomei ieteikumu saskaņā ar ierastajām Padomes sagatavošanās procedūrām, kurš ir pamatots ar Militārās komitejas atzinumu. Pamatojoties uz to, Padome izlemj, vai uzsākt pasākumu saskaņā ar vienotas rīcības plānu;

b) saskaņā ar LES 18. un 26. pantu vienotā rīcība īpaši noteiks ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja pienākumus pasākumu ieviešanā, uz kuriem attiecas PSC realizētā "politiskā kontrole un stratēģiskā vadība". Tādos pasākumos ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis rīkojas ar PSC piekrišanu. Ja uzskata par vajadzīgu pieņemt jaunu Padomes lēmumu, tad var izmantot vienkāršoto rakstisko procesu (Padomes reglamenta 12. panta 4. punkts);

c) pasākuma laikā Padomei tiks sniegti PSC ziņojumi, ko veiks ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis saskaņā ar savu kompetenci kā PSC priekšsēdētājs.

--------------------------------------------------

Top