EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0621(01)

Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgums, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses

OJ L 147, 21.6.2000, p. 3–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 073 P. 206 - 374
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 073 P. 206 - 374
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 71 - 238

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

22000A0621(01)Oficiālais Vēstnesis L 147 , 21/06/2000 Lpp. 0003 - 0171


Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgums,

ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses [1]

BEĻĢIJAS KARALISTE,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma Līgumslēdzējas puses, turpmāk "dalībvalstis", un

EIROPAS KOPIENA,

EIROPAS OGĻU UN TĒRAUDA KOPIENA,

turpmāk "Kopiena", no vienas puses, un

IZRAĒLAS VALSTS,

turpmāk "Izraēla", no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ to, kāda nozīme ir vēsturiskajām saitēm, kas pastāv starp Kopienu, tās dalībvalstīm un Izraēlu, un to kopīgās vērtības;

ŅEMOT VĒRĀ to, ka Kopiena, tās dalībvalstis un Izraēla vēlas stiprināt šīs saites un izveidot ilgstošas attiecības, kas pamatojas uz savstarpīgumu un partnerattiecībām, un veicināt tālāku Izraēlas ekonomikas integrāciju Eiropas Kopienā;

ŅEMOT VĒRĀ svarīgumu, ko puses piešķir brīvai ekonomikai un ANO Statūtu principiem, jo īpaši cilvēktiesību ievērošanai un demokrātijai, kas ir apvienības pamatā;

APZINOTIES nepieciešamību apvienot centienus, lai stiprinātu politisko stabilitāti un ekonomisko izaugsmi, izmantojot reģionālās sadarbības veicināšanu;

VĒLOTIES izveidot un attīstīt regulāru politisko dialogu par divpusējiem un starptautiskiem jautājumiem, kas interesē abas puses;

VĒLOTIES uzturēt un stiprināt dialogu par ekonomikas, zinātnes, tehnoloģiju, kultūras, audiovizuālajiem un sociālajiem jautājumiem abu pušu interesēs;

ŅEMOT VĒRĀ atbilstošās Kopienas un Izraēlas saistības attiecībā uz brīvo tirdzniecību, un jo īpaši to tiesību un pienākumu ievērošanu, kuri izriet no Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT), kā tas izriet no sarunu Urugvajas raunda;

PĀRLIECINĀTAS, ka Asociācijas nolīgums radīs jaunu klimatu ekonomiskām attiecībām, un jo īpaši tirdzniecības attīstībai, investīcijām un ekonomiskai un tehnoloģiskai sadarbībai,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

1. Ar šo izveido apvienību starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlu, no otras puses.

2. Šā nolīguma mērķi ir:

- nodrošināt pienācīgas politiskā dialoga iespējas, kas ļauj izveidot ciešu politisko attiecību attīstību starp pusēm,

- paplašinot, cita starpā, preču un pakalpojumu tirdzniecību, liberalizēt savstarpējās tiesības veikt uzņēmējdarbību, turpmāk pakāpeniski liberalizēt valsts iepirkumus, pastiprināt brīva kapitāla kustību un sadarbību zinātnē un tehnoloģijā, lai veicinātu harmonisku ekonomisko attiecību attīstību starp Kopienu un Izraēlu, un tādējādi Kopienā un Izraēlā veicinātu ekonomisko aktivitāti, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu un palielinātu produktivitāti un finanšu stabilitāti,

- veicināt reģionālo sadarbību ar mērķi konsolidēt mierīgu līdzāspastāvēšanu un ekonomisko un politisko stabilitāti,

- veicināt sadarbību citās jomās, kuras interesē abas puses.

2. pants

Attiecības starp pusēm, kā arī paši nolīguma noteikumi, kas ir valsts un starptautiskās politikas pamatā un sastāda būtisku nolīguma daļu, balstās uz cilvēktiesību un demokrātisko principu ievērošanu.

I SADAĻA

POLITISKAIS DIALOGS

3. pants

1. Starp pusēm izveido pastāvīgu politisko dialogu. Tas stiprina pušu attiecības, palīdz ilgstošu partnerattiecību attīstīšanā un palielina savstarpējo sapratni un solidaritāti.

2. Politiskais dialogs un sadarbība jo īpaši:

- attīsta labāku savstarpējo sapratni un palielina pozīciju tuvināšanos starptautiskos jautājumos, un jo īpaši tajos jautājumos, kuriem ir būtiska ietekme uz vienu vai otru pusi,

- sekmē iespēju katrai no pusēm ievērot otras puses nostāju un intereses,

- veicina reģionālo drošību un stabilitāti.

4. pants

Politiskais dialogs attiecas uz visiem jautājumiem, kas izraisa kopīgu ieinteresētību, un ir orientēts uz jaunu sadarbības formu atrašanu, lai īstenotu kopīgus mērķus, jo īpaši mieru, drošību un demokrātiju.

5. pants

1. Politiskais dialogs veicina kopīgu iniciatīvu īstenošanu un notiek:

a) ministru līmenī;

b) vecāko ierēdņu līmenī (politiskie vadītāji) starp Izraēlas pārstāvjiem, no vienas puses, un Padomes prezidentūru un Komisiju, no otras puses;

c) izmantojot visus diplomātiskos kanālus, to skaitā pastāvīgas tikšanās, apspriešanās starptautisko sanāksmju ietvaros un sakarus starp diplomātiskajiem pārstāvjiem trešās valstīs;

d) nodrošinot Izraēlai pastāvīgu informāciju par jautājumiem, kas attiecas uz kopīgo drošības un ārpolitiku, kurai jābūt atgriezeniskai;

e) ar jebkādiem citiem līdzekļiem, kas varētu dot noderīgu ieguldījumu, lai apvienotu, attīstītu un pastiprinātu šo dialogu.

2. Pastāv politiskais dialogs starp Eiropas Parlamentu un Izraēlas Knesetu.

II SADAĻA

BRĪVA PREČU APRITE

1. NODAĻA

GALVENIE PRINCIPI

6. pants

1. Brīvo tirdzniecības zonu starp Kopienu un Izraēlu pastiprina saskaņā ar šajā nolīgumā minēto kārtību un ievērojot 1994. gada Vispārējo vienošanos par tirdzniecību un tarifiem, turpmāk "VVTT", un citus daudzpusējus nolīgumus par preču tirdzniecību, kas pievienoti Nolīgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu.

2. Preču klasifikācijai tirdzniecībā starp pusēm izmanto kombinēto nomenklatūru un Izraēlas muitas tarifus.

2. NODAĻA

RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI

7. pants

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā un Izraēlā, izņemot tos produktus, kas minēti Eiropas Savienības dibināšanas līguma II pielikumā, ciktāl tas attiecas uz Izraēlas izcelsmes produktiem, izņemot tos produktus, kas minēti šā nolīguma I pielikumā.

8. pants

Ievedmuitas un izvedmuitas nodevas, kā arī citi maksājumi ar līdzīgu iedarbību Kopienas un Izraēlas starpā ir aizliegti. Šis aizliegums attiecas arī uz fiskālām muitas nodevām.

9. pants

1. a) Šīs nodaļas noteikumi neliedz Kopienai piemērot lauksaimniecības komponentu attiecībā uz precēm, kuru izcelsme ir Izraēlā un kuras minētas šā nolīguma II pielikumā, izņemot III pielikumā minētās preces;

b) šo lauksaimniecības komponentu aprēķina, pamatojoties uz starpību starp cenām Kopienas lauksaimniecības produktu tirgū un cenām importam no trešām valstīm, ja kopējā atbilstošā pamatprodukta cena ir augstāka nekā Kopienā. Lauksaimniecības komponents var būt maksājums ar vienoti noteiktu likmi vai procentuālais nodoklis. Gadījumos, ja šim lauksaimniecības komponentam ir piemērota tarifikācija, to aizstāj ar īpašo atbilstošo nodokli.

2. a) Šīs nodaļas noteikumi neliedz Kopienai piemērot lauksaimniecības komponentu attiecībā uz precēm, kuru izcelsme ir Izraēlā un kuras minētas šā nolīguma IV pielikumā, izņemot V pielikumā minētās preces;

b) šo lauksaimniecības komponentu aprēķina mutatis mutandis, pamatojoties uz 1. panta b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Lauksaimniecības komponents var būt maksājums ar vienotu likmi vai procentuālais nodoklis;

c) Izraēla var paplašināt to preču sarakstu, uz kurām attiecas šis lauksaimniecības komponents, ar nosacījumu, ka tās nav V pielikumā minētās preces un ir iekļautas šā nolīguma II pielikumā. Pirms tā pieņemšanas, lai veiktu pārbaudi, lauksaimniecības komponentu paziņo Asociācijas komitejai, kura var pieņemt jebkādu nepieciešamo lēmumu.

3. Atkāpjoties no 8. panta, Kopiena un Izraēla attiecībā uz precēm, kas minētas attiecīgi III un V pielikumā, var piemērot nodokļus, kas norādīti attiecībā uz katru preci.

4. Saskaņā ar 1. un 2. punktu piemērotos lauksaimniecības komponentus var samazināt, ja tirdzniecībā starp Kopienu un Izraēlu piemērojamais maksājums lauksaimniecības pamatproduktiem ir samazināts vai ja šāds samazinājums izriet no savstarpējām koncesijām, kas attiecas uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

5. Samazinājumu, kas minēts 4. punktā, attiecīgo produktu sarakstu un, vajadzības gadījumā, tarifu kvotas, kuru ietvaros piemēro samazinājumu, nosaka Asociācijas padome.

6. Preču saraksts, uz kurām attiecas koncesija samazināta lauksaimniecības komponenta veidā tirdzniecībā starp Kopienu un Izraēlu, kā arī šo koncesiju apjoms, ir izklāstīts VI pielikumā.

3. NODAĻA

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI

10. pants

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā un Izraēlā un kuri minēti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma II pielikumā.

11. pants

Kopiena un Izraēla pakāpeniski ievieš plašāku lauksaimniecības produktu tirdzniecības liberalizāciju abu pušu interesēs. No 2000. gada 1. janvāra Kopiena un Izraēla izskata situāciju, lai noteiktu pasākumus, kurus no 2001. gada 1. janvāra piemēros Kopiena un Izraēla saskaņā ar šo mērķi.

12. pants

Uz lauksaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Izraēlā un kuri minēti protokolā Nr. 1 un Nr. 3 par ievešanu Kopienā, attiecas šajos protokolos izklāstītie pasākumi.

13. pants

Uz lauksaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Izraēlā un kuri minēti protokolā Nr. 2 un Nr. 3 par ievešanu Kopienā, attiecas šajos protokolos izklāstītie pasākumi.

14. pants

Neskarot 11. pantu un ņemot vērā lauksaimniecības produktu tirdzniecības apjomu starp Kopienu un Izraēlu un to īpašo sensitivitāti, Kopiena un Izraēla Asociācijas padomē saskaņoti un savstarpēji pārbauda katru produktu attiecībā uz iespēju piešķirt viena otrai turpmākas koncesijas.

15. pants

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Kopiena un Izraēla vienojas izskatīt iespēju, pamatojoties uz savstarpīgumu un abpusēju ieinteresētību, piešķirt viena otrai koncesijas tirdzniecībā ar zvejniecības produktiem.

4. NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

16. pants

Kopienas un Izraēlas starpā ir aizliegti importa kvantitātes ierobežojumi un citi pasākumi ar līdzīgu iedarbību.

17. pants

Kopienas un Izraēlas starpā ir aizliegti eksporta kvantitātes ierobežojumi un citi pasākumi ar līdzīgu iedarbību.

18. pants

1. Izraēlas izcelsmes produktiem, ievedot tos Kopienā, nepiešķir labvēlīgāku režīmu kā to, kuru dalībvalstis piemēro savā starpā.

2. Šā nolīguma noteikumus piemēro, neskarot Padomes 1991. gada 26. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1911/91 noteikumus par Kopienu tiesību piemērošanu Kanāriju salām.

19. pants

1. Puses atturas no jebkādiem pasākumiem vai iekšējas fiskālas darbības, kas vai nu tieši, vai netieši rada vienas puses produktu diskrimināciju vai līdzīgu otras puses izcelsmes produktu diskrimināciju.

2. Produkti, kurus eksportē uz vienu no pusēm, nedrīkst gūt labumu no netiešo iekšējo nodokļu atmaksas, kas pārsniedz uzlikto tiešo vai netiešo nodokļu apjomu.

20. pants

1. Ja lauksaimniecības politikas īstenošanas rezultātā vai jebkādu spēkā esošo noteikumu izmaiņu rezultātā ievieš īpašus noteikumus, tad attiecīgā puse var pielāgot noteikumus, kas izriet no šā nolīguma, attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi vai grozījumi.

2. Tādos gadījumos attiecīgā puse pienācīgi ņem vērā otras puses intereses. Šajā sakarā puses var apspriesties viena ar otru Asociācijas padomē.

21. pants

1. Šis nolīgums neliedz saglabāt vai veidot muitas ūnijas, brīvās tirdzniecības zonas vai pierobežas tirdzniecības režīmu, ja vien tas neietekmē šajā nolīgumā paredzētās tirdzniecības normas.

2. Apspriešanās starp Kopienu un Izraēlu par nolīgumiem, kas izveido muitas ūnijas vai brīvās tirdzniecības zonas, un vajadzības gadījumā par citiem svarīgiem pasākumiem, kas attiecas uz atbilstošo tirdzniecības politiku ar trešām valstīm, notiek Asociācijas padomē. Jo īpaši attiecībā uz trešām valstīm, kas pievienojas Eiropas Savienībai, šādas apspriešanās notiek, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā savstarpējās Kopienas un Izraēlas intereses.

22. pants

Ja viena no pusēm konstatē, ka notiek dempings tirdzniecībā ar otru pusi VVTT VI panta izpratnē, tā var pieņemt atbilstošus pasākumus pret šīm darbībām saskaņā ar nolīgumu, kas attiecas uz VVTT VI panta piemērošanu, un atbilstošo iekšējo likumdošanu, ievērojot nosacījumus un procedūras, kas izklāstītas 25. pantā.

23. pants

Ja kādu produktu importē tādos palielinātos daudzumos un ar tādiem nosacījumiem, lai izraisītu vai radītu draudus izraisīt:

- nopietnu kaitējumu vietējiem ražotājiem attiecībā uz līdzīgiem vai tieši konkurējošiem produktiem vienā no pušu teritorijām vai

- nopietnus traucējumus jebkurā ekonomikas nozarē, vai

- grūtības, kas varētu radīt ievērojamu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos reģionā,

Kopiena vai Izraēla var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas izklāstīta 25. pantā.

24. pants

Ja 17. panta noteikumu ievērošana izraisa:

i) produkta, attiecībā uz kuru eksportētāja puse saglabā kvantitatīvos izvešanas ierobežojumus, izvedmuitas nodokļus vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību, atkārtotu izvešanu uz trešo valsti, vai

ii) tāda produkta, kas ir nozīmīgs eksportētājai pusei, būtisku iztrūkumu vai iztrūkuma draudus,

un, ja iepriekšminētās situācijas rada vai varētu radīt nopietnus sarežģījumus eksportētājai pusei, šī puse var pieņemt atbilstošus pasākumus, saskaņā ar noteikumiem un ievērojot kārtību, kas izklāstīta 25. pantā. Pasākumi nav diskriminējoši un tiek atcelti, kad apstākļi vairs neattaisno to piemērošanu.

25. pants

1. Ja Kopiena vai Izraēla uzskata, ka produktu imports varētu radīt 23. pantā minētos sarežģījumus administratīvajās procedūrās, kuru mērķis ir ātri sniegt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendencēm, tā informē otru līgumslēdzēju pusi.

2. Gadījumos, kas precizēti 22., 23. un 24. pantā, pirms paredzēto pasākumu veikšanas, kā arī gadījumos, kad piemēro 3. punkta d) apakšpunktu, attiecīgā puse cik vien ātri iespējams sniedz attiecīgo informāciju Asociācijas komitejai, lai tā varētu rūpīgi pārbaudīt situāciju ar nolūku atrast abām pusēm pieņemamu risinājumu.

Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroka jādod pasākumiem, kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību.

Par aizsargpasākumiem tūlīt ziņo Asociācijas komitejai, un par tiem regulāri apspriežas Komitejā, jo īpaši, lai tos atceltu, tiklīdz apstākļi to ļauj.

3. Īstenojot 2. punktu, piemēro šādus noteikumus:

a) attiecībā uz 22. pantu Asociācijas komiteju informē par dempinga gadījumiem, tiklīdz importētājas puses iestādes ir ierosinājušas izmeklēšanu. Ja dempings nav izbeigts vai nav panākts cits apmierinošs risinājums 30 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, importētāja puse var pieņemt atbilstošus pasākumus;

b) attiecībā uz 23. pantu informācija par grūtībām, kas rodas šajā pantā minētas situācijas dēļ, jānosūta izskatīšanai Asociācijas komitejai, kura var pieņemt jebkādu lēmumu, kas vajadzīgs, lai novērstu šādas grūtības.

Ja Asociācijas komiteja vai eksportētāja puse nav pieņēmusi lēmumu, kas novērš sarežģījumus, vai ja attiecībā uz izskatāmo jautājumu nav panākts cits apmierinošs risinājums 30 dienu laikā, importētāja puse var piemērot atbilstošus pasākumus, lai novērstu šo problēmu. Šie pasākumi nepārsniedz pasākumu apjomu, kas nepieciešami, lai risinātu radušās grūtības;

c) attiecībā uz 24. pantu sarežģījumi, kas rodas no šajā pantā minētajām situācijām, tiek nodoti pārbaudei Asociācijas komitejai.

Asociācijas komiteja var pieņemt jebkādu lēmumu, kas nepieciešams, lai izbeigtu šos sarežģījumus. Ja Asociācijas komiteja attiecībā uz atbilstošo jautājumu nav pieņēmusi šādu lēmumu 30 dienu laikā, eksportētāja puse var piemērot atbilstošus pasākumus attiecīgā produkta eksportam;

d) ja ārkārtas apstākļu dēļ nepieciešama tūlītēja rīcība, attiecīgi pirms informēšanas un pārbaudes, attiecīgā puse, atkarībā no situācijas, 22., 23. un 24. pantā minētajās situācijās var nekavējoties piemērot drošības pasākumus, kas strikti nepieciešami situācijas labošanai, un nekavējoties par to informē otru pusi.

26. pants

Ja vienai vai vairākām Kopienas valstīm vai Izraēlai ir nopietnas maksājumu bilances grūtības vai šādu grūtību draudi, Kopiena vai Izraēla atkarībā no situācijas un saskaņā ar noteikumiem, ko paredz VVTT un Līguma par Starptautisko Valūtas fondu VIII un XIV pants, var pieņemt ierobežojošus pasākumus, kuri darbojas ierobežotu laika posmu un nedrīkst pārsniegt robežas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu atlikušo maksājumu situāciju. Kopiena vai Izraēla, atkarībā no situācijas, nekavējoties informē otru pusi un cik drīz vien iespējams iesniedz otrai pusei grafiku pasākumu izbeigšanai.

27. pants

Šis nolīgums neizslēdz aizliegumus vai ierobežojumus attiecībā uz importu, eksportu vai tranzītprecēm, pamatojoties uz sabiedrības morāli, sabiedrisko kārtību vai valsts drošību; cilvēku un dzīvnieku dzīvības un veselības vai augu aizsardzības apsvērumiem; valsts māksliniecisko, vēsturisko vai arheoloģisko vērtību aizsardzību, kā arī intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības apsvērumiem, vai noteikumiem par zeltu un sudrabu. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nedrīkst piemērot pušu tirdzniecībā kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļus.

28. pants

Jēdziens "noteiktas izcelsmes produkti" šīs sadaļas īstenošanas mērķiem un administratīvās sadarbības metodēm, kas attiecas uz tiem, ir izklāstīts protokolā Nr. 4.

III SADAĻA

TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU UN SNIEGT PAKALPOJUMUS

29. pants

1. Puses vienojas paplašināt nolīguma darbības jomu, lai ietvertu vienas puses uzņēmumu tiesības veikt uzņēmējdarbību otras puses teritorijā un liberalizētu vienas puses pakalpojumu sniegšanas noteikumus pakalpojumu patērētājiem otrā līgumslēdzējā valstī.

2. Asociācijas padome sniedz nepieciešamos ieteikumus, lai īstenotu 1. pantā izklāstītos mērķus.

Sniedzot šādas rekomendācijas, Asociācijas padome ņem vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz savstarpēju vislielākās labvēlības attieksmi un katras puses attiecīgajiem pienākumiem saskaņā ar Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību, turpmāk "VVPT", jo īpaši attiecībā uz tiem pienākumiem, kas minēti VVPT V pielikumā.

3. Asociācijas padome veic pirmo novērtējumu attiecībā uz šā mērķa sasniegšanu ne vēlāk kā trīs gadus pēc nolīguma stāšanās spēkā.

30. pants

1. Sākumā katra puse atkārtoti apstiprina savu pienākumu saskaņā ar VVPT, jo īpaši pienākumu sniegt vislielākās labvēlības attieksmi pakalpojumu jomās, kuras ietvertas šajā pienākumā.

2. Saskaņā ar VVPT šāda attieksme neattiecas uz:

a) priekšrocībām, kuras piešķir viena no pusēm saskaņā ar tāda nolīguma noteikumiem, kāds aprakstīts VVPT V pantā, vai pasākumiem, kuri pieņemti, pamatojoties uz šādu vienošanos;

b) citām priekšrocībām, ko piešķir saskaņā ar vislielākās labvēlības attieksmes izņēmumu sarakstu, ko viena no pusēm pievieno VVPT.

IV SADAĻA

KAPITĀLA KUSTĪBA, MAKSĀJUMI, PUBLISKAIS IEPIRKUMS, KONKURENCE UN INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

1. NODAĻA

KAPITĀLA KUSTĪBA UN MAKSĀJUMI

31. pants

Šā nolīguma noteikumu ietvaros un ievērojot 33. un 34. panta noteikumus starp Kopienu, no vienas puses, un Izraēlu, no otras puses, nepastāv kapitāla kustības ierobežojumi un diskriminācija, kas pamatojas uz valstspiederību vai pilsoņu dzīvesvietu, vai vietu, kurā investē kapitālu.

32. pants

Uz kārtējiem maksājumiem, kas saitīti ar preču, cilvēku, pakalpojumu vai kapitāla kustību šā nolīguma ietvaros, neattiecas nekādi ierobežojumi.

33. pants

Ievērojot citus šā nolīguma noteikumus un citas Kopienas un Izraēlas starptautiskās saistības, 31. un 32. panta noteikumi neattiecas uz jebkādu ierobežojumu piemērošanu, kuri pastāv starp tām šā nolīguma spēkā stāšanās brīdī attiecībā uz kapitāla kustību starp tām, ietverot tiešo investēšanu, tostarp nekustamajā īpašumā, finanšu pakalpojumu noteikumu izveidošanu vai vērtspapīru ieplūšanu kapitāla tirgū.

Tomēr tas neskar Izraēlas vai Kopienas iedzīvotāju investīciju pārskaitījumus uz ārvalstīm un peļņu, kas rodas to rezultātā.

34. pants

Ja ārkārtas apstākļos kapitāla kustība starp Kopienu un Izraēlu rada vai izraisa draudus radīt nopietnus sarežģījumus valūtas maiņas politikas vai monetārās politikas darbībā Kopienā vai Izraēlā, Kopiena un Izraēla attiecīgi drīkst pieņemt aizsardzības pasākumus, ja šādi pasākumi ir strikti nepieciešami, saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti VVPT ietvaros un Līguma par Starptautisko Valūtas fondu VIII un XIV pantā, attiecībā uz kapitāla kustību starp Kopienu un Izraēlu uz laika periodu, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

2. NODAĻA

PUBLISKAIS IEPIRKUMS

35. pants

Puses pieņem pasākumus ar mērķi savstarpēji atvērt atbilstošos valsts pasūtījuma tirgus un to uzņēmumu iepirkuma tirgus, kuri strādā komunālo pakalpojumu sektorā, lai iepirktu preces, būvdarbus un pakalpojumus ārpus tiem nosacījumiem, kas abpusēji un savstarpīgi izklāstīti Valsts pasūtījuma nolīgumā, kas noslēgts PTO ietvaros.

3. NODAĻA

KONKURENCE

36. pants

1. Ar šā nolīguma pareizu darbību nav savienojams turpmāk minētais tiktāl, cik tas var ietekmēt tirdzniecību starp Kopienu un Izraēlu:

i) visas vienošanās starp uzņēmumiem, uzņēmumu apvienību lēmumi un saskaņotas rīcības prakse starp uzņēmumiem, kuru mērķis ir novērst, samazināt vai traucēt konkurenci;

ii) tas, ka viens vai vairāki uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli Kopienas vai Izraēlas teritorijās kopumā vai ievērojamā tās daļā;

iii) jebkurš valsts atbalsts, kas traucē vai draud traucēt konkurenci, radot labvēlīgākus apstākļus kādam konkrētam uzņēmumam vai konkrētu preču ražošanai.

2. Asociācijas padome trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā pieņem 1. punkta īstenošanai nepieciešamos noteikumus.

Kamēr nav pieņemti šie noteikumi, kā 1. punkta iii) apakšpunkta ieviešanas noteikumus piemēro nolīguma par VVTT interpretāciju un īstenošanu VI, XVI un XXIII pantus.

3. Katra puse nodrošina caurskatāmību valsts atbalsta jomā, cita starpā, ik gadu ziņojot otrai pusei par kopējo piešķirtās palīdzības apjomu un sadalījumu un pēc pieprasījuma nodrošinot informāciju par atbalsta shēmām. Pēc vienas puses pieprasījuma otra puse nodrošina informāciju par konkrētiem individuāliem valsts atbalsta gadījumiem.

4. Uz II sadaļā minētajiem lauksaimniecības produktiem neattiecas 3. panta 1. punkta iii) apakšpunkta noteikumi.

5. Ja Kopiena vai Izraēla uzskata, ka kāda konkrēta prakse nav savienojama ar 1. punkta noteikumiem un

- nav atbilstoši īstenota saskaņā ar 2. punktā minētajiem īstenošanas noteikumiem vai

- šādu noteikumu neesamības gadījumā, ja šādas darbības izraisa vai rada draudus izraisīt nopietnus ierobežojumus otras puses interesēm vai materiālus zaudējumus savas valsts rūpniecībai, tai skaitā pakalpojumu ražošanai,

pēc apspriešanās ar Asociācijas komiteju vai 30 darba dienas pēc lietas nodošanas minētajai komitejai tā var pieņemt atbilstošus pasākumus.

Attiecībā uz darbībām, kas nav savienojamas ar 1. panta iii) apakšpunktu šādus atbilstošus pasākumus, ja uz tiem attiecas VVTT, var pieņemt tikai saskaņā ar procedūru un ievērojot nosacījumus, kas noteikti ar VVTT vai citiem atbilstošiem dokumentiem, kuri pieņemti ar tās atbalstu un kurus piemēro pusēm.

6. Neatkarīgi no noteikumiem, kas ir pretrunā tiem, kas pieņemti saskaņā ar 2. punktu, puses apmainās ar informāciju, ņemot vērā ierobežojumus, ko paredz prasības par profesionālo un komerciālo noslēpumu.

37. pants

1. Dalībvalstis un Izraēla pakāpeniski pielāgo visus komerciālos valsts monopolus tā, lai nodrošinātu, ka līdz piektā gada beigām pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas nenotiek nekāda diskriminācija starp dalībvalstu un Izraēlas pilsoņiem attiecībā uz apstākļiem, kādos preces tiek ražotas un tirgotas.

2. Asociācijas komiteja saņem informāciju par pieņemtajiem pasākumiem šā mērķa īstenošanai.

38. pants

Attiecībā uz publiskiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuriem piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības, Asociācijas padome, sākot no piektā gada pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas, nodrošina, ka netiek pieņemti vai turpināti pasākumi, kas traucē tirdzniecību starp Kopienu un Izraēlu tādā veidā, kas ir pretrunā ar pušu interesēm. Šis noteikums nerada šķēršļus uzņēmumiem juridiski vai faktiski veikt tiem uzticētos konkrētos uzdevumus.

4. NODAĻA

INTELEKTUĀLAIS, RŪPNIECISKAIS UN KOMERCIĀLAIS ĪPAŠUMS

39. pants

1. Saskaņā ar šā panta un VII pielikuma noteikumiem puses uzsāk un nodrošina pienācīgu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzību saskaņā ar augstākajiem starptautiskajiem standartiem, to skaitā efektīviem šo tiesību īstenošanas līdzekļiem.

2. Šā panta un VII pielikuma īstenošanu regulāri izvērtē puses. Ja intelektuālā, rūpnieciskā vai komerciālā īpašuma jomā rodas problēmas, kas skar tirdzniecības nosacījumus, pēc jebkuras puses pieprasījuma Asociācijas komitejā rīko steidzamas konsultācijas, lai rastu savstarpēji pieņemamus risinājumus.

V SADAĻA

SADARBĪBA ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS JOMĀ

40. pants

Puses apņemas pastiprināt sadarbību zinātnes un tehnikas jomā. Sīki izstrādāti noteikumi šā mērķa īstenošanai tiks izklāstīti atsevišķos nolīgumos, kas noslēgti šajā sakarā.

VI SADAĻA

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

41. pants

Mērķi

Kopiena un Izraēla apņemas veicināt abpusēji izdevīgu ekonomisko sadarbību, balstoties uz savstarpīgumu un saskaņā ar nolīguma vispārējiem mērķiem.

42. pants

Darbības joma

1. Sadarbība principā ir vērsta uz jomām, kas ir būtiskas Kopienas un Izraēlas ekonomisko attiecību atjaunošanai vai izaugsmes un nodarbinātības palielināšanai. Galvenās sadarbības jomas ir izklāstītas 44. līdz 57. pantā, neskarot iespēju pievienot citas sadarbības jomas, kas interesē abas puses.

2. Īstenojot sadarbību vairākās ekonomikas jomās, jāņem vērā vides un ekoloģijas līdzsvara saglabāšana jomās, uz kurām tas attiecas.

43. pants

Metodes un kārtība

Ekonomisko sadarbību īsteno jo īpaši ar šādiem pasākumiem:

a) ar pastāvīgu ekonomisko dialogu starp pusēm, kas aptver visas ekonomikas politikas jomas, un jo īpaši fiskālo politiku, maksājumu bilanci un monetāro politiku, un kas veicina ciešu sadarbību starp iestādēm, kas nodarbojas ar ekonomikas politiku savā atbilstošajā kompetences jomā Asociācijas padomē vai citā komisijā, ko ieceļ Asociācijas padome;

b) ar pastāvīgu informācijas un ideju apmaiņu visās sadarbības jomās, tai skaitā ierēdņu un ekspertu sanāksmes;

c) ar konsultāciju, speciālu zināšanu un apmācību nodošanu;

d) ar kopīgu rīcību, piemēram, semināru un darba grupu, īstenošanu;

e) ar palīdzību tehniskos, administratīvos un regulatīvos jautājumos;

f) ar informācijas par sadarbību izplatīšanu.

44. pants

Reģionālā sadarbība

Puses veicina darbības, kas paredzētas reģionālās sadarbības sekmēšanai.

45. pants

Sadarbība rūpniecībā

Sadarbība jo īpaši ir vērsta uz šādām jomām:

- rūpniecisko sadarbību starp Kopienas un Izraēlas uzņēmējiem, tai skaitā pieeju Kopienas un Izraēlas biznesa un decentralizētas sadarbības attiecību atjaunošanas tīkliem,

- rūpnieciskās produkcijas dažādošanu Izraēlā,

- sadarbību starp maziem un vidējiem uzņēmumiem Izraēlā un Kopienā,

- vieglāku pieeju investīciju finansējumam,

- informācijas un atbalsta pakalpojumiem,

- jauninājumu stimulēšanai.

46. pants

Lauksaimniecība

Puses jo īpaši sadarbojas šādās jomās:

- to īstenotās politikas produkcijas dažādošanai atbalstīšanā,

- videi draudzīgas lauksaimniecības veicināšanā,

- ciešāku attiecību veicināšanā starp uzņēmumiem, grupām un organizācijām, kas brīvprātīgi pārstāv arodus un profesijas Izraēlā un Kopienā,

- tehniskajā palīdzībā un apmācībā,

- fitosanitāro un veterināro standartu saskaņošanā,

- lauku rajonu attīstības integrācijā, tostarp pamata pakalpojumu uzlabošanā un saistīto ekonomisko aktivitāšu attīstīšanā,

- sadarbībā starp lauku reģioniem, pieredzes un zinātības (know-how) apmaiņā attiecībā uz lauku rajonu attīstību.

47. pants

Standarti

Puses cenšas samazināt atšķirības standartizācijā un atbilstības novērtēšanā. Šajā sakarā puses vajadzības gadījumā noslēdz līgumus par savstarpēju atzīšanu atbilstības novērtēšanā.

48. pants

Finanšu pakalpojumi

Puses vajadzības gadījumā sadarbojas, noslēdzot līgumus par vienotu noteikumu un standartu pieņemšanu, cita starpā, attiecībā uz uzskaiti un uzraudzības un normatīvu sistēmu banku, apdrošināšanas jomās un citos finanšu sektoros.

49. pants

Muita

1. Puses piedalās muitas sadarbības izveidošanā, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti tirdzniecības noteikumi. Šajā sakarā izveido dialogu muitas jautājumos.

2. Sadarbība koncentrējas uz muitas procedūru vienkāršošanu un datorizāciju, tā jo īpaši notiek informācijas apmaiņas veidā starp ekspertiem un profesionālās apmācības veidā.

3. Neskarot citas sadarbības formas, kas paredzētas šajā nolīgumā, jo īpaši attiecībā uz narkotiku tirdzniecības un naudas atmazgāšanas apkarošanu, pušu administrācijas nodrošina savstarpēju palīdzību saskaņā ar 5. protokola noteikumiem.

50. pants

Vide

1. Puses sadarbojas uzdevumos, kas novērš vides piesārņošanos, piesārņojuma kontroles jomā un racionālās dabas resursu izmantošanas jomā, lai nodrošinātu noturīgu attīstību un veicinātu reģionālos vides projektus.

2. Sadarbība īpaši koncentrējas uz:

- pārtuksnešošanos,

- Vidusjūras ūdens kvalitāti un jūras piesārņojuma kontroli un novēršanu,

- atkritumu apsaimniekošanu,

- augsnes sasāļošanos,

- jutīgu piekrastes zonu vides apsaimniekošanu,

- vides izglītību un izpratnes veidošanu,

- progresīvu vides apsaimniekošanas, vides monitoringa un uzraudzības metožu izmantošanu, tai skaitā vides informācijas sistēmu (VIS) un ietekmes uz vidi novērtēšanu,

- vispārējo rūpniecības attīstības ietekmi uz vidi, jo īpaši ražošanas iekārtu drošību,

- lauksaimniecības ietekmi uz augsnes un ūdens kvalitāti.

51. pants

Enerģētika

1. Puses uzskata, ka globālā sasilšana un fosilo degvielas krājumu samazināšanās ir nopietns drauds cilvēcei. Tādēļ puses sadarbojas ar nolūku attīstīt atjaunojamas enerģijas resursus, nodrošināt degvielas izmantošanu tā, lai samazinātu vides piesārņojumu un veicinātu enerģijas saglabāšanu.

2. Puses cenšas veicināt darbības, kas izstrādātas, lai sekmētu reģionālo sadarbību gāzes, naftas un elektroenerģijas tranzītā.

52. pants

Informācijas infrastruktūras un telekomunikācijas

Puses veicina abpusēji izdevīgu sadarbību informācijas infrastruktūras un telekomunikāciju veidošanā. Sadarbība galvenokārt koncentrējas uz darbībām, kuras attiecas uz pētniecību un tehnoloģisko attīstību, standartu saskaņošanu un tehnoloģijas modernizēšanu.

53. pants

Transports

1. Puses veicina sadarbību transporta jomā un ar to saistītajā infrastruktūrā, lai uzlabotu pasažieru un preču kustības efektivitāti gan divpusējā, gan reģionālā līmenī.

2. Sadarbība īpaši koncentrējas uz:

- augsta drošības un neapdraudētības līmeņa sasniegšanu jūras un gaisa transportā; šim nolūkam puses īsteno apspriešanos ekspertu līmenī, lai apmainītos ar informāciju,

- tehniskā aprīkojuma standartizāciju, jo īpaši attiecībā uz vairākveidu pārvadājumiem un pārkraušanu,

- kopīgu tehnoloģisko un pētniecības programmu veicināšanu.

54. pants

Tūrisms

Puses apmainās ar informāciju par plānoto tūrisma attīstību un tūrisma mārketinga projektiem, tūrisma skatēm, izstādēm, konvencijām un publikācijām.

55. pants

Likumu tuvināšana

Puses dara visu iespējamo, lai tuvinātu savus atbilstošos likumus šā nolīguma īstenošanas veicināšanai.

56. pants

Narkotikas un "naudas atmazgāšana"

1. Puses sadarbojas ar mērķi jo īpaši:

- uzlabot pret narkotiku un psihotropo vielu piegādi un nelikumīgu tirdzniecību, un atkarību no šiem produktiem vērstas politikas un pasākumu efektivitāti,

- veicināt vienotu pieeju pieprasījuma samazināšanai,

- nepieļaut pušu finanšu sistēmu izmantošanu tādu līdzekļu legalizēšanai, kas iegūti vispārīgu kriminālu darbību rezultātā, un jo īpaši narkotiku tirdzniecības rezultātā.

2. Sadarbība notiek informācijas apmaiņas ceļā un vajadzības gadījumā ar vienotu rīcību attiecībā uz:

- nacionālās likumdošanas plānošanu un īstenošanu,

- prekursoru tirdzniecības uzraudzību,

- sociālo un veselības iestāžu un informācijas sistēmu izveidošanu un projektu īstenošanu saistībā ar šīm pamatnostādnēm, ietverot arī apmācības un pētniecības projektus,

- augstāko iespējamo starptautisko standartu īstenošanu attiecībā uz naudas atmazgāšanas apkarošanu un ķīmisko prekursoru ļaunprātīgu izmantošanu, jo īpaši uz Finanšu darba grupas (FAFT) un Darba grupas par rīcību ar ķimikālijām (CATF) pieņemtajiem standartiem.

3. Puses saskaņā ar atbilstošo likumdošanu kopīgi nosaka stratēģijas un sadarbības metodes, lai pienācīgi īstenotu šos mērķus. Pušu darbības, izņemot kopīgās rīcības, ir jāapspriež un cieši jākoordinē.

Atbilstošās valsts un privātā sektora iestādes savas kompetences ietvaros, sadarbojoties ar Izraēlas, Kopienas un tās dalībvalstu kompetentajām iestādēm, var piedalīties šajās darbībās.

57. pants

Migrācija

Puses sadarbojas ar mērķi jo īpaši:

- noteikt abpusējas ieinteresētības jomas attiecībā uz imigrācijas politiku,

- palielināt pasākumu efektivitāti, kas paredzēti migrācijas plūsmu novēršanai vai ierobežošanai.

VII SADAĻA

SADARBĪBA AUDIOVIZUĀLAJOS UN KULTŪRAS, INFORMĀCIJAS UN SAKARU JAUTĀJUMOS

58. pants

1. Puses apņemas veicināt abpusēji izdevīgu sadarbību audiovizuālajā jomā.

2. Puses meklē veidus, kā sasaistīt Kopienas un Izraēlas iniciatīvas šajā sektorā, tādējādi padarot iespējamu sadarbību kopprodukcijas, apmācības, attīstības un izplatīšanas jomās.

59. pants

Puses veicina sadarbību izglītībā, apmācībā un jauniešu apmaiņas programmās. Sadarbības jomas jo īpaši var ietvert: jauniešu apmaiņas programmas, sadarbību starp universitātēm un citām izglītības/mācību iestādēm, valodu apmācību, tulkošanu un citus veidus labākas savstarpējās sapratnes veicināšanai par attiecīgajām kultūrām.

60. pants

Puses veicina sadarbību kultūras jomā. Sadarbības jomas jo īpaši var ietvert tulkošanu, mākslas darbu un mākslinieku apmaiņu, vēsturisko un kultūras pieminekļu un vietu saglabāšanu, personu, kuras strādā kultūras jomā, apmācību, uz Eiropu orientētu pasākumu organizēšanu, savstarpēju zināšanu palielināšanu un līdzdalību informācijas izplatīšanā par īpašiem kultūras pasākumiem.

61. pants

Puses veicina abpusēji izdevīgu sadarbību informācijas un sakaru jomā.

62. pants

Sadarbību jo īpaši var īstenot, izmantojot:

a) regulāru dialogu starp pusēm;

b) pastāvīgu informācijas un ideju apmaiņu visās sadarbības jomās, to skaitā ierēdņu un ekspertu sanāksmes;

c) konsultāciju, speciālu zināšanu un apmācību nodošanu;

d) vienotas rīcības, piemēram, semināru, īstenošanu;

e) palīdzību tehniskos, administratīvos un regulatīvos jautājumos;

f) informācijas par sadarbības iniciatīvām izplatīšanu.

VIII SADAĻA

SOCIĀLIE JAUTĀJUMI

63. pants

1. Puses uztur dialogu, kas aptver visus aspektus, kas interesē abas puses. Dialogs jo īpaši ietver jautājumus, kas attiecas uz pēcindustriālo sabiedrību sociālām problēmām, piemēram, bezdarbu, invalīdu rehabilitāciju, vienādu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, darba attiecības, profesionālo apmācību, darba drošību un higiēnu utt.

2. Sadarbību īsteno ekspertu sanāksmēs, semināros un nodarbībās.

64. pants

1. Lai koordinētu Izraēlas strādnieku, kuri oficiāli strādā dalībvalstu teritorijā, un viņu ģimenes locekļu, kuri likumīgi uzturas dalībvalstīs, sociālās drošības režīmus, katrā dalībvalstī jāpiemēro šādi nosacījumi un kārtība:

- visus apdrošināšanas, nodarbinātības vai nodzīvotā laika periodus, kuros darba ņēmēji atrodas dažādās dalībvalstīs, summē, lai darba ņēmēji un viņu ģimenes locekļi varētu saņemt vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju un pabalstus, kā arī medicīnisko aprūpi,

- visas vecuma, apgādnieka zaudējuma, nelaimes gadījumu darbā, arodslimības vai invaliditātes pensijas, izņemot uz iemaksām nebalstītos maksājumus, pārskaita uz Izraēlu par brīvu pēc likmes, kuru piemēro saskaņā ar atbildīgās dalībvalsts(-u) likumdošanu,

- attiecīgie strādnieki saņem ģimenes pabalstus par iepriekšminētajiem ģimenes locekļiem.

2. Darbiniekiem, kuri ir dalībvalstu pilsoņi un kuri likumīgi strādā Izraēlas teritorijā, kā arī viņu ģimenes locekļiem, kuri likumīgi uzturas tās teritorijā, Izraēla piešķir tādu pašu režīmu, kāds minēts 1. panta otrajā un trešajā ievilkumā, saskaņā ar nosacījumiem un noteikumiem, ko piemēro Izraēlā.

65. pants

1. Asociācijas padome lemj par 64. pantā minēto mērķu īstenošanas noteikumiem.

2. Asociācijas padome lemj par administratīvās sadarbības noteikumiem, lai garantētu 1. punktā minēto noteikumu īstenošanai nepieciešamo vadību un kontroli.

66. pants

Saskaņā ar 65. pantu Asociācijas padomes pieņemtie pasākumi nekādā veidā neietekmē tiesības un pienākumus, kas izriet no divpusējiem nolīgumiem starp Izraēlu un dalībvalstīm, ja šie pasākumi paredz labvēlīgāku režīmu attiecībā pret Izraēlas vai dalībvalstu pilsoņiem.

IX SADAĻA

INSTITUCIONĀLI, VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

67. pants

Ar šo izveido Asociācijas padomi, kas tiekas ministru līmenī vienu reizi gadā, kā arī, ja apstākļi to prasa, pēc tās priekšsēdētāja iniciatīvas un saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti tās reglamentā. Tā izskata visus galvenos jautājumus, kas saistīti ar šo nolīgumu, un visus divpusējos vai starptautiskos jautājumus, kas interesē abas puses.

68. pants

1. Asociācijas padomē ir Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas locekļi, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdības pārstāvji, no otras puses.

2. Asociācijas padome pieņem savu reglamentu.

3. Asociācijas padomes locekļi var lemt par pārstāvniecību saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti tās reglamentā.

4. Asociācijas padomes priekšsēdētāju pēc kārtas ieceļ no Eiropas Savienības Padomes locekļu vidus un Izraēlas Valsts valdības locekļu vidus saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti tās reglamentā.

69. pants

1. Asociācijas padome, lai panāktu nolīgumā paredzēto mērķu īstenošanu, ir tiesīga pieņemt lēmumus šajā nolīgumā minētajos gadījumos.

Šie lēmumi ir saistoši abām pusēm, tām jāveic pasākumi, kas nepieciešami pieņemto lēmumu īstenošanai. Asociācijas padome var sniegt atbilstošus ieteikumus.

2. Asociācijas padome izstrādā lēmumus un ieteikumus, pusēm savstarpēji vienojoties.

70. pants

1. Ievērojot Asociācijas padomes pilnvaras, ar šo izveido Asociācijas komiteju, kas ir atbildīga par nolīguma īstenošanu.

2. Asociācijas padome jebkuru no savām pilnvarām var deleģēt Asociācijas komitejai.

71. pants

1. Asociācijas komiteja, kas tiekas ierēdņu līmenī, sastāv no Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas locekļiem, no vienas puses, un no Izraēlas valsts valdības locekļiem, no otras puses.

2. Asociācijas komiteja pieņem savu reglamentu.

3. Asociācijas komitejas priekšsēdētājs pēc kārtas ir no Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts un Izraēlas valsts valdības pārstāvju vidus.

72. pants

1. Asociācijas komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumus nolīguma pārvaldīšanai, kā arī lēmumus tajās jomās, kurās Asociācijas padome ir deleģējusi savas tiesības komitejai.

Šie lēmumi ir saistoši abām pusēm, tām jāveic pasākumi, kas nepieciešami pieņemto lēmumu īstenošanai.

2. Asociācijas komiteja pieņem lēmumus, pusēm savstarpēji vienojoties.

73. pants

Asociācijas padome var lemt par darba grupas vai struktūras izveidi, kas nepieciešama nolīguma īstenošanai.

74. pants

Asociācijas padome pieņem visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu sadarbību un kontaktus starp Eiropas Parlamentu un Izraēlas Valsts Knesetu un starp Kopienas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Izraēlas Valsts Ekonomikas un sociālo lietu padomi.

75. pants

1. Katra puse var iesniegt izskatīšanai Asociācijas padomē jebkuru strīdu saistībā ar šā nolīguma piemērošanu vai interpretāciju.

2. Asociācijas padome var atrisināt strīdu ar lēmuma palīdzību.

3. Katri pusei ir pienākums veikt pasākumus, kas nepieciešami 2. punktā minētā lēmuma piemērošanai.

4. Ja strīdu nav iespējams izšķirt saskaņā ar 2. punktu, katra no pusēm var ziņot otrai par šķīrējtiesneša iecelšanu, un otrai pusei divu mēnešu laikā jāieceļ otrs šķīrējtiesnesis. Lai piemērotu šo procedūru, Kopienu un dalībvalstis uzskata par vienu strīdā iesaistīto pusi.

Asociācijas padome ieceļ trešo šķīrējtiesnesi.

Šķīrējtiesneši pieņem lēmumu ar balsu vairākumu.

Katra strīda puse veic nepieciešamās darbības, kas vajadzīgas šķīrējtiesnešu lēmumu izpildei.

76. pants

Šajā nolīgumā nekas neliedz pusēm veikt jebkādus pasākumus:

a) ko tās uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu tādas informācijas izpaušanu, kura neatbilst tās drošības interesēm;

b) kas attiecas uz ieroču, munīcijas vai kara materiālu tirdzniecību vai uz aizsardzības nolūkiem vajadzīgu pētniecību, attīstību vai ražošanu ar noteikumu, ka šādi pasākumi netraucē konkurences apstākļus attiecībā uz produktiem, kuri nav paredzēti īpašiem militāriem nolūkiem;

c) kurus tā uzskata par būtiskiem savai drošībai nopietnu starptautisku nekārtību gadījumā, kas skar kārtības un likumības uzturēšanu kara laikā vai nopietna starptautiska saspīlējuma laikā, kas rada kara draudus, lai īstenotu pienākumus, ko tā ir pieņēmusi miera un starptautiskas drošības uzturēšanas nolūkos.

77. pants

Šajā nolīgumā minētajās jomās un neskarot nekādus šajā nolīgumā ietvertos īpašus noteikumus:

- pasākumi, ko Izraēla piemēro attiecībā uz Kopienu, nedrīkst diskriminēt dalībvalstis, to pilsoņus un uzņēmumus,

- pasākumi, ko Kopiena piemēro attiecībā uz Izraēlu, nedrīkst diskriminēt Izraēlas pilsoņus, uzņēmējsabiedrības vai uzņēmumus.

78. pants

Attiecībā uz tiešajiem nodokļiem nekas šajā nolīgumā nevar izraisīt:

- fiskālo priekšrocību pagarinājumu, ko piešķir jebkura no pusēm jebkādā starptautiskā līgumā vai vienošanās, kura ir tai saistoša,

- jebkāda pasākuma, kas paredzēts, lai novērstu krāpšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, pieņemšanas vai piemērošanas aizkavēšanu dēļ jebkuras no pusēm,

- vienas vai otras puses tiesību apstrīdēšanu piemērot tās valsts attiecīgos nodokļu likumdošanas noteikumus nodokļu maksātājiem, kuri neatrodas identiskā situācijā attiecībā uz savu dzīvesvietu.

79. pants

1. Puses veic visus vajadzīgos vispārīgos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu saistības, kas izriet no šā nolīguma. Puses nodrošina nolīgumā noteikto mērķu sasniegšanu.

2. Ja jebkura no pusēm uzskata, ka otra puse nepilda kādu pienākumu saskaņā ar nolīgumu, tā var veikt attiecīgus pasākumus. Pirms tam, izņemot īpašas steidzamības gadījumus, tā sniedz Asociācijas padomei visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga vispusīgai situācijas izpētei, lai rastu abām pusēm pieņemamu risinājumu.

Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroka jādod pasākumiem, kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību.

Par šiem pasākumiem nekavējoties informē Asociācijas padomi un tos apspriež Asociācijas padomē, ja otrā puse to pieprasa.

80. pants

Protokoli Nr. 1 līdz Nr. 5 un I līdz VII pielikums ir šā nolīguma sastāvdaļa. Deklarācijas un vēstuļu apmaiņa ir iekļauta Nobeiguma aktā, kas ir šā nolīguma sastāvdaļa.

81. pants

Šajā nolīgumā "puses" ir Kopiena vai dalībvalstis vai Kopiena un dalībvalstis saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām, no vienas puses, un Izraēla, no otras puses.

82. pants

Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Katra no pusēm var denonsēt nolīgumu, paziņojot par to otrai pusei. Šis nolīgums zaudē spēku sešus mēnešus pēc šāda paziņojuma dienas.

83. pants

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas un Eiropas Ogļu un tērauda apvienības dibināšanas līgumus, un saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz minētie līgumi, un, no otras puses, Izraēlas Valsts teritorijā.

84. pants

Šis nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu, spāņu, zviedru un ebreju valodā, un katrs no šiem tekstiem ir vienādi autentisks un tiek deponēts Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

85. pants

Šo nolīgumu katra puse apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad puses viena otrai paziņo par 1. punktā noteikto procedūru pabeigšanu.

Pēc tā stāšanās spēkā šis nolīgums aizstāj nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti un nolīgumu starp Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, kas parakstīts Briselē, 1975. gada 11. maijā.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Vienpadsmit Eiropas Savienības oficiālajās valodās (spāņu, dāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāliešu, holandiešu, portugāļu, somu un zviedru valodā) sagatavotais nolīgums ir publicēts OV L 147, 21.6.2000., 3. lpp.Čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, poļu, slovāku un slovēņu valodas versijas publicē šajā 2004. gada Īpašā izdevuma sējumā.

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums | 7. pantā minēto produktu saraksts |

II pielikums | 9. pantā minēto produktu saraksts |

III pielikums | 9. pantā minēto produktu saraksts |

IV pielikums | 9. panta 2. punktā minēto produktu saraksts |

V pielikums | 9. pantā minēto produktu saraksts |

VI pielikums | To produktu saraksts, uz kuriem attiecas 9. panta 6. punktā minētās koncesijas |

VII pielikums | Intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesības, kas minētas 39. pantā |

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

TO PRODUKTU SARAKSTS, KURI MINĒTI 7. PANTĀ

KN kods | Apraksts |

ex3502 | Albumīni, albumināti un citi albumīna atvasinājumi: |

ex350210 | – Olu albumīns: |

– – Citi: |

35021091 | – – – kaltēti (piemēram, plāksnes, zvīņas, pārslas, pulveris) |

35021099 | – – – Cits |

ex350290 | – Citi: |

– – Albumīni, izņemot olu albumīnu: |

– – – Piena albumīns (laktoalbumīns): |

35029051 | – – – – kaltēti (piemēram, plāksnes, zvīņas, pārslas, pulveris) |

35029059 | – – – – Citi |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

TO PRODUKTU SARAKSTS, KURI MINĒTI 9. PANTĀ

KN kods | Apraksts |

0403 | Paniņas, rūgušpiens, skābais krējums, jogurts, kefīrs un citi raudzēti vai skābēti piena un krējuma produkti, arī iebiezināti un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kā arī aromatizēti vai ar augļu, riekstu un kakao piedevu: |

04031051 līdz04031099 | – Jogurts, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao |

04039071 līdz04039099 | – Citi, aromatizēti vai ar augļiem, riekstiem vai kakao |

07104000 | Cukurkukurūza (neapstrādāta vai tvaicēta, vai vārīta ūdenī), saldēta |

07119030 | Īslaicīgai glabāšanai iekonservēta cukurkukurūza (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas šajā stāvoklī nav derīga tūlītējai lietošanai pārtikā |

ex1517 | Margarīns; pārtikas maisījumi vai preparāti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šīs grupas tauku vai eļļu frakcijām, citi nepārtikas tauki vai eļļas, vai to frakcijas, kas iekļautas 1516. pozīcijā |

15171010 | – Margarīns (izņemot šķidro margarīnu), kas satur pēc svara vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk par 15 % piena tauku |

15179010 | – Citi, kas satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara piena tauku |

ex1704 | Cukura konditorejas izstrādājumi (tostarp baltā šokolāde) bez kakao piedevas; izņemot lakricas ekstraktu, kas satur vairāk nekā 10 % no svara saharozi, bet nesatur citas piedevas, un uz ko attiecas KN kods 17049010 |

1806 | Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu |

ex1901 | Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao pulveri vai satur kakao pulveri mazāk par 50 % no svara un citur nav minēti vai iekļauti; pārtikas izstrādājumi no pozīcijā 0401 līdz 0404 minētām precēm, kas nesatur kakao pulveri vai satur kakao pulveri mazāk par 10 % no svara un citur nav norādīti vai iekļauti, izņemot izstrādājumus ar KN kodu 19019091 |

ex1902 | Makaronu izstrādājumi, izņemot pildītus makaronu izstrādājumus ar KNkodiem 19022010 un 19022030; kuskusi, sagatavoti vai nesagatavoti |

1903 | Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā |

1904 | Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzbriedinot vai grauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti, izņemot kukurūzu, graudu veidā, iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti |

1905 | Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi, ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti |

20019030 | Cukurkukurūza (Zea mays var.saccharata) sagatavota vai konservēta etiķī vai etiķskābē |

20019040 | Jamss, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 % no svara vai vairāk cietes, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi |

20041091 | Kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, saldēti |

20049010 | Cukurkukurūza (Zea mays var.saccharata), sagatavota vai konservēta etiķī vai etiķskābē, saldēta |

20052010 | Kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, nesaldēti |

20058000 | Cukurkukurūza (Zea mays var.saccharata), sagatavota vai konservēta etiķī vai etiķskābē, nesaldēta |

20089245 | Maisījumu (Müsli) veida izstrādājumi uz neapgrauzdēto graudu granulu pamata |

20089985 | Kukurūza, kas nav cukurkukurūza (Zea may var. saccharata), citādāk sagatavota vai konservēta, bez alkohola vai cukura piedevas |

20089991 | Jamss, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 % no svara vai vairāk cietes, citādāk sagatavoti vai konservēti, bez alkohola vai cukura piedevas |

21011098 | Izstrādājumi, kuru pamatā ir kafija |

21012098 | Izstrādājumi, kuru pamatā ir tēja vai mate |

21013019 | Grauzdēti kafijas aizstājēji, izņemot grauzdētus cigoriņus |

21013099 | Grauzdētu kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti, izņemot grauzdētu cigoriņu ekstraktus, esences un koncentrātus |

21021031 līdz21021039 | Maizes raugs |

ex2103 | Gatavas mērces un produkti to gatavošanai: |

– – – Majonēze |

2105 | Saldējums vai citāds pārtikas ledus, ar kakao vai bez tā |

ex2106 | Pārtikas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur un uz ko neattiecas KN kodi 21061020 un 21069092, un kas nav aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi |

| Bezalkoholiskie dzērieni, izņemot KN kodā 2009 minētās augļu un dārzeņu sulas, kas satur produktus, uz kuriem attiecas KN kodi 0401 līdz 0404, vai no šiem produktiem iegūtas taukvielas |

29054300 | Mannīts |

290544 | D-glicīts (sorbīts) |

ex350510 | Dekstrīni un citas modificētās cietes, izņemot esterificētu un ēterificētu cieti ar KN kodu 35051050 |

350520 | Līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes |

380910 | Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un pārējie produkti un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, kas citur nav minēti |

382360 | Sorbīts, izņemot KN pozīcijā 290544 minēto |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

TO PRODUKTU SARAKSTS, KURI MINĒTI 9. PANTĀ

KN kods | Preču apraksts | Piemērojamais nodoklis [1] |

3501 | Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes: | |

350110 | – Kazeīns: | |

35011010 | – – Reģenerēto tekstilšķiedru ražošanai [2] | 0 % |

35011050 | – – Rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu un lopbarības ražošanu [2] | 3 % |

35011090 | – – Citi | 12 % |

350190 | – Citi: | |

35019090 | – – Citi | 8 % |

[1] Gadījumos, ja šajā slejā minētie nodokļi pārsniedz VVTT paziņotos nodokļus, piemēro pēdējos minētos nodokļus.

[2] Izstrādājumus iekļauj šajā apakšpozīcijā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgajos Kopienas noteikumos.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

TO PRODUKTU SARAKSTS, KURI MINĒTI 9. PANTA 2. PUNKTĀ

KN kods | Apraksts |

| |

1902 | | Makaronu izstrādājumi un kuskuss: |

| A | – no cietajiem kviešiem |

| B | – Citi |

190510 | | Sausmaizītes |

19052090 | | Piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas nav īpaši paredzēti diabētiķiem: |

| A | – kas satur vairāk nekā 15 % no svara labības miltus, izņemot kviešu miltus, no kopējā miltu satura |

| B | – Citi |

ex3000 | A | – Vafeles un oblātas: |

| A1 | – – Bez pildījuma, ar pārklājumu vai bez tā: |

| A1a | – – – kas satur vairāk nekā 15 % no svara labības miltus, izņemot kviešu miltus, no kopējā miltu satura |

| A1b | – – – Citas |

| A2 | – – Citas: |

| A2a | – – – Ar ne mazāk kā 1,5 % piena tauku saturu vai mazāk kā 2,5 % piena proteīnu |

| A2b | – – – Citas |

19054010 | | Sausiņi, kas satur pievienotu cukuru, medu, citus saldinātājus, olas, taukus, sieru, augļus, kakao vai līdzīgas vielas: |

| A | – kas satur vairāk nekā 15 % no svara labības miltus, izņemot kviešu miltus, no kopējā miltu satura |

| B | – Citi |

1905 | | |

ex3000 + 9019 | B | – Citi konditorejas izstrādājumi, kas satur pievienotu cukuru, medu, citus saldinātājus, olas, taukus, sieru, augļus, kakao vai līdzīgas vielas: |

| B1 | – – Kas satur olas, ne vairāk kā 10 % no svara |

| B2 | – – Kas satur žāvētus augļus vai riekstus: |

| B2a | – – – ar ne mazāk kā 1,5 % piena tauku saturu vai ne mazāk kā 2,5 % piena proteīnu; skatīt V pielikumu |

| B2b | – – – Citi: |

| B3 | – – Kas satur mazāk nekā 10 % no svara pievienotu cukuru, bet kam nav pievienotas olas, žāvēti augļi vai rieksti: |

| B3a i) | – – – – Ar vairāk nekā 15 % no svara labības miltu saturu, izņemot kviešu miltus, no kopējā miltu satura |

| B3a ii) | – – – – Citi |

| B3 b) | – – – Citi: |

| B3b i) | – – – – Ar vairāk nekā 15 % no svara labības miltu saturu, izņemot kviešu miltus, no kopējā miltu satura |

| B3b ii) | – – – – Citi |

| B4 | – – Citi: |

| B4a | – – – Ar ne mazāk nekā 1,5 % piena tauku saturu vai ne mazāk kā 2,5 % piena proteīnu; skatīt V pielikumu |

| B4b | – – – Citi |

2105 | | Saldējums un cits pārtikas ledus, ar vai bez kakao: |

| A | – kas nesatur piena taukus vai satur mazāk nekā 3 % no svara tādu tauku |

| B | – ar 3 % no svara vai vairāk piena tauku saturu, bet mazāk kā 7 % |

| C | – ar piena tauku saturu 7 % vai vairāk |

ex22071050 | | Alkohols, kas iegūts no vīnogu vīna ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai augstāku, ko izmanto alkoholisko dzērienu ražošanā |

ex1099 | | Alkohols, kas iegūts no vīnogu vīna, ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai augstāku, cits |

ex220820 | | Stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas, kuru cena ir līdz USD 0,05/cl, kas satur mazāk kā 17 tilpuma % alkohola |

35021000 | | Olu albumīns: |

| A | – Žāvēts |

| B | – Cits |

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

TO PRODUKTU SARAKSTS, KURI MINĒTI 9. PANTĀ

Izraēlas muitas kodekss | Preču apraksts | Piemērojamais nodoklis [1] |

1704 | Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas: | |

170410 | – Košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai bez tā: | |

– – kas satur 60 svara % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) | |

– – Citi | USD 0,075/kg [2] |

170490 | – Citi | |

– – Citi | |

1806 | Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu | 0 % |

| Miltu, rupja maluma miltu, cietes vai iesala ekstrakta izstrādājumi, kurus lieto kā pārtiku zīdaiņiem vai diētas vai kulinārijas mērķiem, kas satur mazāk par 50 svara % kakao, izņemot diētiskos izstrādājumus, ko gatavo no sojas pupiņu miltiem un kuri satur sojas eļļu vai citu augu eļļu, ogļhidrātus un sāli, un diētiskie izstrādājumi, kuri gatavoti uz glutēnu nesaturošu miltu bāzes: | |

19011020 | – no miltiem, rupja maluma miltiem vai iesala ekstrakta | 8 % |

19012020 | – no miltiem, rupja maluma miltiem vai iesala ekstrakta | 8 % |

19019030 | – no miltiem, rupja maluma miltiem vai iesala ekstrakta | 8 % |

20041010 | – produkti no miltiem vai rupja maluma miltiem | 8 % |

20049010 | – produkti no miltiem vai rupja maluma miltiem | 8 % |

20052010 | – produkti no miltiem vai rupja maluma miltiem | 8 % |

20054010 | – produkti no miltiem vai rupja maluma miltiem | 8 % |

20055910 | – produkti no miltiem vai rupja maluma miltiem | 8 % |

20059010 | – produkti no miltiem vai rupja maluma miltiem | 8 % |

21039020 | – no miltiem, rupja maluma miltiem vai iesala ekstrakta | 8 % |

21041010 | – no miltiem, rupja maluma miltiem vai iesala ekstrakta | 8 % |

190410 | Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus | 8 % |

3505 | Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, uzbriedinātas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes, izņemot cietes: | |

350510 | – Dekstrīni un citas modificētas cietes: | |

35051030 | – – Esterificētas un ēterificētas cietes | 8 % |

35051090 | – – Citas modificētas cietes un dekstrīni | 8 % |

35052000 | – – Līmes | 8 % |

[1] Gadījumos, ja šajā ailē minētās nodevas pārsniedz VVTT paziņotās nodevas, tad piemēro pēdējās minētās likmes.

[2] Ievērojot ikgadējo kvotu – 5000 tonnu – šo nodokli samazina līdz USD 0,0375/kg.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

TO PRODUKTU SARAKSTS, KURI MINĒTI 9. PANTA 6. PUNKTĀ

1. tabula: Turpmāk uzskaitīto Izraēlas izcelsmes produktu ievedumiem Kopienā piemēro turpmāk norādītās koncesijas

KN kods | Preču apraksts | Gada kvota (tonnās) | Koncesija, ievērojot kvotas |

| Cukurkukurūza, saldēta | 10600 [1] | Lauksaimniecības komponenta samazinājums 30 % apmērā |

| Cukurkukurūza, nesasaldēta | 5400 [2] | Lauksaimniecības komponenta samazinājums 30 % apmērā |

17049030 | Baltā šokolāde | 100 | Lauksaimniecības komponenta samazinājums 30 % apmērā |

1806 | Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu | 2500 | Lauksaimniecības komponenta samazinājums 15 % apmērā |

| Zīdaiņu pārtika, kas satur pienu un piena produktus | 100 | Lauksaimniecības komponenta samazinājums 30 % apmērā |

1904 | Sagatavota pārtika, kas iegūta, uzbriedinot vai grauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); labība, izņemot kukurūzu, graudu veidā, pirms tam vārīta vai citādi sagatavota | 200 | Lauksaimniecības komponenta samazinājums 30 % apmērā |

1905 | Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi, ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti | 3200 | Lauksaimniecības komponenta samazinājums 30 % apmērā |

2. tabula: Uz tabulā minēto Kopienas izcelsmes produktu importu Izraēlā attiecas turpmāk izklāstītās koncesijas

KN kods | Preču apraksts | Gada kvota (tonnās) | Koncesija, ievērojot kvotas |

1902 | Makaronu izstrādājumi | bez ierobežojumiem | Lauksaimniecības komponentu piemēro pie USD 0,25/kg |

ex1905 | Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi, ar kakao piedevu vai bez tās; hostijas, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti: | bez ierobežojumiem | Piemēro pie USD 0,10/kg |

– kas nesatur piena produktus |

ex1905 | Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi, ar kakao piedevu vai bez tās; hostijas, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti: | bez ierobežojumiem | Piemēro pie USD 0,25/kg |

– kas satur piena produktus |

2105 | Saldējums | 500 | Lauksaimniecības komponenta samazinājums 30 % apmērā |

ex220710 | Nedenaturēts etilspirts, kas iegūts no vīnogām vai vīnogu vīna ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai lielāku, ko izmanto alkoholisko dzērienu ražošanā | bez ierobežojumiem | Piemēro, ja alkohols USD 2,75/litrā |

ex220820 | Alkoholiskie šķidrumi, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas, ar spirta tilpumkoncentrāciju 17 tilp. % vai augstāku, par cenu, kas nepārsniedz USD 0,05/cl | bez ierobežojumiem | Piemēro, ja alkohols USD 2,75/litrā |

ex220820 | Alkoholiskie šķidrumi, kas iegūti destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas, ar spirta tilpumkoncentrāciju 17 tilp. % vai augstāku, par cenu, kas nepārsniedz USD 0,05/cl | 2000 tah [3] | Piemēro pie 0 % |

320510 | Olu albumīns | 50 | Lauksaimniecības komponenta izņēmums |

bez ierobežojumiem | Piemēro pie USD 2/kg |

[1] Šo kvotu samazina līdz 9275 tonnām šīs koncesijas pirmajā ieviešanas gadā un līdz 9940 tonnām otrajā gadā.

[2] Šo kvotu samazina līdz 4725 tonnām šīs koncesijas pirmajā ieviešanas gadā un līdz 5060 tonnām otrajā gadā.

[3] Tīra alkohola hektolitri.

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

INTELEKTUĀLĀ, RŪPNIECISKĀ UN KOMERCIĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS, KAS MINĒTAS 39. PANTĀ

1. Beidzoties trešajam gadam pēc nolīguma stāšanās spēkā, Izraēla pievienojas turpmāk minētajām daudzpusējām konvencijām par intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesībām, kuru puses ir dalībvalstis vai kuras dalībvalstis piemēro faktiski:

- Bernes Konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību (Parīzes redakcija 1971. gadā),

- Madrides Nolīgums par atšķirības zīmju starptautisko reģistrāciju (1967. gada Stokholmas redakcijā ar 1979. gadā pieņemtajiem grozījumiem),

- Protokols par Madrides Nolīgumu par atšķirības zīmju starptautisko reģistrāciju (pieņemts 1989. gadā Madridē),

- Budapeštas Līgums par mikroorganismu nosēdumu starptautisko atzīšanu patentēšanas vajadzībām (pieņemts 1977. gadā, grozīts 1980. gadā),

- Līgums par patentu kooperāciju (noslēgts Vašingtonā 1970. gadā, grozīts un mainīts 1979. un 1984. gadā).

Asociācijas padome var lemt, ka šis punkts attiecas uz citām daudzpusējām konvencijām šajā jomā.

2. Līdz otrā gada beigām pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas Izraēla ratificē Starptautisko konvenciju par izpildītāju, fonogrammu izgatavotāju un raidorganizāciju tiesību aizsardzību (pieņemta 1961. gadā Romā).

3. Puses apliecina, ka piešķir lielu nozīmi saistībām, kas izriet no šādām daudzpusējām konvencijām:

- Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (1967. gada Stokholmas redakcija, kurā grozījumi izdarīti 1979. gadā),

- Nicas Nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju atšķirības zīmju reģistrēšanai (pieņemts Ženēvā 1977. gadā un grozīts 1979. gadā),

- Starptautiskā jaunu augu šķirņu aizsardzības konvencija (UPOV) (1991. gada Ženēvas redakcija).

--------------------------------------------------

PROTOKOLU SARAKSTS

1. protokols | par pasākumiem, ko piemēro Izraēlas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kurus ieved Kopienā |

2. protokols | par pasākumiem, ko piemēro Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kurus ieved Izraēlā |

3. protokols | par augu aizsardzības jautājumiem |

4. protokols | par jēdziena "noteiktas izcelsmes produkti" definīciju un administratīvās sadarbības metodēm |

5. protokols | par pārvaldes iestāžu savstarpējo palīdzību muitas jautājumos |

--------------------------------------------------

1. PROTOKOLS

par pasākumiem, ko piemēro Izraēlas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kurus ieved Kopienā

1. Pielikumā minētos produktus, kuru izcelsme ir Izraēlā, var importēt Kopienā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti turpmāk un pielikumā.

2. a) Muitas nodokļus vai nu atceļ, vai samazina, kā minēts "A" slejā;

b) attiecībā uz atsevišķiem produktiem, kuriem kopējais muitas tarifs paredz vērtībai atbilstoša vai īpaša nodokļa piemērošanu, samazinājuma likmes, kas norādītas "A" un "C" slejā, attiecas tikai uz vērtībai atbilstošo nodokli. Tomēr attiecībā uz produktiem, kuri atbilst kodiem 020722, 020742 un 220421, nodokļu samazinājumu piemēro, kā norādīts "E" slejā.

3. Ievērojot tarifu kvotas, kas katram produktam norādītas "B" slejā, dažiem produktiem atceļ muitas nodokļus.

Attiecībā uz daudzumiem, kuri importēti, pārsniedzot kvotas, kopējā muitas tarifa nodokļus atbilstoši attiecīgajam produktam piemēro pilnā apmērā vai samazina, kā norādīts "C" slejā.

4. Noteiktiem produktiem, kuriem nepiemēro muitas nodokļus, tiek noteiktas atsauces normas, kā norādīts "D" slejā.

Ja viena no produktiem importējamie daudzumi pārsniedz atsauces normas, Kopiena, ņemot vērā ikgadējo tirdzniecības plūsmu pārskatu, kuru tā sagatavo, attiecīgajam produktam piemēro Kopienas tarifu kvotas, kuru daudzums ir vienāds ar references daudzumiem. Šādā gadījumā attiecībā uz daudzumiem, kuri importēti, pārsniedzot kvotas, kopējā muitas tarifa nodokļus atbilstoši attiecīgajam produktam piemēro pilnā apmērā vai samazina, kā norādīts "C" slejā.

5. Attiecībā uz dažiem produktiem, kas minēti 3. punktā un norādīti "E" slejā, tarifu kvotas no 1997. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 1. janvārim palielina, pamatojoties uz četriem vienādiem maksājumiem, no kuriem katrs atbilst 3 % no minētā daudzuma.

6. Kā norādīts "E" slejā, attiecībā uz dažiem produktiem, izņemot tos, kas minēti 3. un 4. punktā, Kopiena var noteikt references daudzumus, kā paredzēts 4. punktā, ņemot vērā ikgadējo tirdzniecības pārskatu, kuru tā sagatavo, ja Kopiena konstatē, ka šāds importa daudzums varētu radīt traucējumus Kopienas tirgū. Ja pēc tam attiecībā uz daudzumiem, kas ievesti, pārsniedzot kvotu, produktam jāpiemēro tarifu kvota saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti 4. punktā, muitas nodokļus piemēro pilnā apmērā vai samazina attiecīgajam produktam, kā norādīts "C" slejā.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

KN kods [2] [3] | Apraksts [3] | MFN muitas nodokļa samazinājums [1] (%) | Tarifu kvotas apjoms (tonnās) | Muitas nodokļa samazinājums, kas pārsniedz patreizējo vai iespējamo tarifu kvotu [1] (%) | References norma (tonnas) | Īpaši noteikumi |

A | B | C | D | E |

| Tītari, nesadalīti, saldēti | skatīt E sleju | 1400 | 0 | — | Attiecībā uz 1400 tonnām piemēro šādas nodokļu likmes: ECU 170/tECU 186/tECU 134/tECU 93/tECU 339/tECU 127/tECU 230/t |

| Saldētu tītaru izgriezumi un subprodukti, izņemot aknas |

02073110 | Zoss taukās aknas | 100 | — | 0 | — | |

| Sīpoli un līdzīgi augi un citi dzīvie augi | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

060310 | Griezti ziedi un ziedu pumpuri, svaigi | 100 | 19500 | 0 | — | Saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem vienošanās panākta vēstuļu apmaiņas ceļā |

ex06031069 | Citi griezti ziedi un ziedu pumpuri, svaigi no 1. novembra līdz 15. aprīlim | 100 | 5000 | 0 | — | |

06039000 | Sausie ziedi | 100 | 100 | 0 | — | |

ex06041090 | Sūnas un ķērpji, izņemot briežu ķērpi, svaigi | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

060491 | Lapotne, zari un citas augu daļas, svaigas | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

06049910 | Kaltēta lapotne, bet tālāk neapstrādāta | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex07019051 | Jaunie kartupeļi, no 1. janvāra līdz 31. martam | 100 | 20000 | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 5. punktu |

ex070200 | Tomāti, svaigi vai dzesināti | 100 | 1000 | 0 | — | |

| Sīpoli, no 15. februāra līdz 15. maijam | 100 | 13400 | 60 | — | |

ex07099090 | Muscari comosum sugas savvaļas sīpoli, no 15. februāra līdz 15. maijam | |

ex07049090 | Ķīniešu kāposti, no 1. novembra līdz 31. martam | 100 | 1000 | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 5. punktu |

ex070511 | Kraukšķīgie galviņkāposti, no 1. novembra līdz 31. martam | 100 | 300 | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 5. punktu |

ex07061000 | Burkāni, no 1. janvāra līdz 30. aprīlim | 100 | 6100 | 40 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 5. punktu |

ex07093000 | Baklažāni, no 1. decembra līdz 30. aprīlim | 100 | — | 60 | 1440 | |

ex07094000 | Seleriju kāti, no 1. janvāra līdz 30. aprīlim | 100 | 13000 | 50 | — | |

07096010 | Saldā paprika | 100 | 8900 | 40 | — | |

| Citi augļi un dārzeņi | 100 | 2000 | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 5. punktu |

| Tumšzaļie kabači, no 1. decembra līdz februāra beigām | 100 | — | 60 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex07108059 | Capsicum ģints augļi, no 15. novembra līdz 30. aprīlim | 100 | — | 30 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

07129030 | Žāvēti tomāti | 100 | 100 | 0 | — | |

07129050 | Žāvēti burkāni | |

07129090 | Žāvēti dārzeņi, citi | |

08041000 | Dateles | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

080440 | Avokado | 100 | — | 80 | 37200 | |

08045000 | Gvajaves, mango un mangostāni | 100 | — | 40 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex080510 | Svaigi apelsīni | 100 | 290000 | 60 | — | |

080520 | Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un līdzīgi citrusaugļu hibrīdi, svaigi | 100 | 21000 | 60 | _ | |

| Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi, no 15. maija līdz 30. septembrim | 100 | 14000 | 0 | — | |

ex080530 | Svaigi citroni | 100 | 7700 | 40 | — | |

ex08053090 | Laimi, svaigi | 100 | 1000 | 0 | — | |

ex080540 | Greipfrūti, svaigi | 100 | — | 80 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex08059000 | Kumkvati | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex08061029 | Galda vīnogas, svaigas, no 15. maija līdz 15. jūlijam | 100 | — | 0 | 2280 | |

ex08071010 | Arbūzi, no 1. aprīļa līdz 15. jūnijam | 100 | 9400 | 50 | — | |

ex08071090 | Melones, no 1. novembra līdz 31. maijam | 100 | 11400 | 50 | — | |

ex08101090 | Zemenes, no 1. novembra līdz 31. martam | 100 | 2600 | 60 | — | |

ex08109010 | Kivi augļi, no 1. janvāra līdz 30. aprīlim | 100 | — | 0 | 240 | |

ex08109085 | Granātāboli | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex08109085 | Dateļplūmes, no 1. novembra līdz 31. jūlijam | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex08119019 | Greipfrūta daiviņas | 80 | — | — | — | |

ex08119039 | Greipfrūta daiviņas | 80 | — | — | — | |

ex08119085 | Saldētas dateles | 100 | — | 0 | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex08119095 | Saldētas greipfrūtu daiviņas | 100 | — | 80 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex08129020 | Apelsīni, sasmalcināti, konservēti īslaicīgai glabāšanai | 100 | 10000 | 80 | — | |

ex08129095 | Citi citrusaugļi, sasmalcināti, konservēti īslaicīgai glabāšanai | 100 | — | 80 | 1320 | |

09041200 | Pipari, grūsti vai malti | 100 | — | 30 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

09042010 | Saldā paprika, negrūsta un nemalta | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex09042039 | Jamaikas pipari, negrūsti un nemalti, no 15. novembra līdz 30. aprīlim | 100 | — | 30 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex09042090 | Jamaikas pipari, grūsti vai malti | 100 | — | 30 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

130220 | Pektīni, pektināti un pektāti | 100 | — | 25 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

160231 | Sagatavota vai konservēta tītara gaļa | skatīt E sleju | 300 | 0 | — | Nodokļa likme: 8,5 % attiecībā uz 300 t tarifu kvotu |

| Mazie sīpoli, kuru vidus diametrs nepārsniedz 30 mm, un okra, sagatavota vai konservēta ar etiķi vai etiķskābi | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex20019020 | Capsicum ģints augļi, no 15. novembra līdz 30. aprīlim | 100 | — | 30 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

20021010 | Mizoti tomāti | 100 | 3500 | 30 | — | |

ex20049099 | Sakņu selerija, izņemot mikstūras veidā | 100 | — | 30 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

20049099 | Citi dārzeņi, saldēti | 100 | 1000 | 0 | — | |

| Sakņu selerija, kāposti (izņemot ziedkāpostus), okra, izņemot maisījumu veidā | 100 | — | 30 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex20059010 | Capsicum ģints augļi, no 15. novembra līdz 30. aprīlim | 100 | — | 30 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

20081191 | Zemesrieksti | 100 | — | 0 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

| Greipfrūta daiviņas | 100 | — | 80 | 16440 | |

ex20083055 | Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi, sasmalcināti | 100 | — | 80 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex20083059 | Greipfrūti, izņemot daiviņās sadalītus, sasmalcināti apelsīni un citroni | 100 | — | 80 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex20083075 | Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi, sasmalcināti | 100 | — | 80 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

ex20083079 | Greipfrūti, izņemot daiviņās sadalītus | 100 | — | 80 | 2400 | |

ex20083079 | Sasmalcināti apelsīni un citroni | 100 | — | 80 | — | |

ex20083091 | Greipfrūta daiviņas | 100 | — | 80 | 3480 | |

ex20083091 | Greipfrūti, izņemot daiviņās sadalītus | 100 | — | 60 | |

ex20083091 | Citrusaugļu mīkstums | 100 | — | 40 | |

ex20083091 | Sasmalcināti citrusaugļi | 100 | — | 80 | |

ex20083099 | Greipfrūta daiviņas | 100 | — | 80 | 5000 | |

ex20083099 | Greipfrūti, izņemot daiviņās sadalītus, sasmalcināti citrusaugļi | 80 | — | — | — | |

ex20084071 | Bumbieru šķēlītes, apceptas eļļā | 100 | 100 | 0 | — | |

ex20085071 | Aprikozu šķēlītes, apceptas eļļā | |

ex20087071 | Persiku šķēlītes, apceptas eļļā | |

ex20089274 | Šķēlītēs sagrieztu augļu maisījumi, apcepti eļļā | |

ex20089278 | Šķēlītēs sagrieztu augļu maisījumi, apcepti eļļā | |

ex20089968 | Ābolu šķēlītes, apceptas eļļā | |

20085061 | Aprikozes | 100 | — | 20 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

20085069 | Citi | 100 | — | 20 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

| Aprikožu pusītes | 100 | — | 20 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

| Aprikožu mīkstums | 100 | 180 | 0 | — | |

| Augļu maisījumi | 100 | 250 | 0 | — | |

| Apelsīnu sula | 100 | 92600, no kuriem iepakojumos pa 2 l vai mazāk, ne vairāk kā 22400 | 70 | — | |

| Greipfrūtu sula | 100 | — | 70 | 34440 | |

20092091 | Greipfrūtu sula | 70 | — | — | — | |

20093011 | Citu viena veida citrusaugļu sula | 100 | — | 60 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

| Citu viena veida citrusaugļu sula, kuras blīvums 20 °C temperatūrā nepārsniedz 1,33 g/cm3 un vērtība pārsniedz ECU 30 par 100 kg tīrā svara, izņemot citronu sulu | 100 | — | 60 | — | Ievērojot 1. protokola 1. līdz 6. punktu |

20093019 | Citu viena veida citrusaugļu sulas | 60 | — | — | — | |

200950 | Tomātu sula | 100 | 10200 | 60 | — | |

220421 | Citi vīni | 100 | 1610 hl | 0 | — | Attiecībā uz 1610 hl: īpašā nodokļa samazinājums 100 % apmērā |

[1] Nodokļa samazinājums attiecas tikai uz vērtībai atbilstošajiem muitas nodokļiem, kuri atbilst šādiem kodiem: 020722, 020742 un 220421.

[2] KN kodi, kas atbilst Regulai (EK) Nr. 1359/95, OV L 142, 26.6.1995.

[3] Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem izstrādājumu apraksta formulējums ir uzskatāms par orientējošu, un atvieglojumu shēmu šajā pielikumā nosaka, izmantojot KN kodus. Ja ir norādīti ex KN kodi, muitas atvieglojumu sistēmu nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu piemērošanu kopā.

--------------------------------------------------

2. PROTOKOLS

par pasākumiem, ko piemēro Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kurus ieved Izraēlā

1. Pielikumā minētos produktus, kuru izcelsme ir Kopienā, var importēt Izraēlā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti turpmāk un pielikumā.

2. Ievedmuitas nodokļi ir vai nu jāatceļ, vai jāsamazina līdz līmenim, kas norādīts "A" slejā, ņemot vērā tarifu kvotu, kas norādīta "B" slejā, un ņemot vērā īpašos noteikumus "C" slejā.

3. Attiecībā uz daudzumiem, kas ievesti, pārsniedzot tarifu kvotas, piemēro vispārējos parastos muitas nodokļus, kas attiecas uz trešām valstīm, saskaņā ar "C" slejā minētajiem īpašajiem noteikumiem.

4. Attiecībā uz dažiem produktiem, kuriem nav noteiktas tarifu kvotas, nosaka atsauces normas, kā norādīts "C" slejā.

Ja viena no produktiem importējamie daudzumi pārsniedz references daudzumus, Izraēla, ņemot vērā ikgadējo tirdzniecības plūsmu pārskatu, kuru tā sagatavo, attiecīgajam produktam piemēro tarifu kvotas, kuru daudzums ir vienāds ar references daudzumiem. Šajā gadījumā daudzumiem, kuri pārsniedz kvotu, piemēro nodokli, kas minēts 3. punktā.

5. Attiecībā uz produktiem, kuriem nav noteiktas ne tarifu kvotas, ne references daudzums, Izraēla var noteikt references daudzumu, kā paredzēts 4. punktā, ja, ņemot vērā ikgadējo pārskatu par tirdzniecības plūsmām, kuru tā sagatavo, tā nosaka, ka produkta vai produktu importa apjomi draud izraisīt sarežģījumus Izraēlas tirgū. Ja pēc tam saskaņā ar 4. punktā izklāstītajiem noteikumiem produktam piemēro tarifu kvotu, tad ir spēkā 3. punkta noteikumi.

6. Attiecībā uz sieru un rūgušpiena biezmasu tarifu kvotu palielina no 1997. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 1. janvārim, pamatojoties uz četriem vienādiem maksājumiem, no kuriem katrs atbilst 10 % no šā daudzuma.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Izraēlas kods | Apraksts | Nodokļa likme | Tarifu kvota (tonnās) | Īpaši noteikumi |

A | B | C |

020230 | Saldēta liellopu gaļa bez kauliem | 0 % | 6000 | |

020629 | Citi saldēti liellopu gaļas subprodukti, kurus lieto pārtikā | 0 % | 500 | |

040210 | Piena pulveris, tauku saturs < 1,5 % | USD 1,5/kg | 3000 | |

040221 | Piena pulveris, tauku saturs > 1,5 %, bez cukura | 3500 | |

0404 | Sūkalas | 0 % | 500 | |

040500 | Sviests un no piena iegūti tauki | USD 1,6/kg | 350 | |

0406 | Siers un rūgušpiena biezmasa | USD 4/kg | 200 | Saskaņā ar 6. punktu |

0601 | Sīpoli, sakneņi utt., cigoriņa stādi un saknes | 0 % | Saskaņā ar 5. punktu |

0602 | Citi dzīvi augi | Saskaņā ar 5. punktu |

060310 | Griezti ziedi, svaigi | References norma: 1000 tonnu |

060390 | Kaltētas puķes | 50 | |

ex060410 | Sūnas un ķērpji, svaigi | Saskaņā ar 5. punktu |

060491 | Lapotne, zari un citas augu daļas, svaigi | Saskaņā ar 5. punktu |

ex060499 | Kaltēta lapotne, bet tālāk neapstrādāta | Saskaņā ar 5. punktu |

070110 | Sēklas kartupeļi | 0 % | 8000 | |

070190 | Pārējie kartupeļi | 2500 | |

07032000 | Ķiploki | Vispārējās tarifu likmes samazinājums par 25 % | |

071021 | Zirņi, saldēti | 14 % | 700 | |

071022 | Pupas, saldētas | 250 | |

071029 | Citi pākšu dārzeņi, saldēti | 350 | |

071030 | Spināti, saldēti | 300 | |

071080 | Citi dārzeņi, saldēti | 500 | |

071290 | Citi žāvēti dārzeņi un to maisījumi | 16 % | 200 | |

071333 | Kāršu pupiņas, to skaitā baltās pupiņas, žāvētas | 0 % | 100 | |

071339 | Pārējās pupas, žāvētas | 150 | |

071350 | Cūku pupas un lauka pupas, žāvētas | 2500 | |

071390 | Pārējie pākšu dārzeņi, žāvēti | 100 | Pārsniedz kvotu, vispārējā tarifa samazinājums 15 % apmērā |

080290 | Citi rieksti | 0 % | 500 | Pārsniedz kvotu, vispārējā tarifa samazinājums 15 % apmērā |

08042090 | Žāvētas vīģes | 0 % | 500 | Pārsniedz kvotu, vispārējā tarifa samazinājums 20 % apmērā |

080620 | Žāvētas vīnogas | Vispārējās tarifu likmes samazinājums par 25 % | |

080810 | Āboli | 0 % | 750 | |

08082090 | Cidonijas | 500 | |

100110 | Cietie kvieši | 0 % | 9500 | |

100190 | Citi kvieši un labības maisījumi | 150000 | |

100200 | Rudzi | 0 % | 10000 | |

100300 | Mieži | 0 % | 210000 | |

100590 | Kukurūza, izņemot sēklas materiālu | 0 % | 11000 | |

100630 | Daļēji slīpēti vai pilnīgi slīpēti rīsi | 3,75 % | 25000 | |

110313 | Kukurūzas putraimi | 0 % | 235000 | |

110329 | Citas labības granulas | 7500 | |

11041210 | Auzu pārslas | 10 % | Saskaņā ar 5. punktu |

110710 | Negrauzdēts iesals | 0 % | 7500 | |

1108 | Ciete, inulīns | Vispārējās tarifu likmes samazinājums par 25 % | |

120810 | Milti un sojas milti | 0 % | 400 | |

120991 | Dārzeņu sēklas | 0 % | 500 | |

120999 | Pārējās sēklas | 500 | |

121410 | Lucernas (alfalfa) milti un granulas | 0 % | 1500 | |

140420 | Kokvilnas īsšķiedras | 0 % | 1000 | |

150710 | Sojas eļļa, neapstrādāta | 13 % | 7000 | |

150790 | Sojas eļļa, citā veidā | 4000 | |

151211 | Saulespuķu un neapstrādāta saflora eļļa | 9 % | 1500 | |

151219 | Saulespuķu un saflora eļļa, citā veidā | 1500 | |

151221 | Cita kokvilnas eļļa | 500 | |

151410 | Neapstrādāta rapšu eļļa | 13 % | 3000 | |

151490 | Rapšu eļļa, cita veida | |

151519 | Linsēklu eļļa, cita veida | 0 % | 150 | |

151529 | Kukurūzas eļļa, cita veida | 9 % | 600 | |

16041300 | Sardīnes hermētiskā tarā | 0 % | 300 | |

16041400 | Tuncis hermētiskā tarā | |

1701 | Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un saharoze | |

170191 | Izņemot jēlcukuru, ar aromatizējošām piedevām | 0 % | 265000 | |

170199 | Izņemot jēlcukuru, cits | |

170230 | Glikoze ar fruktozes saturu < 20 % no svara | USD 0,1/kg | 1200 | Vispārējās tarifu likmes samazinājums par 15 % |

170260 | Cita fruktoze, ar fruktozes saturu > 50 % no svara | 0 % | 200 | |

20029020/3 | Tomāti pulvera veidā | 6 % | 100 | |

20031000 | Sēnes | 10 % | 5000 | |

20049010 | Citi sagatavoti dārzeņi, saldēti | 7,5 % | 300 | |

20049090 | Citi sagatavoti dārzeņi, saldēti | 10,5 % | |

200799 | Džemi un želejas | 10 % | 500 | |

20085010 | Aprikozes | 12,0 % | 150 | |

20085020/90 | Aprikozes | 13,5 % | |

20087010 | Persiki | 12,0 % | 1600 | |

20087030/90 | Persiki | 13,5 % | |

20089220 | Maisījumi (izņemot zemenes, riekstus un citronus) | 12,0 % | 500 | |

20089230/90 | Maisījumi (izņemot zemenes, riekstus un citronus) | 13,5 % | |

200970 | Koncentrēta ābolu sula, pakā > 100 1 | 0 % | 750 | |

220710 | Nedenaturēts etilspirts, ar spirta tilpumkoncentrāciju > 80 % alkohola | USD 2,75 uz 1 alkohola litru | 3000 | |

230110 | Gaļas vai gaļas subproduktu milti, rupja maluma milti un granulas | 0 % | 14000 | |

230310 | Cietes ražošanas atlikumi | 0 % | 2200 | |

230410 | Sojas eļļas rauši | 10 % | 1800 | |

230640 | Rapšu sēklu milti | 10 % | 3500 | |

23091010 | Cepumi suņiem | 25 % | 1700 | |

23091020 | Ar 15 % līdz 35 % proteīnu saturu un ne mazāk kā 4 % tauku saturu | 8 % | |

23091090 | Cita suņu vai kaķu barība | 2 % | |

23099010 | Cepumi suņiem | 25 % | 7000 | |

23099020 | Ar proteīnu saturu 15 % līdz 35 % un tauku saturu ne mazāku kā 4 % | 8 % | |

23099030 | Barība dekoratīvajām zivīm un putniem | 40 % | |

23099090 | Cita veida dzīvnieku barība | 2 % | |

240110 | Tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu | 0,07 nis/k | 1700 | |

240120 | Tabaka ar daļēji vai pilnīgi izgrieztu vidējo dzīslu | |

--------------------------------------------------

3. PROTOKOKLS

par augu aizsardzības jautājumiem

Neskarot Nolīguma, kas pievienots PTO dibināšanas līguma pielikumā, par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu noteikumus, un jo īpaši tā 2. un 6. pantu, puses vienojas, ka no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas:

a) pušu savstarpējā tirdzniecībā piemēro prasību par fitosanitāro sertificēšanu:

- attiecībā uz grieztiem ziediem:

- tikai attiecībā uz Dentrahema, Dianthus un Ppelargonium ģinti, ievedot to kopienā,

- un tikai attiecībā uz Rosa,Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophilia un Aanemone ģinti, ievedot to Izraēlā, un

- attiecībā uz augļiem:

- tikai attiecībā uz Citrus, Fortunella, Poncirus ģinti un to hibrīdiem Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium un Vaccinum, ievedot tos Kopienā,

- un attiecībā uz visām ģintīm, ievedot tās Izraēlā;

b) savstarpējā tirdzniecībā, ievedot augus vai augu produktus, prasību par fitosanitāro atļauju piemēro tikai tāpēc, lai ļautu ievest tos augus vai augu produktus, kurus citādi būtu aizliegts ievest, pamatojoties uz kaitīgo organismu riska analīzi;

c) puse, kura paredz ieviest jaunus fitosanitāros pasākumus, kas varētu negatīvi ietekmēt pastāvošo tirdzniecību starp pusēm, organizē apspriešanos ar otru pusi, lai izskatītu paredzētos pasākumus un to ietekmi.

--------------------------------------------------

4. PROTOKOLS

par jēdziena "noteiktas izcelsmes produkti" definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā protokolā:

a) "ražošana" ir jebkura apstrāde vai pārstrāde, ieskaitot montāžu vai īpašas darbības;

b) "materiāls" ir jebkuras sastāvdaļas, izejvielas, daļas vai detaļas utt., ko izmanto izstrādājuma ražošanai;

c) "izstrādājums" ir saražotais izstrādājums, pat ja to vēlāk paredzēts izmantot citā ražošanas operācijā;

d) "preces" ir gan materiāli, gan izstrādājumi;

e) "muitas vērtība" ir vērtība, ko nosaka saskaņā ar 1994. gada nolīguma par Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) VII panta īstenošanu (PTO nolīgums par muitas vērtējumu);

f) "ražotāja cena" ir cena, ko par produkta ražošanu maksā ražotājam, kura uzņēmumā ir veikta produkta pēdējā apstrāde vai pārstrāde, vai personai, kura organizēja produkta pēdējo apstrādi ārpus pušu teritorijām, ar noteikumu, ka cenā ir ietverta visu izmantoto materiālu vērtība, atskaitot jebkurus iekšējos nodokļus, ko atmaksā vai ko varētu atmaksāt, kad iegūto produktu eksportē;

g) "materiālu vērtība" ir izmantoto materiālu bez noteiktas izcelsmes muitas vērtība to importēšanas laikā vai, ja tā nav zināma un to nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko var noskaidrot, kas minētajā teritorijā samaksāta par šiem materiāliem;

h) "noteiktas izcelsmes materiālu vērtība" ir to g) apakšpunktā noteikto materiālu vērtība, ko piemēro mutatis mutandis;

i) "nodaļas" un "pozīcijas" ir nodaļas un pozīcijas (četru ciparu kodi) nomenklatūrā, kas veido Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, kura šajā protokolā minēta kā "Harmonizētā sistēma" vai "HS";

j) "klasificēts" norāda uz produkta vai materiāla iekļaušanu konkrētās pozīcijās;

k) "sūtījums" ir produkti, ko vai nu reizē nosūta no viena eksportētāja vienam saņēmējam vai uz ko attiecas vienots pārvadājuma dokuments par to nosūtīšanu no eksportētāja saņēmējam, vai, ja šāda dokumenta nav, vienots faktūrrēķins.

II SADAĻA

NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMU JĒDZIENA DEFINĪCIJA

2. pants

Izcelsmes kritēriji

Šā nolīguma īstenošanas nolūkos un neskarot šā protokola 3. panta noteikumus, turpmāk minētie produkti tie uzskatīti par:

1. Kopienas izcelsmes produktiem:

a) produkti, kurus pilnībā iegūst Kopienā šā protokola 4. panta nozīmē;

b) Kopienā iegūti produkti, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav tur iegūti pilnībā, ar noteikumu, ka šādi produkti ir Kopienā pienācīgi apstrādāti vai pārstrādāti šā protokola 5. panta nozīmē.

2. Izraēlas izcelsmes produkti ir:

a) produkti, kas pilnībā iegūti Izraēlā šā protokola 4. panta nozīmē;

b) Izraēlā iegūti produkti, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav tur iegūti pilnībā, ar noteikumu, ka šādi produkti ir pienācīgi apstrādāti vai pārstrādāti Izraēlā šā protokola 5. panta nozīmē.

3. pants

Divpusēja kumulācija

1. Neskarot 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu, Izraēlas izcelsmes materiālus šā protokola izpratnē uzskata par materiāliem, kuru izcelsme ir Kopienā, un nav nepieciešams, lai šiem produktiem būtu veikta apstrāde vai pārstrāde.

2. Neskarot 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Kopienas izcelsmes materiālus šā protokola izpratnē uzskata par materiāliem, kuru izcelsme ir Izraēlā, un nav nepieciešams, lai šiem produktiem būtu veikta apstrāde vai pārstrāde.

4. pants

Pilnībā iegūti produkti

1. Par izstrādājumiem, kas pilnībā iegūti Kopienā vai Izraēlā, uzskata šādus izstrādājumus:

a) minerālproduktus, ko iegūst no zemes vai jūras gultnes;

b) tur novāktos dārzeņu produktus;

c) dzīvus dzīvniekus, kas dzimuši un audzēti minētajās teritorijās;

d) produktus, kas iegūti no tur audzētiem dzīviem dzīvniekiem;

e) produktus, kas iegūti no tur veiktām medībām vai zvejas;

f) jūras zvejniecības produktus un pārējos produktus, ko ar šo valstu kuģiem iegūst jūrā;

g) produktus, kas izgatavoti uz Kopienas vai Izraēlas zivju apstrādes kuģiem tikai no f) apakšpunktā minētajiem produktiem;

h) lietotus priekšmetus, kas savākti Kopienā vai Izraēlā un ir derīgi vienīgi izejvielu iegūšanai, tostarp lietotas riepas, kuras derīgas vienīgi atjaunošanai vai lai tās izmantotu kā atkritumus;

i) atkritumus un lūžņus, ko rada ražošanas darbības šajās teritorijās;

j) izstrādājumus, kas iegūti no jūras gultnes ārpus teritoriālajiem ūdeņiem ar noteikumu, ka Kopienai vai Izraēlai ir ekskluzīvas tiesības izmantot šo jūras gultni;

k) preces, ko šajās valstīs ražo tikai no produktiem, kas precizēti a) līdz j) apakšpunktā.

2. Termini "kuģi" un "zivju pārstrādes kuģi" 1. punkta f) un g) apakšpunktā attiecas tikai uz kuģiem un zivju pārstrādes kuģiem:

- kas ir reģistrēti vai pierakstīti kādā Kopienas dalībvalstī vai Izraēlā,

- kas kuģo ar kādas Kopienas dalībvalsts vai Izraēlas karogu,

- kas vismaz 50 % apmērā pieder Kopienas dalībvalstu vai Izraēlas pilsoņiem vai uzņēmumam, kura galvenais birojs atrodas kādā no šīm valstīm un kura vadītājs vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padomes priekšsēdētājs un lielākā daļa šādu padomju locekļu ir Kopienas dalībvalstu vai Izraēlas pilsoņi, un turklāt attiecībā uz līgumsabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kurās vismaz puse kapitāla pieder minētajām valstīm, Izraēlai, to struktūrām vai pilsoņiem,

- kuru kapteiņi un virsnieki ir kādas Kopienas dalībvalsts vai Izraēlas pilsoņi,

- kuru komandā vismaz 75 % ir dalībvalstu vai Izraēlas pilsoņi.

3. Jēdzieni "Kopiena" un "Izraēla" attiecas arī uz teritoriālajiem ūdeņiem, kas ieskauj Kopienas dalībvalstis un Izraēlu.

Kuģi, kas kuģo atklātā jūrā, ieskaitot apstrādes kuģus, uz kuriem apstrādā vai pārstrādā nozvejotās zivis, ir uzskatāmi par Kopienas vai Izraēlas teritorijas daļu, ja tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 2. punktā.

5. pants

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

1. Regulas 2. pantā produktus, kas nav pilnīgi iegūti Kopienā vai Izraēlā, uzskata par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem šajās valstīs, ja ir ievēroti II pielikuma sarakstā paredzētie nosacījumi kopā ar I pielikuma piezīmēm.

Minētie nosacījumi attiecībā uz visiem nolīgumā iekļautajiem produktiem paredz to, kā jāapstrādā vai jāpārstrādā materiāli bez noteiktas izcelsmes, kurus izmanto šo produktu ražošanā, un šie nosacījumi attiecas tikai šādiem materiāliem. Tādējādi, ja kādu produktu, kas atbilstīgi sarakstā paredzētajiem nosacījumiem ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, izmanto kāda cita produkta ražošanā, tad nosacījumus, kas piemērojami produktam, kurā to ietver, sākotnējam produktam nepiemēro un neņem vērā materiālus bez noteiktas izcelsmes, kas varētu būt izmantoti sākotnējā produkta ražošanā.

2. Neatkarīgi no 1. punkta un izņemot 12. panta 4. punktā minētos gadījumus, nenoteiktas izcelsmes materiālus, ko saskaņā ar sarakstā izklāstītajiem nosacījumiem nevajadzētu izmantot izstrādājuma ražošanā, tomēr var izmantot, ja:

a) to kopējā vērtība nepārsniedz 10 % no produkta ražotāja cenas;

b) ja sarakstā ir dots viens vai vairāki varianti, cik procentus materiālu bez noteiktas izcelsmes atļauts izmantot, tad noteiktos procentus nedrīkst pārsniegt, piemērojot šo punktu.

Šo punktu nepiemēro izstrādājumiem, uz ko attiecas harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļa.

3. Šā panta 1. un 2. punktu piemēro, izņemot gadījumus, kas noteikti 6. pantā.

6. pants

Nepietiekamas apstrādes darbības

Šādas darbības ir uzskatāmas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai piešķirtu noteiktas izcelsmes izstrādājumu statusu, neņemot vērā to, vai ir izpildītas 5. panta prasības:

a) darbības, lai nodrošinātu produktu saglabāšanu labā stāvoklī, tos transportējot un uzglabājot (vēdināšana, izklāšana, žāvēšana, saldēšana, sālīšana, apstrāde ar sēra dioksīdu vai citiem ūdens šķīdumiem, bojāto daļu noņemšana un līdzīgas darbības);

b) vienkāršas darbības – putekļu noslaucīšana, sijāšana, šķirošana, klasificēšana, saskaņošana (ieskaitot priekšmetu komplektu veidošanu), mazgāšana, krāsošana, sagriešana;

c) i) iesaiņojuma maiņa, kā arī iesaiņojumu sadalīšana un apvienošana;

ii) vienkārša iepildīšana pudelēs, flakonos, maisos, somās, kārbās, piestiprināšana pie dēlīšiem utt., kā arī citas vienkāršās iesaiņošanas darbības;

d) marķēšana, etiķešu un citu līdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana izstrādājumiem vai to iesaiņojumam;

e) vienkārša vienādu vai dažādu produktu sajaukšana, ja viena vai vairākas maisījuma sastāvdaļas neatbilst šajā protokolā noteiktajiem nosacījumiem, lai tos varētu uzskatīt par produktiem ar Kopienas vai Izraēlas izcelsmi;

f) vienkārša daļu salikšana, lai izveidotu gatavu izstrādājumu;

g) divu vai vairāku a) līdz f) apakšpunktā norādīto darbību apvienojums;

h) dzīvnieku kaušana.

7. pants

Kvalifikācijas vienība

1. Piemērojot šā protokola noteikumus, kvalifikācijas vienība ir konkrēts izstrādājums, ko uzskata par pamatvienību, klasificējot pēc Harmonizētās sistēmas nomenklatūras.

Tādējādi uzskata:

a) ja izstrādājumu, ko veido priekšmetu grupa vai kopums, klasificē vienā pozīcijā saskaņā ar vienotās sistēmas noteikumiem, viss kopums veido kvalifikācijas vienību;

b) ja vienā sūtījumā ir vairāki identiski produkti, kas vienotajā sistēmā klasificēti vienā pozīcijā, tad, piemērojot šā protokola noteikumus, katru produktu ņem vērā atsevišķi.

2. Ja saskaņā ar Harmonizētās sistēmas 5. vispārējo noteikumu klasifikācijas nolūkiem iesaiņojumu uzskata par produkta daļu, tad iesaiņojumu ņem vērā, lai noteiktu izcelsmi.

8. pants

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīkus, ko nosūta ar kādu iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli un kas ir parastā iekārtas daļa un ir iekļauti cenā vai arī nav norādīti atsevišķā faktūrrēķinā, uzskata par saistītiem ar attiecīgo iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli.

9. pants

Komplekti

Uzskata, ka komplekti, kas definēti harmonizētās sistēmas vispārīgo noteikumu 3. punktā, ir ar noteiktu izcelsmi, ja visas to sastāvdaļas ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi. Tomēr, ja komplektu veido produkti ar noteiktu izcelsmi un bez noteiktas izcelsmes, tad uzskata, ka visam komplektam ir noteikta izcelsme, ar noteikumu, ka sastāvdaļu bez noteiktas izcelsmes vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas.

10. pants

Neitrālie elementi

Lai noteiktu, vai produkta izcelsme ir Kopienā vai Izraēlā, nav nepieciešams noteikt, vai elektroenerģija, degviela, rūpnīca un aprīkojums, kā arī mašīnas un darbarīki, ko izmanto šā produkta izgatavošanai, vai jebkādas preces, ko izmanto ražošanas gaitā, kuras neietilpst un kuras nav paredzēts iekļaut produkta gala komplektācijā, ir noteiktas izcelsmes vai nav.

III SADAĻA

TERITORIĀLAS PRASĪBAS

11. pants

Teritorialitātes princips

Šā protokola II sadaļā izklāstītie nosacījumi attiecībā uz noteiktas izcelsmes statusa iegūšanu Kopienā vai Izraēlā jāpilda nepārtraukti. Šajā sakarā noteiktas izcelsmes statusa iegūšana tik uzskatīta par pārtrauktu, ja preces, kurām veikta apstrāde vai pārstrāde attiecīgās puses teritorijā, ir izvestas no šīs teritorijas, izņemot 12. un 13. pantā minētos gadījumus.

12. pants

Ārpus pušu teritorijām veikta apstrāde vai pārstrāde

1. Noteiktas izcelsmes statusa piešķiršana vienā no pusēm saskaņā ar II sadaļā izklāstītajiem noteikumiem neattiecas uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus šīs puses teritorijas un pēc tam ievesta minētajā teritorijā, ar nosacījumu, ka:

a) pirms to eksportēšanas minētie materiāli ir pilnībā iegūti attiecīgajā pusē un ir pienācīgi apstrādāti vai pārstrādāti, nevis tiem veiktas tikai 6. pantā minētās nepietiekamās darbības; un

b) muitas iestādēm var pierādīt, ka:

i) atkārtoti ievestās preces ir iegūtas izvesto materiālu apstrādes vai pārstrādes rezultātā; un

ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus atbilstošās puses teritorijas, piemērojot šo pantu, nepārsniedz 10 % no tā gala produkta ražotāja cenas, kuram tiek pieprasīts noteiktas izcelsmes statuss.

2. Šā panta 1. punkta īstenošanai nepiemēro II sadaļā minētos noteikumus attiecībā uz noteiktas izcelsmes statusa iegūšanu attiecībā uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus attiecīgās puses teritorijas. Tomēr, ja II pielikuma atbilstošajā sarakstā attiecīgā gala produkta izcelsmes noteikšanai piemēro noteikumus, kas paredz visu izmantoto materiālu bez noteiktas izcelsmes maksimālo vērtību, kopējā materiālu bez noteiktas izcelsmes, kurus izmantojusi atbilstoša puse, vērtība un kopējā pievienotā vērtība, kas, piemērojot šo pantu, iegūta ārpus šīs puses teritorijas, kopā nepārsniedz doto procentuālo daudzumu.

3. Panta 1. un 2. punktā "kopēja pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas radušas ārpus atbilstošas puses teritorijas, tai skaitā pievienoto materiālu vērtību.

4. Panta 1. un 2. punkts neattiecas uz produktiem, kuri neatbilst noteikumiem, kas izklāstīti atbilstošajā sarakstā, un kurus var uzskatīt par pienācīgi apstrādātiem vai pārstrādātiem tikai 5. panta 2. punkta vispārējās pielaides piemērošanas rezultātā.

5. Šā panta 1. un 2. punkts neattiecas uz produktiem, kas ietilpst Harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļā.

13. pants

Preču atkārtota ievešana

Uzskata, ka preces, kas atkārtoti izvestas no Kopienas vai Izraēlas uz trešo valsti un pēc tam atgrieztas, nav izvestas ārpus puses teritorijas, ja muitas iestādēm var pierādīt, ka:

a) atpakaļ nosūtītas ir tās pašas preces, ko eksportēja, un

b) ar tām nav veiktas nekādas darbības, izņemot darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu preces labā stāvoklī, kamēr tās atrodas attiecīgajā valstī vai kamēr tās eksportē.

14. pants

Tiešie pārvadājumi

1. Atvieglojumu režīms, kas paredzēts saskaņā ar nolīgumu, piemērojams tikai produktiem, ko transportē tieši no Kopienas uz Izraēlu, nešķērsojot citas valsts teritoriju. Tomēr Izraēlas vai Kopienas izcelsmes preces, kuras veido vienu sūtījumu un nav sadalītas partijās, vajadzības gadījumā var pārvadāt caur citu valstu, ne tikai Kopienas vai Izraēlas, teritorijām ar pārkraušanu vai īslaicīgu uzglabāšanu šajās valstīs, ar nosacījumu, ka preces paliek tranzītvalsts vai īslaicīgas uzglabāšanas valsts muitas iestāžu uzraudzībā un ka ar tām nav veiktas nekādas darbības, izņemot izkraušanu, atkārtotu iekraušanu vai jebkādu citu darbību, lai saglabātu tās labā stāvoklī.

Kopienas vai Izraēlas izcelsmes produktus var transportēt pa cauruļvadiem pa teritoriju, kas nav Kopienas vai Izraēlas teritorija.

2. Importētājvalsts muitas iestādēm sniedz pierādījumus par to, ka 1. punktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti, uzrādot:

a) vienotu preču pavadzīmi, kas izdota eksportētājā valstī un attiecas uz vešanu cauri tranzītvalstij; vai

b) tranzītvalsts muitas iestāžu izsniegtu apliecību, kurā:

i) sniegts precīzs izstrādājumu apraksts;

ii) norādīta preču izkraušanas un atkārtotās iekraušanas diena un vajadzības gadījumā izmantoto kuģu nosaukumi; un

iii) kurā apliecināti nosacījumi, ar kādiem preces atradās tranzītvalstī; vai

c) ja nav šādu dokumentu, tad jebkurus citus pamatojuma dokumentus.

15. pants

Izstādes

1. Produktiem, kas sūtīti no vienas līgumslēdzējas puses izstādei trešā valstī un kas pēc izstādes pārdoti trešā valstī importam uz citu līgumslēdzēju pusi, piemēro nolīguma noteikumu paredzētās priekšrocības pie nosacījuma, ka produkti atbilst šā protokola prasībām, lai varētu atzīt to Kopienas vai Izraēlas izcelsmi, un pie nosacījuma, ka muitas iestādēm var pierādīt, ka:

a) šos produktus eksportētājs nosūtījis tieši no saņēmējas valsts uz valsti, kurā notiek izstāde, un tos tur izstādījis;

b) šis eksportētājs produktus ir pārdevis vai citādi atsavinājis par labu kādai personai pretējā pusē;

c) produkti ir nosūtīti uz pēdējo minēto pusi izstādes laikā vai tūlīt pēc izstādes tādā stāvoklī, kādā tos nosūtīja uz izstādi; un

d) izstrādājumi pēc nosūtīšanas uz izstādi nav izmantoti citiem mērķiem, izņemot demonstrēšanu izstādē.

2. Saskaņā ar V sadaļas noteikumiem jāizdod vai jāsagatavo izcelsmes apliecinājums un tas parastajā kārtībā jāiesniedz importētājvalsts muitas iestādēm. Tajā jābūt norādītam izstādes nosaukumam un adresei. Vajadzības gadījumā var lūgt papildu dokumentāru pierādījumu par izstrādājumu veidu un to izstādīšanas nosacījumiem.

3. Šā panta 1. punktu piemēro visām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgai publiskai izstādīšanai, ko nerīko privātiem mērķiem veikalos vai uzņēmumu telpās, lai pārdotu ārvalstu izstrādājumus, un kuru laikā izstrādājumi paliek muitas kontrolē.

IV SADAĻA

ATMAKSA VAI ATBRĪVOJUMS

16. pants

Muitas nodokļu atmaksas vai atbrīvojuma aizliegums

1. Uz materiāliem bez noteiktas izcelsmes, ko izmanto, ražojot Kopienas vai Izraēlas izcelsmes produktus šā protokola izpratnē, un par kuriem saskaņā ar V sadaļas noteikumiem izsniegts vai sagatavots izcelsmes apliecinājums, nevienā no pusēm neattiecas nekādas muitas nodevu kompensācijas vai atbrīvojumi no muitas nodevām.

2. Šā panta 1. punktā ietverto aizliegumu piemēro visiem pasākumiem, kas saistīti ar muitas nodevu vai līdzvērtīgas iedarbības maksājumu daļēju vai pilnīgu atmaksu, atvieglojumiem vai atbrīvojumiem, kuri jebkurā no pusēm piemērojami ražošanā izmantotajiem materiāliem, ja šādu atmaksu, atvieglojumus vai atbrīvojumus piemēro tieši vai netieši, no šādiem materiāliem iegūtos produktus izvedot, nevis tos atstājot izmantošanai uz vietas šīs puses teritorijā.

3. Tādu izstrādājumu eksportētājam, kuriem ir izcelsmes apliecinājums, jābūt gatavam pēc muitas iestāžu lūguma jebkurā laikā uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina to, ka nekāda atmaksa par attiecīgo izstrādājumu ražošanā izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem nav saņemta un ka faktiski ir nomaksāti visi muitas nodokļi vai līdzvērtīgas iedarbības maksājumi, kas piemērojami šādiem materiāliem.

4. Šā panta 1. līdz 3. punkta noteikumus piemēro arī iesaiņojumam 7. panta 2. punkta nozīmē, palīgierīcēm, rezerves daļām un darbarīkiem 8. panta nozīmē un izstrādājumu komplektiem 9. panta nozīmē, ja tie ir nenoteiktas izcelsmes materiāli.

5. Šā panta 1. līdz 4. punkta noteikumus piemēro tikai tiem materiāliem, uz kuriem attiecas nolīgums.

V SADAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

17. pants

Vispārīgās prasības

1. Noteiktas izcelsmes produktiem šā protokola izpratnē, ievedot tos vienā no pusēm, piemēro nolīgumā paredzētos atvieglojumus pēc šādu dokumentu iesniegšanas:

a) preču pārvadājumu apliecība EUR 1, kuras paraugs dots III pielikumā; vai

b) nolīguma 22. panta 1. punktā noteiktajos gadījumos eksportētāja izsniegta deklarācija, kuras teksts norādīts IV pielikumā, faktūrrēķina, pavadzīmes vai jebkura cita tirdzniecības dokumenta veidā, kurā attiecīgais izstrādājums ir pietiekami sīki aprakstīts, lai to varētu identificēt (turpmāk "faktūras deklarācija").

2. Neatkarīgi no 1. punkta uz noteiktas izcelsmes produktiem šā protokola nozīmē 27. pantā norādītajos gadījumos attiecas šā nolīguma priekšrocības, neiesniedzot nekādus iepriekš minētos dokumentus.

18. pants

Pārvadājumu apliecības EUR.1 izdošanas procedūra

1. Preču pārvadājumu apliecību EUR.1 izdod eksportētājvalsts muitas iestādes pēc eksportētāja rakstiska pieteikuma vai, ja eksportētājs uzņemas atbildību, pēc viņa pilnvarota pārstāvja rakstiska pieteikuma.

2. Šajā nolūkā eksportētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis aizpilda gan preču pārvadājumu apliecību EUR.1, gan pieteikuma veidlapu; to paraugi ir III pielikumā.

Šīs veidlapas aizpilda vienā no valodām, kurās ir sagatavots šis nolīgums, un saskaņā ar eksportētājvalsts normatīvo aktu noteikumiem. Ja raksta ar roku, lieto tinti un raksta ar drukātiem burtiem. Izstrādājumu apraksts jāsniedz šim nolūkam atvēlētajā ailē, neatstājot nevienu tukšu rindu. Ja šī aile nav pilnībā aizpildīta, tad zem pēdējās apraksta rindas pār visu tukšo laukumu jāievelk horizontāla līnija.

3. Eksportētājam, kurš iesniedz pieteikumu preču pārvadājumu apliecības EUR.1 saņemšanai, jābūt gatavam pēc tās eksportētājvalsts muitas darbinieku pieprasījuma, kurā izdota preču pārvadājumu apliecība EUR.1, jebkurā laikā uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā protokola prasībām.

4. Eiropas Kopienas dalībvalstu muitas iestādes izsniedz preču pārvadājumu apliecību EUR.1, ja eksportējamās preces var uzskatīt par Kopienas izcelsmes produktiem šā protokola 2. panta 1. punkta izpratnē. Izraēlas muitas iestādes izsniedz preču pārvadājumu apliecību EUR.1, ja eksportējamās preces var uzskatīt par Izraēlas izcelsmes produktiem šā protokola 2. panta 2. punkta izpratnē.

5. Ja piemēro 3. panta noteikumus, Kopienas vai Izraēlas muitas iestādes var izsniegt EUR.1 preču pārvadājumu apliecību, ievērojot šā protokola noteikumus, ja eksportējamās preces var uzskatīt par noteiktas izcelsmes produktiem šā protokola izpratnē un ar noteikumu, ka EUR.1 preču pārvadājumu apliecībā ietvertās preces atrodas Kopienā vai Izraēlā.

Šajos gadījumos preču pārvadājumu apliecību EUR.1 izsniedz, uzrādot iepriekš izsniegtu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu. Eksportētājas valsts muitas iestādēm šis izcelsmes apliecinājums jāglabā vismaz trīs gadus.

6. Izdevēja muitas iestāde veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu produkta noteiktās izcelsmes statusu un atbilstību citām šā protokola prasībām. Šajā nolūkā tās var prasīt visus pierādījumus un veikt visas eksportētāja pārskatu pārbaudes un visas citas pārbaudes, ko tās uzskata par vajadzīgām.

Izdevēja muitas iestāde arī nodrošina to, ka 2. punktā minētās veidlapas tiek pienācīgi aizpildītas. Jo īpaši pārbauda, vai izstrādājumu aprakstam atvēlētā vieta ir aizpildīta tā, lai nebūtu iespējami nekādi krāpnieciski papildinājumi.

7. Preču pārvadājumu apliecības EUR.1 izsniegšanas datumu norāda muitas iestādēm paredzētajā apliecības daļā.

8. Preču pārvadājumu apliecību EUR.1 izsniedz eksportētājas valsts muitas iestādes, kad produkts, uz kuru tā attiecas, tiek eksportēts. To nodod eksportētāja rīcībā, tiklīdz faktiskais eksports ir noticis vai ir nodrošināts.

19. pants

Preču pārvadājumu apliecības EUR.1, kuras izdod retrospektīvi

1. Neskarot 18. panta 8. punktu, pārvadājumu apliecību EUR.1 izņēmuma kārtā var izdot pēc attiecīgo izstrādājumu izvešanas, ja:

a) tā nav izsniegta eksportēšanas laikā kļūdu, nejaušību vai īpašu apstākļu dēļ; vai

b) muitas iestādēm var pierādīt, ka preču pārvadājumu apliecība EUR.1 ir bijusi izdota, bet tehnisku iemeslu dēļ tā nav pieņemta, attiecīgās preces ievedot.

2. Īstenojot šā panta 1. punktu, eksportētājam pieteikumā jānorāda to produktu izvešanas vieta un diena, uz ko attiecas pārvadājumu apliecība EUR.1, kā arī jāmin pieteikuma iemesli.

3. Muitas iestādes preču pārvadājumu apliecību EUR.1 var izdot retrospektīvi tikai pēc tam, kad ir pārbaudījušas, vai informācija eksportētāja pieteikumā atbilst informācijai atbilstīgajos dokumentos.

4. Pārvadājumu apliecības EUR. 1, kas izdotas retrospektīvi, jāvizē ar vienu no šādām frāzēm:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

",

+++++ TIFF +++++

.

5. Šā panta 4. punktā minēto vīzu ietver pārvadājumu apliecības EUR.1 ailē "Piezīmes".

20. pants

Pārvadājumu apliecības EUR.1 dublikāta izdošana

1. Ja preču pārvadājumu apliecība EUR.1 ir nozagta, pazaudēta vai iznīcināta, eksportētājs var vērsties pie muitas iestādēm, kas apliecību izdevušas, lai iegūtu tās dublikātu, kuru sagatavo, pamatojoties uz to rīcībā esošiem izvešanas dokumentiem.

2. Šādi izsniegts dublikāts jāvizē ar vienu no šādām frāzēm:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

",

+++++ TIFF +++++

.

3. Šā panta 2. punktā minēto vīzu, izsniegšanas datumu un sērijas numuru norāda preču pārvadājumu apliecības EUR.1 dublikāta ailē "Piezīmes".

4. Dublikāts, uz kura jābūt oriģinālās pārvadājumu apliecības EUR.1 izdošanas datumam, ir derīgs no dienas, kad izdots pārvadājumu apliecības EUR.1 oriģināls.

21. pants

Apliecību aizstāšana

1. Jebkurā laikā ir iespējams aizstāt vienu vai vairākas EUR.1 preču pārvadājumu apliecības ar vienu vai vairākām citām apliecībām ar noteikumu, ka aizstāšanu veic muitas iestāde, kas atbildīga par preču kontroli.

2. Lai īstenotu šo protokolu, kā arī šā punkta noteikumus, atvietotāju apliecību uzskata par galīgo preču pārvadājumu apliecību EUR.1.

3. Atvietotāju apliecību izdod, pamatojoties uz eksportētāja rakstisku pieprasījumu, pēc tam, kad attiecīgās iestādes ir pārbaudījušas pieprasījumā norādīto informāciju. Oriģinālās preču pārvadājumu apliecības EUR.1 datums un sērijas numurs jānorāda 7. ailē.

22. pants

Nosacījumi faktūras deklarācijas sagatavošanai

1. Šā nolīguma 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto faktūras deklarāciju var sagatavot:

a) šā protokola 23. panta nozīmē apstiprināts eksportētājs;

b) jebkurš eksportētājs jebkuram tādam sūtījumam, kas sastāv no viena vai vairākiem noteiktas izcelsmes preču iesaiņojumiem, kuru kopējā vērtība nepārsniedz ECU 6000.

2. Faktūras deklarāciju var sagatavot, ja attiecīgos produktus var uzskatīt par Kopienas vai Izraēlas izcelsmes produktiem un tie atbilst citām šā protokola prasībām.

3. Eksportētājam, kurš sagatavo faktūras deklarāciju, jābūt gatavam pēc eksportētājvalsts muitas iestāžu lūguma jebkurā laikā uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā protokola prasībām.

4. Eksportētājs faktūras deklarāciju sagatavo, uzrakstot, uzspiežot vai uzdrukājot uz pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta deklarāciju, kuras teksts ietverts IV pielikumā, kādā no minētajā pielikumā norādītajām valodām un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktu noteikumiem. Deklarāciju var rakstīt ar roku, šajā gadījumā to raksta ar pildspalvu ar drukātiem burtiem.

5. Faktūras deklarācijā eksportētājs parakstās pašrocīgi.

Tomēr apstiprinātam eksportētājam 23. panta nozīmē šāda deklarācija nav jāparaksta, ja viņš iesniedz eksportētājvalsts muitas iestādēm rakstisku apliecinājumu par to, ka viņš uzņemas pilnīgu atbildību par jebkuru faktūras deklarāciju ar norādi uz viņu, it kā viņš pats to būtu parakstījis ar roku.

6. Eksportētājs var izrakstīt faktūras deklarāciju tad, kad produkts, uz kuru tā attiecas, tiek izvests (vai tikai pēc izvešanas). Ja faktūras deklarācija tiek izdota pēc tam, kad produkti, uz kuriem tā attiecas, ir deklarēti importētājas valsts muitas iestādēm, šajā deklarācijā jābūt atsaucei uz dokumentiem, kas jau ir iesniegti šīm iestādēm.

23. pants

Atzīts eksportētājs

1. Eksportētājas valsts muitas iestādes var atļaut ikvienam eksportētājam, turpmāk "apstiprinātam eksportētājam", kas bieži sūta produktus saskaņā ar šo nolīgumu un piedāvā visas muitas iestādēm nepieciešamās garantijas, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu produktu izcelsmes statusu, kā arī citu šā protokola prasību izpildi, izsniegt faktūras deklarācijas neatkarīgi no attiecīgo produktu vērtības.

2. Muitas iestādes var piešķirt apstiprināta eksportētāja statusu saskaņā ar jebkuriem nosacījumiem, kurus tās uzskata par atbilstīgiem.

3. Muitas iestādes apstiprinātajam eksportētājam piešķir muitas atļaujas numuru, ko ietver faktūras deklarācijā.

4. Muitas iestādes pārrauga, kā apstiprinātais eksportētājs izmanto atļauju.

5. Piešķirtās pilnvaras muitas iestādes jebkurā laikā var atsaukt. Muitas iestādes tā rīkojas, ja apstiprinātais eksportētājs vairs nesniedz 1. punktā minētās garantijas, neizpilda 2. punktā minētos nosacījumus vai citādi nepareizi izmanto savas pilnvaras.

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

1. Preču pārvadājumu apliecība EUR.1 ir derīga četrus mēnešus no dienas, kad tā izdota eksportētājā valstī, un minētajā laikposmā tā jāiesniedz importētājas valsts muitas iestādēm.

Faktūras deklarācija ir derīga četrus mēnešus no dienas, kad tā izdota eksportētājā valstī, un minētajā laikposmā tā jāiesniedz importētājas valsts muitas iestādēm.

2. Preču pārvadājumu apliecību EUR.1, ko importētājvalsts muitas iestādēm iesniedz pēc 1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa, var pieņemt, lai piemērotu atvieglojumu režīmu, ja dokumentus līdz noteiktajam termiņam iesniegt nav bijis iespējams ārkārtas vai izņēmuma apstākļu dēļ.

3. Citos gadījumos, kad uzrādīšana notikusi par vēlu, importētājvalsts muitas iestādes var pieņemt preču pārvadājumu apliecību EUR.1, ja izstrādājumi uzrādīti pirms noteiktā gala termiņa.

25. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

Preču pārvadājumu apliecību EUR.1 iesniedz importētājvalsts muitas iestādēm saskaņā ar kārtību, ko piemēro šajā valstī. Minētās iestādes var pieprasīt EUR.1 preču pārvadājumu apliecības vai faktūras deklarācijas tulkojumu. Iestādes var arī pieprasīt, lai ievešanas deklarācijai pievieno importētāja paziņojumu par to, ka preces atbilst nepieciešamajiem noteikumiem šā nolīguma īstenošanai.

26. pants

Ievešana pa daļām

Ja pēc importētāja lūguma un saskaņā ar importētājas valsts muitas iestāžu noteiktajiem nosacījumiem izjauktus vai nesaliktus izstrādājumus Harmonizētās sistēmas vispārīgo noteikumu 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē, uz ko attiecas Harmonizētās sistēmas XVI un XVII iedaļa vai pozīcija 7308 un 9406, importē pa daļām, tad vienotu šo izstrādājumu izcelsmes apliecinājumu iesniedz muitas iestādēm, importējot pirmo daļu.

27. pants

Atbrīvojums no formāla izcelsmes apliecinājuma

1. Izstrādājumus, kurus viena privātpersona otrai pārsūta sīkpakās vai kuri ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas, uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem un izcelsmes apliecinājumu nepieprasa, ja šos izstrādājumus neieved tirdzniecībai, ja ir deklarēts, ka tie atbilst šā protokola prasībām, un ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumos, kad produktus sūta pa pastu, šo deklarāciju var rakstīt uz muitas deklarācijas C2/CP3 veidlapām vai uz papīra lapas, ko pievieno dokumentam.

2. Ja ievešana notiek neregulāri un izstrādājumi ir paredzēti tikai saņēmēju, ceļotāju vai viņu ģimenes locekļu personīgai lietošanai, to neuzskata par ievešanu pārdošanai, ja pēc izstrādājumu veida un daudzuma ir redzams, ka tos neieved komerciāliem mērķiem.

3. Turklāt šo produktu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt ECU 500 attiecībā uz sīkpakām vai ECU 1200 attiecībā uz ceļotāja personīgo bagāžu.

28. pants

Izcelsmes apliecinājuma un apstiprinošo dokumentu saglabāšana

1. Eksportētājs, kurš iesniedzis pieteikumu, lai saņemtu preču pārvadājumu apliecību EUR.1, 18. panta 3. punktā minētos dokumentus saglabā vismaz trīs gadus.

2. Eksportētājs, kurš gatavo faktūras deklarāciju, šīs faktūras deklarācijas kopiju un 22. panta 3. punktā minētos dokumentus saglabā vismaz trīs gadus.

3. Eksportētājvalsts muitas iestādes, kas izdod preču pārvadājumu apliecību EUR.1, 18. panta 2. punktā minēto pieteikuma veidlapu saglabā vismaz trīs gadus.

4. Importētājvalsts muitas iestādes tām iesniegtās pārvadājuma apliecības EUR.1 un faktūras deklarācijas saglabā vismaz trīs gadus.

29. pants

Neatbilstība un formālas kļūdas

1. Nelielu atšķirību atklāšana starp ziņām, kas sniegtas preču pārvadājumu apliecībā EUR.1 vai faktūras deklarācijā, un ziņām, kas sniegtas dokumentos, kuri iesniegti muitas punktā produktu ievešanas formalitāšu veikšanai, ipso facto neanulē apliecību EUR.1 vai deklarāciju, ja pienācīgi konstatē, ka dokuments atbilst uzrādītajiem produktiem.

2. Preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai faktūras deklarāciju nevar noraidīt acīm redzamu formālu kļūdu, piemēram, drukas kļūdu dēļ, ja šīs kļūdas nerada šaubas par to, ka informācija šajā dokumentā ir pareiza.

30. pants

ECU izteiktas summas

1. Eksportētāja valsts nosaka eksportētājas valsts valūtas summu, kas līdzvērtīga ECU izteiktai summai, un paziņo to citām pusēm.

Ja summa pārsniedz attiecīgo importētājas valsts noteikto summu, tad importētāja valsts to pieņem, ja preču rēķinā ir norādīta summa eksportētājas valsts valūtā.

Ja faktūrrēķins par precēm ir sastādīts citas dalībvalsts valūtā, tad importētāja dalībvalsts atzīst par pareizu attiecīgās dalībvalsts norādīto summu.

2. Līdz 2000. gada 30. aprīlim, ieskaitot, summas, kuras tiks izmantotas noteiktā valsts valūtā, ir līdzvērtīgas tai valsts valūtas summai, kuras daudzums izteikts ECU 1994. gada 1. oktobrī.

Katrus piecus gadus Asociācijas padome pārskata ECU izteikto summu un to ekvivalentus valstu nacionālajā valūtā, pamatojoties uz to ECU maiņas kursu, kāds ir spēkā pirmajā oktobra darba dienā tieši pirms šā piecu gadu perioda.

Veicot šo pārskatīšanu, Asociācijas komiteja nodrošina, lai netiktu samazinātas nevienā valsts valūtā izmantotās summas, turklāt saprātīgā laikā apsver, vai ir vēlams saglabāt attiecīgās vērtības robežas. Šajā nolūkā tā var nolemt mainīt summu, kas izteikta ECU.

VI SADAĻA

PASĀKUMI ADMINISTRATĪVAI SADARBĪBAI

31. pants

Zīmogu un adrešu paziņošana

Ar Eiropas Kopienu Komisijas starpniecību dalībvalstu un Izraēlas muitas iestādes viena otrai piegādā to zīmogu nospiedumu paraugus, kurus tās izmanto, izdodot preču pārvadājumu apliecības EUR.1, kā arī ar to muitas iestāžu adreses, kuras atbild par šo sertifikātu un faktūras deklarāciju pārbaudi.

32. pants

Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

1. Pēc tam izlases kārtā vai arī gadījumos, kad importētājvalsts muitas iestādēm rodas pamatotas šaubas par šādu produktu izcelsmi vai dokumentu autentiskumu, pārbauda preču pārvadājumu apliecību EUR.1 un faktūras deklarāciju vai veic attiecīgo citu šā protokola prasību izpildi.

2. Lai ieviestu šā panta 1. punkta noteikumus, importētājas dalībvalsts muitas iestādes atdod atpakaļ eksportētājas dalībvalsts muitas iestādēm preču pārvadājumu apliecību EUR.1 un rēķinu, ja tas iesniegts, faktūras deklarāciju vai šo dokumentu kopijas, vajadzības gadījumā eksportētājas valsts muitas iestādēm norādot formālos vai objektīvos prasības iemeslus.

Lai atbalstītu prasību veikt atkārtotu salīdzināšanu, tās sniedz visus dokumentus un iegūto informāciju, kas vedina domāt, ka EUR.1 preču pārvadājumu apliecībā vai faktūras deklarācijā sniegtā informācija nav pareiza.

3. Pārbaudi veic eksportētājvalsts muitas iestādes. Šajā nolūkā tās var prasīt visus pierādījumus un veikt visas eksportētāja kontu pārbaudes un visas citas pārbaudes, ko tās uzskata par vajadzīgām.

4. Ja importētājvalsts muitas iestādes nolemj attiecīgajam izstrādājumam apturēt atvieglojumu režīma piešķiršanu, tad, gaidot pārbaudes rezultātus, tās piedāvā izstrādājumus nodot importētājam, veicot visus piesardzības pasākumus, ko tās atzīst par vajadzīgiem.

5. Muitas iestāde, kas lūdz veikt pārbaudi, ne vēlāk kā 10 mēnešu laikā tiek informēta par šīs pārbaudes rezultātiem. Šajos rezultātos skaidri jānorāda, vai dokumenti ir autentiski, vai attiecīgos produktus var uzskatīt par noteiktas izcelsmes produktiem un vai tie atbilst citām šā protokola prasībām.

Ja piemēro 3. panta 2. punkta un 18. panta 4. punkta kumulācijas noteikumus, atbilde ietver pārvadājumu apliecības(-u) vai faktūras deklarācijas(-u) kopiju(-as), kas attiecas uz šīm precēm.

6. Ja pamatotu šaubu gadījumā 10 mēnešu laikā nav saņemta atbilde vai ja atbildē nav pietiekamas informācijas, lai noteiktu attiecīgā dokumenta autentiskumu vai produktu īsto izcelsmi, muitas iestādes, kas iesniegušas pieprasījumu, izņemot izņēmuma gadījumus, noraida tiesības uz labvēlīgāku režīmu.

33. pants

Strīdu atrisināšana

Ja rodas strīdi saistībā ar 32. pantā minētajām pārbaudes procedūrām, ko muitas iestādes, kuras iesniegušas pieprasījumu veikt pārbaudi, un muitas iestādes, kuras atbild par šīs pārbaudes veikšanu, nevar atrisināt, vai ja rodas jautājumi par šā protokola interpretāciju, šos strīdus nodod izskatīšanai Muitas sadarbības komitejai.

Visos gadījumos strīdu izšķiršana starp importētāju un importētājvalsts muitas iestādēm noris saskaņā ar minētās valsts tiesību aktiem.

34. pants

Sankcijas

Katrai personai, kas sagatavo vai liek sagatavot dokumentu, kurā ietverta nepatiesa informācija, lai panāktu atvieglojumu režīma piešķiršanu izstrādājumiem, piemēro sankcijas.

35. pants

Brīvās zonas

1. Kopiena un Izraēla veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka produktus, kurus tirgo saskaņā ar preču pārvadājumu apliecību EUR.1 un kuru transportēšanas laikā izmanto brīvo zonu šo valstu teritorijā, neaizstātu ar citām precēm, un lai ar tiem netiek veiktas citas darbības kā vien tās, kas paredzētas, lai novērstu eksportam domāto produktu bojāšanos.

2. Atkāpjoties no 1. punktā ietvertajiem noteikumiem, ja Kopienas vai Izraēlas izcelsmes produktus ieved brīvajā zonā ar preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 un tie tiek apstrādāti vai pārstrādāti, tad attiecīgās iestādes pēc eksportētāja lūguma izdod jaunu pārvadājumu sertifikātu EUR.1, ja minētā apstrāde vai pārstrāde atbilst šā protokola noteikumiem.

VII SADAĻA

SEŪTA UN MELIĻA

36. pants

Protokola piemērošana

1. Šajā protokolā izmantotais termins "Kopiena" neietver Seūtu un Meliļu. Termins "Kopienas izcelsmes produkti" neattiecas uz produktiem, kuru izcelsme ir šajās zonās.

2. Šo protokolu Seūtas un Meliļas izcelsmes produktiem piemēro mutatis mutandis, ievērojot īpašos nosacījumus, kas izklāstīti 37. pantā.

37. pants

Īpaši nosacījumi

1. Nolīguma 2. pantu un 3. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar turpmāk minētajiem noteikumiem, un atsauces uz šo punktu mutatis mutandis attiecas uz šo pantu.

2. Ja turpmāk uzskaitītie izstrādājumi ir tieši transportēti saskaņā ar 14. panta noteikumiem, uzskata, ka:

1) Seūtas un Meliļas izcelsmes produkti ir:

a) Seūtā un Meliļā pilnībā iegūti produkti;

b) Seūtā un Meliļā iegūti produkti, kuru ražošanā izmantoti produkti, kas nav minēti a) apakšpunktā, ar noteikumu, ka:

i) minētie produkti ir pietiekami apstrādāti un pārstrādāti šā protokola 5. panta nozīmē; vai ka

ii) šā protokola nozīmē minēto produktu izcelsme ir Kopienā vai Izraēlā ar noteikumu, ka tiem tiks veikta citāda apstrāde vai pārstrāde nekā 6. pantā minētā nepietiekamā apstrāde;

2) Izraēlas izcelsmes produkti ir:

a) produkti, kas pilnīgi iegūti Izraēlā;

b) Izraēlā iegūti produkti, kuru ražošanā ir izmantoti produkti, kas nav minēti a) apakšpunktā, ar noteikumu, ka:

i) minētie produkti ir pietiekami apstrādāti un pārstrādāti šā protokola 5. panta nozīmē;

vai ka

ii) šā protokola nozīmē šo produktu izcelsme ir Kopienā vai Seūtā un Meliļā ar noteikumu, ka tiem veikta citāda apstrāde un pārstrāde nekā 6. panta minētā nepietiekamā apstrāde.

3. Seūtu un Meliļu uzskata par vienotu teritoriju.

4. Eksportētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis pārvadājumu sertifikāta EUR.1 otrajā ailē ieraksta "Izraēla" un "Seūta un Meliļa". Turklāt, ja izstrādājuma izcelsme ir Seūtā un Meliļā, to norāda pārvadājumu sertifikāta EUR.1 ceturtajā ailē.

5. Spānijas muitas iestādes ir atbildīgas par šā protokola piemērošanu Seūtā un Meliļā.

VIII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

38. pants

Protokola grozījumi

Asociācijas padome var pieņemt lēmumu grozīt šo protokolu.

39. pants

Muitas sadarbības komiteja

1. Tiek izveidota Muitas sadarbības komiteja, kurai uzdod veikt administratīvo sadarbību ar mērķi pareizi un vienoti īstenot šo protokolu un veikt citus uzticētos pienākumus muitas jomā.

2. Komitejas sastāvā, no vienas puses, ir dalībvalstu eksperti un Eiropas Kopienu Komisijas departamentu ierēdņi, kuri atbild par muitas jautājumiem, un Izraēlas iecelti eksperti, no otras puses.

40. pants

Pielikumi

Šā protokola pielikumi ir tā sastāvdaļa.

41. pants

Protokola īstenošana

Kopiena un Izraēla veic nepieciešamās darbības, lai īstenotu šo protokolu.

42. pants

Preces, kas atrodas tranzītā vai īslaicīgā glabāšanā

Nolīguma noteikumus var piemērot precēm, kas atbilst šā protokola noteikumiem un kas nolīguma spēkā stāšanās brīdī ir tranzītpreces vai atrodas Kopienā vai Izraēlā pagaidu glabāšanā muitas noliktavās vai brīvajās zonās, un četru mēnešu laikā no šā brīža importētājas valsts muitas iestādēm ir jāiesniedz EUR.1 apliecība, ko eksportētājas valsts kompetentās iestādes vizē retrospektīvi kopā ar dokumentiem, kas apliecina, ka preces ir transportētas tieši.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

IEVADA PIEZĪMES

Iepriekšējas piezīmes

Šajā sarakstā minētie noteikumi piemērojami tikai produktiem, uz kuriem attiecas šis nolīgums.

1. piezīme

1.1. Saraksta pirmajās divās ailēs ir aprakstīti iegūtie produkti. Pirmajā ailē ir harmonizētās sistēmas pozīcijas vai nodaļas numurs, bet otrajā ailē – preču apraksti, kādi tie ir harmonizētās sistēmas attiecīgajā pozīcijā vai nodaļā. Saraksta 3. vai 4. ailē ir noteikumi attiecībā uz katru ierakstu pirmajās divās ailēs. Ja dažos gadījumos pirms ieraksta pirmajā ailē ir "ex" zīme, tas nozīmē, ka 3. vai 4. ailes noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz 2. ailē norādīto pozīcijas daļu.

1.2. Ja 1. ailē ir sagrupēti vairāku pozīciju numuri vai nodaļas numurs un tāpēc izstrādājumu apraksts 2. ailē ir vispārīgs, tad 3. un 4. ailes noteikumi attiecas uz visiem izstrādājumiem, kas Harmonizētajā sistēmā klasificēti attiecīgās nodaļas pozīcijās vai jebkurā no 1. ailē uzskaitītajām pozīcijām.

1.3. Ja sarakstā dažādi noteikumi attiecas uz dažādiem vienas pozīcijas izstrādājumiem, tad katrā ievilkumā ir tās pozīcijas daļas apraksts, uz ko attiecas 3. vai 4. ailes noteikumi.

1.4. Ja ierakstam abās pirmajās ailēs ir paredzēti noteikumi 3. ailē un 4. ailē, tad eksportētājs var izvēlēties, kuru no tiem piemērot. Ja 4. ailē izcelsmes noteikums nav ierakstīts, tad jāpiemēro 3. ailes noteikumi.

2. piezīme

2.1. Apstrāde vai pārstrāde, ko prasa noteikums 3. ailē, ir jāveic tikai attiecībā uz izmantotajiem materiāliem bez izcelsmes statusa. Noteikumos 3. ailē ietvertie ierobežojumi tāpat attiecas tikai uz izmantotajiem materiāliem bez izcelsmes statusa.

2.2. Ja noteikumā ir minēts, ka var izmantot "visu pozīciju materiālus", var izmantot arī materiālus, kas ir tajā pašā pozīcijā, kur izstrādājums, tomēr ar īpašiem ierobežojumiem, kas arī var būt ietverti noteikumā. Tomēr izteiciens "ražošana no visu pozīciju materiāliem, ieskaitot pārējos materiālus, kas minēti pozīcijā Nr. …" nozīmē, ka var izmantot tikai tos materiālus, kas ir klasificēti vienā pozīcijā ar ražojumu, kura apraksts atšķiras no saraksta 2. ailē dotā izstrādājuma apraksta.

2.3. Ja izstrādājumu, kas ir izgatavots no materiāliem bez izcelsmes statusa, kuri ražošanas gaitā ir ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu, mainot pozīciju vai noteikumu par to sarakstā, izmanto kā materiālu citu izstrādājumu ražošanai, uz to neattiecas noteikums, ko piemēro izstrādājumam, kurā tas ir iekļauts.

Piemērs

Motoru pozīcijā 8407, par kuru noteikumā ir teikts, ka var iekļaut nenoteiktas izcelsmes materiālus, kuru vērtība nedrīkst pārsniegt 40 % no neapstrādāta izstrādājuma cenas, izgatavo no "cita leģēta tērauda, kas iepriekš apstrādāts kaļot", kas minēti pozīcijā 7224.

Ja šis iepriekš apstrādātais tērauds attiecīgajā valstī ir iegūts no nenoteiktas izcelsmes stieņa, kalums jau ir ieguvis noteiktu izcelsmi, pamatojoties uz noteikumu, kas attiecas uz saraksta pozīciju ex7224. Aprēķinot motora vērtību, var uzskatīt, ka tam ir noteikta izcelsme neatkarīgi no tā, vai tas izgatavots tajā pašā rūpnīcā vai citā. Tādējādi, aprēķinot nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, neņem vērā nenoteiktas izcelsmes lietņa vērtību.

2.4. Saraksta noteikums paredz mazāko vajadzīgo apstrādi, un jebkāda papildu apstrāde arī piešķir izstrādājumam noteiktas izcelsmes statusu; un pretēji – apstrādājot mazāk, nevar piešķirt noteiktas izcelsmes statusu. Tādējādi, ja noteikumā ir sacīts, ka noteiktā ražošanas stadijā var izmantot materiālu bez izcelsmes statusa, šādu materiālu var izmatot arī iepriekšējās ražošanas stadijās, bet turpmākās stadijās šādu materiālu nevar izmantot.

2.5. Ja kādā noteikumā sarakstā norādīts, ka produktu var ražot no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka var izmantot jebkuru materiālu vai vairākus materiālus. Tas nenozīmē, ka jāizmanto visi materiāli.

Piemērs

Noteikums par audumiem, uz ko attiecas pozīcija ex 50 līdz 55, paredz, ka var izmantot dabīgās šķiedras un kopā ar citiem materiāliem var izmantot arī ķīmiskās izejvielas. Tas nenozīmē, ka jāizmanto abi materiāli; var izmantot vienu vai otru, vai abus.

2.6. Ja noteikumā sarakstā norādīts, ka produkts jāražo no konkrēta materiāla, tad šis nosacījums acīmredzot neliedz izmantot citus materiālus, kas savu īpašību dēļ nevar atbilst šim noteikumam. (Skatīt arī 5.2. piezīmi saistībā ar tekstilizstrādājumiem.)

Piemērs

Noteikums par gataviem pārtikas produktiem, uz ko attiecas pozīcija 1904, īpaši aizliedz izmantot graudaugus un to pārstrādes produktus, tomēr tas nenozīmē, ka nedrīkst izmantot minerālsāļus, ķīmiskās un citas piedevas, kas nav graudaugu produkti.

Tomēr tas neattiecas uz produktiem, kurus gan nevar izgatavot no konkrētiem sarakstā norādītiem materiāliem, bet tomēr var izgatavot no līdzīgiem materiāliem agrākās ražošanas stadijās.

Piemērs

Gadījumā, ja kādu apģērbu, uz ko attiecas ex 62 nodaļa, izgatavo no neaustiem materiāliem, ja attiecīgās šķiras preču ražošanā atļauts izmantot tikai pavedienus bez noteiktas izcelsmes, nav iespējams sākt ražošanu no neaustas drēbes pat tad, ja neaustu drēbi parasti nevar izgatavot no pavedieniem. Šādos gadījumos izejmateriālam parasti vajadzētu būt pirmspavediena, t. i., šķiedras stadijā.

2.7. Ja kādā noteikumā šajā sarakstā ir minēti divi vai vairāki procentuāli izteikti maksimālie daudzumi, ko var izmantot attiecībā uz materiāliem bez izcelsmes statusa, šos procentuālos daudzumus nedrīkst skaitīt kopā. Citiem vārdiem sakot, visu izmantoto materiālu bez noteiktas izcelsmes maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt augstāko paredzēto procentuālo daudzumu. Turklāt nedrīkst pārsniegt atsevišķu procentuālo daudzumu, kas attiecas uz konkrētiem materiāliem.

3. piezīme

3.1. Termins "dabiskās šķiedras" sarakstā ir izmantots attiecībā uz šķiedrām, kas nav mākslīgas vai sintētiskas šķiedras, un ir attiecināms uz stadijām pirms vērpšanas, ieskaitot atlikas, un, ja nav norādīts citādi, termins "dabiskās šķiedras" iekļauj kārstas, ķemmētas vai citādi apstrādātas, bet nevērptas šķiedras.

3.2. Termins "dabiskās šķiedras" attiecas uz astriem pozīcijā 5003, zīdu pozīcijās 5002 un 5003, kā arī vilnas šķiedrām, smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem pozīcijās 5101 līdz 5105, kokvilnas šķiedrām pozīcijās 5201 līdz 5203, kā arī pārējām augu šķiedrām pozīcijās 5301 līdz 5305.

3.3. Terminus "tekstilmasa", "ķīmiski materiāli" un "materiāli papīra ražošanai" sarakstā izmanto, lai aprakstītu materiālus, kuri nav klasificēti 50.–63. nodaļā un kurus var izmantot mākslīgu, sintētisku vai papīra šķiedru vai pavedienu ražošanai.

3.4. Terminu "ķīmiskās štāpeļšķiedras" sarakstā izmanto, atsaucoties uz sintētisku vai mākslīgu pavedienu grīsti, štāpeļšķiedrām vai atlikām, kas minētas pozīcijās 5501 līdz 5507.

4. piezīme

4.1. Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad 3. ailes noteikumi neattiecas ne uz vienu tekstila pamatmateriālu, ko izmanto konkrētā izstrādājuma ražošanā, ja kopā tie veido 10 % vai mazāk no visu izmantoto tekstila pamatmateriālu kopējā svara (skatīt arī piezīmes 4.3. un 4.4.).

4.2. Šo atkāpi tomēr var piemērot tikai jauktiem izstrādājumiem, kas ir izgatavoti no diviem vai vairāk tekstila pamatmateriāliem.

Tekstila pamatmateriāli ir šādi:

- zīds,

- vilna,

- rupja dzīvnieku spalva,

- smalka dzīvnieku spalva,

- astri,

- kokvilna,

- izejvielas papīra ražošanai un papīrs,

- lini,

- kaņepāji,

- džuta un citas lūksnes tekstilšķiedras,

- sizals un citas Agave ģints augu tekstilšķiedras,

- kokosšķiedra, abakas, rāmijas un citu augu tekstilšķiedras,

- sintētiskie ķīmiskie pavedieni,

- mākslīgie ķīmiskie pavedieni,

- sintētiskās ķīmiskās stāpeļšķiedras,

- mākslīgās ķīmiskās stāpeļšķiedras.

Piemērs

Pozīcijas 5205 pavedieni, kas izgatavoti no pozīcijas 5203 kokvilnas šķiedrām un pozīcijas 5506 sintētiskām štāpeļšķiedrām, ir jaukti pavedieni. Tāpēc var izmantot nenoteiktas izcelsmes sintētiskās štāpeļšķiedras, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kas ir jāizgatavo no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), līdz 10 % no pavediena masas.

Piemērs

Pozīcijas 5112 vilnas audums, kas izgatavots no pozīcijas 5107 vilnas dzijas un pozīcijas 5509 sintētiskiem pavedieniem no štāpeļšķiedrām, ir jauktu pavedienu audums. Tāpēc var izmantot sintētisko pavedienu, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kas ir jāizgatavo no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas) vai vilnas pavedienu, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kas ir jāizgatavo no dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai), vai abus pavedienus kopā, ja to svars audumā nepārsniedz 10 %.

Piemērs

Pozīcijas 5802 audumi ar šūtām plūksnām, ko izgatavo no pavediena, kas ir ietverts pozīcijā 5205, un kokvilnas audumi, kas ir ietverti pozīcijā 5210, ir jaukti produkti tikai tad, ja kokvilnas audums ir jaukts audums, kas ir izgatavots no divās atsevišķās pozīcijās klasificētiem pavedieniem, vai arī ja izmantotie kokvilnas pavedieni ir jaukti.

Piemērs

Ja attiecīgais plūksnainais audums izgatavots no kokvilnas diegiem, uz ko attiecas pozīcija 5205, un sintētiska auduma, uz ko attiecas pozīcija 5407, tad acīmredzot izmantotie diegi ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli un tādējādi audums ar izšūtām plūksnām ir jaukts produkts.

Piemērs

Plūksnains paklājs, kas izgatavots no mākslīgiem pavedieniem, ar džutas oderējumu, ir jaukts produkts, jo ir izmantoti trīs tekstila pamatmateriāli. Tādējādi kādā vēlākā ražošanas pakāpē var izmantot visus nenoteiktas izcelsmes materiālus ar noteikumu, ka to kopējā masa nepārsniedz 10 % no tekstilmateriālu masas paklājā. Tādējādi šajā ražošanas stadijā var ietvert džutas oderējumu unvai mākslīgos pavedienus ar noteikumu, ka ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz svaru.

4.3. Gadījumā, ja audumos ietilpst "poliuterāna pavediens ar kustīgiem poliētera segmentiem, dekoratīvs vai nedekoratīvs", šī pielaide attiecīgajam pavedienam ir 20 %.

4.4. Gadījumā, ja audumos ietilpst lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu ar vai bez alumīnija pulvera seguma, kas nepārsniedz 5 mm, kura ir iestiprināta ar līmi starp divām plastmasas kārtām, šī pielaide attiecīgajai lentai ir 30 %.

5. piezīme

5.1. To tekstilizstrādājumu gadījumā, kuri sarakstā ir atzīmēti ar zemsvītras piezīmi, kas norāda uz šo piezīmi, tekstilmateriālus, izņemot oderes un starpoderes, kas neatbilst saraksta 3. ailē noteiktajam noteikumam par attiecīgajiem apdarinātajiem izstrādājumiem, var izmantot ar noteikumu, ka tie ir iedalīti citā pozīcijā nekā izstrādājums un ka to vērtība nepārsniedz 8 % no neapstrādāta izstrādājuma cenas.

5.2. Materiālus, kas nav klasificēti 50.–63. nodaļā, var brīvi izmantot neatkarīgi no tā, vai tajos ir vai nav tekstilmateriāli.

Piemērs

Ja noteikumā sarakstā paredzēts, ka konkrētam tekstilizstrādājumam, piemēram, biksēm, jāizmanto pavediens, tas neliedz izmantot metāla izstrādājumus, piemēram, pogas, jo pogas nav klasificētas 50. līdz 63. nodaļā. Šā paša iemesla dēļ nav liegts izmantot rāvējslēdzējus, pat ja rāvējslēdzējos parasti ietilpst tekstilmateriāli.

5.3. Ja piemēro procentuālo attiecību noteikumu, ir jāņem vērā 50.–63. nodaļā neklasificēto materiālu vērtība, aprēķinot nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

6. piezīme

6.1. "Īpašie procesi" pozīcijās ex2707, 2713 līdz 2715, ex2901, ex2902 un ex3403 ir šādi:

a) vakuumdestilācija;

b) sekundārā pārtvaice ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu [1];

c) krekings;

d) riformings,

e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f) procesi, kas ietver šādas darbības: apstrādi ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu; neitralizāciju ar sārmainām vielām; atkrāsošanu un attīrīšanu ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g) polimerizācija;

h) alkilēšana;

i) izomerizācija.

6.2. "Īpašie procesi" pozīcijās 2710, 2711 un 2712 ir šādi:

a) vakuumdestilācija;

b) atkārtota destilācija ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu;

c) krekings;

d) riformings;

e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f) procesi, kas ietver šādas darbības: apstrādi ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu; neitralizāciju ar sārmainām vielām; atkrāsošanu un attīrīšanu ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g) polimerizācija;

h) alkilēšana;

i) izomerizācija;

k) (tikai attiecībā uz pozīcijā ex2710 minētajām smagajām eļļām) atsērošana ar ūdeņradi, samazinot sēra saturu apstrādājamos produktos vismaz par 85 % (ASTM D 1266-59 T metode);

l) (tikai attiecībā uz pozīcijā 2710 minētajiem izstrādājumiem) deparafinēšana ar jebkuru paņēmienu, kas nav filtrācija;

m) (tikai attiecībā uz pozīcijā 2710 minētajām smagajām eļļām) apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bar spiedienā un temperatūrā, kas ir lielāka par 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav atsērošanas katalizators, ūdeņradim darbojoties kā aktīvajam ķīmiskās reakcijas elementam. Pozīcijā ex2710 minēto eļļošanas materiālu turpmāka apstrāde ar ūdeņradi (piemēram, hidroattīrīšana vai atkrāsošana) – konkrēti, krāsas vai stabilitātes uzlabošanai – tomēr nepieder pie īpašiem procesiem;

n) (tikai attiecībā uz pozīcijā 2710 minēto kurināmo mazutu) atmosfēras pārtvaice, ar nosacījumu, ka mazāk nekā 30 % šo produktu tilpuma pārtvaicējas, ieskaitot zudumus, 300 °C temperatūrā, izmantojot metodi ASTM D 86;

o) (tikai attiecībā uz pozīcijā ex2710 minētajām smagajām eļļām, izņemot gāzeļļas un kurināmo mazutu) apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi.

6.3. Attiecībā uz pozīcijas ex2707, 2713 līdz 2715, ex2901, ex2902 un ex3403 produktiem vienkāršas darbības, piemēram, tīrīšana, pārliešana, atsāļošana, ūdens atdalīšana, filtrēšana, krāsošana, marķēšana, sēra iegūšana, sajaucot produktus ar dažādu sēra saturu, kā arī jebkuru šo darbību kombinācija vai līdzīgas darbības nepiešķir noteiktu izcelsmi.

[1] Skatīt Kombinētās nomenklatūras 27. nodaļas 4. papildu piezīmes b) punktu.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

TĀDAS APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES NOTEIKUMU SARAKSTS, KURA JĀVEIC ATTIECĪBĀ UZ NENOTEIKTAS IZCELSMES MATERIĀLIEM, LAI NO TIEM RAŽOTI IZSTRĀDĀJUMI VARĒTU IEGŪT NOTEIKTAS IZCELSMES STATUSU

HS pozīcijas Nr. | Produkta apraksts | Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde, kas piešķir tiem noteiktas izcelsmes statusu |

| |

(1) | (2) | (3) vai (4) | (3) vai (4) |

1. nodaļa | Dzīvi dzīvnieki | [7] | |

ex 2. nodaļa | Gaļa un gaļas subprodukti; izņemot pozīcijās 0201, 0202, 0206 un 0210 minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

0201 | Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 0202 minēto saldētu liellopu gaļu | |

0202 | Saldēta liellopu gaļa | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 0201 minēto saldētu liellopu gaļu | |

0206 | Svaigi vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijās 0201 līdz 0205 minētos liemeņus | |

0210 | Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; gaļas vai gaļas subproduktu milti un rupja maluma milti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot gaļu un subproduktus pozīcijās 0201 līdz 0206 un 0208 vai putnu aknas pozīcijā 0207 | |

ex 3. nodaļa | Zivis un vēžveidīgie, dzīvi mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki | [7] | |

0302 līdz0305 | Zivis, izņemot dzīvas zivis | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 3. nodaļas materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex0306 | Vēžveidīgie, izņemot dzīvus vēžveidīgos | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 3. nodaļas materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex0307 | Mīkstmieši; ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus, bet ne dzīvi mīkstmieši | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 3. nodaļas materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex 4. nodaļa | Piena pārstrādes produkti, izņemot pozīcijas 0402, 0403, 0404 līdz 0406; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

04020404 līdz0406 | Piena produkti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pienu vai krējumu pozīcijā 0401 vai 0402 | |

0403 | Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī iebiezināti vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem vai aromatizētājiem, vai ar augļu vai kakao piedevu | Ražošana, kurā: visiem 4. nodaļas materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem,jebkurai izmantotajai pozīcijas 2009 augļu sulai (izņemot ananasu, laima vai greipfrūtu sulu) jābūt pilnībā iegūtai, unvisu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

0407 | Putnu olas čaumalā, svaigas, konservētas vai termiski apstrādātas | [7] | |

0408 | Putnu olas bez čaumalas un dzeltenumi, svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukuru vai citiem saldinātājiem | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot putnu olas pozīcijā 0407 | |

0409 | Dabiskais medus | [7] | |

ex 5. nodaļa | Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav citur minēti vai iekļauti, izņemot pozīciju ex0502 un ex0506, kuriem noteikumi izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex0502 | Apstrādāti cūku, mežacūku vai kuiļu sari un spalvas | Saru un spalvu tīrīšana, dezinfekcija, šķirošana un iztaisnošana | |

ex0506 | Neapstrādāti kauli un ragu serdeņi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. nodaļas materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

6. nodaļa | Augu valsts produkti | [7] | |

ex 7. nodaļa | Pārtikā lietojami dārzeņi un noteiktas saknes un gumi, izņemot pozīcijā 0710 un 0713 minētos, kuriem noteikumi izklāstīti turpmāk | [7] | |

ex0710 līdzex0713 | Saldēti vai žāvēti, īslaicīgai glabāšanai iekonservēti pārtikā lietojami dārzeņi, izņemot pozīcijā ex0710 un ex0711 minētos, kuriem noteiktumi izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex0710 | Cukurkukurūza (neapstrādāta vai tvaicēta, vai vārīta ūdenī), saldēta | Ražošana no svaigas vai atdzesētas cukurkukurūzas | |

ex0711 | Cukurkukurūza, konservēta īslaicīgai glabāšanai | Ražošana no svaigas vai atdzesētas cukurkukurūzas | |

ex 8. nodaļa | Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu vai meloņu mizas, izņemot pozīcijā 0811, 0812, 0813 un 0814 minētās, kurām nenoteikumi izklāstīti turpmāk | [7] | |

0811 | Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu: | | |

— Ar cukura piedevu | Ražošana, kurā izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— Citi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem un riekstiem jābūt pilnībā iegūtiem | |

0812 | Augļi un rieksti, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sēra dioksīda vai citā konservējošā šķīdumā), bet šajā ražošanas posmā nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem un riekstiem jābūt pilnībā iegūtiem | |

0813 | Žāvēti augļi, izņemot pozīcijā 0801 līdz 0806 minētos; šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem un riekstiem jābūt pilnībā iegūtiem | |

0814 | Citrusaugļu vai meloņu (arī arbūzu) mizas, svaigas, saldētas, kaltētas vai īslaicīgai glabāšanai konservētas sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem un riekstiem jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex 9. nodaļa | Kafija, tēja, mate un garšvielas, izņemot pozīcijā 0910 minētos garšvielu maisījumus, kuriem noteikumi izklāstīti turpmāk | [7] | |

ex0910 | Maisījumi, kas minēti šīs nodaļas 1. piezīmes b) apakšpunktā | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

10. nodaļa | Labība | [7] | |

ex 11. nodaļa | Miltrūpniecības izstrādājumi; iesals, cietes; inulīns; kviešu lipeklis, izņemot pozīciju ex1106, attiecībā uz kuru noteikumi ir izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā visām izmantojamajām labībām, dārzeņiem, saknēm un bumbuļiem no 0714. pozīcijas ir jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex1106 | Kaltētu, izlobītu pākšaugu, kas minēti pozīcijā 0713, milti un rupja maluma milti | 0708. pozīcijā minēto pākšaugu kaltēšana un malšana | |

ex 12. nodaļa | Eļļas augu sēklas un eļļas augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un lopbarība; izņemot eļļas augu sēklu un augļu miltus un rupja maluma miltus, izņemot sinepju sēklas, kurām noteikumi izklāstīti turpmāk | [7] | |

1208 | Eļļas augu sēklu vai augļu, izņemot sinepju, milti un rupja maluma milti | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 13. nodaļa | Šellaka; gumijas sveķi un citas augu sulas un ekstrakti, izņemot pozīciju 1301, kurai noteikumi izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

1301 | Šellaka; dabiski sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un balzami | Ražošana, kurā no 1301. pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

14. nodaļa | Materiāli dārzeņu stādīšanai; augu valsts produkti, kas nav citur minēti un iekļauti | [7] | |

ex 15. nodaļa | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vasks, izņemot pozīcijā 1501, 1502, 1504,ex1505, 1506, ex1507 līdz 1515, ex1516, ex1517 un ex1519 minētos, kuriem noteikumi izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

1501 | Kausēti cūku tauki, pārējie cūku un mājputnu tauki, kausēti, izspiesti vai neizspiesti vai ekstrahēti ar šķīdinātāju: | | |

— Tauki no kauliem vai atliekām | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot tos, uz kuriem attiecas 0203., 0206. vai 0207. pozīcija, vai kaulus, uz kuriem attiecas 0506. pozīcija | |

— Citi | Ražošana no cūkgaļas vai cūkgaļas subproduktiem, uz kuriem attiecas pozīcija 0203 vai 0206, vai no mājputnu gaļas un subproduktiem, uz kuriem attiecas pozīcija 0207 | |

1502 | Liellopu tauki; jēli vai kausēti aitu vai kazu tauki, presēti vai nepresēti, vai iegūti, ekstrahējot ar šķīdinātāju | | |

— Tauki no kauliem vai atliekām | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot tos, uz kuriem attiecas pozīcija 0201, 0202, 0204 vai 0206, vai kaulus, uz kuriem attiecas pozīcija 0506 | |

— Citi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. nodaļas materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

1504 | Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: | | |

— Zivju eļļu un tauku un jūras zīdītāju eļļu cietās frakcijas | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 1504 materiālus | |

— Citi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. un 3. nodaļas materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex1505 | Rafinēts lanolīns | Ražošana no nerafinētiem vilnas taukiem, uz ko attiecas 1505 pozīcija | |

1506 | Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: | | |

— Cietās frakcijas | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 1506 materiālus | |

— Citi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. nodaļas materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex1507 līdz1515 | Fiksētās augu eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā: | | |

— Cietās frakcijas, izņemot jojobas eļļas cietās frakcijas | Ražošana no pārējiem materiāliem, kas minēti pozīcijā 1507 līdz 1515 | |

— Citi, izņemot: | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

— — Tungas koku eļļu, miršu vasku un Japānas vasku | | |

— — Izstrādājumus tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | | |

ex1516 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, reesterificētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augu un dzīvnieku izcelsmes materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex1517 | Augu eļļu pārtikas maisījumi pozīcijās 1507 līdz 1515 | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex1519 | Rūpnieciskie taukspirti ar mākslīgo vasku īpašībām | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot taukskābes pozīcijā 1519 | |

1601 | Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes | Ražošana no 1. nodaļā minētajiem dzīvniekiem | |

1602 | Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm | Ražošana no 1. nodaļā minētajiem dzīvniekiem | |

1603 | Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas | Ražošana no 1. nodaļā minētajiem dzīvniekiem. Tomēr visām izmantotajām zivīm, vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem jābūt ar noteiktas izcelsmes statusu | |

1604 | Sagatavotas vai konservētas zivis; no zivju ikriem gatavots kaviārs un kaviāra aizvietotāji | Ražošana, kurā visām izmantotajām zivīm un zivju ikriem jābūt pilnībā iegūtiem | |

1605 | Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem | Visiem ražošanā izmantotajiem vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem jābūt ar noteiktas izcelsmes statusu | |

ex1701 | Rafinēts cukurniedru un cukurbiešu cukurs vai ķīmiski tīra saharoze cietā formā, kas nesatur aromatizējošas vielas vai krāsvielas | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex1701 | Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā stāvoklī, aromatizēti vai iekrāsoti | Ražošana, kurā visu izmantoto 1. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

1702 | Citi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdētais cukurs: | | |

— Ķīmiski tīra maltoze un fruktoze | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 1702. pozīcijas materiālus | |

— Pārējie cukuri cietā stāvoklī, aromatizēti vai iekrāsoti | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

— Citi | Ražošana, kurā izmantotajiem materiāliem jau jābūt ar noteiktas izcelsmes statusu | |

ex1703 | Aromatizēta vai iekrāsota melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

ex1703 | Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru, bez aromātiskām vai krāsojošām piedevām | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

1704 | Konditorejas izstrādājumi no cukura (arī baltā šokolāde), bez kakao | Visi ražošanā izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums, ar nosacījumu, ka visu pārējo izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 18. nodaļa | Kakao un kakao izstrādājumi, izņemot pozīcijā 1801 un 1806 minētos, kuriem noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

1801 | Kakao pupiņas, veselas vai maltas, negrauzdētas vai grauzdētas | [7] | |

1806 | Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu | Visi ražošanā izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums, ar nosacījumu, ka visu pārējo izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

1901 | Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao pulveri vai satur kakao pulveri mazāk par 50 % no svara un citur nav minēti vai iekļauti; pārtikas produkti no 0401 līdz 0404 pozīcijas precēm, kas nesatur kakao pulveri vai satur kakao pulveri ne vairāk kā 10 % no svara un nav citur minēti vai iekļauti | | |

— Iesala ekstrakts | Ražošana no 10. nodaļā minētajiem graudaugiem | |

— Cits | Visi ražošanā izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums, pie noteikuma, ka visu pārējo izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

1902 | Makaronu izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, piemēram, spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, klimpas, itāļu pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem graudaugiem (izņemot cietos kviešus), gaļai, gaļas subproduktiem, zivīm, vēžveidīgajiem vai mīkstmiešiem jau jābūt ar noteiktas izcelsmes statusu | |

1903 | Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot kartupeļu cieti, kas minēta 1108. pozīcijā | |

1904 | Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzbriedinot vai grauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); labība, izņemot kukurūzu, graudu veidā, pirms tam vārīta vai citādi sagatavota | | |

— Bez kakao piedevas | Ražošana, kurā: visai izmantotajai labībai un miltiem (izņemot Zea indurata šķirnes kukurūzu un cietos kviešus un to atvasinājumus) jābūt pilnībā iegūtiemvisu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

— Ar kakao piedevu | Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti pozīcijā 1806, ar noteikumu, ka visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

1905 | Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 11. nodaļā minētos materiālus | |

2001 | Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem, riekstiem vai dārzeņiem jābūt pilnībā iegūtiem | |

2002 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem tomātiem jābūt pilnībā iegūtiem. | |

2003 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles | Ražošana, kurā visām izmantotajām sēnēm un trifelēm jābūt pilnībā iegūtām | |

2004 un2005 | Citi saldēti vai nesaldēti dārzeņi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem dārzeņiem jābūt pilnībā iegūtiem | |

2006 | Augļi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, glazētas vai iecukurotas) | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

2007 | Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

2008 | Citādi sagatavoti vai konservēti augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas satur vai nesatur cukura vai cita saldinātāja piedevu vai spirtu un nav citur minētas vai iekļautas: | | |

— Saldēti augļi un rieksti, kas nav tvaicēti vai vārīti ūdenī, bez cukura piedevas | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem un riekstiem jābūt pilnībā iegūtiem | |

— Rieksti bez cukura vai stipro alkoholisko dzērienu piedevas | Ražošana, kurā visu pozīcijā 0801, 0802 un 1202 līdz 1207 minēto noteiktas izcelsmes riekstu un eļļas augu sēklu vērtība pārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— Citi | Visi ražošanā izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums, ar noteikumu, ka visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex2009 | Neraudzētas dārzeņu sulas bez spirta piedevas, arī ar pievienotu cukuru vai citu saldinātāju | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex2009 | Augļu sulas (ieskaitot nenorūgušu vīnogu vīnu), neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura piedevu vai citiem saldinātājiem | Visi ražošanā izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums, pie noteikuma, ka visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 21. nodaļa | Dažādi pārtikā lietojami izstrādājumi, izņemot pozīcijās ex2101, ex2103, 2104 un ex2106 minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex2101 | Grauzdēti cigoriņi un to ekstrakti, esences un koncentrāti | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem cigoriņiem jābūt pilnībā iegūtiem | |

ex2103 | Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; garšvielu maisījumi un piedevu maisījumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Sinepju pulveri vai miltus vai gatavas sinepes tomēr var izmantot | |

— Gatavas sinepes | Ražošana no sinepju pulvera vai miltiem | |

ex2104 | — Zupas un buljoni, un izstrādājumi to pagatavošanai | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 2002 līdz 2005 minētos sagatavotos vai konservētos dārzeņus | |

— Homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi | Piemēro noteikumu pozīcijai, kurā klasificēta izstrādājuma lielāko daļu | |

ex2106 | Aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi | Visu ražošanā izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 22. nodaļa | Dzērieni, spirts un etiķis, izņemot pozīcijā 2201, 2202, ex2204, 2205, ex2207, ex2208 un ex2209 minētos, kuriem noteikumi izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

2201 | Ūdens, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, nearomatizēts; ledus un sniegs | Ražošana, kurā visam izmantotajam ūdenim jābūt pilnībā iegūtam | |

2202 | Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura piedevu, vai citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas minētas pozīcijā 2009 | Visi ražošanā izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums, pie noteikuma, ka visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražošanas cenas, un visām izmantotajām augļu sulām (izņemot ananasu, laimu un greipfrūtu sulu) ir jābūt ar noteiktas izcelsmes statusu | |

ex2204 | Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus un nenorūgušu vīnogu vīnu ar spirta piedevu Šādi izstrādājumi no vīnogu izejvielām: | Ražošana no citu vīnogu misas | |

2205ex2207ex2208 unex2209 | Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevām; etilspirts un citi spirti, denaturēti vai nedenaturēti; alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni; alkohola izstrādājumu maisījumi, kurus izmanto dzērienu ražošanā; etiķis | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot vīnogas vai jebkuras no vīnogām iegūtas izejvielas | |

ex2208 | Viskiji ar spirta tilpumkoncentrāciju līdz 50 tilp. % | Visu ražošanā izmantoto graudu spirtu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 23. nodaļa | Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; izņemot pozīcijās ex2303, ex2306 un ex2309 minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex2303 | Kukurūzas cietes ražošanas atlikumi (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus) ar olbaltumvielu saturu, kas, pārrēķinot sausnā, pārsniedz 40 % svara | Ražošana, kurā visai izmantotajai kukurūzai jābūt pilnībā iegūtai | |

ex2306 | Eļļas rauši un citi olīveļļas ekstrahēšanas cietie atkritumi, kuru sastāvā ir vairāk nekā 3 % olīveļļas | Ražošana, kurā visai izmantotajai kukurūzai jābūt pilnībā iegūtai | |

2309 | Izstrādājumi, kurus izmanto dzīvnieku barībā | Visai ražošanā izmantotajai labībai, cukuram vai melasei, misai vai pienam jau jābūt ar noteiktas izcelsmes statusu | |

2401 | Neapstrādāta tabaka; tabakas atkritumi: | [7] | |

2402 | Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizvietotājiem | Ražošana, kurā vismaz 70 % no izmantotās neapstrādātās tabakas atkritumiem, kas minēti pozīcijā 2401, jābūt ar noteiktas izcelsmes statusu | |

ex2403 | Smēķējamā tabaka | Ražošana, kurā vismaz 70 % no izmantotās neapstrādātās tabakas atkritumiem, kas minēti pozīcijā 2401, jābūt ar noteiktas izcelsmes statusu | |

ex2403 | Cita apstrādāta tabaka un ražošanas aizvietotāji, "homogenizēta" vai "atjaunota" tabaka; tabakas ekstrakti un esences | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 25. nodaļa | Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements, izņemot pozīcijā ex2504, ex2515, ex2516, ex2518, ex2519, ex2520, ex2524, ex2525 un ex2530 minētos, kuriem noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex2504 | Attīrīts un sasmalcināts dabiskais kristāliskais grafīts ar bagātinātu oglekļa saturu | Oglekļa saturu bagātina, attīrot un sasmalcinot neattīrītu kristālisko grafītu | |

ex2515 | Marmors, kas sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (arī kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuru biezums nepārsniedz 25 cm | Sazāģējot vai citādā veidā sadalot marmoru, kas ir biezāks par 25 cm, (arī jau sazāģētu) gabalos | |

ex2516 | Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citi tēlniecībai vai būvniecībai paredzēti akmeņi, sazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuru biezums nepārsniedz 25 cm | Sazāģējot vai citādā veidā sadalot akmeņus, kas ir biezāki par 25 cm, (arī jau sazāģētus) gabalos | |

ex2518 | Karsēts dolomīts | Nekarsēta dolomīta kalcinēšana | |

ex2519 | Drupināts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts) hermētiskā iepakojumā un magnija oksīds, attīrīts vai neattīrīts, kas nav kausētais vai dedzinātais magnēzijs | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot dabiskā magnija karbonātu (magnezītu) | |

ex2520 | Īpaši zobārstniecībai sagatavots ģipsis | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2524 | Dabīgā azbesta šķiedra | Ražošana no azbesta koncentrāta | |

ex2525 | Vizlas pulveris | Samaļ vizlu vai vizlas atkritumus | |

ex2530 | Karsētas vai pulverī samaltas krāszemes | Krāszemju kalcinācija vai malšana | |

26. nodaļa | Rūdas, sārņi un pelni | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

27. nodaļa | Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski; izņemot 2707 un ex2709 līdz 2715 pozīcijā minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex2707 | Eļļas, kurās aromātisko komponentu svars pārsniedz nearomātisko komponentu svaru un kuras ir līdzīgas minerāleļļām, ko iegūst akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaicē un kurām vairāk nekā 65 tilpuma % pārtvaicējas temperatūrā līdz 250 °C (ieskaitot naftas eļļas un benzola maisījumus), ko izmanto kā kurināmo enerģētikā vai apkurei | Rafinēšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi [8] Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2709 | No bitumenminerāliem iegūtas nerafinētas eļļas | Bitumenmateriālu destruktīva pārtvaicēšana | |

2710 līdz2712 | Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neietverti izstrādājumi, kas satur 70 % vai vairāk no svara naftas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir produktu pamata sastāvdaļas Naftas gāzes un citi gāzveida ogļūdeņraži Vazelīns, parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, pārējie minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, krāsoti vai nekrāsoti | Rafinēšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi [8] Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

2713 līdz2715 | Naftas kokss, naftas bitumens un pārējie naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūto eļļu pārstrādes atlikumi Dabiskais bitumens un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts; asfaltīti un asfalta ieži Bitumena maisījumi uz dabīgā asfalta, dabīgā bitumena, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa pamata | Rafinēšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi [8] Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas produkts | |

ex 28. nodaļa | Neorganiskās ķīmiskās vielas; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā ex2805, ex2811, ex2833 un ex2840, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex2805 | Mischmetall | Ražošana, veicot elektrolītisku vai termisku apstrādi, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2811 | Sēra trioksīds | Ražošana no sēra dioksīda | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex2833 | Alumīnija sulfāts | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2840 | Nātrija perborāts | Ražošana no dinātrija tetraborāta pentahidrāta | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 29. nodaļa | Organiskās ķīmiskās vielas izņemot pozīciju ex2901, ex2902, ex2905, 2915, 2932, 2933 un 2934, kurām noteikumi izklāstīti zemāk: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex2901 | Acikliskie ogļūdeņraži, kurus izmanto kā kurināmo enerģētikā vai apkurei | Rafinēšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi [8] Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2902 | Ciklāni un ciklēni (izņemot azulēnus), benzols, toluols, ksilols, kurus izmanto kā kurināmo enerģētikā vai apkurei | Rafinēšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi [8] Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2905 | Šīs pozīcijas spirtu metālu alkoholāti un etanola vai glicerīna spirti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 2905 materiālus. Šīs pozīcijas metālu alkoholātus tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas. |

2915 | Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Visu izmantoto pozīcijas 2915 un 2916 materiālu vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

2932 | Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us): | | |

— Iekšējie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Visu izmantoto pozīcijas 2909 materiālu vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

— Cikliskie acetāli un iekšējie pusacetāli un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

— Citi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

2933 | Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us): nukleīnskābes un to sāļi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Visu izmantoto pozīcijas 2932 un 2933 materiālu vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

2934 | Pārējie heterocikliskie savienojumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Ražošana, kurā izmantoto pozīcijā 2932 un 2933 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 30. nodaļa | Farmācijas produkti; izņemot pozīcijās 3002, 3003 un 3004 minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

3002 | Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi un citas asins frakcijas; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti: | | |

— Preparāti ar divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas kopā ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām, vai nejaukti preparāti šīm vajadzībām, safasēti nomērītās devās vai iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— Citi: | | |

— — Cilvēku asinis | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— — Dzīvnieku asinis ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— — Asins frakcijas, izņemot imunoserumus, hemoglobīnu un serumglobulīnu | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— — Hemoglobīns, asins globulīns un serumglobulīns | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— — Cits | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 3002 materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

3003 un3004 | Medikamenti (izņemot pozīcijā 3002, 3005 vai 3006 minētos izstrādājumus) | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Pozīcijā 3003 vai 3004 klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 31. nodaļa | Mēslojums; izņemot pozīciju ex3105, attiecībā uz kuru noteikums ir izklāstīts turpmāk: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas. |

ex3105 | Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs no šādiem elementiem: slāpekļa, fosfora un kālija; citi mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru ne lielāku par 10 kg, izņemot šādus: Nātrija nitrātsKalcija ciānamīdsKālija sulfātsMagnija kālija sulfāts | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenasvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 32. nodaļa | Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; krāsas, krāsu pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; tepe un citas pildvielas; tintes, izņemot: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3201 | Tanīni un to sāļi, ēteri, esteri un citi atvasinājumi | Ražošana no augu izcelsmes tanīnu ekstraktiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3205 | Lakas; uz to pamata izgatavotie izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē [9] | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 3203, 3204 un 3205 materiālus. Materiālus, kas klasificēti pozīcijā 3205, tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 33. nodaļa | Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi; izņemot pozīciju ex3301, attiecībā uz kuru noteikums ir izklāstīts turpmāk: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3301 | Ēteriskās eļļas (ar vai bez terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolūtās eļļas; rezinoīdi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti tvaiku absorbēšanas vai ekstrahēšanas ceļā; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot materiālus no šīs pozīcijas citas "grupas" [1] . Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 34. nodaļa | Ziepes, virsmaktīvas organiskās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgi vaski, apstrādāti vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, "zobu vaski" un zobārstniecības preparāti uz ģipša bāzes; izņemot pozīcijas ex3403 un ex3404, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3403 | Eļļošanas līdzekļi, kuru sastāvā ir naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem, ja to ir mazāk par 70 % no svara | Rafinēšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi [8] Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3404 | Mākslīgie un gatavie vaski: | | |

— Mākslīgie vaski un gatavie vaski, kuru pamatā ir parafīns, naftas vaski, vaski, kas iegūti no bitumenminerāliem, jēlparafīns | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

— Citi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot: hidrogenētas eļļas ar pozīcijas 1516 vasku īpašībāmtaukskābes ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu vai rūpnieciskos taukskābju spirtus ar pozīcijas 1519 vasku īpašībāmpozīcijas 3404 materiālusŠos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 35. nodaļa | Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti, izņemot pozīcijā 3505 un ex3507 minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

3505 | Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes), līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes: | | |

— Cietes ēteri un esteri | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot pārējos pozīcijas 3505 materiālus | |

— Cits | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 3505 materiālus | |

ex3507 | Gatavi fermenti, kas citur nav minēti vai iekļauti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

36. nodaļa | Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; atsevišķi degmaisījumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 37. nodaļa | Foto vai kino preces, izņemot pozīcijā 3701, 3702 un 3704 minētās, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3701 | Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgas plakanās filmas momentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas: | | |

— Filmas krāsainai momentfotogrāfijai, iepakotas | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami pozīcijā, kas nav pozīcija 3701 vai 3702. Materiālus, kas klasificējami 3702. pozīcijā tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

— Citas | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami pozīcijā, kas nav pozīcija 3701 vai 3702. Materiālus, kas klasificējami pozīcijā 3701 vai 3702 tomēr var izmantot, ja to vērtība kopā nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3702 | Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai, ruļļos | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli nav klasificējami pozīcijā 3701 vai 3702 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3704 | Fotoplates, fotofilmas, papīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti | Ražošana, kurā izmantotie materiāli nav klasificējami pozīcijā 3701 līdz 3704 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 38. nodaļa | Dažādas ķimikālijas, izņemot pozīcijā ex3801, ex3803, ex3805, ex3806, ex3807, 3808 līdz 3814, 3818 līdz 3820, 3822 un 3823 minētās, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3801 | Mākslīgais grafīts; koloidālais vai puskoloidālais grafīts; izstrādājumi uz grafīta vai pārējo oglekļu bāzes pastas vai citādu pusfabrikātu veidā: | | |

— Koloidālais grafīts eļļas suspensijā un puskoloidālais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

— Grafīta pasta, kurā vairāk nekā 30 % svara ir grafīta maisījums ar minerāleļļām | Ražošana, kurā visu pozīcijas 3403 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

— Citas | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3803 | Rafinēta taleļļa | Nerafinētas taleļļas rafinēšana | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3805 | Attīrīti sulfātterpentīna spirti | Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana, destilējot vai rafinējot | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3806 | Esteru sveķi | Ražošana no sveķskābēm | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3807 | Koka piķis (koka darvas piķis) | Koka darvas pārtvaice | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3808 | Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3809 | Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un pārējie produkti un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, kas citur nav minēti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3810 | Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pulveri un pastas mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kas sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3811 | Antidetonācijas maisījumi, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un pārējās gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai pārējiem šķidrumiem, ko izmanto tām pašām vajadzībām kā minerāleļļas: | | |

— Gatavās piedevas eļļošanas līdzekļiem, kas satur naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem | Ražošana, kurā visu pozīcijas 3811 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

— Citas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3812 | Gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti un iekļauti; antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3813 | Ugunsdzēšamo aparātu maisījumi un lādiņi; uzpildīti ugunsdzēšamie aparāti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3814 | Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti un iekļauti; gatavi krāsu un laku noņemšanas maisījumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3818 | Ķīmiskie elementi ar piedevām, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; ķīmiskie savienojumi ar piedevām, kurus izmanto elektronikā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3819 | Hidraulisko bremžu šķidrumi un pārējie gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3820 | Pretaizsalšanas šķidrumi un gatavi atsaldēšanas šķidrumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3822 | Salikti diagnostiskie reaģenti un laboratoriju reaģenti, kas nav minēti pozīcijā 3002 vai 3006 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3823 | Lietošanai gatavas saistvielas liešanas veidņiem un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmikālijas un ķīmiskie preparāti (ieskaitot dabīgo ķimikāliju maisījumus), kas citur nav minēti vai iekļauti; ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumprodukti, kas citur nav minēti vai iekļauti: | | |

— Šādi šīs pozīcijas izstrādājumi: Gatavās saistvielas liešanas veidņiem vai serdeņiem uz dabīgo sveķu izstrādājumu bāzesNaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteriSorbīts, izņemot pozīcijā 2905 minētoNaftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; no bitumenminerāliem iegūtu eļļu tiofenētas sulfoskābes un to sāļiJonu apmaiņas materiāliVakuumlampu geteri (gāzu absorbētāji)Sārmains dzelzs oksīds gāzu attīrīšanaiAkmeņogļu gāzes attīrīšanā radītie amonjaka gāzes šķīdumi un izlietotais oksīdsSulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteriSīveļļa un kaulu eļļaAtšķirīgu anjonu sāļu maisījumiKopējošās pastas ar želatīnu, arī uz papīra vai tekstilmateriāla pamatnes | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas |

— Citas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex3901 līdz3915 | Plastmasas primārās formās, plastmasas atkritumi, skaidas un atlūzas; izņemot pozīciju ex3907, attiecībā uz kuru noteikums ir izklāstīts turpmāk: | | |

— Papildus homopolimerizācijas produkti | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražošanas cenas, unvisu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražošanas cenas [2] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

— Citi | Ražošana, kurā izmantoto 39. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas [2] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex3907 | Kopolimērs no polikarbonāta un akrilnitrila-butadiēnstirola kopolimēra (ABS) | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas [2] | |

ex3916 līdz3921 | Plastmasas pusfabrikāti un izstrādājumi; izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā ex3916, ex3917, ex3920 un ex3921, attiecībā uz ko noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | | |

— Plakani izstrādājumi, kam veikta ne tikai virsmas apstrāde, vai sagriešana formās, kas nav taisnstūrveida vai kvadrātveida; citi izstrādājumi, kas apstrādāti tālāk pēc virsmas apstrādes | Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas [2] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

— Citi: | | |

— — Papildus homopolimerizācijas produkti | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražošanas cenas, unvisu izmantoto 39. nodaļas ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas [2] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

— — Citi | Ražošana, kurā izmantoto 39. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas [2] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex3916 unex3917 | Fasonprofili un caurules | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražošanas cenas, unar produktu vienā pozīcijā klasificēto izmantoto materiālu vērtība katram materiālam atsevišķi nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex3920 | Jonomēru loksnes vai plēves | Ražošana no termoplastiskas daļējas sāls, kas ir etilēna un metilakrilāta kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinku un nātriju | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex3921 | Folija no plastmasas, metalizēta | Ražošana no ļoti caurspīdīgas poliestera folijas, kas nav biezāka par 23 mikroniem [3] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

3922 līdz3926 | Plastmasas izstrādājumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 40. nodaļa | Kaučuks un tā izstrādājumi; izņemot pozīcijasex4001, 4005, 4012 un ex4017, kuriem noteikumi izklāstīti zemāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4001 | Rievotas zoļu gumijas slāņainas plātnes apaviem | Dabiskā kaučuka lokšņu laminēšana | |

4005 | Pildītais, nevulkanizētais kaučuks primārās formās vai plātnēs, loksnēs vai lentēs | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība, izņemot dabisko kaučuku, nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

4012 | Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; gumijas cietās vai pildītās riepas, maināmie protektori un loka lentes: | | |

— Atjaunotas gumijas pneimatiskās, cietās vai pildītās riepas | Lietotu riepu atjaunošana | |

— Citas | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 4011 vai 4012 materiālus | |

ex4017 | Cietgumijas izstrādājumi | Ražošana no cietgumijas | |

ex 41. nodaļa | Jēlādas (izņemot kažokādas) un ādas izņemot pozīciju ex4102, 4104 līdz 4107 un 4109, kurām noteikumi izklāstīti zemāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4102 | Aitu vai jēru jēlādas bez vilnas | Vilnas atdalīšana no aitu vai jēru ādām | |

4104 līdz4107 | Āda bez dzīvnieku apmatojuma, izņemot pozīcijā 4108 vai 4109 minēto ādu | Pirmapstrādātas ādas miecēšana vai ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā, nevis tajā, kurā minēta produkta ražotāja cena | |

4109 | Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda | Ražošana no ādas, kas minēta pozīcijā 4104 līdz 4107, ja tās vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

42. nodaļa | Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu) | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 43. nodaļa | Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi; izņemot pozīcijā 4302 un ex4303 minētās, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4302 | Sašūtas miecētas vai apdarinātas zvērādas: | | |

— Slokšņveida, krustveida un tamlīdzīgas formas | Miecētu vai apdarinātu zvērādu balināšana vai krāsošana papildus to piegriešanai un sašūšanai | |

— Citas | Ražošana no nesašūtām, miecētām vai izstrādātām kažokādām | |

4303 | Apģērbi, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām | Ražošana no nesaliktām, miecētām vai izstrādātām kažokādām, kas iekļautas pozīcijā 4302 | |

ex 44. nodaļa | Koks un koka izstrādājumi; kokogles; izņemot pozīcijā ex4403, ex4407, ex4408, ex4409, 4410 līdz ex4413, ex4415, ex4416, 4418 un ex4421 minētās, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4403 | Rupji aptēsti kokmateriāli | Ražošana no rupji apstrādātiem kokmateriāliem, mizotiem vai nemizotiem, vai vienkārši rupji tēstiem | |

ex4407 | Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 65 mm | Ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar zobveida tapām | |

ex4408 | Salīmētas finiera loksnes un saplākšņa loksnes, biezākas par 6 mm, un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ne biezāki par 6 mm, ēvelēti, slīpēti vai savienoti ar zobveida tapām | Līmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar zobveida tapām | |

ex4409 | Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas,) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti garumā: | | |

— Slīpēti vai savienoti ar zobveida tapām | Slīpēšana vai savienošana ar zobveida tapām | |

— Līstes ar apaļu profilu un ietvarlīstes | Frēzēšana vai profilēšana | |

— Citi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4410 līdzex4413 | Līstes ar apaļu profilu un ietvarlīstes, ieskaitot profilētas līstes un citādus profilētus dēļus | Frēzēšana vai profilēšana | |

ex4415 | Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara | Ražošana no dēļiem, kas nav sazāģēti pēc izmēra | |

ex4416 | Koka mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas | Ražošana no mucas dēlīšiem, kas pēc sazāģēšanas nav tālāk apstrādāti | |

4418 | Namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ieskaitot šūnveida koka paneļus, saliktas parketa plātnes, jumstiņus un lubas: | | |

— Namdaru un galdnieku izstrādājumi no koka, kas paredzēti celtniecībai | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot šūnainos koka paneļus, jumstiņus (šķindeļus) un jumta dēlīšus | |

— Līstes ar apaļu profilu un ietvarlīstes | Frēzēšana vai profilēšana | |

— Citi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4421 | Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem | Ražošana no jebkuras pozīcijas kokmateriāliem, izņemot savienotos kokmateriālus pozīcijā 4409 | |

ex 45. nodaļa | Korķis un korķa izstrādājumi; izņemot pozīciju ex4503, attiecībā uz kuru noteikums ir izklāstīts turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

4503 | Dabīgā korķa izstrādājumi | Ražošana no pozīcijā 4501 ietvertā korķa | |

46. nodaļa | Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

47. nodaļa | Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; atkritumu un makulatūras papīrs vai kartons | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 48. nodaļa | Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi; izņemot pozīciju ex4811, 4816, 4817, ex4818, ex4819, ex4820 un ex4823, kurām noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4811 | Tikai sagrafēts papīrs un kartons ar līnijām vai rūtiņām | Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai | |

4816 | Kopējamais papīrs, paškopējošais vai citāds kopējamais vai novelkamais papīrs (izņemot pozīcijā 4809 minēto papīru), trafareti kopējamiem aparātiem un ofseta plates no papīra, iepakotas kastēs vai bez kastēm | Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai | |

4817 | Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex4818 | Tualetes papīrs | Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai | |

ex4819 | Kastes, kārbas, kastītes, somas un pārējā tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex4820 | Vēstuļpapīra bloki | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex4823 | Pārējais papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas | Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai | |

ex 49. nodaļa | Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni; izņemot no pozīcijas ex4909 un 4910, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

4909 | Iespiestas vai ilustrētas atklātnes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar vai bez aploksnēm, ar vai bez izrotājumiem | Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti pozīcijā 4909 vai 4911 | |

4910 | Visāda veida iespiesti kalendāri, tostarp kalendāru bloki (noplēšamie kalendāri): | | |

— "Mūžīgie" kalendāri vai kalendāri ar maināmiem blokiem, kuriem pamatne no citiem materiāliem, izņemot papīru vai kartonu | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— Citi | Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti pozīcijā 4909 vai 4911 | |

ex 50. nodaļa | Zīds; izņemot pozīcijas ex5003, 5004 līdz ex5006 un 5007, attiecībā uz kurām noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex5003 | Uzkārsti vai ķemmēti zīda atkritumi (ieskaitot attīšanai nederīgus kokonus, vērpšanas atkritumus un irdinātas šķiedras) | Zīda atliku kāršana vai ķemmēšana | |

5004 līdzex5006 | Zīda pavediens un pavediens no zīda atkritumiem | Ražošana no [4]: jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,citām dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5007 | Audumi no zīda vai zīda atkritumiem: | | |

— ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no atsevišķiem pavedieniem [4] | |

— Citi | Ražošana no [4]: kokosšķiedras pavediena,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizācija, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 51. nodaļa | Vilna, smalki vai rupji dzīvnieku mati; astru dzija un austi audumi izņemot pozīciju 5106 līdz 5110 un 5111 līdz 5113, kurām noteikumi izklāstīti turpmāk: | | |

5106 līdz5110 | Vilnas dzija, dzija no smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas vai astriem | Ražošana no [4]: jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5111 līdz5113 | Vilnas audumi, audumi no smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai astriem: | | |

— Ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no atsevišķiem pavedieniem [4] | |

— Citi | Ražošana no [4]: kokosšķiedras pavediena,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizācija, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 52. nodaļa | Kokvilna; izņemot pozīciju 5204 līdz 5207 un 5208 līdz 5212, kurām noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

5204 līdz5207 | Kokvilnas dzija un pavedieni | Ražošana no [4]: jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5208 līdz5212 | Kokvilnas audumi | | |

— Ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no atsevišķiem pavedieniem [4] | |

— Citi | Ražošana no [4]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizācija, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 53. nodaļa | Pārējās augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem; izņemot pozīciju 5306 līdz 5308 un 5309 līdz 5311, kurām noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

5306 līdz5308 | Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām; pavedieni no papīra | Ražošana no [4]: jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5309 līdz5311 | Audumi no pārējām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra pavedieniem: | | |

— Ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no atsevišķiem pavedieniem [4] | |

— Citi | Ražošana no [4]: kokosšķiedras pavediena,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizācija, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

5401 līdz5406 | Dzija, monopavedieni un diegi no ķīmiskām šķiedrām | Ražošana no [4]: jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5407 līdz5408 | Audumi no ķīmiskām šķiedrām: | | |

— Ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no atsevišķiem pavedieniem [4] | |

— Citi | Ražošana no [4]: kokosšķiedras pavediena,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizācija, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

5501 līdz5507 | Ķīmiskās štāpeļšķiedras | Ražošana no ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas | |

5508 līdz5511 | Pavedieni un diegi | Ražošana no [4]: jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5512 līdz5516 | Audumi no ķīmiskām štāpeļšķiedrām: | | |

— Ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no atsevišķiem pavedieniem [4] | |

— Citi | Ražošana no šādiem atsevišķiem pavedieniem [4]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizācija, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 56. nodaļa | Vate, tūba un filcs un neausti materiāli; speciāli pavedieni; auklas, tauvas, virves un troses un to izstrādājumi; izņemot pozīcijā 5602, 5604, 5605 un 5606 minētās, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana no [4]: kokosšķiedras pavedienadabīgām šķiedrāmķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5602 | Filcs, impregnēts vai neimpregnēts, ar pārklājumu vai bez tā, laminēts vai nelaminēts: | | |

— Adatota tūba un filcs | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrāmķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasasTomēr var izmantot: polipropilēna pavedienus no pozīcijas 5402,polipropilēna šķiedru no pozīcijas 5503 vai 5506, vaipolipropilēna pavedienus no pozīcijas 5501,kuru atsevišķo pavedienu vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem, ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— Citi | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrāmmākslīgām štāpeļšķiedrām, kas iegūtas no kazeīna, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

5604 | Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgas formas, kas minētas pozīcijā 5404 vai 5405, impregnētas, segtas, pārklātas vai apvalkotas ar gumiju vai plastmasu: | | |

— Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu | Ražošana no gumijas pavedieniem vai korda bez tekstilmateriālu pārklājuma | |

— Citi | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5605 | Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumi, kombinēti ar metālu pavediena, lentes vai pulvera veidā, vai pārklāti ar metālu | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai. | |

5606 | Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 5404 vai 5405, dekoratīvie pavedieni, izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos pavedienus no astriem, šenila pavedieni; cilpainie pavedieni | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

57. nodaļa | Paklāji un citādas grīdsegas no tekstilmateriāliem: | | |

— No adatotas tūbas un filca | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrām, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasasTomēr var izmantot: polipropilēna pavedienus no pozīcijas 5402,polipropilēna šķiedru no pozīcijas 5503 vai 5506, vaipolipropilēna pavedienus no pozīcijas 5501,kuru atsevišķo pavedienu vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem, ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— No cita veida filca | Ražošana no [4]: dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

— Citi tekstila pārsegumi | Ražošana no [4]: kokosšķiedras pavediena,sintētiskajiem vai mākslīgajiem pavedieniem,dabīgām šķiedrām vaiķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai | |

ex 58. nodaļa | Speciāli audumi; tekstildrānas ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi; izņemot no pozīcijāmex5805 un 5810, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | | |

— Savienojumā ar gumijas pavedieniem | Ražošana no atsevišķiem pavedieniem [4] | |

— Citi | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas,vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizācija, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

5805 | Ar rokām austi dekoratīvi rakstaini audumi (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni) un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienā), apdarināti vai neapdarināti | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

5810 | Izšuvumi gabalos, lentēs vai ornamentu veidā | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

5901 | Tekstildrānas, sveķotas vai cietinātas, lietojamas grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; audekls gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgas stīvinātas tekstildrānas, ko parasti lieto cepuru pamatnēm | Ražošana no dzijas | |

5902 | Riepu kordaudumi no ļoti izturīgiem neilona vai citiem poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem: | | |

— Ar tekstilmateriālu saturu ne vairāk kā 90 % no svara | Ražošana no dzijas | |

— Citi | Ražošana no ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas | |

5903 | Tekstildrānas, izņemot pozīcijā 5902 minētās, impregnētas, pārklātas vai laminētas ar plastmasu | Ražošana no dzijas | |

5904 | Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas seguma materiāli ar drēbes pamatni, pēc formas piegriezti vai nepiegriezti | Ražošana no dzijas [4] | |

5905 | Tapetes no tekstilmateriāliem: | | |

— Impregnētas, pārklātas vai laminētas ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem | Ražošana no dzijas: | |

— Citi | Ražošana no [4]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasasvai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

5906 | Gumijotas tekstildrānas, izņemot pozīcijā 5902 minētās: | | |

— Trikotāžas audumi | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

— Citi audumi no sintētisko pavedienu dzijas, kas pēc svara satur vairāk nekā 90 % tekstilmateriālu | Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem | |

— Citi | Ražošana no dzijas | |

5907 | Tekstildrānas, kas impregnētas vai pārklātas ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātra dekorācijām, mākslas studiju prospektiem vai tamlīdzīgiem mērķiem | Ražošana no dzijas | |

5908 | Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; vāciņi kvēllampām un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti: | | |

— Gāzes lukturu kvēltīkliņi, impregnēti | Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes lukturu kvēltīkliņu auduma | |

— Citi | Visi ražošanā izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā, nevis tajā pašā, kurā izstrādājums | |

5909 līdz5911 | Tekstilizstrādājumi tehniskām vajadzībām: | | |

— Pulēšanas diski vai gredzeni, izņemot pozīcijā 5911 ietvertās tūbas | Ražošana no pozīcijas 6310 dzijas, auduma atkritumiem vai lupatām | |

— Citi | Ražošana no [4]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

60. nodaļa | Trikotāžas audumi | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

61. nodaļa | Trikotāžas apģērbi un apģērbu piederumi: | | |

— kas iegūti, sašujot vai citādā veidā savienojot divus vai vairākus trikotāžas auduma gabalus, kas piegriezti pēc noteiktas formas vai iegūti pēc noteiktas formas | Ražošana no dzijas [5] | |

— Citi | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

ex 62. nodaļa | Apģērbi un apģērbu piederumi, kas nav trikotāža; izņemot pozīciju ex6202, ex6204, ex6206, ex6209, ex6210, 6213, 6214, ex6216 un 6217, kuriem noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana no dzijas [4] [5] | |

ex6202ex6204ex6206 unex6209 | Sieviešu, meiteņu un zīdaiņu apģērbi un zīdaiņu apģērbu piederumi ar izšuvumiem | Ražošana no dzijas [4]: vai Ražošana no neizšūta auduma, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas [4] | |

ex6210 unex6216 | Ugunsdrošs aprīkojums no auduma, kas pārklāts ar foliju no aluminizēta poliestera | Ražošana no dzijas [5] vai Ražošana no auduma bez pārklājuma, ar noteikumu, ka šāda auduma vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas [5] | |

6213 un6214 | Kabatlakati, šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi: | | |

— Izšūti | Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas [4] [5] vai Ražošana no neizšūta auduma, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas [5] | |

— Citi | Ražošana no nebalinātiem atsevišķiem pavedieniem [5] | |

6217 | Pārējie gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu daļas vai apģērba piederumi, izņemot pozīcijā 6212 minētos: | | |

— Izšūti | Ražošana no dzijas [4] vai Ražošana no auduma bez izšuvumiem, ar noteikumu, ka neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas [4] | |

— Ugunsdrošs aprīkojums no auduma, kas pārklāts ar foliju no aluminizēta poliestera | Ražošana no dzijas [4] vai Ražošana no auduma bez pārklājuma, ar noteikumu, ka šāda auduma vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas [4] | |

— Apkakļu un piedurkņu atloku oderes, piegrieztas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— Citi | Ražošana no dzijas [4] | |

ex 63. nodaļa | Pārējie gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkātas drēbes un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas; izņemot pozīciju 6301 līdz 6304, 6305, 6306, ex6307 un 6308, kurām noteikumi izklāstīti zemāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

6301 līdz6304 | Segas, ceļotāju pledi, gultasveļa u. c.; aizkari u. c.; pārējie tekstilizstrādājumi mājai: | | |

— No filca un neaustiem materiāliem | Ražošana no [5]: dabīgām šķiedrām vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

— Citi: | | |

— — Izšūti | Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas [4] [10] vai Ražošana no auduma bez izšuvumiem (izņemot trikotāžas audumus), ar noteikumu, ka neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— — Citi | Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas [4] [10] | |

6305 | Maisi un kules, ko izmanto preču iesaiņošanai | Ražošana no: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

6306 | Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, jahtām vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi: | | |

— No neaustiem materiāliem | Ražošana no [4]: dabīgām šķiedrām vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

— Citi | Ražošana no nebalinātiem vienkārtas pavedieniem [4] | |

6307 | Pārējie gatavie izstrādājumi, tostarp apģērba piegrieztnes | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

6308 | Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai | Karam priekšmetam no komplekta jāievēro noteikumi, kas uz to attiektos, ja nebūtu ietverti komplektā. Var izmantot arī produktus, kam nav izcelsmes statusa, ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas | |

6401 līdz6405 | Apavi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot no pazolei piestiprinātām apavu virsām, vai citām zoles sastāvdaļām no pozīcijas 6406 | |

6406 | Apavu detaļas; izņemamas ieliekamās zoles, papēžu spilventiņi un līdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiķi un līdzīgi priekšmeti, kā arī to daļas | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 65. nodaļa | Galvassegas un to daļas, izņemot pozīciju 6503 un 6505, kurām noteikumi izklāstīti zemāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

6503 | Filca cepures un citas filca galvassegas no cepuru veidņiem, kapucēm vai plakanām sagatavēm, kuras minētas pozīcijā 6501, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez tās | Ražošana no pavedieniem vai tekstilšķiedrām [5] | |

6505 | Trikotāžas vai tamborētas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares; dažāda materiāla matu tīkliņi, ar oderi vai bez oderes, ar apdari vai bez apdares | Ražošana no pavedieniem vai tekstilšķiedrām [5] | |

ex 66. nodaļa | Lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas; izņemot pozīciju 6601, attiecībā uz kuru noteikums ir izklāstīts turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

6601 | Lietussargi un saulessargi (ieskaitot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

67. nodaļa | Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 68. nodaļa | Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; izņemot pozīcijas ex6803, ex6812, un ex6814, kurām noteikumi izklāstīti zemāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex6803 | Izstrādājumi no šīfera vai aglomerēta šīfera | Ražošana no apstrādāta šīfera | |

ex6812 | Izstrādājumi no azbesta; maisījumi uz azbesta vai azbesta un magnija karbonāta bāzes | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

ex6814 | Vizlas izstrādājumi, ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu, uz papīra, kartona vai citu materiālu pamata | Ražošana no apstrādātas vizlas (ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu) | |

69. nodaļa | Keramikas izstrādājumi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 70. nodaļa | Stikls un stikla izstrādājumi; izņemot pozīciju 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 un ex7019, attiecībā uz kurām noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

7006 | Stikls, kas minēts pozīcijā 7003, 7004 vai 7005, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrādāts, bet bez ietvara un citu materiālu apdares | Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem | |

7007 | Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai slāņaina stikla | Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem | |

7008 | Daudzkārtaini stikla izolatori | Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem | |

7009 | Stikla spoguļi, rāmjos un bez rāmjiem, ieskaitot atpakaļskata spoguļus | Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem | |

7010 | Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts vai Stikla trauku slīpēšana, ar noteikumu, ka neslīpētu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

7013 | Stikla galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 7010 vai 7018) | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts vai Stikla trauku slīpēšana, ar noteikumu, ka neslīpētu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas, vai Pūsto stikla trauku izrotāšana ar rokām (izņemot apdrukāšanu zīdspiedes tehnikā), ja pūsto stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex7019 | Izstrādājumi (izņemot pavedienus) no stiklšķiedras | Ražošana no: nekrāsotas lentes, priekšdzijas, dzijas vai šķērētiem diegiem, vaistikla vates | |

ex 71. nodaļa | Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu klāti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas; izņemot pozīcijā ex7102, ex7103, ex7104, 7106, ex7107, 7108, ex7109, 7110, ex7111, 7116 un 7117 minētās, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex7102ex7103 unex7104 | Apstrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabīgi, mākslīgi vai reģenerēti) | Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem | |

71067108 un7110 | Dārgmetāli: | | |

— Neapstrādāti | Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 vai Elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificēto dārgmetālu izdalīšana vai Pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificēto dārgmetālu sakausējumu vienam ar otru ražošana, vai to sakausēšana ar ligatūru | |

— Pusfabrikātu formā vai pulverveidā | Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem | |

ex7107ex7109 unex7111 | Metālizstrādājumi ar dārgmetāla loksnīšu pārklājumu, pusfabrikāti | Ražošana no neapstrādātiem metāliem ar dārgmetāla loksnīšu pārklājumu | |

7116 | Izstrādājumi no dabīgām vai kultivētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabīgiem, mākslīgiem vai reģenerētiem) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

7117 | Juvelierizstrādājumu imitācijas | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts vai Ražošana no parasto metālu detaļām, bez dārgmetālu pārklājuma, ar noteikumu, ka visu lietoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 72. nodaļa | Dzelzs un tērauds; izņemot pozīciju 7207, 7208 līdz 7216, 7217, ex7218, 7219 līdz 7222, 7223, ex7224, 7225 līdz 7227, 7228 un 7229, attiecībā uz kurām noteikumi izklāstīti zemāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

7207 | Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti | Ražošana no materiāliem pozīcijā 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205 | |

7208 līdz7216 | Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, stieņi, leņķi, fasonprofili un speciālie profili | Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām pozīcijā 7206 | |

7217 | Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples | Ražošana no pozīcijā 7207 ietvertajiem pusfabrikātiem | |

ex72187219 līdz7222 | Pusfabrikāti, plakani velmējumi, stieņi, leņķi, profili un fasonprofili no nerūsējošā tērauda | Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām pozīcijā 7218 | |

7223 | Nerūsējošā tērauda stieple | Ražošana no pozīcijā 7218 ietvertajiem pusfabrikātiem | |

ex72247225 līdz7227 | Pusfabrikāti, plakani velmējumi, brīvi uztītos tinumos, no cita leģētā tērauda | Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām pozīcijā 7224 | |

7228 | Cita leģētā tērauda stieņi; cita leģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi | Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām pozīcijā 7206, 7218 vai 7224 | |

7229 | Pārējo leģēto tēraudu stieples | Ražošana no pozīcijā 7224 ietvertajiem pusfabrikātiem | |

ex 73. nodaļa | Dzelzs vai tērauda izstrādājumi; izņemot pozīciju ex7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex7307 un 7308 un ex7315, kurām noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex7301 | Rievkonstrukcijas | Ražošana no pozīcijā 7206 ietvertajiem materiāliem | |

7302 | Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un pārējie šķērssavienojumi, gulšņi, savienojumu uzlikas, sliežu āķskrūves, pamatnes un savilktņi un pārējās detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai | Ražošana no pozīcijā 7206 ietvertajiem materiāliem | |

73047305 un7306 | Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobi profili | Ražošana no materiāliem pozīcijā 7206, 7207, 7218 vai 7224 | |

ex7307 | Cauruļu un cauruļvadu garnitūra no nerūsējoša tērauda (ISO Nr. XSCrNiMo 1712), no vairākām daļām | Kaltu sagatavju virpošana, urbšana, vītņošana, atskarpju noņemšana, apstrāde ar smilšstrūklu, šo sagatavju vērtībai nepārsniedzot 35 % no produkta ražotāja cenas | |

7308 | Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un līdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr nevar izmantot pozīcijas 7301 profilus un fasonprofilus | |

ex7315 | Pretslīdes ķēdes | Ražošana, kurā visu pozīcijas 7315 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 74. nodaļa | Varš un tā izstrādājumi; izņemot pozīciju 7401, 7402, 7403, 7404 un 7405, kurām noteikumi izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7401 | Vara kušņi; cementēts varš (nogulsnēts varš) | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

7402 | Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

7403 | Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti: | | |

— Rafinēts varš | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

— Vara sakausējumi un rafinēts varš, kas satur citus elementus | Ražošana no neapstrādāta rafinētā vara, vara atlikumiem un lūžņiem | |

7404 | Vara atkritumi un lūžņi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

7405 | Vara ligatūras | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 75. nodaļa | Niķelis un tā izstrādājumi; izņemot pozīciju 7501 līdz 7503, kurām noteikumi izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7501 līdz7503 | Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un pārējie niķeļa metalurģijas starpprodukti; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 76. nodaļa | Alumīnijs un tā izstrādājumi; izņemot pozīciju 7601, 7602 unex7616, kurām noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7601 | Neapstrādāts alumīnijs | Ražošana, veicot elektrolītisku vai termisku apstrādi, no neleģēta alumīnija vai no alumīnija atlikumiem un lūžņiem | |

7602 | Alumīnija atlikumi un lūžņi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex7616 | Alumīnija izstrādājumi, izņemot sietu, stiepļu audumu, režģi, tīklu, žogu pinumu, armatūras audumu un līdzīgus materiālus (ieskaitot bezgalu lentes) no alumīnija stieples un izvilkta alumīnija | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot sietu, stiepļu audumu, režģi, tīklu, žogu pinumu, armatūras audumu un līdzīgus materiālus (ieskaitot bezgalu lentes) no alumīnija stieples un izvilkta alumīnija, unvisu izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 78. nodaļa | Svins un tā izstrādājumi; izņemot pozīciju 7801 un 7802, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7801 | Neapstrādāts svins: | | |

— Rafinēts svins | Ražošana no lietņu vai produktu svina | |

— Citi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr nevar izmantot 7802. pozīcijas atgriezumus un lūžņus | |

7802 | Svina atkritumi un lūžņi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 79. nodaļa | Cinks un tā izstrādājumi; izņemot pozīcijās 7901 un 7902 minētos, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7901 | Neapstrādāts cinks | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr nevar izmantot pozīcijas 7902 atgriezumus un lūžņus | |

7902 | Cinka atkritumi un lūžņi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 80. nodaļa | Alva un tās izstrādājumi; izņemot pozīcijā 8001, 8002 un 8007 minētos, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

8001 | Neapstrādāta alva | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr nevar izmantot 8002. pozīcijas atgriezumus un lūžņus | |

8002 un8007 | Alvas atgriezumi un lūžņi; pārējie alvas izstrādājumi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

81. nodaļa | Pārējie parastie metāli; metālkeramika; tās izstrādājumi: | | |

— Citi apstrādāti parastie metāli; to izstrādājumi | Ražošana, kurā visu to izmantoto materiālu vērtību, kuri klasificēti vienā pozīcijā ar produktu, nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

— Citi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 82. nodaļa | Parastā metāla instrumenti, darbarīki, griešanas rīki un galda piederumi; to parastā metāla daļas; izņemot pozīcijā 8206, 8207, 8208, ex8211, 8214 un 8215 minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

8206 | Divu vai vairāku nosaukumu rokas darbarīku komplekti, kas minēti pozīcijā 8202 līdz 8205, iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami jebkurā pozīcijā, izņemot pozīciju 8202 līdz 8205. Tomēr rokas darbarīki, kas minēti pozīcijā 8202 līdz 8205, var būt iekļauti komplektos, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas | |

8207 | Rokas elektrisko vai parasto darbarīku un darbgaldu maināmie instrumenti (piemēram, presēšanai, štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot presformas metālu vilkšanai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai grunts urbšanai | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

8208 | Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex8211 | Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (ieskaitot nažus koku apgriešanai), izņemot nažus, kas minēti pozīcijā 8208 | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot asmeņus un rokturus no parastajiem metāliem | |

8214 | Pārējie griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži un cērtņi, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles) | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem | |

8215 | Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, tortu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem | |

ex 83. nodaļa | Dažādi parasto metālu izstrādājumi; izņemot pozīciju ex8306, attiecībā uz kuru noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex8306 | Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot citus pozīcijas 8306 materiālus, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 84. nodaļa | Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas; izņemot pozīcijā ex8401, 8402, 8403, ex8404, 8406 līdz 8409, 8411, 8412, ex8413, ex8414, 8415, 8418, ex8419, 8420, 8423, 8425 līdz 8430, ex8431, 8439, 8441, 8444 līdz 8447, ex8448, 8452, 8456 līdz 8466, 8469 līdz 8472, 8480, 8482, 8484 un 8485 minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex8401 | Kodoldegvielas elementi [6] | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts [6] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8402 | Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); pārkarsēta tvaika katli | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8403 unex8404 | Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos, un centrālapkures katlu palīgiekārtas | Ražošana, kurā izmantotie materiāli nav klasificējami pozīcijā 8403 vai 8404 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

8406 | Ūdens tvaika turbīnas un pārējās tvaika turbīnas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8407 | Dzirksteļaizdedzes virzuļdzinēji un rotācijas iekšdedzes virzuļdzinēji | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8408 | Kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8409 | Detaļas, kas īpaši vai galvenokārt paredzētas pozīcijā 8407 un 8408 minētajiem motoriem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8411 | Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citas gāzturbīnas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8412 | Pārējie dzinēji un spēkiekārtas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex8413 | Pozitīva darba tilpuma rotorsūkņi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex8414 | Rūpnieciskie ventilatori, gaisa pūtēji un tamlīdzīgi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8415 | Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; kondicionētāji, kuros mitrumu atsevišķi neregulē | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8418 | Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot pozīcijā 8415 minētās gaisa kondicionēšanas iekārtas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražošanas cenas, unvisu izmantoto materiālu, kas ir bez izcelsmes statusa, vērtība nepārsniedz izmantoto materiālu ar izcelsmes statusu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex8419 | Iekārtas kokapstrādei, celulozes un papīra ražošanas nozarēm | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8420 | Kalendāri un citas velmju (ruļļu) mašīnas (izņemot mašīnas metālam un stiklam); to cilindri | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8423 | Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku precizitāti), tostarp svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai; atsvari visu tipu svariem | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8425 līdz8428 | Celšanas, kravu apstrādes, iekraušanas un izkraušanas iekārtas | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās pozīcijā 8431 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8429 | Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi: | | |

— Ceļa veltņi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— Citi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās pozīcijā 8431 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8430 | Citas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu un rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; pāļu dzīšanas un pāļu izvilkšanas ierīces;sniega arkli un rotoru sniega tīrīšanas mašīnas | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unja iepriekš minētajās robežās pozīcijā 8431 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex8431 | Ceļa veltņu rezerves daļas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8439 | Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona ražošanai un apdarei | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8441 | Citas iekārtas papīra masas, papīra un kartona izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra un kartona griešanai | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8444 līdz8447 | Šajās pozīcijās klasificētās tekstiliekārtas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex8448 | Palīgmehānismi un ierīces pozīcijā 8444 un 8445 minētajām mašīnām | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8452 | Šujmašīnas, izņemot mašīnas grāmatu šūšanai, kas minētas pozīcijā 8440; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas: | | |

— Šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru galviņas svars nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,visu korpusa montāžā (bez motora) izmantoto materiālu bez izcelsmes statusa vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību, undiega nostiepšanas mehānisms, izšūšanas mehānisms un zigzaga mehānisms jau ir ar noteiktas izcelsmes statusu | |

— Citas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8456 līdz8466 | Darbagaldi, iekārtas un to detaļas vai piederumi pozīcijā 8456 līdz 8466 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8469 līdz8472 | Biroja iekārtas (piemēram, rakstāmmašīnas, kalkulatori, automātiskās datu apstrādes iekārtas, pavairošanas iekārtas, skavošanas iekārtas) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8480 | Metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; liešanas veidņi metālam (izņemot veidņus lietņiem), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

8482 | Lodīšu vai rullīšu gultņi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8484 | Starplikas un blīves no lokšņu metāla savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; blīvju un līdzīgu savienojuma detaļu komplekti un sortiments ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai līdzīgos iepakojumos | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8485 | Dažādu mašīnu detaļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai pārējo elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 85. nodaļa | Elektriskās iekārtas un aprīkojums to daļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi; izņemot pozīciju 8501, 8502, ex8518, 8519 līdz 8529, 8535 līdz 8537, ex8541, 8542, 8544 līdz 8548, kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas |

8501 | Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas) | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās visu pozīcijā 8503 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8502 | Elektroģeneratoru iekārtas un rotācijas pārveidotāji | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās 8501. vai 8503. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex8518 | Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; skaņas pastiprināšanas elektroierīces | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8519 | Skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis), skaņu ierakstu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un citāda atskaņošanas aparatūra, kurā nav iebūvētas skaņu ierakstīšanas ierīces: | | |

— Elektriskie gramofoni | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas |

— Citi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērtību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8520 | Magnetofoni un pārējā skaņu ierakstu aparatūra (arī ar iebūvētu atskaņošanas ierīci) | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8521 | Video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra, ar video atskaņotāju vai bez tā | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8522 | Detaļas un piederumi aparatūrai, kas minēta pozīcijā 8519 līdz 8521 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8523 | Gatavi, neierakstīti nesēji skaņu vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, izņemot 37. nodaļā minētos produktus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8524 | Ierakstītas skaņuplates, lentes un citi nesēji skaņas vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, ieskaitot skaņuplašu izgatavošanas matrices un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus: | | |

— Matrices un oriģināli ierakstu ražošanai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— Citas | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās pozīcijā 8523 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8525 | Radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru, radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveres, skaņu ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8526 | Radiolokācijas aparatūra, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8527 | Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru, vai pulksteni | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8528 | Ar radiouztvērēju vai skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru kombinēti vai nekombinēti televīzijas uztvērēji (arī videomonitori un videoprojektori): | | |

— Videoierakstu un attēla un skaņas reproducēšanas aparatūra ar iebūvētu videoatskaņotāju | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

— Cita | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8529 | Daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8525 līdz 8528 minētajām iekārtām: | | |

— Piemērotas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt videoierakstu vai videoierakstu reproducēšanas aparatūrai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— Citas | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8535 un8536 | Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai un izslēgšanai, pārslēgšanai vai elektrisko ķēžu savienojumiem | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās, pozīcijā 8538 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8537 | Pultis, paneļi (arī ciparvadības paneļi), vadības pultis, galdi, skapji un citas pamatnes, kas aprīkotas ar divām vai vairākām elektrovadības vai elektrības sadales iekārtām, kuras minētas pozīcijā 8535 vai 8536, ieskaitot 90. nodaļā minētos instrumentus vai ierīces un ciparvadības aparātus, izņemot komutācijas aparātus, kas minēti pozīcijā 8517 | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās, pozīcijā 8538 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex8541 | Diodes, tranzistori un tamlīdzīgas pusvadītāju ierīces, izņemot kristālos nesagrieztas pusvadītāju plāksnes | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8542 | Elektroniskās integrālās shēmas un mikroshēmas | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekš minēto ierobežojumu, materiālus, kas ir klasificēti pozīcijā 8541 vai 8542, kopumā izmanto tikai, nepārsniedzot 10 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8544 | Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus un anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citādi izolētie elektrības vadi ar savienojuma detaļām vai bez tām; optisko šķiedru kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti ar elektrības vadītājiem vai bez tiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8545 | Ogles elektrodi, ogles sukas, ogles spuldzēm vai baterijām un citi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8546 | Elektroizolatori no jebkura materiāla | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8547 | Pilnībā no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546; ar izolācijas materiālu apvilkta parasta metāla detaļas un elektroizolācijas caurules | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8548 | Speciālas elektriskās mašīnas un aparatūra, kas citur šajā nodaļā nav minētas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8601 līdz8607 | Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to detaļas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8608 | Dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un piederumi; mehāniskais (arī elektromehāniskais) brīdināšanas un drošības iekārtas vai iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8609 | Konteineri (ieskaitot konteinerus šķidrumu pārvadāšanai), kas īpaši paredzēti un iekārtoti pārvadāšanai vienā vai vairākos transporta veidos | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 87. nodaļa | Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to detaļas un piederumi; izņemot pozīciju 8709 līdz 8711, ex8712, 8715 un 8716, kurām noteikumi izklāstīti zemāk: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8709 | Ar celšanas un takelāžas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transporta līdzekļi, kas izmantojami rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju platformās;šādu transporta līdzekļu detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8710 | Tanki un cita veida bruņots kaujas transports, ar motoru, aprīkots ar ieročiem vai bez šāda aprīkojuma, un šādu transportlīdzekļu daļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8711 | Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, kas aprīkoti ar palīgmotoru, ar blakusvāģi vai bez tā; blakusvāģi: | | |

— Ar iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba tilpums: | | |

— — Nepārsniedz 50 cm3 | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas |

— — Pārsniedz 50 cm3 | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

— Citi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex8712 | Velosipēdi bez lodīšu gultņiem | Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 8714 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8715 | Bērnu ratiņi un to detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

8716 | Piekabes un puspiekabes; pārējie transporta līdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex 88. nodaļa | Lidaparāti, kosmiskie aparāti un to detaļas; izņemot pozīcijā 8804 un ex8805 minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex8804 | Rotošūti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 8804 materiālus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

8805 | Aparatūra un ierīces lidaparātu pacelšanai; ierīces lidaparātu bremzēšanai uz klāja un tamlīdzīgs aprīkojums; lidotāju trenažieri; iepriekš minēto ierīču detaļas | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

89. nodaļa | Kuģi, laivas un pārējie peldlīdzekļi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr nevar izmantot pozīcijas 8906 korpusus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 90. nodaļa | Optiskās ierīces un aparāti, foto un kino aparatūra, mēraparāti, kontrolaparāti, precīzijas ierīces, medicīnas vai ķirurģijas aparāti un ierīces; to daļas un piederumi; izņemot pozīcijā 9001, 9002, 9004, ex9005, ex9006, 9007, 9011, ex9014, 9015 līdz 9020 un 9024 līdz 9033 minētās, attiecībā uz kurām noteikumi izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9001 | Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optisko šķiedru kabeļi, izņemot pozīcijā 8544 minētos; loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla, lēcas (ieskaitot kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus elementus no optiski neapstrādāta stikla | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9002 | Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no jebkura materiāla komplektā, kuri ir instrumentu vai ierīču detaļas, izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski neapstrādāta stikla | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9004 | Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai citādi izstrādājumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex9005 | Binokļi, monokulāri, pārējie optiskie tālskati un to statīvi, izņemot astronomiskos refrakcijas teleskopus un to statīvus | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražošanas cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex9006 | Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes fotogrāfijai un zibspuldzes, izņemot elektrisko impulsu zibspuldzes | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražošanas cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9007 | Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražošanas cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9011 | Salikti optiskie mikroskopi, ieskaitot mikroskopus mikrofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai mikroprojicēšanai | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražošanas cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex9014 | Pārējās navigācijas ierīces un instrumenti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9015 | Kartogrāfijas (ieskaitot fotogrammetriskās), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9016 | Svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9017 | Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti un ierīces (piemēram, rasēšanas darbagaldi, pantogrāfi, transportieri, rasetnes, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori); rokas instrumenti lineāro izmēru mērīšanai (piemēram, mērlatas, mērlentes, mikrometri, kalibri), kas citur šajā nodaļā nav minēti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9018 | Medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas vai veterinārijas instrumenti un ierīces, ieskaitot scintigrāfijas aparatūru, cita elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes asuma noteikšanai: | | |

— Zobārstniecības krēsli komplektā ar zobārstniecības iekārtām vai spļaujamtraukiem | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos pozīcijas 9018 materiālus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

— Citi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

9019 | Mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psiholoģisko testu aparatūra; ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

9020 | Citas elpošanas ierīces un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas, kurām nav mehānisku daļu un maināmu filtru | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

9024 | Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes, drēbes, tekstilmateriālu, plastmasu) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbaudei | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9025 | Hidrometri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierīces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar ierakstīšanas ierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuri šo ierīču savienojumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9026 | Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo raksturojumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas minēta pozīcijā 9014, 9015, 9028 vai 9032 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9027 | Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un iekārtas (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un iekārtas viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma utt. mērīšanai vai kontrolei un līdzīgas iekārtas; ierīces un iekārtas siltuma, skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9028 | Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus: | | |

— Daļas un piederumus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— Citus | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9029 | Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodometri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot pozīcijā 9104 vai 9015 minētos; stroboskopi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9030 | Osciloskopi, spektrometri un citas ierīces un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 pozīcijas ierīces; ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9031 | Mērinstrumenti vai kontrolinstrumenti, ierīces un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilprojektori | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9032 | Automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9033 | 90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras daļas un piederumi (kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 91. nodaļa | Pulksteņi un to detaļas; izņemot pozīcijā 9105, 9109 un 9113 minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9105 | Citi pulksteņi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9109 | Stacionāro pulksteņu mehānismi, veseli un samontēti | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto materiālu vērtība, kam nav izcelsmes statusa, nepārsniedz izmantoto materiālu vērību, kam ir izcelsmes statuss | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9110 | Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņmehānismi; pilnībā nenokomplektēti pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismi, salikti; pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās, pozīcijā 9114 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9111 | Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9112 | Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citām šīs nodaļas precēm un to detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9113 | Rokas un kabatas pulksteņu siksniņas, ķēdītes un to detaļas: | | |

— No parastajiem metāliem, arī ar dārgmetālu pārklājumu vai plaķējumu | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— Citas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

92. nodaļa | Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

93. nodaļa | Ieroči un munīcija; to daļas un piederumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 94. nodaļa | Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, dekoratīvie spilveni un tamlīdzīgi pildīti mēbeļu piederumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamas būvkonstrukcijas; izņemot pozīcijā 9401, ex9403, 9405 un 9406 minētās, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex9401 unex9403 | Parastā metāla mēbeles, pārvilktas ar kokvilnas audumu, kura svars ir 300 g/m2 vai mazāk, bez polsterējuma | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts vai Ražošana no kokvilnas auduma, kas jau sagatavots lietošanai pozīcijā 9401 vai 9406 ietvertajiem produktiem, ar noteikumu, ka: tā vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisiem pārējiem izmantotiem materiāliem ir izcelsmes statuss un tie ir klasificēti jebkurā pozīcijā, izņemot pozīciju 9401 vai 9403 | |

9405 | Lampas un apgaismes piederumi, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, kas citur nav minētas un iekļautas; apgaismotas zīmes, tablo un līdzīgi izstrādājumi, kuros iemontēts pastāvīgs gaismas avots, to daļas, kas citur nav minētas vai ietvertas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

9406 | Saliekamās būvkonstrukcijas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 95. nodaļa | Rotaļlietas, izklaides un sporta inventārs; to daļas un piederumi; izņemot no pozīcijām ex9503 un 9606, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

9503 | Pārējās rotaļlietas; samazināta izmēra (mēroga) modeļi un līdzīgi izklaides modeļi, kas darbojas vai nedarbojas; visu veidu mozaīkmīklas (saliekamie attēli) | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex9506 | Fizisku vingrinājumu, vingrošanas, atlētikas, citu sporta veidu (ieskaitot galda tenisu), brīvā dabā spēlējamo spēļu rīki un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti un iekļauti; inventārs peldbaseiniem un rotaļu baseiniem | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Var tomēr izmantot rupji apstrādātas sagataves golfa nūju sitamajai daļai | |

ex 96. nodaļa | Dažādi izstrādājumi; izņemot pozīcijā ex9601, ex9602, ex9603, 9605, 9606, 9612, ex9613 un ex9614 minētos, kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex9601 unex9602 | Grebti un izgriezti izstrādājumi no dzīvnieku vai augu valsts materiāliem vai minerāliem | Ražošana no attiecīgajiem "apstrādātiem" materiāliem, kas klasificēti tajā pašā pozīcijā | |

ex9603 | Slotas un sukas (izņemot zaru slotas un tamlīdzīgas, un sukas no caunas vai vāveru spalvām), rokas mehāniskie bezmotora grīdas slaucītāji, krāsotāju spilventiņi un rullīši, kaučuka vai gumijas slauķi un vīkšķi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

9605 | Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai | Katram komplekta priekšmetam ir jāatbilst noteikumam, kuru tam piemērotu, ja šis priekšmets nebūtu iekļauts komplektā. Tomēr var izmantot arī produktus, kam nav izcelsmes statusa, ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas | |

9606 | Pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu veidnes un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

9612 | Rakstāmmašīnu lentes vai līdzīgas lentes, piesūcinātas ar tinti vai citādi apstrādātas nospiedumu iegūšanai, spolēs, kasetēs vai bez tām; zīmogspilveni, ar tinti piesūcināti vai nepiesūcināti, kārbiņās vai bez tām | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex9613 | Šķiltavas ar pjezo-aizdedzi | Ražošana, kurā visu pozīcijas 9613 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

ex9614 | Pīpes un pīpju kausiņi | Ražošana no rupji apstrādātām sagatavēm | |

97. nodaļa | Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

[1] "Grupa" ir uzskatāma par pozīcijas daļu, kas atdalīta no pārējā teksta ar semikolu.

[2] Ja produkti sastāv no materiāliem, kas ir klasificēti gan pozīcijās 3901 līdz 3906, gan pozīcijās 3907 līdz 3911, šis ierobežojums attiecas tikai uz to materiālu grupu, kas produktā pēc svara ir pārsvarā.

[3] Par ļoti caurspīdīgām uzskata šādas folijas: folijas, kuru optiskā potence, ko mēra saskaņā ar ASTM-D-1003-16 pēc Gardnera Hazemetra (t. i., Hazefaktora), ir mazāka par 2 %.

[4] Par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz produktiem, kas ir izgatavoti no vairākiem tekstilmateriāliem, skatīt 4. ievada piezīmi.

[5] Skatīt 5. ievada piezīmi.

[6] Šo noteikumu piemēro līdz 1998. gada 31. decembrim.

[7] Attiecībā uz šiem produktiem vienmēr piemēro "pilnībā iegūtu produktu kritērijus", kas aprakstīti 4. pantā.

[8] Skatīt I pielikuma ievada 6. piezīmi.

[9] Nolīguma 32. nodaļas 3. piezīme nosaka, ka šie ir preparāti, ko izmanto jebkura materiāla krāsošanai vai izmanto kā sastāvdaļas krāsvielu ražošanā, ja tie nav klasificēti kādā citā 32. nodaļas pozīcijā.

[10] Attiecībā uz neelastīgiem un negumijotiem trikotāžas produktiem, kas iegūti, sašujot vai savienojot trikotāžas drānas (kas piegriezti vai adīti pēc formas), skatīt 5. ievada piezīmi.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

EUR.1 PREČU PĀRVADĀJUMU APLIECĪBAS

1. EUR.1 pārvadājumu apliecības sastāda uz vienotas veidlapas, kuras paraugs redzams šajā pielikumā. Šo veidlapu var drukāt vienā vai vairākās valodās, kurās ir sastādīts šis nolīgums. Apliecību sastāda vienā no šīm valodām un saskaņā ar eksportētājas valsts tiesību aktu noteikumiem. Ja veidlapas aizpilda ar roku, jāraksta ar tinti un drukātiem burtiem.

2. Katras apliecības izmēri ir 210 × 297 mm; atļauta pielaide līdz mīnus 5 mm vai plus 8 mm no veidlapas garuma. Izmantotajam papīram jābūt baltam, rakstāmpapīra izmērā, bez mehāniskām koka šķiedrvielām un ar svaru, kas nav mazāks par 25 g/m2. Tajā ir iespiests zaļš gijošēts fona raksts, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padara acij pamanāmus.

3. Kopienas dalībvalstu un Izraēlas kompetentās iestādes var paturēt tiesības pašas iespiest veidlapas vai uzticēt tās iespiest apstiprinātai tipogrāfijai. Pēdējā minētajā gadījumā uz katras apliecības jābūt norādei par šādu apstiprinājumu. Uz katras veidlapas jābūt tipogrāfijas nosaukumam un adresei vai zīmei, pēc kuras tipogrāfiju var identificēt. Veidlapā arī jābūt iespiestam vai ierakstītam kārtas numuram, pēc kura veidlapu var identificēt.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

5. PROTOKOLS

par pārvaldes iestāžu savstarpējo palīdzību muitas jautājumos

1. pants

Definīcijas

Šajā protokolā:

"muitas tiesību akti" : nozīmē visus normatīvos aktus un citus saistošos noteikumus, ko puses pieņēmušas attiecībā uz preču importu, eksportu un tranzītu, kā arī visām muitas procedūrām, ko uz tām attiecina, tostarp aizlieguma, ierobežojuma un kontroles pasākumiem;

"muitas nodokļi" : ir visi nodokļi, nodevas, maksas vai citi maksājumi, kurus uzliek un iekasē līgumslēdzēju pušu teritorijās, piemērojot muitas tiesību aktus, izņemot maksas un maksājumus, kuru summa ir ierobežota ar aptuvenām sniegto pakalpojumu izmaksām;

"iesniedzēja iestāde" : ir kompetenta administratīva iestāde, kuru šim mērķim izraudzījusi viena no pusēm un kura lūdz palīdzību muitas lietās;

"saņēmēja iestāde" : ir kompetenta administratīva iestāde, kuru šim mērķim izraudzījusi viena no pusēm un kura saņem pieprasījumu palīdzēt muitas lietās;

"personas dati" : ir visa informācija, kas attiecas uz identificēto vai identificējamo indivīdu.

2. pants

Darbības joma

1. Puses palīdz viena otrai savas kompetences robežās tādā veidā un ar tādiem nosacījumiem, kas izklāstīti šajā protokolā, nodrošinot muitas tiesību aktu pareizu piemērošanu, jo īpaši novēršot, atklājot un izmeklējot darbības, kas ir pretrunā ar šiem tiesību aktiem.

2. Šajā protokolā paredzēto palīdzību muitas lietās piemēro jebkurai pušu administratīvai iestādei, kas ir kompetenta šā protokola piemērošanai. Tā neierobežo noteikumus, kas reglamentē savstarpējo palīdzību krimināllietās. Tā arī neietver informāciju, kura iegūta saskaņā ar pilnvarām, kuras izmantotas pēc tiesu iestādes pieprasījuma, ja vien šī iestāde tam nepiekrīt.

3. pants

Palīdzība pēc pieprasījuma

1. Pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma saņēmēja iestāde sniedz tai visu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu muitas tiesību aktu ievērošanu, tostarp informāciju par konstatētajām vai plānotajām darbībām, kas ir vai varētu būt pretrunā ar muitas tiesību aktiem.

2. Pēc iesniedzējas iestādes pieprasījuma saņēmēja iestāde informē to, vai preces, kas eksportētas no vienas puses teritorijas, ir pienācīgi importētas otras puses teritorijā, nepieciešamības gadījumā norādot precēm piemēroto muitas procedūru.

3. Pēc iesniedzējas iestādes lūguma saņēmēja iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu uzraudzību pār:

a) fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir pamatots iemesls turēt aizdomās par to, ka tās pārkāpj vai ir pārkāpušas muitas tiesību aktus;

b) vietām, kur preces uzglabā tādā veidā, kas rada aizdomas, ka tās paredzētas, lai atbalstītu ar muitas tiesību aktiem pretrunā esošas darbības;

c) preču pārvietošanu, kas varētu izraisīt muitas tiesību aktu pārkāpumus;

d) transporta līdzekļiem, attiecībā uz kuriem ir pamats uzskatīt, ka tie ir izmantoti vai varētu tikt izmantoti darbībām muitas noteikumu pārkāpšanai.

4. pants

Spontāna palīdzība

Puses saskaņā ar saviem tiesību aktiem, noteikumiem un citiem juridiskiem instrumentiem sniedz viena otrai palīdzību, ja tās uzskata to par nepieciešamu pareizai muitas tiesību aktu piemērošanai, jo īpaši, ja tās iegūst informāciju par:

- darbībām, kuras ir vai tām šķiet pretrunā ar šiem tiesību aktiem un kuras varētu interesēt otru pusi,

- jauniem līdzekļiem vai metodēm, kuras izmanto šo darbību veikšanai,

- precēm, par kurām zināms, ka tās saistītas ar muitas noteikumu pārkāpumiem.

5. pants

Piegāde/paziņošana

Pēc iesniedzējas iestādes pieprasījuma saņēmēja iestāde saskaņā ar saviem tiesību aktiem veic visus nepieciešamos pasākumus, lai:

- piegādātu visus dokumentus,

- paziņotu par visiem lēmumiem,

kas ietilpst šā protokola darbības jomā, adresātam, kas dzīvo vai ir reģistrēts tās teritorijā. Tādā gadījumā piemēro 6. panta 3. punktu.

6. pants

Palīdzības pieprasījumu forma un saturs

1. Pieprasījumus saskaņā ar šo protokolu iesniedz rakstveidā. Pieprasījumam pievieno dokumentus, kas ir nepieciešami šo pieprasījumu izpildei. Ja situācijas steidzamības dēļ vajadzīgs, var pieņemt arī mutiskus pieprasījumus, tomēr tie tūlīt jāapstiprina rakstveidā.

2. Saskaņā ar 1. punktu iesniegtajos pieprasījumos jānorāda šāda informācija:

a) iesniedzēja iestāde, kas iesniedz pieprasījumu;

b) pasākumi, kas jāpieņem;

c) pieprasījuma mērķis un cēlonis;

d) attiecīgie normatīvie un administratīvie akti;

e) pēc iespējas precīzākas un izsmeļošākas norādes par fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir šīs izmeklēšanas objekts;

f) kopsavilkums par attiecīgajiem faktiem un par jau veiktajām pārbaudēm, izņemot 5. pantā minētos gadījumus.

3. Pieprasījumus iesniedz saņēmējas iestādes oficiālajā valodā šai iestādei pieņemamā valodā.

4. Ja pieprasījums neatbilst formālajām prasībām, var pieprasīt tā labojumu vai papildinājumu, tomēr var notikt drošības pasākumu norīkošana.

7. pants

Pieprasījumu izpilde

1. Lai izpildītu palīdzības pieprasījumu, saņēmēja iestāde vai, ja tā pati nevar rīkoties, tad administratīvā struktūrvienība, kurai šī iestāde ir adresējusi pieprasījumu, darbojas savas kompetences un pieejamo resursu robežās kā tā rīkotos pati vai pēc tās pašas puses citu iestāžu pieprasījuma, sniedzot jau pieejamu informāciju, veicot attiecīgu izmeklēšanu vai organizējot tās veikšanu.

2. Palīdzības pieprasījumus izpilda saskaņā ar saņēmējas puses normatīvajiem, administratīvajiem aktiem un citiem juridiskiem aktiem.

3. Iesniedzējas puses ierēdņi, kuri ir tiesīgi izmeklēt muitas tiesību aktu pārkāpumus, īpašos gadījumos un ar iesniedzējas puses piekrišanu var atrasties Kopienā vai Izraēlā, kad tās ierēdņi izmeklē pārkāpumus, kuri attiecas uz iesniedzēju pusi, un var lūgt, lai saņēmēja puse pārskata atbilstošos grāmatvedības dokumentus, reģistrus un citus dokumentus vai informācijas nesējus un izsniedz to kopijas, lai nodrošinātu visu informāciju, kas attiecas uz pārkāpumu.

8. pants

Informācijas paziņošanas veids

1. Saņēmēja iestāde ziņo iesniedzējai iestādei par izmeklēšanas rezultātiem dokumentu, apliecinātu dokumentu kopiju, ziņojumu u. tml. veidā.

2. Šā protokola 1. punktā minētos dokumentus var aizstāt ar tādam pašam mērķim jebkurā veidā sagatavotu datorizētu informāciju.

9. pants

Izņēmumi pienākumam sniegt palīdzību

1. Puses var atteikties sniegt šajā protokolā paredzēto palīdzību, ja tā:

a) ir pretrunā ar Izraēlas vai tās Eiropas Savienības dalībvalsts suverenitāti, kura prasījusi palīdzību saistībā ar šo protokolu; vai

b) varētu apdraudēt to sabiedrisko kārtību, drošību vai citas būtiskas intereses; vai

c) būtu saistīta ar valūtas vai nodokļu noteikumiem, kas nav noteikumi par muitas nodokļiem; vai

d) izpaustu rūpniecisku, komerciālu vai dienesta noslēpumu.

2. Ja iesniedzēja iestāde lūdz palīdzību, kuru tā pati nespētu sniegt, ja tai to lūgtu, tad savā pieprasījumā tā vērš uzmanību uz šo faktu. Tad saņēmēja iestāde izlemj, kā atbildēt uz šādu pieprasījumu.

3. Ja palīdzību aptur vai atsaka, tad šo lēmumu un tā pamatojumu nekavējoties paziņo iesniedzējai iestādei.

10. pants

Konfidencialitātes ievērošanas pienākums

1. Jebkura informācija, kas jebkurā veidā sniegta saskaņā ar šo protokolu, ir konfidenciāla. Uz to attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums un tai sniedz aizsardzību, ko nodrošina līdzīgai informācijai saskaņā ar attiecīgajiem saņēmējas puses tiesību aktiem un attiecīgajiem noteikumiem, ko piemēro Kopienas iestādēm.

2. Personas datus var sniegt tikai tad, ja personas datu aizsardzības līmenis abām pusēm ir vienāds. Puses nodrošina vismaz tādu datu aizsardzības līmeni, kāds balstās uz Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvenciju Nr. 108 par indivīdu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi.

11. pants

Informācijas izmantošana

1. Iegūto informāciju izmanto vienīgi šā protokola mērķiem, un katra puse to var izmantot citiem mērķiem tikai ar tās administratīvās iestādes iepriekšēju rakstisku piekrišanu, kura sniegusi šo informāciju, un tā pakļauta jebkuriem šīs iestādes noteiktiem ierobežojumiem.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi nekavē izmantot attiecīgo informāciju tiesvedībā vai administratīvā procesā, ko uzsāk vēlāk sakarā ar muitas tiesību aktu neievērošanu.

3. Puses savos pierādījumu dokumentos, ziņojumos un liecībās, kā arī procesos un maksājumos, par kuriem iesniegtas prasības tiesā, kā pierādījumus var izmantot saskaņā ar šā protokola noteikumiem iegūto informāciju un izskatītos dokumentus.

12. pants

Eksperti un liecinieki

Piešķirtās pilnvaras robežās saņēmējas iestādes amatpersonu var pilnvarot kā ekspertu vai liecinieku tiesas vai administratīvā procesā par šajā protokolā ietvertajiem jautājumiem otras puses jurisdikcijā un iesniegt attiecīgus priekšmetus, dokumentus vai to apstiprinātas kopijas, kas varētu būt nepieciešamas procesā. Uzaicinājumā konkrēti jānorāda, par kādiem jautājumiem un uz kāda amata vai kvalifikācijas pamata amatpersonu nopratinās.

13. pants

Izdevumi palīdzībai

Puses atsakās no visām savstarpējām prasībām atmaksāt izdevumus, kas radušies saistībā ar šo protokolu, attiecīgā gadījumā izņemot izdevumus par ekspertiem un lieciniekiem, kā arī tulkiem un tulkotājiem, kuri nav nodarbināti valsts civildienestā.

14. pants

Īstenošana

1. Šā protokola īstenošanu uztic Eiropas Kopienu Komisijas kompetentajiem dienestiem un attiecīgā gadījumā dalībvalstu muitas iestādēm, no vienas puses, un Izraēlas centrālajām muitas iestādēm, no otras puses. Tās lemj par visiem tā piemērošanai nepieciešamajiem praktiskajiem pasākumiem, ņemot vērā noteikumus datu aizsardzības jomā. Tās var ieteikt kompetentajām iestādēm grozījumus, kurus, pēc to uzskatiem, vajadzētu izdarīt šajā protokolā.

2. Puses savstarpēji apspriežas un tad informē viena otru par sīki izstrādātiem ieviešanas noteikumiem, kas ir pieņemti saskaņā ar šā protokola noteikumiem.

15. pants

Komplementaritāte

1. Šis protokols papildina un netraucē piemērot nolīgumus par savstarpēju palīdzību, ko noslēgušas vai var noslēgt atsevišķas vai vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis un Izraēla. Tas arī neaizliedz plašāku savstarpēju palīdzību, kuru sniedz saskaņā ar šiem nolīgumiem.

2. Neierobežojot 11. pantu, šie nolīgumi neierobežo Kopienas noteikumus, kas reglamentē muitas lietās iegūtās informācijas paziņošanu starp Komisijas kompetentajiem dienestiem un dalībvalstu muitas iestādēm, kura varētu interesēt Kopienu.

--------------------------------------------------

NOBEIGUMA AKTS

Pilnvarotās personas no:

BEĻĢIJAS KARALISTES,

DĀNIJAS KARALISTES,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS,

GRIEĶIJAS REPUBLIKAS,

SPĀNIJAS KARALISTES,

FRANCIJAS REPUBLIKAS,

ĪRIJAS,

ITĀLIJAS REPUBLIKAS,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTES,

NĪDERLANDES KARALISTES,

AUSTRIJAS REPUBLIKAS,

PORTUGĀLES REPUBLIKAS,

SOMIJAS REPUBLIKAS,

ZVIEDRIJAS KARALISTES,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES,

kuras ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma līgumslēdzējas puses,

turpmāk "dalībvalstis", un

EIROPAS KOPIENAS un EIROPAS OGĻU UN TĒRAUDA KOPIENAS dalībnieces,

turpmāk "Kopiena",

no vienas puses,

un IZRAĒLAS VALSTS pilnvarotie pārstāvji, turpmāk – "Izraēla",

no otras puses,

tiekoties Briselē tūkstoš deviņi simti deviņdesmit piektā gada divdesmitajā novembrī, lai parakstītu Nolīgumu, ar ko izveido apvienību starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, ir pieņēmušas šādus dokumentus:

Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumu, tā pielikumus un šādus protokolus:

1. protokols | par pasākumiem, ko piemēro Izraēlas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kurus ieved Kopienā, |

2. protokols | par pasākumiem, ko piemēro Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kurus ieved Izraēlā, |

3. protokols | par augu aizsardzības jautājumiem, |

4. protokols | par jēdziena "noteiktas izcelsmes produkti" definīciju un administratīvās sadarbības metodēm, |

5. protokols | par pārvaldes iestāžu savstarpējo palīdzību muitas jautājumos. |

Personas, kuras pilnvarojušas dalībvalstis un Kopiena, un persona, kuru pilnvarojusi Izraēla, ir pieņēmušas kopīgo deklarāciju tekstus, kas minēti turpmāk un pievienoti šim nobeiguma aktam:

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma 2. pantu,

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma 5. pantu,

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma 6. panta 2. punktu,

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma 9. panta 2. punktu,

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma 39. pantu un nolīguma VII pielikumu,

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma VI sadaļu,

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma 44. pantu,

Kopīgā deklarācija par decentralizētu sadarbību,

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma 68. pantu,

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma 74. pantu,

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma 75. pantu,

Kopīgā deklarācija par publiskajiem iepirkumiem,

Kopīgā deklarācija par veterinārajiem jautājumiem,

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz nolīguma 4. pantu,

Kopīgā deklarācija par iepriekšēju īstenošanu.

Personas, kuras pilnvarojušas dalībvalstis un Kopiena, un persona, kuru pilnvarojusi Izraēla, ir arī ņēmušas vērā šādas vēstuļu apmaiņas, kas pievienotas šim Nobeiguma aktam:

Vienošanās vēstuļu apmaiņas veidā par neatrisinātiem divpusējiem jautājumiem,

Vienošanās vēstuļu apmaiņas veidā, kas attiecas uz 1. protokolu un svaigu grieztu ziedu un ziedu pumpuru, kas ietverti Kopējā muitas tarifa apakšpozīcijā 060310, ievešanu Kopienā,

Vienošanās vēstuļu apmaiņas veidā par Urugvajas raunda laikā noslēgto līgumu īstenošanu,

Izraēlas pilnvarotie pārstāvji ir ņēmuši vērā Eiropas Kopienu zemākminētās deklarācijas, kas pievienotas šim nobeiguma aktam:

Deklarāciju par izcelsmes kumulāciju, kas attiecas uz Nolīguma 28. pantu,

Deklarāciju par izcelsmes noteikumu pieņemšanu, kas attiecas uz Nolīguma 28. pantu,

Deklarāciju, kas attiecas uz nolīguma 36. pantu,

Deklarāciju par ekonomisko sadarbību, kas attiecas uz nolīguma VI sadaļu.

Dalībvalstu un Kopienas pilnvarotie pārstāvji ir ņēmuši vērā turpmāk minēto Izraēlas deklarāciju, kas pievienota šim nobeiguma aktam:

Deklarāciju, kas attiecas uz nolīguma 65. pantu.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.Done at Βrussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

KOPĪGĀS DEKLARĀCIJAS

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz 2. pantu

Puses atkārtoti apstiprina nozīmīgumu, kādu tās piešķir cilvēktiesību ievērošanai, tostarp cīņai pret ksenofobiju, antisemītismu un rasismu, kā tas minēts ANO Hartā.

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz 5. pantu

Puses var vienoties par ekspertu sanāksmju rīkošanu attiecībā uz konkrētiem jautājumiem.

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz 6. panta 2. punktu

Ja rodas izmaiņas nomenklatūrā, kuru izmanto lauksaimniecības preču vai pārstrādātu lauksaimniecības produktu, kas nav iekļauti II pielikumā, klasifikācijai, puses apņemas apspriesties, lai vienotos par pielāgojumiem, kuri būs nepieciešami pastāvošo koncesiju saglabāšanai.

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz 9. panta 2. punktu

Ar mērķi nodrošināt Nolīguma 9. panta 2. punktā minētā iepriekšējā paziņojuma netraucētu īstenošanu Izraēla pienācīgu laika periodu pirms pieņemšanas neformālā un konfidenciālā veidā nosūta Komisijai lauksaimniecības komponentes sastāvdaļas un aprēķinus, kas tiks piemēroti. Komisija informē Izraēlu par savu vērtējumu 10 darba dienu laikā.

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz 39. pantu un VII pielikumu

Puses vienojas, ka šajā nolīgumā intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums ietver autortiesības, ieskaitot autortiesības uz datorprogrammām, un blakustiesības, patentus, dizainparaugus, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ieskaitot cilmes vietas nosaukumus, preču zīmes un pakalpojumu zīmes, integrālshēmu topogrāfijas, kā arī aizsardzību pret negodīgu konkurenci, kas minēta Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību 10.a pantā (Stokholmas Akts, 1967. gads), un neizpaustu tehnisko noslēpumu aizsardzību.

Nolīguma tulkojumā uz ebreju valodu jēdziens "intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums" tiek tulkots uz ebreju valodas jēdzienu, kas atbilst "intelektuālā īpašuma" definīcijai.

Kopīgā deklarācija, kas atbilst VI sadaļai

Katra puse ir atbildīga par finansiālo izdevumu segšanu, kas saistīti ar tās dalību aktivitātēs, kuras īsteno ekonomiskās sadarbības kontekstā un pieņem attiecībā uz katru gadījumu atsevišķi.

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz 44. pantu

Puses atkārtoti apstiprina savu piedalīšanos Tuvo un Vidējo Austrumu miera procesos un pārliecību, ka miers ir jāstiprina ar reģionālās sadarbības palīdzību. Kopiena ir gatava atbalstīt kopīgus attīstības projektus, kurus iesniedz Izraēla un tās kaimiņvalstis, saskaņā ar atbilstošajām Kopienas tehniskajām un budžeta procedūrām.

Kopīgā deklarācija par decentralizētu sadarbību

Puses atkārtoti apstiprina nozīmīgumu, kādu tās piešķir decentralizētas sadarbības programmām kā papildus pasākumiem, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un zināšanu nodošanu Vidusjūras reģionā un starp Eiropas Kopienu un tās Vidusjūras valstu partneriem.

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz 68. pantu

Asociācijas padomes reglaments paredz iespēju pieņemt lēmumus ar rakstveida procedūru.

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz 74. pantu

Puses norāda, ka Kopienas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Izraēlas Ekonomikas un Sociālo lietu padome var stiprināt savas attiecības, izmantojot ikgadēju dialogu un savstarpēju sadarbību.

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz 75. pantu

Ja piemēro šķīrējtiesas procedūru, puses apņemas nodrošināt, ka Asociācijas padome ieceļ trešo šķīrējtiesnesi divu mēnešu laikā pēc otrā šķīrējtiesneša iecelšanas.

Kopīgā deklarācija par publiskajiem iepirkumiem

Puses uzsāk oficiālas sarunas vairākās jomās, lai atvērtu savus atbilstošos valsts iepirkumu tirgus papildus tam, ko paredz PTO ietvaros noslēgtais Valsts pasūtījuma nolīgums, turpmāk VPN. Šīs sarunas jāīsteno tā, lai līdz 1995. gada beigām tiktu panākta vienošanās.

Puses vienojas, ka šīs sarunas cita starpā ietvers šādus pasūtījumus:

- preces, būvdarbus un pakalpojumus, kurus veic telekomunikāciju un pilsētas transporta (izņemot autobusus) nozares uzņēmumi,

- pakalpojumus, kurus pērk uzņēmumi, uz kuriem attiecas VIN, lai paplašinātu savstarpējos pienākumus, kurus paredz VIN 4. pielikuma I papildinājums.

Puses apņemas neieviest papildus diskriminējošus pasākumus pret otras puses piegādātājiem smagā elektriskā un medicīniskā aprīkojuma nozarē papildus tiem noteikumiem, kas pieņemti ar VIN, un cenšas izvairīties no diskriminējošu pasākumu ieviešanas, kas traucē valsts pasūtījumus.

Puses periodiski pārskata nolīguma par valsts pasūtījumiem īstenošanas gaitu ar mērķi īstenot turpmākas sarunas, kuru rezultāts ir savstarpējās piemērošanas jomas paplašināšana.

Bez tam puses aktīvi atbalsta telekomunikāciju servisa tirgus attīstību un piedalās daudzpusējās VVPT sarunu grupās par pamata telekomunikācijām.

Kopīgā deklarācija par veterinārajiem jautājumiem

Puses cenšas piemērot savus normatīvos aktus veterinārijā nediskriminējošā veidā un neieviest nekādus jaunus pasākumus, kas radītu nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai.

Kopīgā deklarācija, kas attiecas uz 4. protokolu

Kopiena un Izraēla vienojas, ka apstrāde vai pārstrāde ārpus pušu teritorijām jāīsteno ar ārējas apstrādes palīdzību vai līdzīgu sistēmu.

Kopīgā deklarācija par iepriekšēju īstenošanu

Puses pauž savu apņemšanos veikt nolīguma par tirdzniecību un par muitas sadarbību noteikumu iepriekšēju īstenošanu, izmantojot pagaidu nolīgumu, kas stājas spēkā, ja iespējams, 1996. gada 1. janvārī.

--------------------------------------------------

VIENOŠANĀS VĒSTUĻU APMAIŅAS VEIDĀ

starp Kopienu un Izraēlu par divpusējiem neatrisinātiem jautājumiem

A. Kopienas vēstule

Godātais kungs!

Kopiena un Izraēla paziņo par panākto vienošanos par pieņemama risinājuma īstenošanu visiem divpusējiem jautājumiem, kas vēl nav atrisināti saistībā ar 1975. gada Sadarbības nolīguma īstenošanu.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības Padomes vārdā

B. Izraēlas vēstule

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka saņemta Jūsu vēstule ar šodienas datumu, kuras teksts ir šāds:

"Kopiena un Izraēla paziņo par panākto vienošanos par pieņemama risinājuma īstenošanu visiem divpusējiem jautājumiem, kas vēl nav atrisināti saistībā ar 1975. gada Sadarbības nolīguma īstenošanu.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam."

Man ir gods apstiprināt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Izraēlas valdības vārdā

--------------------------------------------------

VIENOŠANĀS VĒSTUĻU APMAIŅAS VEIDĀ

starp Kopienu un Izraēlu, kas attiecas uz 1. protokolu un svaigu grieztu ziedu un ziedu pumpuru, kas ietverti Kopējā muitas tarifa apakšpozīcijā 060310, ievešanu Kopienā

A. Kopienas vēstule

Godātais kungs!

Starp Kopienu un Izraēlu tika panākta šāda vienošanās:

Nolīguma 1. protokols paredz muitas nodokļu atcelšanu attiecībā uz svaigu grieztu ziedu un ziedu pumpuru ievešanu Kopienā, kas ietverti Kopējā muitas tarifa apakšpozīcijā 060310 un kuru izcelsme ir Izraēlā, ievērojot limitu 19500 tonnu apmērā.

Izraēla apņemas ievērot turpmāk minētos noteikumus, ievedot Kopienā rozes un neļķes, kuras atbilst nodokļa atcelšanas nosacījumiem:

- ievesto preču cenu līmenim jābūt vismaz 85 % apmērā no Kopienas cenu līmeņa tādiem pašiem produktiem tajā pašā laikā periodā,

- Izraēlas cenu līmeni nosaka, reģistrējot ievesto produktu cenas Kopienas reprezentatīvajos importa tirgos,

- Kopienas cenu līmenis balstās uz ražotāju cenām, kas reģistrētas galveno ražotāju dalībvalstu reprezentatīvajos tirgos,

- cenu līmeni reģistrē reizi divās nedēļās un izrēķina atbilstošajos daudzumos. Šis noteikums ir spēkā attiecībā uz Kopienas cenām un Izraēlas cenām,

- nosakot Kopienas ražotāju cenas un Izraēlas produktu importa cenas, jāņem vērā atšķirība starp lielziedu un sīkziedu rozēm un starp vienziedu un daudzziedu neļķēm,

- ja Izraēlas cenu līmenis jebkuram produktu veidam ir zemāks par 85 % no Kopienas cenu līmeņa, nodokļu atvieglojumu nepiemēro. Kopiena atjauno nodokļu atvieglojumu, ja Izraēlas cenu līmenis sastāda 85 % vai vairāk no reģistrētā Kopienas cenu līmeņa.

Izraēla turpmāk apņemas ievērot tradicionālo sadalījumu starp rozēm un neļķēm.

Ja izmaiņas šajā sadalījumā traucē Kopienas tirgu, Kopiena patur tiesības noteikt proporcijas saskaņā ar tradicionālajiem tirdzniecības modeļiem. Šādos gadījumos jāorganizē atbilstoša viedokļu apmaiņa.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības Padomes vārdā

B. Izraēlas vēstule

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka saņemta Jūsu vēstule ar šodienas datumu, kuras teksts ir šāds:

"Starp Kopienu un Izraēlu tika panākta šāda vienošanās:

Nolīguma 1. protokols paredz muitas nodokļu atcelšanu attiecībā uz svaigu grieztu ziedu un ziedu pumpuru ievešanu Kopienā, kas ietverti Kopējā muitas tarifa apakšpozīcijā 060310 un kuru izcelsme ir Izraēlā, ievērojot limitu 19500 tonnu apmērā.

Izraēla apņemas ievērot turpmāk minētos noteikumus, ievedot Kopienā rozes un neļķes, kuras atbilst nodokļa atcelšanas nosacījumiem.

- ievesto preču cenu līmenim jābūt vismaz 85 % apmērā no Kopienas cenu līmeņa tādiem pašiem produktiem tajā pašā laikā periodā,

- Izraēlas cenu līmeni nosaka, reģistrējot ievesto produktu cenas Kopienas reprezentatīvajos importa tirgos,

- Kopienas cenu līmenis balstās uz ražotāju cenām, kas reģistrētas galveno ražotāju dalībvalstu reprezentatīvajos tirgos,

- cenu līmeni reģistrē reizi divās nedēļās un izrēķina atbilstošajos daudzumos. Šis noteikums ir spēkā attiecībā uz Kopienas cenām un Izraēlas cenām,

- nosakot Kopienas ražotāju cenas un Izraēlas produktu importa cenas, jāņem vērā atšķirība starp lielziedu un sīkziedu rozēm un starp vienziedu un daudzziedu neļķēm,

- ja Izraēlas cenu līmenis jebkuram produktu veidam ir zemāks par 85 % no Kopienas cenu līmeņa, nodokļu atvieglojumu nepiemēro. Kopiena atjauno nodokļu atvieglojumu, ja Izraēlas cenu līmenis sastāda 85 % vai vairāk no reģistrētā Kopienas cenu līmeņa.

Izraēlā turpmāk apņemas ievērot tradicionālo sadalījumu starp rozēm un neļķēm.

Ja izmaiņas šajā sadalījumā traucē Kopienas tirgu, Kopiena patur tiesības noteikt proporcijas saskaņā ar tradicionālajiem tirdzniecības modeļiem. Šādos gadījumos jāorganizē atbilstoša viedokļu apmaiņa.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam."

Man ir gods apstiprināt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Izraēlas valdības vārdā

--------------------------------------------------

VIENOŠANĀS VĒSTUĻU APMAIŅAS VEIDĀ

starp Kopienu un Izraēlu par Urugvajas raunda laikā noslēgto līgumu īstenošanu

A. Kopienas vēstule

Godātais kungs!

Vienošanās, kas panākta starp Eiropas Kopienu un Izraēlu, neietver noteikumus, kas attiecas uz jauno režīmu, ko piemēro, ievedot Kopienā apelsīnus. Puses turpina sarunas šajā jautājumā, lai rastu risinājumu pirms 1995./96. gada tirdzniecības gada sākuma, t. i., 1. decembra. Šajā kontekstā Kopiena piekrīt, ka Izraēlai tiek piemērots tāds pats režīms kā citiem Vidusjūras valstu partneriem.

Līdz 1995. gada 1. decembrim, ja nav panākta vienošanās attiecībā uz iekļuves cenu apelsīniem, Kopiena veic visus nepieciešamos pasākumus, lai garantētu Izraēlai atbilstošu un abām pusēm pieņemamu iekļuves cenu, kas ļaus ievest no Izraēlas 200000 tonnu apelsīnu, kas ir skaits, kurš paredz spēkā esošās tarifu kvotas samazinājumu 30 % apmērā attiecībā uz apelsīniem, kas ievesti no Izraēlas.

Bez tam Kopiena pieņems atbilstošus pasākumus, lai ļautu ievest Kopienā tradicionālos pārstrādātos Izraēlas lauksaimniecības produktus, kas nav minēti II pielikumā, uz kuriem attiecas jaunā nolīguma koncesijas.

Līdzīgi, nepieciešamības gadījumā, Izraēla pieņem paralēlus pasākumus, lai nodrošinātu tradicionālo Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu eksportu 1995./96. sezonā.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Izraēlas valdība piekrīt šīs vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības Padomes vārdā

B. Izraēlas vēstule

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka saņemta jūsu vēstule ar šodienas datumu, kuras teksts ir šāds:

"Vienošanās, kas panākta starp Eiropas Kopienu un Izraēlu, neietver noteikumus, kas attiecas uz jauno režīmu, ko piemēro, ievedot Kopienā apelsīnus. Puses turpina sarunas šajā jautājumā, lai rastu risinājumu pirms 1995./96. gada tirdzniecības gada sākuma, t. i., 1. decembra. Šajā kontekstā Kopiena piekrīt, ka Izraēlai tiek piemērots tāds pats režīms kā citiem Vidusjūras valstu partneriem.

Līdz 1995. gada 1. decembrim, ja nav panākta vienošanās attiecībā uz iekļuves cenu apelsīniem, Kopiena veic visus nepieciešamos pasākumus, lai garantētu Izraēlai atbilstošu un abām pusēm pieņemamu iekļuves cenu, kas ļaus ievest no Izraēlas 200000 tonnu apelsīnu, kas ir skaits, kurš paredz spēkā esošās tarifu kvotas samazinājumu 30 % apmērā attiecībā uz apelsīniem, kas ievesti no Izraēlas.

Bez tam Kopiena pieņems atbilstošus pasākumus, lai ļautu ievest Kopienā tradicionālos pārstrādātos Izraēlas lauksaimniecības produktus, kas nav minēti II pielikumā, uz kuriem attiecas jaunā nolīguma koncesijas.

Līdzīgi, nepieciešamības gadījumā, Izraēla pieņem paralēlus pasākumus, lai nodrošinātu tradicionālo Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu eksportu 1995./96. sezonā.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Izraēlas valdība piekrīt šīs vēstules saturam."

Man ir gods apstiprināt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Izraēlas valdības vārdā

--------------------------------------------------

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJAS

Eiropas Kopienas deklarācija par kumulatīvu izcelsmi (28. pants)

Politiskās attīstības kontekstā, ja un kad Izraēla un viena vai vairākas citas Vidusjūras reģiona valstis noslēgs līgumus, lai savā starpā izveidotu brīvās tirdzniecības zonu, Eiropas Kopiena ir gatava īstenot izcelsmes kumulāciju tās tirdzniecības nolīgumos ar šo valsti.

Eiropas Kopienas deklarācija par izcelsmes noteikumu pieņemšanu (28. pants)

Izcelsmes noteikumu saskaņošanas procesa starp Kopienu un citām trešām valstīm ietvaros Kopiena turpmāk var iesniegt Asociācijas padomei 4. protokola grozījumus, kuri ir nepieciešami.

Eiropas Kopienas deklarācija, kas attiecas uz 36. pantu

Kopiena paziņo, ka līdz brīdim, kamēr Asociācijas padome pieņem godīgas konkurences noteikumus, kas minēti 36. panta 2. punktā, 36. panta 1. punkta īstenošanas kontekstā tā izvērtē visas darbības, kas ir pretrunā ar šo pantu, pamatojoties uz kritērijiem, kas izriet no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 85., 86. un 92. pantā minētajiem noteikumiem, un attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums, pamatojoties uz kritērijiem, kas izriet no šā līguma 65. un 66. panta, un Kopienas noteikumiem par valsts palīdzību, tai skaitā sekundārajiem tiesību aktiem.

Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kas minēti II sadaļas 3. nodaļā, Kopiena izvērtē visas darbības, kas ir pretrunā ar 36. panta 1. punkta i) apakšpunktu, saskaņā ar kritērijiem, ko Kopiena ieviesusi, pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 42. un 43. pantu, un jo īpaši ar kritērijiem, kas ieviesti ar 1962. gada Padomes Regulu Nr. 26.

Eiropas Kopienas deklarācija par ekonomisko sadarbību (VI sadaļa)

Izraēla saglabā tiesības saņemt finansējumu no Kopienas budžeta reģionālās sadarbības programmām Vidusjūras reģionā un citās atbilstošās horizontālās budžeta līnijās. Izraēla arī saglabā tiesības saņemt Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumus saskaņā ar Vidusjūras reģiona horizontālajām iespējām.

--------------------------------------------------

IZRAĒLAS DEKLARĀCIJA

Izraēlas deklarācija attiecībā uz 65. pantu

Izraēla paziņo, ka sarunu laikā, kas saistītas ar Asociācijas padomes lēmumu attiecībā uz 65. panta 1. punktu, tā izvirzīs jautājumu par noteikumiem, lai izvairītos no dubultām nodevām attiecībā uz vienas puses strādniekiem, kas dzīvo otras puses teritorijā.

--------------------------------------------------

Top