EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R2658

Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

OJ L 256, 7.9.1987, p. 1–675 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 3 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj

31987R2658Official Journal L 256 , 07/09/1987 P. 0001 - 0675
Finnish special edition: Chapter 11 Volume 13 P. 0022
Swedish special edition: Chapter 11 Volume 13 P. 0022


PADOMES REGULA (EEK) Nr. 2658/87

(1987. gada 23. jūlijs)

par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 28., 43., 113. un 235. pantu,

ņemot vērā Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu[2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[3],

tā kā Eiropas Ekonomikas kopienas pamatā ir muitas ūnija, kas izmanto kopēju muitas tarifu;

tā kā Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas datu vākšanu un apmaiņu vislabāk var nodrošināt ar kombinētas nomenklatūras starpniecību, nomainot esošo kopējā muitas tarifa nomenklatūru un NIMEXE nomenklatūru, lai vienlaicīgi izpildītu tarifu un statistikas prasības;

tā kā Kopiena ir parakstījusi Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, t.s. "harmonizēto sistēmu", kurai jāaizstāj 1950. gada 15. decembra Konvencija par nomenklatūru preču klasifikācijai muitas tarifos; tā kā minētā kombinētā nomenklatūra tādēļ ir jāveido, pamatojoties uz harmonizēto sistēmu;

tā kā ir ieteicams atļaut dalībvalstīm izveidot nodalījumus to iekšējai statistikai;

tā kā atsevišķus konkrētus Kopienas pasākumus nevar piemērot, izmantojot kombinēto nomenklatūru; tā kā tādēļ jāizveido Kopienas papildu apakšpozīcijas, kas jāiekļauj Eiropas Kopienu integrētajā muitas tarifā (TARIC); tā kā TARIC efektīvai pārvaldībai vajadzīga tūlītējas atjaunināšanas sistēma; tā kā tādēļ jāpiešķir Komisijai pilnvaras pārvaldīt TARIC;

tā kā Spānija un Portugāle Pievienošanās aktā paredzēto tarifu pārejas pasākumu dēļ nevarēs izmantot TARIC formu tā, kā pārējās dalībvalstis; tā kā ir lietderīgi šīm abām dalībvalstīm atļaut nepiemērot TARIC laikposmos, kuros ir spēkā pārejas pasākumi;

tā kā būtu lietderīgi, ja dalībvalstis aiz TARIC apakšpozīcijām varētu ievietot papildu nodalījumus, lai izpildītu attiecīgo valstu papildu prasības; tā kā šīs apakšnodaļas būtu apzīmējamas ar attiecīgiem kodiem saskaņā ar noteikumiem Komisijas 1986. gada 22. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2793/86, ar ko nosaka Regulā (EEK) Nr. 678/85, (EEK) Nr. 1900/85 un (EEK) Nr. 222/77[4] paredzētajās veidlapās izmantojamos kodus;

tā kā ir svarīgi, lai kombinēto nomenklatūru un citas nomenklatūras, kas pilnīgi vai daļēji pamatojas uz to vai papildina to ar papildu nodalījumiem, visās dalībvalstīs piemērotu vienādi; tā kā jābūt iespējai noteikumus par to pieņemt Kopienas līmenī; tā kā turklāt Kopienas noteikumi, kas nodrošina Lēmumā 86/98/EOTK[5] ietvertās kopējā muitas tarifa nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir piemērojami izstrādājumiem, kuri ietilpst Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma darbības jomā;

tā kā šo noteikumu sagatavošana un piemērošana prasa dalībvalstu un Komisijas ciešu sadarbību; tā kā šo noteikumu ieviešana ir steidzama, ņemot vērā nopietnās ekonomiskās sekas, kas var būt saistītas ar jebkādu aizkavēšanos;

tā kā, lai nodrošinātu kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, jānosaka, ka Komisijai palīdz komiteja, kas atbild par visiem jautājumiem saistībā ar kombinēto nomenklatūru, TARIC un citām nomenklatūrām uz kombinētās nomenklatūras bāzes; tā kā šai komitejai jāsāk darboties iespējami drīz, pirms kombinētās nomenklatūras piemērošanas sākuma;

tā kā, lai noteiktu kombinētās nomenklatūras darbības jomu, vēlams izstrādāt ievada noteikumus, papildu piezīmes iedaļām un nodaļām un atbilstošas zemsvītras piezīmes;

tā kā kopējo muitas tarifu veido ne tikai līgtās un autonomās nodokļu likmes un citi attiecīgi maksājumi, kas noteikti šās regulas I pielikumā, pamatojoties uz kombinēto nomenklatūru, bet arī TARIC un citos Kopienas tiesību aktos ietvertie tarifu pasākumi;

tā kā, nosakot līgtās nodokļu likmes, ieteicams ņemt vērā VVTT (Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību) sarunas;

tā kā pāreja no iepriekšējās nomenklatūras uz kombinēto nomenklatūru var būt saistīta ar grūtībām, piemērojot izcelsmes noteikumus attiecībā uz dažām preferenču sistēmām, jo īpaši tad, ja iesaistītā trešā valsts nav pieņēmusi harmonizēto sistēmu; tā kā šajos apstākļos ieteicams paredzēt pienācīgus pasākumus šo grūtību novēršanai;

tā kā, lai gan nomenklatūra un muitas nodokļu likmes, kas attiecas uz Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumā ietvertajiem ražojumiem, neietilpst kopējā muitas tarifā, tomēr ieteicams informācijas nolūkā iekļaut šajā regulā līgtās nodokļu likmes attiecībā uz šiem ražojumiem;

tā kā pēc kombinētās nomenklatūras izveidošanas jāmaina daudzi Kopienas tiesību akti, jo īpaši kopējās lauksaimniecības politikas jomā, ņemot vērā šās nomenklatūras izmantošanu; tā kā šīs pārmaiņas parasti neizraisa grozījumus pēc būtības; tā kā vienkāršošanas labad ieteicams piešķirt Komisijai tiesības pieņemt attiecīgo tiesību aktu vajadzīgos tehniskos grozījumus;

tā kā līdz ar šās regulas stāšanos spēkā ir atceļama Padomes 1968. gada 28. jūnija Regula (EEK) Nr. 950/68 par kopējo muitas tarifu[6] un Padomes 1969. gada 16. janvāra Regula (EEK) Nr. 97/69 par pasākumiem kopējā muitas tarifa nomenklatūras vienādai piemērošanai[7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2055/84[8],

IR PIEņēMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Ar šo tiek izveidota preču nomenklatūra, še turpmāk "kombinētā nomenklatūra", saīsināti "KN", kas vienlaicīgi atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas prasībām.

2. Kombinētajā nomenklatūrā ietilpst:

a) harmonizētās sistēmas nomenklatūra;

b) minētajai nomenklatūrai pievienotie Kopienas nodalījumi, še turpmāk "KN apakšpozīcijas", gadījumos, kad ir noteikta attiecīga nodokļa likme;

c) ievada noteikumi, papildu piezīmes par iedaļām vai nodaļām un zemsvītras piezīmes, kas attiecas uz KN apakšpozīcijām.

3. Kombinētā nomenklatūra ir iekļauta I pielikumā. Minētajā pielikumā ir ietvertas arī kopējā muitas tarifa autonomās un līgtās nodokļu likmes un statistikas papildvienības, kā arī cita vajadzīgā informācija.

2. pants

Komisija nosaka integrētu Eiropas Kopienu tarifu, še turpmāk "TARIC", kura pamatā ir kombinētā nomenklatūra. Šajā tarifā ir:

a) Kopienas papildu nodalījumi, tā dēvētās "TARIC apakšpozīcijas", kas vajadzīgas preču aprakstam saskaņā ar II pielikumā uzskaitītajiem īpašajiem Kopienas pasākumiem;

b) muitas nodokļu likmes un citi piemērojamie maksājumi;

c) šās regulas 3. panta 3. un 4. punktā minētie kodi;

d) pārējā informācija, kas vajadzīga, lai izpildītu vai vadītu attiecīgos Kopienas pasākumus.

3. pants

1. Katrai KN apakšpozīcijai ir astoņciparu kods:

a) pirmie seši cipari ir kods, kas attiecas uz harmonizētās sistēmas nomenklatūras pozīcijām un apakšpozīcijām;

b) septītais un astotais cipars norāda KN apakšpozīcijas; ja harmonizētās sistēmas pozīcija vai apakšpozīcija nav tālāk sadalīta Kopienas vajadzībām, septītais un astotais cipars ir "00".

2. Devīto ciparu rezervē dalībvalstīm izmantošanai to statistikas apakšnodaļām, ko iekļauj saskaņā ar 5. panta 3. punktu.

3. TARIC apakšpozīcijas apzīmē ar desmito un vienpadsmito ciparu, kas kopā ar 1. punktā norādītajiem kodiem veido TARIC kodu. Ja sīkāku Kopienas nodalījumu nav, desmitais un vienpadsmitais cipars ir "00".

4. Izņēmuma gadījumā, lai piemērotu īpašus Kopienas pasākumus, kas nav kodēti vai nav pilnīgi kodēti, var izmantot četrciparu TARIC papildu kodu desmitā un vienpadsmitā cipara līmenī.

4. pants

1. Kombinētā nomenklatūra kopā ar nodokļu likmēm un citiem attiecīgiem maksājumiem un TARIC vai citos Kopienas noteikumos iekļautie tarifu pasākumi veido Līguma 9. pantā minēto kopējo muitas tarifu, kas piemērojams, ievedot preces Kopienā.

2. Kombinēto nomenklatūru, ieskaitot tās kodus un, attiecīgā gadījumā, ar to saistītās statistikas papildvienības, Kopiena un dalībvalstis piemēro statistikai, kas attiecas uz Kopienas ārējo tirdzniecību.

5. pants

1. Komisija un dalībvalstis izmanto TARIC, lai piemērotu Kopienas pasākumus, kas saistīti ar ievedumiem un, vajadzības gadījumā, izvedumiem un dalībvalstu savstarpējo tirdzniecību.

2. TARIC kodus piemēro visiem preču ievedumiem, uz kuriem attiecas atbilstošās apakšpozīcijas. Vajadzības gadījumā tos piemēro dalībvalstu izvedumiem un savstarpējai tirdzniecībai.

3. Dalībvalstis aiz KN apakšpozīcijām var ievietot nodalījumus iekšzemes statistikas vajadzībām, bet aiz TARIC apakšpozīcijām nodalījumus citām iekšzemes vajadzībām. Pazīšanas kodus šādiem nodalījumiem piešķir saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2793/86.

4. Dalībvalstis, kuras pieņem nodalījumus savām vajadzībām, izņemot statistikas vajadzības, informējušas Komisiju, var atlikt TARIC apakšpozīciju un atbilstošā desmitā un vienpadsmitā cipara izmantošanu līdz 1989. gada 31. decembrim.

6. pants

Komisija ir atbildīga par TARIC pārvaldiunpubliskošanu. Tā jo īpaši veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai:

a) iekļautu TARIC II pielikumā uzskaitītos pasākumus;

b) piešķirtu TARIC kodus;

c) atjauninātu TARIC;

d) nekavējoties informētu dalībvalstis par TARIC apakšpozīciju un ciparu kodu izmaiņām.

7. pants

1. Komisijai palīdz Tarifu un statistikas nomenklatūras komiteja, t.s. "Nomenklatūras komiteja", še turpmāk "Komiteja", kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuru vada Komisijas pārstāvji.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.

8. pants

Komiteja var izskatīt jebkuru jautājumu, kuru tai pēc savas iniciatīvas vai arī pēc dalībvalsts pārstāvja pieprasījuma ir iesniedzis tās priekšsēdētājs:

a) par kombinēto nomenklatūru;

b) par TARIC nomenklatūru un jebkuru citu nomenklatūru, kura ir pilnīgi vai daļēji balstīta uz kombinēto nomenklatūru vai pievieno tai papildu nodalījumus un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem nolūkā piemērot tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

9. pants

1. Pasākumus attiecībā uz tālāk izklāstītajiem jautājumiem nosaka 10. pantā noteiktajā kārtībā:

a) kombinētās nomenklatūras un TARIC piemērošana, jo īpaši attiecībā uz:

- preču klasifikāciju 8. pantā norādītajās nomenklatūrās,

- paskaidrojumiem;

b) kombinētās nomenklatūras grozījumi, ievērojot izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku vai tirdzniecības politiku;

c) II pielikuma grozījumi;

d) kombinētās nomenklatūras grozījumi un nodokļu korekcija saskaņā ar Padomes vai Komisijas pieņemtajiem lēmumiem;

e) kombinētās nomenklatūras grozījumi, kas paredzēti tās pielāgošanai tehnikas vai tirdzniecības attīstībai vai vērsti uz tekstu savstarpēju pielīdzināšanu vai precizēšanu;

f) kombinētās nomenklatūras grozījumi sakarā ar harmonizētās sistēmas nomenklatūras grozījumiem;

g) ar harmonizētās sistēmas piemērošanu, darbību un pārvaldi saistīti jautājumi, kas apspriežami Muitas sadarbības padomē.

2. Saskaņā ar 1. punktu pieņemtie noteikumi negroza:

- muitas nodokļu likmes,

- lauksaimniecības maksājumus, kompensācijas maksājumus vai citas summas, kas piemērojamas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku vai saskaņā ar īpašām shēmām, kuras piemēro noteiktām precēm, ko iegūst, pārstrādājot lauksaimniecības produktus,

- Kopienas noteikumos paredzētus daudzuma ierobežojumus,

- saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku pieņemtas nomenklatūras.

3. Vajadzības gadījumā KN apakšpozīciju grozījumus nekavējoties iekļauj TARIC apakšpozīcijās. Tos iekļauj KN tikai saskaņā ar 12. pantā minētajiem nosacījumiem.

10. pants

1. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai pieņemamo pasākumu projektu. Atzinumu par projektu komiteja sniedz termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā Līguma 148. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz lēmumiem, kurus Padomei tiek ierosināts pieņemt pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

2. Komisija nosaka pasākumus, kas piemērojami nekavējoties. Ja šie pasākumi tomēr nesaskan ar Komitejas atzinumu, Komisija par to tūlīt paziņo Padomei. Šādā gadījumā Komisija uz trim mēnešiem no paziņojuma nosūtīšanas dienas atliek tās noteikto pasākumu piemērošanu.

3. Padome var 2. punktā norādītajā termiņā ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemt citādu lēmumu.

11. pants

1. Ja Kopienas noteikumi ievedamajām precēm paredz tarifu atvieglojumu piešķiršanas nosacījumus, ņemot vērā to raksturu vai īpašo izlietošanu, šos nosacījumus var noteikt 10. pantā noteiktajā kārtībā.

2. Šā panta 1. punktā "tarifu atvieglojums" ir samazināts vai atcelts, arī saskaņā ar tarifa kvotu, muitas nodoklis vai līdzvērtīgs maksājums, vai lauksaimniecības maksājums, vai citāds ievedmuitas maksājums, kas paredzēts saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku vai saskaņā ar īpašu režīmu, kuru piemēro noteiktām precēm, ko iegūst, pārstrādājot lauksaimniecības produktus.

12. pants

Komisija katru gadu ar regulu apstiprina kombinēto nomenklatūru galīgā redakcijā ar atbilstošajām autonomajām un līgtajām kopējā muitas tarifa nodokļa likmēm, kurās ņemti vērā Padomes vai Komisijas noteiktie pasākumi. Minētā regula publicējama Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī līdz 31. oktobrim un piemērojama no nākamā gada 1. janvāra.

13. pants

Spānijas Karalistei un Portugāles Republikai ar šo ir atļauts nepiemērot TARIC laikposmos, kuros ir spēkā pārejas pasākumi, kas attiecas uz Pievienošanās aktā iekļautajiem tarifu jautājumiem.

14. pants

Ja tarifa atvieglojumu piešķir, pamatojoties uz izcelsmes noteikumiem, kas atvasināti no 1987. gada 31. decembrī spēkā esošās Muitas sadarbības padomes nomenklatūras, šos noteikumus turpina piemērot saskaņā ar minētajā dienā spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem.

15. pants

1. Preču kodi un apraksti, kas noteikti, pamatojoties uz kombinēto nomenklatūru, aizstāj kodus un aprakstus, kas noteikti, pamatojoties uz kopējā muitas tarifa un NIMEXE nomenklatūru, neierobežojot starptautiskos līgumus, ko Kopiena noslēgusi pirms šās regulas stāšanās spēkā, un to izpildei pieņemtās normas, kas attiecas uz minēto nomenklatūru. Kopienas tiesību aktus, kuros iekļauta tarifu vai statistikas nomenklatūra, attiecīgi groza Komisija.

2. Atsauces uz NIMEXE dažādajos spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos uzskatāmas par atsaucēm uz kombinēto nomenklatūru.

16. pants

Ar šo tiek atcelta Regula (EEK) Nr. 950/68 un (EEK) Nr. 97/69.

17. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. līdz 5. un 12. līdz 16. pantu nepiemēro līdz 1988. gada 1. janvārim.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1987. gada 23. jūlijā

Padomes vārdā priekšsēdētājs K. E. TYGESEN

[1] OV C 154, 12.6.1987., 6. lpp.

[2] OV C 190, 20.7.1987.

[3] Atzinums sniegts 1987. gada 1. jūlijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 263, 15.9.1986., 74. lpp.

[5] OV L 81, 26.3.1986., 29. lpp.

[6] OV L 172, 22.7.1968., 1. lpp.

[7] OV L 14, 21.1.1969., 1. lpp.

[8] OV L 191, 19.7.1984., 1. lpp.

Top