EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0001

Komisijas Direktīva 94/1/EK (1994. gada 6. janvāris), ar ko pielāgo dažas tehniskās īpatnības, kuras minētas Padomes Direktīvā 75/324/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem

OV L 23, 28.1.1994, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/1/oj

31994L0001Oficiālais Vēstnesis L 023 , 28/01/1994 Lpp. 0028 - 0029
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 0242
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 0242


Komisijas Direktīva 94/1/EK

(1994. gada 6. janvāris),

ar ko pielāgo dažas tehniskās īpatnības, kuras minētas Padomes Direktīvā 75/324/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 75/324/EEK (1975. gada 20. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā drošības noteikumu, kas ietverts Direktīvas 75/324/EEK 10. pantā, ir piemērojusi viena dalībvalsts;

tā kā pieņemtie drošības pasākumi ir attaisnojami no to risku viedokļa, kas saistīti ar to, ka aizvien vairāk tiek lietoti aerosola izsmidzinātāji ar ārkārtīgi viegli uzliesmojošiem propelentiem, aizvietojot ar tiem fluorhlorūdeņražus (CFC);

tā kā dažas vielas un/vai preparāti, ko satur daži aerosola izsmidzinātāji, ir īpaši viegli uzliesmojoši;

tā kā šobrīd spēkā esošās normas nav pietiekamas, lai novērstu dažu aerosola izsmidzinātāju radītos draudus drošībai; tā kā tādējādi vajadzētu pieņemt šos noteikumus;

tā kā daži aerosola izsmidzinātāji, kas satur viegli uzliesmojošas vielas un/vai preparātus, nerada aizdegšanās draudus; tā kā tādējādi vajadzētu nodrošināt atvieglojumus dažām marķēšanas prasībām;

tā kā šīs direktīvas normas ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komitejas direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 75/324/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 8. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"d) īpašības, kas minētas pielikuma 2.2. un 2.3. punktā;"

2. Pēc 9. panta iekļauj šādu pantu:

"9.a pants

Ja tās personas rīcībā, kas atbild par aerosola izsmidzinātāju tirdzniecību, ir testa rezultāti vai citi dati, kas norāda, ka, kaut arī šo aerosola izsmidzinātāju saturs ir viegli uzliesmojošs, tie nerada aizdegšanās risku normālos vai pamatoti paredzētos lietošanas apstākļos, šī persona uz savu atbildību var izlemt nepiemērot pielikuma 2.2. punkta b) apakšpunktu un 2.3. punkta b) apakšpunktu.

Šo dokumentu kopiju dara pieejamu dalībvalstīm.

Šādā gadījumā viegli uzliesmojošo vielu daudzums, ko satur aerosola izsmidzinātājs, skaidri jānorāda uz marķējuma šāda salasāma un nedzēšama teksta veidā: "X % no satura masas ir viegli uzliesmojoši"."

3. Pielikumu groza atbilstīgi pievienotajam pielikumam.

2. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1994. gada 1. oktobrim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces pievienošanas kārtību.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 1995. gada 1. aprīļa.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savus tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 1994. gada 6. janvārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 147, 9.6.1975., 40. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

a)b) Direktīvas 75/324/EEK pielikumu groza šādi:

1.8. punktu izsaka šādi:

"1.8. Viegli uzliesmojošs saturs

"Viegli uzliesmojošs saturs"; nozīmē vielas un preparātus, kas atbilst kategorijām "ārkārtīgi viegli uzliesmojošs";, "ļoti viegli uzliesmojošs"; un "viegli uzliesmojošs"; noteiktajiem kritērijiem un kas ir uzskaitīti Padomes Direktīvas 67/548/EEK VI pielikumā.

Aerosola tvertnes uzliesmošanas pakāpi un uzliesmošanas punktu nosaka pēc īpašām metodēm, kas aprakstītas minētās direktīvas V pielikuma A daļā.";

2.2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"2.2. Marķēšana

Neierobežojot direktīvas par bīstamu vielu un preparātu klasifikāciju, iepakojumu un marķēšanu, jo īpaši attiecībā uz veselības un/vai vides bīstamību, uz katra aerosola izsmidzinātāja jābūt šādam salasāmam un neizdzēšamam marķējumam:

a) neatkarīgi no satura: "Tvertne pakļauta spiedienam: sargāt no tiešas saules iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 º C. Nepārdurt un nededzināt pat pēc izlietošanas.";

b) ja saturs ir viegli uzliesmojošs 1.8. punkta nozīmē: liesmas simbols, ja vajadzīgs, norādījums, ka vielas un/vai preparāti, ko satur aerosola izsmidzinātājs, ieskaitot degvielu, ir viegli uzliesmojoši, un atbilstīgas frāzes par iespējamo apdraudējumu, ko nosaka saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK VI pielikuma 2.2.3., 2.2.4. vai 2.2.5. punktā noteiktajiem kritērijiem un, attiecībā uz liesmas simbolu un bīstamības norādi, saskaņā ar minētās direktīvas II pielikuma noteikumiem.

2.3. Īpašas norādes par lietošanu

Neierobežojot direktīvas par bīstamu vielu un preparātu klasifikāciju, iepakojumu un marķēšanu, jo īpaši attiecībā uz veselības un/vai vides bīstamību, uz katra aerosola izsmidzinātāja jābūt šādam salasāmam un neizdzēšamam tekstam:

a) neatkarīgi no satura: papildu lietošanas brīdinājumi, kas brīdina lietotājus par preces īpašo bīstamību;

b) ja saturs ir viegli uzliesmojošs, šādi brīdinājumi:

- "Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā",

- "Neturēt aizdegšanās avotu tuvumā – nesmēķēt",

- "Sargāt no bērniem"."

--------------------------------------------------

Top