EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12010A/PRO/06R(01)

Protokols, ar ko groza Protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgumam

OJ C 263, 29.9.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 263/1


PROTOKOLS,

AR KO GROZA PROTOKOLU PAR PĀREJAS NOTEIKUMIEM, KURŠ PIEVIENOTS LĪGUMAM PAR EIROPAS SAVIENĪBU, LĪGUMAM PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU UN EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMAM

2010/C 263/01

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS KARALISTE,

turpmāk “AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES”,

TĀ KĀ pēc 2009. gada 4. līdz 7. jūnijā notikušajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir stājies spēkā Lisabonas Līgums, un kā paredzēts deklarācijā, ko pieņēma Eiropadomes 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmē, un Eiropadomes politiskajā vienošanās, ko tā panāca 2009. gada 18. un 19. jūnija sanāksmē, ir jāparedz pārejas noteikumi par Eiropas Parlamenta sastāvu līdz 2009.–2014. gada sasaukuma beigām,

TĀ KĀ šādiem pārejas noteikumiem jānodrošina, lai tām dalībvalstīm, kuru Eiropas Parlamenta deputātu skaits būtu lielāks, ja 2009. gada jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā būtu spēkā Lisabonas Līgums, būtu šāds papildu vietu skaits un lai tās varētu šīs vietas aizpildīt,

ŅEMOT VĒRĀ katras dalībvalsts vietu skaitu, kas bija paredzēts Eiropadomes lēmuma projektā, kuram politisku piekrišanu 2007. gada 11. oktobrī izteica Eiropas Parlaments un Eiropadome (Deklarācija Nr. 5, kas pievienota tās Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam, kura pieņēma Lisabonas Līgumu), un ņemot vērā Deklarāciju Nr. 4, kas ir pievienota tās Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam, kura pieņēma Lisabonas Līgumu,

TĀ KĀ uz atlikušo laikposmu no šā protokola spēkā stāšanās dienas līdz Eiropas Parlamenta 2009.–2014. gada sasaukuma beigām jāizveido 18 papildu vietas, kas ir paredzētas dalībvalstīm, uz kurām attiecas Eiropadomes 2009. gada 18. un 19. jūnija sanāksmē panāktā politiskā vienošanās,

TĀ KĀ šajā nolūkā ir jāatļauj provizoriski pārsniegt deputātu skaitu no katras dalībvalsts un maksimālo deputātu skaitu, kas paredzēts gan to Līgumu noteikumos, kas bija spēkā 2009. gada jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā, gan 14. panta 2. punkta pirmajā daļā Līgumā par Eiropas Savienību, kurā ar Lisabonas Līgumu izdarīti grozījumi,

TĀ KĀ ir arī jāizstrādā sīki noteikumi, saskaņā ar kuriem attiecīgās dalībvalstis varēs aizpildīt provizoriski izveidotās papildu vietas,

TĀ KĀ attiecībā uz pārejas noteikumiem ir jāizdara grozījumi Protokolā par pārejas noteikumiem, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀK IZKLĀSTĪTAJIEM NOTEIKUMIEM.

1. pants

Protokola par pārejas noteikumiem, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam, 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

1.   Uz laikposmu, kas atlicis līdz Eiropas Parlamenta 2009.–2014. gada sasaukuma beigām, sākot no šā panta spēkā stāšanās dienas, un atkāpjoties no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 189. panta otrās daļas un 190. panta 2. punkta un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 107. panta otrās daļas un 108. panta 2. punkta, kas bija spēkā 2009. gada jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā, un atkāpjoties no Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punkta pirmajā daļā noteiktā vietu skaita, esošajām 736 vietām papildus izveido šādas 18 vietas, tādējādi laikposmam līdz 2009.–2014. gada sasaukuma beigām Eiropas Parlamenta deputātu vietu skaitu provizoriski palielinot līdz 754 vietām:

Bulgārija

1

Spānija

4

Francija

2

Itālija

1

Latvija

1

Malta

1

Nīderlande

1

Austrija

2

Polija

1

Slovēnija

1

Zviedrija

2

Apvienotā Karaliste

1

2.   Atkāpjoties no Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 3. punkta, attiecīgās dalībvalstis izvirza personas, kuras ieņems papildu vietas, kas minētas 1. punktā, saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem un ar noteikumu, ka šādas personas ir ievēlētas vispārējās tiešās vēlēšanās:

a)

ad hoc vispārējās tiešās vēlēšanās attiecīgā dalībvalstī atbilstīgi noteikumiem, ko piemēro Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

b)

pamatojoties uz 2009. gada 4. līdz 7. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem; vai

c)

attiecīgās dalībvalsts parlamentam ieceļot vajadzīgo deputātu skaitu no sava vidus saskaņā ar katrā no šīm dalībvalstīm noteikto procedūru.

3.   Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punkta otro daļu Eiropadome pietiekami ilgu laiku pirms 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām pieņem lēmumu, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu.”.

2. pants

Augstās Līgumslēdzējas Puses šo protokolu ratificē saskaņā ar attiecīgajām konstitucionālajām prasībām. Ratifikācijas dokumentus deponē Itālijas Republikas valdībai.

Šis protokols, ja iespējams, stājas spēkā 2010. gada 1. decembrī ar noteikumu, ka deponēti visi ratifikācijas dokumenti, vai, ja tas nav noticis – nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ratifikācijas dokumentu deponējusi pēdējā parakstītājvalsts.

3. pants

Šā protokola oriģinālu vienā eksemplārā angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā deponē Itālijas Republikas valdības arhīvā; visi teksti ir vienlīdz autentiski, un Itālijas Republikas valdība izsniedz apstiprinātu kopiju visu citu parakstītājvalstu valdībām.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo protokolu.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети юни две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de junio de dos mil diez.

V Bruselu dne dvacátého třetího června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the twenty-third day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille dix.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle a deich.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré giugno duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit trešajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év június huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la trei iunie două mii zece.

V Bruseli dňa dvadsiateho tretieho júna dvetisícdesať.

V Bruslju, dne triindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje juni tjugohundratio.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


Top