EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0029

Padomes Direktīva 95/29/EK (1995. gada 29. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

OJ L 148, 30.6.1995, p. 52–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 466 - 477
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 466 - 477
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 466 - 477
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 466 - 477
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 466 - 477
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 466 - 477
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 466 - 477
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 466 - 477
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 466 - 477
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 120 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 120 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2007; Iesaist. atcelta ar 32005R0001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/29/oj

31995L0029

Padomes Direktīva 95/29/EK (1995. gada 29. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Oficiālais Vēstnesis L 148 , 30/06/1995 Lpp. 0052 - 0063
CS.ES Nodaļa 03 Sējums 17 Lpp. 466 - 477
ET.ES Nodaļa 03 Sējums 17 Lpp. 466 - 477
HU.ES Nodaļa 03 Sējums 17 Lpp. 466 - 477
LT.ES Nodaļa 03 Sējums 17 Lpp. 466 - 477
LV.ES Nodaļa 03 Sējums 17 Lpp. 466 - 477
MT.ES Nodaļa 03 Sējums 17 Lpp. 466 - 477
PL.ES Nodaļa 03 Sējums 17 Lpp. 466 - 477
SK.ES Nodaļa 03 Sējums 17 Lpp. 466 - 477
SL.ES Nodaļa 03 Sējums 17 Lpp. 466 - 477


Padomes Direktīva 95/29/EK

(1995. gada 29. jūnijs),

ar ko groza Direktīvu 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā saskaņā ar 13. panta 1. punktu Padomes 1991. gada 19. novembra Direktīvā 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā [4] Komisijai jāiesniedz ziņojums, kam vēlams pievienot priekšlikumus, par maksimālo brauciena laiku, barošanas un dzirdīšanas intervāliem, atpūtas laiku, brīvām vietām un standartiem, kuriem atbilst transportlīdzekļi, lai pārvadātu konkrētus dzīvnieku veidus;

tā kā Komisijas ziņojums, kas pamatos ar Zinātniskās veterinārās komitejas atzinumu, norāda, ka iepriekšminētajos jautājumos standartus var noteikt attiecībā uz konkrētu dzīvnieku veidiem, pamatojot ar zinātnes atziņām un pārbaudītu praksi;

tā kā dažās dalībvalstīs ir noteikumi par brauciena laiku, barošanas un dzirdīšanas intervāliem, atpūtas laiku un brīvām vietām; tā kā šie noteikumi dažos gadījumos ir ārkārtīgi sīki izstrādāti, un dažas dalībvalstis tos izmanto, lai ierobežotu Kopienas iekšējo tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem; tā kā dzīvnieku pārvadāšanā iesaistītajām personām nepieciešami skaidri noteikti kritēriji, lai tie spētu darboties Kopienas mērogā, nepārkāpjot valstu atšķirīgos noteikumus;

tā kā, lai atceltu tehniskos šķēršļus dzīvu dzīvnieku tirdzniecībā un ļautu atbilstošajām tirgus organizācijām netraucēti darboties, vienlaicīgi nodrošinot dzīvnieku apmierinošu aizsardzību, iekšējā tirgus sakarā nepieciešams grozīt Direktīvas 91/628/EEK noteikumus, lai saskaņotu ceļojuma laiku un atpūtas laiku, barošanas un dzirdīšanas intervālus, kā arī brīvās vietas konkrētiem dzīvnieku veidiem;

tā kā jāatļauj dalībvalstīm pieņemt stingrākus nosacījumus brauciena laikiem attiecībā uz tiem dzīvniekiem, kuri paredzēti nokaušanai, ja dzīvnieku transportēšana starp izbraukšanas un galamērķa vietu atrodas šo valstu teritorijā, vienlaicīgi izpildot Līguma vispārīgos noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 91/628/EEK ar šo groza šādi:

1. Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"a) - pārvadāšanai bez komerciāla nolūka vai jebkuram individuālam dzīvniekam, kuru pavada fiziska persona, kas ir atbildīgs par dzīvnieku pārvadāšanas laikā,

- lolojumdzīvnieku pārvadāšanai, kas pavada savu īpašnieku privātā braucienā."

2. Direktīvas 2. panta 2. punktā:

a) apakšpunktā e) vārdi "un izmitināti vismaz 10 stundas" tiek aizstāti ar vārdiem "un izmitināti 24 stundas";

b) pievieno šādus apakšpunktus:

"h) "atpūtas laiks" — nepārtraukts laiks braucienā, kurā dzīvnieki netiek pārvietoti ar transportlīdzekļiem;

i) "pārvadātājs", ikviena fiziska vai juridiska persona, kura pārvadā dzīvniekus

- savām vajadzībām vai

- trešās personas vajadzībām, vai

- nodrošina trešo personu ar dzīvnieku transporlīdzekļiem,

ja šādai pārvadāšanai ir komerciāls raksturs un tā tiek veikta peļņas nolūkos."

3. Direktīvas 3. panta 1. punktā iekļauj šādus apakšpunktus:

"aa) - brīva vieta (izvietošanas blīvums) dzīvniekiem vismaz atbilst skaitļiem, kuri noteiki pielikuma VI nodaļā, attiecībā uz dzīvniekiem un transportlīdzekļiem minētajā nodaļā,

- ceļojums laiks un atpūtas laiks, kā arī barošanas un dzirdīšanas intervāli konkrētiem dzīvnieku veidiem atbilst pielikuma VII nodaļā noteiktajam attiecībā uz dzīvniekiem minētajā nodaļā, neierobežojot Regulas (EEK) Nr. 3820/85 [5] noteikumus."

4. Direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"5. pants

A. Dalībvalstis nodrošina, ka:

1. ikviens pārvadātājs:

a) ir:

i) reģistrēts tādā veidā, kas ļauj kompetentai iestādei ātri identificēt tā personu, ja neievēro šīs direktīvas prasības;

ii) uz to attiecas atļauja, kas derīga visiem mugurkaulnieku pārvadājumiem, kurus veic vienā no Direktīvas 90/675/EEK I pielikumā minētajām teritorijām, un kuru piešķir reģistrācijas dalībvalsts kompetenta iestāde vai — attiecībā uz uzņēmumiem, kas reģistrēti trešā valstī — Savienības dalībvalsts kompetenta iestāde, pamatojoties uz transporta uzņēmuma atbildīgās personas apņemšanos izpildīt Kopienā spēkā esošo veterināro tiesību aktu prasības.

Rakstiskajā apņemšanās īpaši norāda, ka:

- 2. daļā minētais pārvadātājs ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu šīs direktīvas prasības, ciktāl tās attiecas uz galamērķa vietu, un attiecībā uz eksportu uz trešām valstīm, ciktāl tās attiecas uz Kopienas tiesību aktos definēto galamērķa vietu,

- neierobežojot pielikuma 1 A daļas 6. punkta b) apakšpunkta noteikumus, 2. punkta a) apakšpunkta minētie darbinieki ir saņēmuši īpašu apmācību uzņēmumā vai mācību iestādē, vai arī tiem ir līdzvērtīga praktiska pieredze, kas sniedz tiem prasmi, kāda nepieciešama rīcībai ar mugurkaulniekiem un to pārvadāšanai, kā arī, ja vajadzīgs, ļauj atbilstīgi aprūpēt pārvadājamos dzīvniekus;

b) nepārvadā nevienu dzīvnieku vai neliek nevienu dzīvnieku pārvadāt tādā veidā, kas var dzīvniekam nodarīt kaitējumu vai radīt nevajadzīgas ciešanas;

c) šajā direktīvā minēto dzīvnieku pārvadāšanā izmanto transportlīdzekļus, kas nodrošina atbilstību Kopienas prasībām attiecībā uz labturību pārvadāšanas laikā, un jo īpaši tām prasībām, kas noteiktas pielikumā, kā arī tām prasībām, kuras noteiks saskaņā ar 13. panta 1. punktu;

2. pārvadātājs:

a) uztic pārvadāšanu personālam ar vajadzīgām spējām, profesionālo kompetenci un zināšanām, kas noteikts 1. punkta a) apakšpunktā;

b) attiecībā uz 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem, kurus paredzēts tirgot starp dalībvalstīm vai arī eksportēt uz trešām valstīm, kā arī gadījumos, kad brauciena laiks pārsniedz astoņas stundas, sagatavo maršruta plānu atbilstoši pielikuma VIII nodaļai, kuru brauciena laikā pievieno veselības sertifikātam, kā arī norāda pieturvietas un pārvietošanas punktus.

Visam braucienam noformē vienu maršruta plānu saskaņā ar c) apakšpunktu;

c) iesniedz b) apakšpunktā minēto maršruta plānu kompetentai iestādei, lai tā varētu noformēt veselības sertifikātu, kurā atzīmē šādu sertifikātu numuru vai numurus un kuru zīmogo izbraukšanas vietas veterinārārsts, kas arī paziņos par maršruta plāna esamību ar Animo sistēmas starpniecību;

d) nodrošina:

i) ka b) apakšpunktā minētā maršruta plāna oriģināleksemplārs

- ir pienācīgi noformēts un ka to ir izpildījusi atbilstoša persona atbilstošā laikā,

- ir pievienots veselības sertifikātam, kas atrodas pie sūtījuma visa brauciena laikā;

ii) ka par pārvadāšanu atbildīgās personas

- maršruta plānā norāda laikus un vietas, kurās pārvadājamie dzīvnieki baroti un dzirdīti brauciena laikā,

- kad dzīvniekus eksportē uz trešām valstīm un ceļojuma laiks Kopienas teritorijā pārsniedz astoņas stundas, tām ir apliecināts maršruta plāns pēc pārbaudes, ko veikusi atļautā šķērsošanas punkta vai dalībvalsts noteiktā izbraukšanas punkta kompetentā iestāde (zīmogi un paraksts) pēc tam, kad valsts pilnvarots veterinārārsts ir pārbaudījis dzīvniekus un atzinis, ka tie spēj turpināt braucienu.

Dalībvalstis var noteikt, ka iepriekšminētās veterinārās pārbaudes izmaksas sedz uzņēmējs, kurš eksportē dzīvniekus,

- atgriežoties nosūta maršruta plānu izcelsmes vietas kompetentai iestādei.

Tomēr, ja dzīvniekus eksportē uz trešām valstīm pa jūru un ceļojuma laiks pārsniedz astoņas stundas, tad piemēro tos pašus noteikumus;

e) laika posmā, ko nosaka kompetentā iestāde, glabā b) apakšpunktā minēto maršruta plāna otru eksemplāru, kas pēc pieprasījuma jāiesniedz kompetentajai iestādei pārbaudei;

f) pierāda, ievērojot pārvadājamo sugu, un ja brauciena ilgums paredz atbilstību VII nodaļas 4. punktam, ka ir veikti pasākumi, lai apmierinātu dzīvnieku vajadzību pēc barības un ūdens brauciena laikā pat tad, ja maina maršruta plānu vai ja braucienu pārtrauc tādu iemeslu dēļ, ko viņš nespēj kontrolēt;

g) nodrošina, ka dzīvniekus bez kavēšanās pārved uz to galamērķa vietu;

h) neierobežojot atbilstību pielikuma III nodaļas noteikumiem, nodrošina, ka to dzīvnieku sugas, kas minētas pielikuma VII nodaļā, ir piemēroti barotas un dzirdītas atbilstošos intervālos pārvadāšanas laikā;

3. ka pieturvietas, kuras iepriekš saskaņotas ar 2. punktā minēto atbildīgo personu, regulāri pārbauda kompetentā iestāde, kas pārliecinās arī par to, ka dzīvnieki spēj turpināt braucienu;

4. ka izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieku barošanu, dzirdīšanu un atpūtas prasību izpildīšanu, sedz 1. punktā minētie uzņēmēji.

B. Ikvienu piemērošanas procedūru, kas rodas no šī panta, pieņem saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru."

5. Direktīvas 8. pantu izsaka šādi:

"8. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar pārbaudes principiem un noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 90/425/EEK, kompetentās iestādes pārbaudītu šīs direktīvas prasību izpildi, nediskriminējošā veidā pārbaudot:

a) transportlīdzekļus un dzīvniekus pārvadāšanas laikā pa autoceļu;

b) transportlīdzekļus un dzīvniekus, kurus atved galamērķa vietā;

c) transportlīdzekļus un dzīvniekus tirgos, izbraukšanas vietās, pieturvietās un pārvietošanas punktos;

d) datus pavaddokumentos.

Šādas pārbaudes jāveic pienācīgam pārvadāto dzīvnieku skaitam katru gadu ikvienā dalībvalstī, un tās var veikt vienlaicīgi ar citām pārbaudēm.

Katras dalībvalsts kompetentā iestāde iesniedz Komisijai gada ziņojumu, kurā norāda veikto pārbaužu skaitu iepriekšējā kalendārajā gadā attiecībā uz katru no a), b), c) un d) apakšpunktiem, kā arī norāda ziņas par katru pārkāpumu un tā rezultātā kompetentās iestādes veikto darbību.

Turklāt, ja dalībvalsts kompetentās iestādes rīcībā ir informācija, kas vedina domāt par pārkāpumu, pārbaudes var veikt arī dzīvnieku pārvadāšanas laikā attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

Šis pants neietekmē pārbaudes to uzdevumu sakarā, ko nediskriminējošā veidā veic iestādes, kuras atbild par likumu vispārējo piemērošanu dalībvalstī."

6. Direktīvas 9. panta 1. punktam pievieno šādu trešo apakšpunktu:

"Par ikvienu pasākumu, ko veic atbilstoši otrajam apakšpunktam, kompetentās iestādes paziņo Animo tīklā saskaņā ar procedūrām, tostarp finanšu procedūrām, kuras nosaka saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru."

7. Direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"10. pants

1. Ciktāl vajadzīgs, lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu piemērošanu, Komisijas eksperti var izdarīt pārbaudes uz vietas. Tādā gadījumā tie veic nediskriminējošas izlases veida pārbaudes, lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde pārrauga atbilstību šīs direktīvas prasībām.

Komisija informē dalībvalstis par tādu pārbaužu rezultātiem.

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, sadarbojoties ar kompetento iestādi.

3. Dalībvalsts, kuras teritorijā notiek pārbaude, sniedz ekspertiem visu palīdzību, kas tiem vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu.

4. Sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai pieņem saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru."

8. Direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"11. pants

1. Piemēro Direktīvā 91/496/EEK paredzētos noteikumus, jo īpaši attiecībā uz pārbaužu organizēšanu un kontroli.

2. Ievest, vest tranzītā un pārvadāt Kopienas teritorijā un caur to trešo valstu izcelsmes dzīvus dzīvniekus, uz kuriem attiecas šī direktīva, atļauts tikai tad, ja pārvadātājs:

- sniedz rakstisku apņemšanos ievērot šīs direktīvas prasības, jo īpaši tās, kuras minētas 5. pantā, un ir veicis pasākumus to ievērošanai,

- iesniedz maršruta plānu, kurš noformēts saskaņā ar 5. pantu.

3. Bez tam, pārbaudot 2. panta prasību ievērošanu, robežkontroles punkta valsts pilnvarots veterinārārsts pārbauda atbilstību dzīvnieku labturības prasībām. Ja viņš konstatē, ka dzīvnieku barošanas un dzirdīšanas prasības nav ievērotas, viņš uz uzņēmēja rēķina veic 9. pantā minētos pasākumus.

4. Sertifikātus vai dokumentus, kas paredzēti Direktīvas 91/496/EEK 4. panta 1. punkta trešajā ievilkumā, papildina saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru, lai ņemtu vērā šīs direktīvas prasības.

Līdz šo pasākumu pieņemšanai piemēro attiecīgos valsts noteikumus, ievērojot Līgumā paredzētos vispārīgos noteikumus."

9. Direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"13. pants

1. Līdz 1995. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Padomei priekšlikumus par tādu standartu noteikšanu, kādi jāievēro transportlīdzekļiem. Padome lemj par minētajiem priekšlikumiem ar kvalificētu balsu vairākumu.

2. Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma, līdz 1996. gada 30. jūnijam nosaka Kopienas kritērijus, kādi jāievēro pieturvietās attiecībā uz uzņemšanas dienesta, barošanas, dzirdīšanas, kraušanas, izkraušanas un, ja vajadzīgs, konkrētu dzīvnieku veidu izmitināšanas, kā arī veselības prasībām, kas piemērojamas šādās pieturvietās.

3. Līdz 1999. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par dalībvalstu iegūto pieredzi kopš šīs direktīvas īstenošanas, kam var pievienot priekšlikumus, par kuriem Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu.

4. Līdz 1. un 2. punktā minēto noteikumu izpildei piemēro attiecīgos valsts noteikumus, ievērojot Līgumā noteiktos vispārīgos noteikumus."

10. Direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"16. pants

1. Dalībvalstis no šī direktīvas noteikumiem var atbrīvot dzīvnieku pārvietošanu konkrētās to teritoriju daļās, kuras minētas Direktīvas 90/675/EEK I pielikumā, lai ņemtu vērā tādu teritoriju nošķirtību no Kopienas teritorijas kontinentālās daļas.

2. Dalībvalstis, kuras izmanto šādu iespēju, informē par pieņemtajiem pasākumiem citas dalībvalstis un Komisiju Pastāvīgajā veterinārijas komitejā."

11. Direktīvas 18. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Ja šo direktīvu pārkāpj atkārtoti vai ja pārkāpums saistīts ar smagām dzīvnieku ciešanām, dalībvalsts, neierobežojot citas sankcijas, pieņem nepieciešamos pasākumus, lai atlīdzinātu minētās nepilnības, tajā skaitā pārtrauc vai pat atsauc 5. panta A. daļas 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļā minēto pilnvaru.

Dalībvalstis, pārņemot noteikumus valsts tiesību aktos, nosaka pasākumus, ko tās veiks, lai atlīdzinātu minētās nepilnības."

12. Direktīvas 18. pantu papildina ar šādu punktu:

"3. Ja vienas tranzīta vai galapunkta dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē, ka pārvadātāja uzņēmums neievēro šīs direktīvas noteikumus, tā nekavējoties sazinās ar tās dalībvalsts kompetento iestādi, kura izsniedza pilnvaru. Pēdējā veic visus nepieciešamos pasākumus, jo īpaši tos, kas noteikti 2. punktā. Tā paziņo par pieņemto lēmumu un iemesliem Komisijai un tās dalībvalsts kompetentai iestādei, kurā konstatēja pārkāpumu.

Komisija regulāri informē par to pārējās dalībvalstis.

4. Dalībvalstis, darbojoties saskaņā ar Direktīvas 89/608/EEK [6] noteikumiem, paredz viena otrai savstarpēju palīdzību šīs direktīvas piemērošanā, lai, jo īpaši, nodrošinātu atbilstību šī panta noteikumiem.

Ja ir konstatēti smagi vai atkārtoti pārkāpumi un visas savstarpējās palīdzības iespējas ir izsmeltas, un pēc sazināšanās starp pusēm un Komisiju, tā dalībvalsts, kurā konstatēti pārkāpumi, var uz laiku aizliegt iesaistītajam pārvadātājam pārvadāt savā teritorijā dzīvniekus.

5. Šis pants neietekmē valsts tiesību normas attiecībā uz sodiem."

13. Direktīvas pielikuma I nodaļas A. iedaļas 2. punkta b) apakšpunktu papildina ar šādu tekstu:

"Dzīvnieku nodalījumā jābūt pietiekamai telpai un katrā to līmenī jānodrošina piemērota ventilācija virs dzīvniekiem, kad tie atrodas dabīgā stāvus stāvoklī, kas nekādā gadījumā neierobežo dzīvnieku dabiskās kustības."

14. Direktīvas I nodaļa A. iedaļa 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

"d) Brauciena laikā dzīvniekiem jāsaņem ūdens un piemērota barība saskaņā ar intervāliem, kas šim mērķim noteikti VII nodaļā."

15. Šīs direktīvas pielikuma nodaļas pievieno pielikumam.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1996. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tomēr dalībvalstīm ir papildlaiks līdz 1997. gada 31. decembrim, kurā piemēro prasības, kas noteiktas VII nodaļas 3. punktā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuri norādīti minētās nodaļas 3., 6. un 7. punktā.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 29. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Barrot

[1] OV C 250, 14.9.1993., 12. lpp.

[2] OV C 20, 24.1.1994., 68. lpp.

[3] OV C 127, 7.5.1994., 32. lpp.

[4] OV L 340, 11.12.1991., 17. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 92/438/EEK (OV L 243, 25.8.1992., 27. lpp.).

[5] OV L 370, 31.12.1985., 1. lpp.

[6] OV L 351, 2.12.1989., 34. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Nodaļas, kuras pievieno Direktīvas 91/628/EEK pielikumam

"VI NODAĻA

47. IZVIETOŠANAS BLĪVUMS

A. MĀJAS NEPĀRNADŽI

Pārvadājumi pa dzelzceļu

"NB:

"Garu braucienu laikā kumeļiem un jauniem zirgiem jābūt iespējai apgulties.

[1]

Pieauguši zirgi | 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) [1] |

Jauni zirgi (6-24 mēneši) (braucieniem līdz 48 stundām) | 1,2 m2 (0,6 × 2 m) |

Jauni zirgi (6-24 mēneši) (braucieniem ilgāk par 48 stundām) | 2,4 m2 (1,2 × 2 m) |

Poniji (mazāki par 144 cm) | 1 m2 (0,6 × 1,8 m) |

Kumeļi (0-6 mēneši) | 1,4 m2 (1 × 1,4 m) |

Šie skaitļi var atšķirties ne vairāk kā par 10 % pieaugušiem zirgiem un ponijiem un ne vairāk kā par 20 % jauniem zirgiem un kumeļiem atkarībā ne tikai no zirgu svara un lieluma, bet arī no to fiziskā stāvokļa, meteoroloģiskajiem apstākļiem un paredzamā brauciena laika.

Pārvadājumi pa autoceļiem

"NB:

"Garu braucienu laikā kumeļiem un jauniem zirgiem jābūt iespējai apgulties.

Pieauguši zirgi | 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) |

Jauni zirgi (6-24 mēneši) (braucieniem līdz 48 stundām) | 1,2 m2 (0,6 × 2 m) |

Jauni zirgi (6-24 mēneši) (braucieniem ilgāk par 48 stundām) | 2,4 m2 (1,2 × 2 m) |

Poniji (mazāki par 144 cm) | 1 m2 (0,6 × 1,8 m) |

Kumeļi (0-6 mēneši) | 1,4 m2 (1 × 1,4 m) |

Šie skaitļi var atšķirties ne vairāk kā par 10 % pieaugušiem zirgiem un ponijiem un ne vairāk kā par 20 % jauniem zirgiem un kumeļiem atkarībā ne tikai no zirgu svara un lieluma, bet arī no to fiziskā stāvokļa, meteoroloģiskajiem apstākļiem un paredzamā brauciena laika.

Gaisa pārvadājumi

Zirgu izvietošanas blīvums attiecībā pret platību

0 — 100 kg | 0,42 m2 |

100 — 200 kg | 0,66 m2 |

200 — 300 kg | 0,87 m2 |

300 — 400 kg | 1,04 m2 |

400 — 500 kg | 1,19 m2 |

500 — 600 kg | 1,34 m2 |

600 — 700 kg | 1,51 m2 |

700 — 800 kg | 1,73 m2 |

Jūras pārvadājumi

Dzīvsvars (kg) | m2/dzīvnieks |

200/300 | 0,90/1,175 |

300/400 | 1,175/1,45 |

400/500 | 1,45/1,725 |

500/600 | 1,725/2 |

600/700 | 2/2,25 |

B. LIELLOPI

Pārvadājumi pa dzelzceļu

Kategorija | Aptuvens svars (kg) | Platība (m2) katram dzīvniekam |

Mazi teļi | 55 | 0,30 līdz 0,40 |

Vidēja lieluma teļi | 110 | 0,40 līdz 0,70 |

Lieli teļi | 200 | 0,70 līdz 0,95 |

Vidēja lieluma liellopi | 325 | 0,95 līdz 1,30 |

Lieli liellopi | 550 | 1,30 līdz 1,60 |

Ļoti lieli liellopi | >700 | [> 1,60] |

Šie skaitļi var atšķirties atkarībā ne tikai no dzīvnieku svara un lieluma, bet arī no to fiziskā stāvokļa, meteoroloģiskajiem apstākļiem un paredzamā brauciena laika.

Pārvadājumi pa autoceļiem

Kategorija | Aptuvens svars (kg) | Platība (m2) katram dzīvniekam |

Mazi teļi | 50 | 0,30 līdz 0,40 |

Vidēja lieluma teļi | 110 | 0,40 līdz 0,70 |

Lieli teļi | 200 | 0,70 līdz 0,95 |

Vidēja lieluma liellopi | 325 | 0,95 līdz 1,30 |

Lieli liellopi | 550 | 1,30 līdz 1,60 |

Ļoti lieli liellopi | >700 | [> 1,60] |

Šie skaitļi var atšķirties atkarībā ne tikai no dzīvnieku svara un lieluma, bet arī no to fiziskā stāvokļa, meteoroloģiskajiem apstākļiem un paredzamā brauciena laika.

Gaisa pārvadājumi

Kategorija | Aptuvens svars (kg) | Platība (m2) katram dzīvniekam |

Teļi | 50 | 0,23 |

70 | 0,28 |

Liellopi | 300 | 0,84 |

500 | 1,27 |

Jūras pārvadājumi

Dzīvsvars (kg) | m2/dzīvnieks |

200/300 | 0,81/1,0575 |

300/400 | 1,0575/1,305 |

400/500 | 1,305/1,5525 |

500/600 | 1,5525/1,8 |

600/700 | 1,8/2,025 |

Grūsniem dzīvniekiem jāpiešķir par 10 % vairāk platības.

C. AITAS/KAZAS

Pārvadājumi pa dzelzceļu

Kategorija | Svars (kg) | Platība (m2) katram dzīvniekam |

Cirptas aitas | < 55 | 0,20 līdz 0,30 |

>55 | >0,30 |

Necirptas aitas | < 55 | 0,30 līdz 0,40 |

>55 | >0,40 |

Grūsnas aitas pirms atnešanās | < 55 | 0,40 līdz 0,50 |

>55 | > 0,50 |

Kazas | < 35 | 0,20 līdz 0,30 |

35 līdz 55 | 0,30 līdz 0,40 |

>55 | 0,40 līdz 0,75 |

Grūsnas kazas pirms atnešanās | < 55 | 0,40 līdz 0,50 |

>55 | >0,50 |

Iepriekš norādītā platība var atšķirties atkarībā no šķirnes, lieluma, fiziskā stāvokļa un dzīvnieku vilnas garuma, kā arī no meteoroloģiskajiem apstākļiem un brauciena laika.

Pārvadājumi pa autoceļiem

Kategorija | Svars (kg) | Platība (m2) katram dzīvniekam |

Cirptas aitas un jēri, kas sver 26 un vairāk kilogramus | < 55 | 0,20 līdz 0,30 |

>55 | >0,30 |

Necirptas aitas | < 55 | 0,30 līdz 0,40 |

>55 | >0,40 |

Grūsnas aitas pirms atnešanās | < 55 | 0,40 līdz 0,50 |

>55 | >0,50 |

Kazas | < 35 | 0,20 līdz 0,30 |

35 līdz 55 | 0,30 līdz 0,40 |

>55 | 0,40 līdz 0,75 |

Grūsnas kazas pirms atnešanās | < 55 | 0,40 līdz 0,50 |

>55 | >0,50 |

Iepriekš norādītā platība var atšķirties atkarībā no šķirnes, lieluma, fiziskā stāvokļa un dzīvnieku vilnas garuma, kā arī no meteoroloģiskajiem apstākļiem un brauciena laika. Norāde: maziem jēriem var piešķirt platību, kas mazāka par 0,2 m2 katram dzīvniekam.

Gaisa pārvadājumi

Aptuvens svars (kg) | Platība katrai aitai/kazai (m |

25 | 0,20 |

50 | 0,30 |

75 | 0,40 |

Jūras pārvadājumi

Dzīvsvars (kg) | m2/dzīvnieks |

20/30 | 0,24/0,265 |

30/40 | 0,265/0,290 |

40/50 | 0,290/0,315 |

50/60 | 0,315/0,34 |

60/70 | 0,34/0,39 |

D. CŪKAS

Pārvadājumi pa dzelzceļu un autoceļiem

Visām cūkām jābūt iespējai vismaz nogulties un nostāties dabīgā stāvus stāvoklī.

Lai ievērotu šīs obligātās prasības, izvietošanas blīvumam cūkām ar aptuveno svaru 100 kg nevajadzētu pārsniegt 235 kg/m2

Cūku šķirne, lielums un fiziskais stāvoklis var nozīmēt, ka iepriekšminētā obligātā platība ir jāpalielina; platības palielināšana par lielākais 20 % var būt nepieciešama atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un brauciena laika.

Gaisa pārvadājumi

Izvietošanas blīvumam ir jābūt relatīvi lielam, lai nepieļautu traumas pacelšanās vai nosēšanās laikā vai arī turbulences gadījumā, kaut gan visiem dzīvniekiem jābūt iespējai nogulties. Lemjot par izvietošanas blīvumu, jāņem vērā klimats, kopējais brauciena laiks un ierašanās stunda.

Vidējais svars | Platība katrai cūkai |

15 kg | 0,13 m2 |

25 kg | 0,15 m2 |

50 kg | 0,35 m2 |

100 kg | 0,51 m2 |

Jūras pārvadājumi

Dzīvsvars (kg) | m2/dzīvnieks |

10 vai mazāk | 0,20 |

20 | 0,28 |

45 | 0,37 |

70 | 0,60 |

100 | 0,85 |

140 | 0,95 |

180 | 1,10 |

270 | 1,50 |

E. MĀJPUTNI

Blīvumi, kas piemērojami mājputnu transportēšanai konteineros:

Kategorija | Platība |

Diennakti veci cāļi | 21 — 25 cm2 katram cālim |

Mājputni, kas sver mazāk par 1,6 kg | 180 līdz 200 cm2/kg |

Mājputni, kas sver 1,6 kg un vairāk, bet mazāk par 3 kg | 160 cm2/kg |

Mājputni, kas sver 3 kg un vairāk, bet mazāk par 5 kg | 115 cm2/kg |

Mājputni, kas sver 5 kg un vairāk | 105 cm2/kg |

Šie skaitļi var atšķirties atkarībā ne tikai no putnu svara un lieluma, bet arī no to fiziskā stāvokļa, meteoroloģiskajiem apstākļiem un paredzamā brauciena laika.

VII NODAĻA

48. Dzirdīšanas un barošanas intervāls, brauciena laiks un atpūtas laiks

1. Šajā nodaļā noteiktās prasības attiecas uz to dzīvnieku sugu pārvietošanu, kas minētas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, bet uz gaisa pārvadājumiem attiecas prasības, kas noteiktas I nodaļas E daļas 27. līdz 29. punktā.

2. Brauciena laiks dzīvniekiem, kuri minēti 1. punktā, nepārsniedz astoņas stundas.

3. Maksimālo brauciena laiku, kas minēts 2. punktā, var pagarināt, ja pārvadājuma transportlīdzeklis atbilst šādām papildus prasībām:

- uz transportlīdzekļa grīdas ir pietiekami daudz pakaišu,

- pārvadājuma transportlīdzeklī ved piemērotu barību attiecīgajai dzīvnieku sugai visam brauciena laikam,

- dzīvniekiem nodrošināta tieša piekļuve,

- iespējama piemērota ventilācija, kuru var noregulēt atkarībā no temperatūras (iekšā un ārā),

- ir bīdāmas starpsienas, lai varētu izveidot atsevišķus nodalījumus,

- transportlīdzekļi ir aprīkoti ar savienojumu ūdens piegādei pieturas vietās,

- transportlīdzekļos, ar ko pārvadā cūkas, ir pietiekami daudz ūdens, lai brauciena laikā padzirdinātu cūkas.

4. Dzirdīšanas un barošanas intervāli, brauciena laiki un atpūtas laiki, ja izmanto autotransporta līdzekļus, kuri atbilst 3. punktā minētajām prasībām, ir noteikti šādi:

a) Neatšķirtiem teļiem, jēriem, kazlēniem un kumeļiem, kuri vēl pārtiek no piena, un neatšķirtiem sivēniem pēc deviņām brauciena stundām jādod vismaz vienu stundu ilgs atpūtas laiks, lai tos varētu padzirdīt un, ja vajadzīgs, pabarot. Pēc šāda atpūtas laika tos var transportēt vēl deviņas stundas.

b) Maksimālais cūku pārvadāšanas laiks ir 24 stundas. Brauciena laikā tām jābūt nepārtrauktai pieejai ūdenim.

c) Maksimālais mājas nepārnadžu (izņemot reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku Direktīvas 90/426/EEK [2] nozīmē) pārvadāšanas laiks ir 24 stundas. Brauciena laikā tiem jādod šķidrums un, ja vajadzīgs, jābaro ik pēc astoņām stundām.

d) Visiem pārējiem 1. punktā minēto sugu dzīvniekiem pēc 14 brauciena stundām jādod vismaz vienu stundu ilgs atpūtas laiks, lai tos varētu padzirdīt un, ja vajadzīgs, pabarot. Pēc šāda atpūtas laika tos var transportēt vēl 14 stundas.

5. Pēc noteiktā brauciena laika dzīvnieki ir jāizkrauj, jāpabaro un jāpadzirda, kā arī tiem jādod atpūta vismaz 24 stundas.

6. Dzīvniekus nedrīkst pārvadāt ar vilcienu, ja maksimālais brauciena laiks pārsniedz 2. punktā noteikto. Taču brauciena laikus, kas noteikti 4. punktā, piemēro tad, ja ir ievēroti nosacījumi, kuri noteikti 3. un 4. punktā, izņemot par atpūtas laikiem.

7. a) Dzīvniekus nedrīkst pārvadāt pa jūru, ja maksimālais brauciena laiks pārsniedz 2. punktā noteikto, ja vien nav ievēroti nosacījumi, kuri noteikti 3. un 4. punktā, izņemot par brauciena un atpūtas laikiem.

b) Attiecībā uz jūras pārvadājumiem regulārā un tiešā satiksmē starp diviem Kopienas ģeogrāfiskiem punktiem ar transportlīdzekļiem, kas iekrauti kuģī, neizkraujot dzīvniekus, pēdējiem jādod 12 stundu atpūta pēc izkraušanas galamērķa ostā vai tās tiešā tuvumā, ja vien brauciena laiks jūrā ir tāds, ka reisu var iekļaut vispārējā 2. līdz 4. punktā plānā.

8. Dzīvnieku interesēs 3., 4. un 7. b) punktos noteikto brauciena laiku var pagarināt par divām stundām, ņemot vērā jo īpaši galamērķa vietas tuvumu.

9. Neierobežojot 3. līdz 8. punkta noteikumus, dalībvalstis ir pilnvarotas noteikt maksimālo nepagarināmo brauciena laiku astoņas stundas to dzīvnieku pārvadāšanai, kas paredzēti nokaušanai, ja pārvadāšana notiek vienīgi no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai, un abas šīs vietas atrodas dalībvalsts teritorijā.

VIII NODAĻA

MARŠRUTA PLĀNS"

+++++ TIFF +++++

[1] "Izmantojamā vagona standarta platums ir 2,6 līdz 2,7 m.

[2] OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

--------------------------------------------------

Top