EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0113(01)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

OJ L 8, 13.1.2010, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2010

22010A0113(01)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

Oficiālais Vēstnesis L 008 , 13/01/2010 Lpp. 0011 - 0016


TULKOJUMS

Nolīgums

starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS,

no otras puses,

abas kopā turpmāk "Puses",

VĒLĒDAMĀS novērst un apkarot terorismu un tā finansēšanu, izmantojot savstarpēju informācijas apmaiņu, lai aizsargātu savu valstu demokrātisko sabiedrību un kopējās vērtības, tiesības un brīvības;

CENZDAMĀS paplašināt un sekmēt Pušu sadarbību transatlantisko partnerattiecību garā;

ATGĀDINOT par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijām par terorisma un tā finansēšanas apkarošanu un attiecīgajām pretterorisma jomā pieņemtajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijām, jo īpaši Apvienoto Nāciju Drošības padomes Rezolūciju 1373 (2001);

ATZĪSTOT, ka Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departamenta ("ASV Valsts kases departaments") Teroristu finansēšanas izsekošanas programma ("TFTP") ir palīdzējusi apzināt un notvert teroristus un to finansētājus, un tādējādi ir iegūts daudz izmeklēšanā noderīgas informācijas, kas terorisma apkarošanas nolūkos nodota kompetentām iestādēm visā pasaulē, sniedzot īpašu vērtību Eiropas Savienības dalībvalstīm ("dalībvalstis");

ŅEMOT VĒRĀ, cik nozīmīga ir TFTP, lai Eiropas Savienībā un citviet novērstu un apkarotu terorismu un tā finansēšanu, un Eiropas Savienības nozīmi, nodrošinot, ka izraudzīti starptautiski finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datus, kas glabāti Eiropas Savienības teritorijā, terorisma un tā finansēšanas novēršanas un apkarošanas nolūkos dara pieejamus, pamatojoties uz stingru privātuma un personas datu aizsardzības principu ievērošanu;

PATUROT PRĀTĀ Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu par pamattiesību ievērošanu un samērīguma un vajadzības principus saistībā ar privātuma ievērošanu un personas datu aizsardzību, kā paredzēts Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības konvencijas 8. panta 2. punktā, Eiropas Padomes 108. Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automatizētu apstrādi un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā;

UZSVEROT kopējās vērtības, kas Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs ("ASV") reglamentē privātuma un personas datu aizsardzības noteikumus, tostarp norādot, cik svarīgi abām Pusēm ir tas, ka nodrošina pienācīgas procesuālās tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus attiecībā uz valdības neatbilstīgu rīcību;

ŅEMOT VĒRĀ ASV Valsts kases departamenta finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datiem piemērotās stingrās kontroles un drošības pasākumus saskaņā ar TFTP, kā tas izklāstīts ASV Valsts kases departamenta ziņojumos, kuri publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2007. gada 20. jūlijā un Amerikas Savienoto Valstu Federālajā reģistrā 2007. gada 23. oktobrī un kuros izklāstīta Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Savienības sadarbība cīņā pret pasaules mēroga terorismu;

ATGĀDINOT, ka nolūkā garantēt tiesību efektīvu īstenošanu, visām personām neatkarīgi no to valstspiederības ir jābūt iespējai vērsties ar sūdzībām neatkarīgās datu aizsardzības iestādēs vai citās līdzīgās iestādēs, kā arī tām ir jābūt pieejamiem tiesiskas aizsardzības līdzekļiem neatkarīgā un objektīvā tiesā;

APZINOTIES, ka administratīva vai juridiska pārsūdzība ir pieejama saskaņā ar ASV tiesību aktiem par personas datu nepareizu izmantošanu, tostarp saskaņā ar 1946. gada Administratīvās procedūras likumu (5 U.S.C. 701 et seq.), 1978. gada Ģenerālinspektora likumu (5 U.S.C. App.), 2007. gada Likumu par 11. septembra komisijas īstenošanas ieteikumiem (42 U.S.C. 2000ee et seq.), Likumu par krāpšanos ar informācijas tehnoloģijām un to ļaunprātīgu izmantošanu (18 U.S.C. 1030) un grozīto Informācijas brīvības likumu (5 U.S.C. 552);

ATGĀDINOT, ka saskaņā ar tiesību aktiem Eiropas Savienībā finanšu iestāžu un finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēju klientus informē par to, ka reģistrētajā finanšu informācijā iekļautos personas datus tiesībaizsardzības nolūkos var pārsūtīt dalībvalstu vai trešo valstu iestādēm;

APSTIPRINOT, ka šo nolīgumu nevajadzētu uzskatīt par precedentu jebkādiem turpmākiem pasākumiem starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, vai kādu no Pusēm un kādu citu valsti, kurus paredz attiecībā uz finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datu vai jebkādu citu datu apstrādi un pārsūtīšanu vai attiecībā uz datu aizsardzību;

ATZĪSTOT, ka ar šo nolīgumu neatkāpjas no dalībvalstu datu aizsardzības iestāžu pilnvarām aizsargāt personas attiecībā uz viņu personas datu apstrādi; un

APSTIPRINOT arī to, ka šis nolīgums neskar citus tiesībaizsardzības vai informācijas apmaiņas nolīgumus vai vienošanās, ko noslēgušas Puses vai Amerikas Savienotās Valstis un dalībvalstis,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Nolīguma mērķis

1. Šā nolīguma mērķis ir, pilnībā ievērojot privātuma un personas datu aizsardzības principus, un citus šajā nolīgumā izklāstītos noteikumus, nodrošināt, ka:

a) saskaņā ar šo nolīgumu izraudzīto finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošos finanšu maksājumu datus un citus saistītus datus, kuri glabājas Eiropas Savienības teritorijā, pēc ASV Valsts kases departamenta lūguma dara pieejamus, lai novērstu, izmeklētu, atklātu vai sāktu kriminālvajāšanu par terorismu vai terorisma finansēšanu; un

b) nozīmīgu, ar TFTP palīdzību iegūtu informāciju dara pieejamu dalībvalstu tiesībaizsardzības, sabiedrības drošības vai terorisma apkarošanas iestādēm, Eiropolam vai Eurojust, lai novērstu, izmeklētu, atklātu vai sāktu kriminālvajāšanu par terorismu vai terorisma finansēšanu.

2. Amerikas Savienotās Valstis, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis veic visus vajadzīgos un piemērotos pasākumus, kuri ir to kompetencē, lai īstenotu šā nolīguma noteikumus un sasniegtu tā mērķi.

2. pants

Piemērošanas jomaRīcība saistībā ar terorismu vai terorisma finansēšanu

Šo nolīgumu piemēro, lai iegūtu un izmantotu finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datus un saistītus datus nolūkā izmeklēt, atklāt un sākt kriminālvajāšanu attiecībā uz:

a) fiziskas personas vai juridiskas personas rīcību, kura ietver vardarbību vai kā citādi ir bīstamas cilvēka dzīvībai vai apdraud īpašumu vai infrastruktūru un kuru, ņemot vērā to būtību un apstākļus, ir pamats uzskatīt par tādu, ko veic ar mērķi:

i) iebiedēt vai apspiest iedzīvotājus;

ii) iebiedēt, piespiest vai apspiest valdību vai starptautisku organizāciju, lai tā veiktu kādu rīcību vai atturētos no tās; vai

iii) nopietni destabilizēt vai sagraut valsts vai starptautiskas organizācijas politiskās, konstitucionālās, ekonomiskās vai sociālās pamatstruktūras;

b) to, ka fiziska vai juridiska persona palīdz, sponsorē vai sniedz finansiālu, materiālu vai tehnoloģisku atbalstu vai nodrošina finanšu vai citus pakalpojumus a) apakšpunktā minētajām darbībām vai to atbalstam; vai

c) to, ka fiziska vai juridiska persona palīdz, atbalsta vai mēģina veikt a) vai b) apakšpunktā aprakstītās darbības.

3. pants

Nodrošinājums, ka datus sniedz izraudzītie pakalpojumu sniedzēji

Eiropas Savienība saskaņā ar šo nolīgumu nodrošina, ka tās struktūras, ko atbilstīgi šim nolīgumam Puses kopīgi izraudzījušās par starptautisku finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējiem ("izraudzītie pakalpojumu sniedzēji") ASV Valsts kases departamentam dara pieejamus finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datus un saistītus datus ("pārsūtītie dati"), ko ASV Valsts kases departaments ir lūdzis, lai novērstu, izmeklētu, atklātu un/vai sāktu kriminālvajāšanu par terorismu vai terorisma finansēšanu.

4. pants

ASV lūgumi saņemt datus no izraudzītajiem pakalpojumu sniedzējiem

1. Saskaņā ar 8. pantu Nolīgumā par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, ko parakstīja Vašingtonā 2003. gada 25. jūnijā, un saistīto ASV un tās dalībvalsts divpusējo savstarpējās tiesiskās palīdzības instrumentu, kurā izraudzītais pakalpojumu sniedzējs veic darbību vai kurā tas glabā savus datus, ASV Valsts kases departaments nosūta lūgumu, kas pamatots ar notiekošu izmeklēšanu par konkrētu rīcību, kura minēta 2. pantā un kura ir īstenota vai, attiecībā uz kuru, pamatojoties uz esošu informāciju vai pierādījumiem, ir iemesls uzskatīt, ka tā varētu būt īstenota. Šajā nolūkā ASV Valsts kases departamentu uzskata par administratīvu iestādi, kurai ir pieejama palīdzība.

2. Minētajā lūgumā pēc iespējas precīzi identificē iespējamos datus, ko Eiropas Savienības teritorijā glabā izraudzītais pakalpojumu sniedzējs un kas ir vajadzīgi minētajam mērķim. Šie dati var saturēt identifikācijas ziņas par pārskaitījuma veicēju un/vai saņēmēju, tostarp vārdu, konta numuru, adresi, valsts piešķirtu identifikācijas numuru un citus personas datus saistībā ar finanšu ziņojumiem.

Lūgumā pamato datu nepieciešamību, un to pielāgo, attiecīgi sašaurinot datu loku, lai mazinātu lūgto datu apjomu, pienācīgi ņemot vērā ģeogrāfiskus apsvērumus un draudu un neaizsargātības riska analīzi.

3. ASV Tieslietu departaments lūgumu nosūta tās dalībvalsts centrālajai iestādei, kurā izraudzītais pakalpojumu sniedzējs veic darbību vai kurā tas glabā lūgtos datus.

4. Amerikas Savienotās Valstis lūguma kopiju vienlaikus nosūta otras dalībvalsts centrālajai iestādei. Amerikas Savienotās Valstis lūguma kopiju vienlaikus nosūta arī minēto dalībvalstu Eurojust locekļiem.

5. Saņemot pamatotu lūgumu saskaņā ar 2. punktu, lūguma saņēmējas dalībvalsts centrālā iestāde pārliecinās par to, ka lūgums atbilsts šim nolīgumam un divpusējā savstarpējās juridiskās palīdzības nolīguma attiecīgajām prasībām. Ja centrālā iestāde par to ir pārliecinājusies, lūgumu nosūta kompetentajai iestādei, lai to izpildītu saskaņā ar lūguma saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem.

Ja lūgums ir nosūtīts tās dalībvalsts centrālajai iestādei, kurā izraudzītais pakalpojumu sniedzējs veic darbību, tad dalībvalsts, kurā pakalpojumu sniedzējs glabā attiecīgos datus, palīdz minētā lūguma izpildē.

Minētos pasākumus izpilda steidzamības kārtībā.

6. Ja izraudzītais pakalpojumu sniedzējs tehnisku iemeslu dēļ nespēj identificēt un sniegt lūgumam atbilstīgus konkrētus datus, tad – ievērojot 5. panta 2. punktu – visu iespējami svarīgo datu kopumu nosūta lūguma saņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

7. Datus pārsūta starp lūguma saņēmējas dalībvalsts norādīto iestādi un Amerikas Savienoto Valstu norādīto iestādi.

8. Eiropas Savienība nodrošina, ka izraudzītie pakalpojumu sniedzēji sīki reģistrē visus datus, ko saskaņā ar šo nolīgumu nosūta lūguma saņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

9. Datos, kas, pamatojoties uz šo noteikumu, ir likumīgi nosūtīti, pilnībā ievērojot šā nolīguma 5. pantu, var veikt meklēšanu citu izmeklēšanas procesu vajadzībām, kuri attiecas uz tāda veida rīcību, kas norādīta 2. pantā.

5. pants

Drošības pasākumi, kurus piemēro pārsūtīto datu apstrādei

1. ASV Valsts kases departaments nodrošina, ka pārsūtītos datus apstrādā atbilstīgi šā nolīguma nosacījumiem.

2. Ar TFTP neveic un nedrīkst veikt datizraci vai jebkura cita veida algoritmisku vai automātisku profilēšanu vai datorizētu filtrēšanu. ASV Valsts kases departaments nodrošina personas datu aizsardzību, izmantojot šādus drošības pasākumus, kurus piemēro bez diskriminācijas, jo īpaši valstspiederības vai dzīvesvietas valsts dēļ:

a) pārsūtītos datus apstrādā tikai un vienīgi, lai novērstu, izmeklētu, atklātu terorismu vai tā finansēšanu vai sāktu kriminālvajāšanu par to;

b) meklēšanu pārsūtītajos datos veic, pamatojoties uz jau esošu informāciju vai pierādījumiem, kuru dēļ ir pamats uzskatīt, ka meklēšanas objekts ir saistīts ar terorismu vai tā finansēšanu;

c) katru reizi, kad TFTP veic meklēšanu pārsūtītajos datos, šī meklēšana notiek atbilstīgi sīki izstrādātiem kritērijiem, šādas meklēšanas sakarā ir pamats uzskatīt, ka meklēšanas objekts ir saistīts ar terorismu vai tā finansēšanu, un šo meklēšanu reģistrē, tostarp minēto saistību ar terorismu vai tā finansēšanu, kas vajadzīga, lai sāktu meklēšanu;

d) pārsūtītos datus glabā fiziski drošā vidē, atsevišķi no citiem datiem, izmantojot augsta līmeņa sistēmas un fiziskas pārbaudes, ar kurām atklāj ielaušanos un kuru mērķis ir novērst neatļautu piekļuvi datiem;

e) pārsūtītajiem datiem drīkst piekļūt tikai analītiķi, kas izmeklē terorismu vai tā finansēšanu, un personas, kuras tehniski atbalsta, pārvalda un pārrauga TFTP;

f) pārsūtītajiem datiem izgatavo vienīgi tās kopijas, kuras vajadzīgas atjaunošanas nolūkiem katastrofas gadījumā;

g) pārsūtītos datus nedrīkst mainīt, labot vai papildināt, un tos nesavieno ar citām datu bāzēm;

h) Amerikas Savienoto Valstu, Eiropas Savienības un trešo valstu tiesībaizsardzības, sabiedrības drošības vai terorisma apkarošanas iestādēm dara pieejamus vienīgi informācijas materiālus par terorismu, kas iegūti atbilstīgi TFTP saskaņā ar šo nolīgumu, lai tos izmantotu nolūkā novērst, izmeklēt, atklāt vai sākt kriminālvajāšanu par terorismu vai terorisma finansēšanu;

i) šā nolīguma darbības laikā ASV Valsts kases departaments veic pārskatīšanu, lai noteiktu visus neizmantotos datus, kuri vairs nav vajadzīgi terorisma vai tā finansēšanas apkarošanai. Ja šādus datus konstatē, divos (2) mēnešos no to konstatēšanas dienas sāk to dzēšanas procedūras, un to beidz cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā astoņus (8) mēnešus pēc to konstatēšanas, ja nepastāv neparedzēti tehniski apstākļi;

j) ja ir nosūtīti finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas dati, kas nav lūgti, ASV Valsts kases departaments šādus datus nekavējoties un neatgriezeniski dzēš un informē par to attiecīgo izraudzīto pakalpojumu sniedzēju un lūguma saņēmējas dalībvalsts centrālo iestādi;

k) saskaņā ar i) apakšpunktu visus neizmantotos datus, kas saņemti līdz 2007. gada 20. jūlijam, dzēš ne vēlāk kā piecos (5) gados pēc minētās dienas;

l) saskaņā ar i) apakšpunktu visus neizmantotos datus, kas saņemti 2007. gada 20. jūlijā vai vēlāk, dzēš ne vēlāk kā piecos (5) gados pēc to saņemšanas; un

m) informāciju, kas iegūta no pārsūtītajiem datiem, tostarp informāciju, ar ko dalījās saskaņā ar h) apakšpunktu, glabā tik ilgi, cik tas paredzēts konkrētajā valdības iestādē saskaņā ar tās īpašajiem noteikumiem un reģistru glabāšanas grafikiem.

6. pants

Atbilstība

Ievērojot šajā nolīgumā paredzēto privātuma un personas datu aizsardzības pienākumu pastāvīgu izpildi, ASV Valsts kases departamentam ir pienākums nodrošināt piemērotu datu aizsardzības pakāpi, apstrādājot finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datus un saistītus datus, kas saskaņā ar šo nolīgumu ir pārsūtīti no Eiropas Savienības uz Amerikas Savienotajām Valstīm.

7. pants

Neplānota informācijas sniegšana

1. ASV Valsts kases departaments nodrošina, ka informāciju, kas iegūta ar TFTP palīdzību un var būt noderīga, lai novērstu, izmeklētu, atklātu vai sāktu kriminālvajāšanu par terorismu vai terorisma finansēšanu Eiropas Savienībā, cik vien drīz iespējams dara pieejamu attiecīgo dalībvalstu tiesībaizsardzības, sabiedrības drošības vai terorisma apkarošanas iestādēm un vajadzības gadījumā arī Eiropolam atbilstīgi tā pilnvarām. Jebkuru turpmāku informāciju, kas var būt noderīga, lai novērstu, izmeklētu, atklātu vai sāktu kriminālvajāšanu par terorismu vai terorisma finansēšanu Amerikas Savienotajās Valstīs, pēc savstarpējības principa nosūta Amerikas Savienotajām Valstīm.

2. Lai veicinātu efektīvu informācijas apmaiņu, Eiropols var noteikt sadarbības koordinatoru darbam ar ASV Valsts kases departamentu. Puses kopīgi nosaka sadarbības koordinatora statusu un uzdevumus.

8. pants

ES lūgumi veikt meklēšanu TFTP

Ja dalībvalsts tiesībaizsardzības, sabiedrības drošības vai terorisma apkarošanas iestāde, Eiropols vai Eurojust konstatē, ka ir pamats uzskatīt, ka fiziska persona vai juridiska persona ir saistīta ar terorismu atbilstīgi definīcijām 1. līdz 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Pamatlēmumu 2008/919/TI, attiecīgā iestāde var iesniegt lūgumu veikt tādas vajadzīgās informācijas meklēšanu, kas iegūta, izmantojot TFTP. ASV Valsts kases departaments nekavējoties veic meklēšanu saskaņā ar 5. pantu un, atbildot uz tādiem lūgumiem, sniedz attiecīgo informāciju.

9. pants

Sadarbība ar nākotnē plānotu līdzvērtīgu ES sistēmu

Ja Eiropas Savienībā vai vienā vai vairākās tās dalībvalstīs tiek ieviesta ES sistēma, kura ir līdzvērtīga ASV TFTP un kuras vajadzībām finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas dati, kas glabājas Amerikas Savienotajās Valstīs, būs vajadzīgi Eiropas Savienībā, ASV Valsts kases departaments, pamatojoties uz savstarpējības principu un atbilstīgiem aizsargmehānismiem, aktīvi sadarbosies ar jebkuriem attiecīgiem starptautisku finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic darbību Amerikas Savienoto Valstu teritorijā.

10. pants

Kopīga pārskatīšana

1. Puses pēc vienas Puses lūguma un jebkurā gadījumā pēc sešiem (6) mēnešiem kopīgi pārskata šā nolīguma īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot šajā nolīgumā paredzētajiem privātuma, personas datu aizsardzības un savstarpējības noteikumiem. Pārskatīšanā iekļauj pārsūtīto datu samērīguma izvērtējumu, pamatojoties uz šādu datu noderību, izmeklējot, novēršot, atklājot vai sākot kriminālvajāšanu par terorismu vai tā finansēšanu.

2. Pārskatīšanā Eiropas Savienību pārstāv Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts, Eiropas Komisija un divi datu aizsardzības iestāžu pārstāvji no dalībvalstīm, no kuriem vismaz viens ir no dalībvalsts, kurā izraudzītais pakalpojumu sniedzējs veic darbību. Amerikas Savienotās Valstis pārstāv ASV Valsts kases departaments.

3. Šīs pārskatīšanas vajadzībām ASV Valsts kases departaments nodrošina piekļuvi attiecīgiem dokumentiem, sistēmām un personālam, kā arī precīziem datiem par finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datu izmantošanas daudzumu un to izmantošanas gadījumu skaitu, saistībā ar kuriem ir sniegta izmeklēšanā svarīga informācija. Puses kopīgi nosaka pārskatīšanas praktisko kārtību.

11. pants

Pārsūdzība

1. Jebkurai personai ir tiesības pēc saprātīgā termiņā iesniegtiem lūgumiem bez ierobežojumiem, kā arī bez liekas kavēšanas vai pārmērīgām izmaksām saņemt no savas valsts datu aizsardzības iestādes apstiprinājumu tam, vai Eiropas Savienībā ir veiktas visas vajadzīgās pārbaudes, lai nodrošinātu, ka viņa datu aizsardzības tiesības ir ievērotas atbilstīgi šim nolīgumam, un jo īpaši par to, vai kādi šīs personas dati ir apstrādāti pretrunā šim nolīgumam. Uz šādām tiesībām var attiekties vajadzīgi un samērīgi pasākumi, kurus piemēro saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz sabiedrības drošības vai valsts drošības aizsardzību, vai arī, lai nekaitētu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai par to izdarīšanu, pienācīgi ņemot vērā attiecīgās personas likumiskās intereses.

2. Puses veic visas saprātīgas darbības, lai nodrošinātu, ka ASV Valsts kases departaments un ikviena attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē cits citu, kā arī savstarpēji apspriežas un vajadzības gadījumā apspriežas ar Pusēm, ja tās uzskata, ka personas dati ir apstrādāti pretrunā šim nolīgumam.

3. Jebkurai personai, kura uzskata, ka tās personas dati ir apstrādāti pretrunā šim nolīgumam, ir tiesības izmantot iedarbīgus tiesiskās aizsardzības līdzekļus administratīvā vai tiesas kārtībā saskaņā ar, attiecīgi, Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem.

12. pants

Apspriešanās

1. Puses vajadzības gadījumā apspriežas, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu šo nolīgumu, tostarp, lai sekmētu jebkuru domstarpību atrisināšanu attiecībā uz šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu.

2. Puses veic pasākumus, lai nepieļautu papildu sloga uzlikšanu viena otrai šā nolīguma piemērošanā. Ja tomēr ir radīts pārmērīgs slogs, Puses nekavējoties apspriežas, lai atvieglinātu šā nolīguma piemērošanu, tostarp veicot tādus pasākumus, kas var būt vajadzīgi gaidāma un turpmāka sloga mazināšanai.

3. Puses nekavējoties apspriežas gadījumā, ja jebkura trešā persona, tostarp citas valsts iestāde, apstrīd vai ceļ juridisku prasību attiecībā uz jebkuru šā nolīguma spēkā esamības vai īstenošanas aspektu.

13. pants

Atkāpes neizmantošana

Šajā nolīgumā nav paredzētas atkāpes no Amerikas Savienoto Valstu vai Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu tiesību aktiem, un ar šo nolīgumu nav paredzēts tos grozīt. Ar šo nolīgumu netiek paredzētas vai piešķirtas jebkādas tiesības vai priekšrocības nevienai citai privātai vai valsts personai vai struktūrai.

14. pants

Nolīguma izbeigšana

1. Ikviena Puse var apturēt vai izbeigt šo nolīgumu jebkurā laikā, par to paziņojot pa diplomātiskiem kanāliem. Nolīgums tiek apturēts pēc desmit (10) dienām no attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas. Nolīgums tiek izbeigts pēc trīsdesmit (30) dienām no attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas.

2. Neatkarīgi no tā, vai šā nolīguma darbība ir apturēta vai izbeigta, visus datus, kas saskaņā ar šo nolīgumu ir ASV Valsts kases departamenta rīcībā, turpina apstrādāt atbilstīgi šā nolīguma noteikumiem.

15. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses ir apmainījušās ar paziņojumiem par to, ka tās ir pabeigušas šim nolūkam vajadzīgās iekšējās procedūras.

2. Šo nolīgumu provizoriski piemēro no 2010. gada 1. februāra, līdz tas stāsies spēkā, ievērojot 3. punktu.

3. Ja Puses nav iepriekšēji izbeigušas šo nolīgumu saskaņā ar 14. pantu vai pamatojoties uz Pušu vienošanos, šā nolīguma darbības termiņš beidzas un tas zaudē spēku 2010. gada 31. oktobrī.

4. Pēc Lisabonas Līguma stāšanās spēkā Puses pēc iespējas ātrāk cenšas noslēgt nolīgumu ilgākam laikam, kas aizstātu šo nolīgumu.

5. Briselē, 2009. gada 30. novembra, divos eksemplāros angļu valodā. Šo nolīgumu sagatavo arī bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā. Pēc abu Pušu apstiprināšanas nolīguma redakcijas šajās valodās uzskata par vienlīdz autentiskām.

--------------------------------------------------

Top