EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0709

Komisijas Lēmums (2000. gada 6. novembris) par obligātiem kritērijiem, kas dalībvalstīm jāņem vērā, izraugoties iestādes saskaņā ar 3. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu (paziņots ar dokumenta numuru K(2000) 3179) (Teksts attiecas uz EEZ)

OJ L 289, 16.11.2000, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 127 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 127 - 128
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 61 - 62

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/709/oj

32000D0709Official Journal L 289 , 16/11/2000 P. 0042 - 0043


KOMISIJAS LĒMUMS

(2000. gada 6. novembris)

par obligātiem kritērijiem, kas dalībvalstīm jāņem vērā, izraugoties iestādes saskaņā ar 3. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu

(paziņots ar dokumenta numuru K(2000) 3179)

(Teksts attiecas uz EEZ)

(2000/709/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīvu 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu 1 un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Eiropas Parlaments un Padome 1999. gada 13. decembrī pieņēma Direktīvu 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu.

(2) Direktīvas 1999/93/EK III pielikumā ir iekļautas prasības attiecībā uz drošām parakstu radīšanas ierīcēm. Saskaņā ar minētās direktīvas 3. panta 4. punktu, drošu parakstu radīšanas ierīču atbilstību III pielikumā noteiktajām prasībām nosaka attiecīgās dalībvalstu izraudzītās valsts vai privātas iestādes, un Komisija izstrādā kritērijus, pēc kuriem dalībvalstis nosaka, vai izraudzīties iestādi šādas atbilstības novērtēšanas veikšanai.

(3) Iepriekš minētos kritērijus izstrādā Komisija pēc apspriešanās ar Elektronisko parakstu komiteju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 1999/93/EK 9. panta 1. punktu.

(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Elektronisko parakstu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šī lēmuma mērķis ir ieviest kritērijus, pēc kuriem dalībvalstis nosaka, vai valsts iestādi norīkot par atbildīgo drošu parakstu radīšanas ierīču atbilstības novērtēšanai.

2. pants

Ja izraudzītā iestāde ir daļa no organizācijas, kas ir iesaistīta arī citās darbībās, izņemot drošu parakstu radīšanas ierīču atbilstības novērtēšanu, kuras prasības noteiktas Direktīvas 1999/93/EK III pielikumā, tai jābūt identificējamai minētajā organizācijā. Dažādajām darbībām jābūt skaidri nodalītām.

3. pants

Izraudzītā iestāde un tās personāls nedrīkst iesaistīties darbībās, kas var būt pretrunā to sprieduma neatkarībai un godprātībai, ko prasa tās uzdevumi. Izraudzītajai iestādei, jo īpaši, ir jābūt neatkarīgai no iesaistītajām pusēm. Tāpēc izraudzītā iestāde, tās vadītājs un par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu atbildīgie darbinieki nedrīkst būt ne drošu parakstu radīšanas ierīču projektētāji, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji vai uzstādītāji, ne pilnvarotie pārstāvji kādā no minētajām pusēm, ne arī sertifikācijas pakalpojumu sniedzēji, kas izsniedz sertifikātus sabiedrībai.

Turklāt tiem ir jābūt finansiāli neatkarīgiem un tie nedrīkst ne tieši iesaistīties drošu parakstu radīšanas ierīču projektēšanā, izgatavošanā, realizācijā vai apkopē, ne arī pārstāvēt šajās darbībās iesaistītās puses. Tas neizslēdz tehniskas informācijas apmaiņas iespēju starp ražotāju un izraudzīto iestādi.

4. pants

Izraudzītajai iestādei un tās personālsastāvam jābūt spējīgam noteikt drošu parakstu radīšanas ierīču atbilstību Direktīvas 1999/93/EK III pielikumā noteiktajām prasībām, kā arī profesionālā ziņā godprātīgiem, uzticamiem un ar pietiekamu tehnisko kompetenci.

5. pants

Izraudzītā iestāde atbilstības novērtēšanas darbībās ir caurskatāma un fiksē visu būtisko informāciju par šīm darbībām. Visām ieinteresētajām pusēm ir jābūt iespējai saņemt izraudzītās iestādes pakalpojumus. Procedūras, saskaņā ar kurām minētā iestāde veic darbības, ir jāpilda bez diskriminācijas.

6. pants

Izraudzītās iestādes rīcībā ir jābūt vajadzīgajam personālam, iekārtām, lai tā spētu atbilstīgi un ātri veikt tehnisko un administratīvo darbu, kas saistīts ar uzdevumu, kura veikšanai tā izraudzīta.

7. pants

Darbiniekiem, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, jābūt:

- ar atbilstīgu tehnisko un profesionālo sagatavotību, jo īpaši elektronisko parakstu tehnoloģiju jomā un ar to saistītās informācijas tehnoloģijas drošības jautājumos,

- pietiekamai izpratnei par atbilstības novērtēšanas prasībām un atbilstīgai pieredzei, lai veiktu šādus novērtējumus.

8. pants

Personāla objektivitāte ir garantēta. Darbinieku atalgojums nav atkarīgs ne no veikto atbilstības novērtējumu skaita, ne no šādu atbilstības novērtējumu rezultātiem.

9. pants

Izraudzītajai iestādei ir jāveic piemēroti pasākumi, kas attiecas uz atbildību, kura saistīta ar tās darbību, piemēram, veicot atbilstīgu apdrošināšanu.

10. pants

Izraudzītajai iestādei ir jāparedz attiecīgi noteikumi, kas nodrošina tās uzdevumu veikšanas laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK vai jebkuriem attiecīgās valsts tiesību aktu noteikumiem, kuri attiecas uz konfidencialitāti; konfidencialitātes pienākuma nav pret tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas attiecīgo iestādi izraudzījusies.

11. pants

Ja izraudzītā iestāde vienojas, ka daļu no atbilstības novērtēšanas veic cita persona, tai jānodrošina un jāspēj pierādīt, ka minētā persona ir kompetenta veikt attiecīgo pakalpojumu. Izraudzītajai iestādei ir jāuzņemas pilna atbildība par darbu, kas veikts saskaņā ar šādu vienošanos. Galīgais lēmums paliek izraudzītās iestādes ziņā.

12. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

1 OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

Top