EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007LR(10)

Labojumu verbālprocess Lisabonas līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un kas parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī ( OV C 306, 17.12.2007. )

OJ C 290, 30.11.2009, p. 1–3 (IT, LV, MT, PT, RO, SV)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

30.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 290/1


LABOJUMU VERBĀLPROCESS

Lisabonas līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un kas parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 306, 2007. gada 17. decembris )

(2009/C 290/01)

Šie labojumi ir izdarīti ar Labojumu verbālprocesu, kurš parakstīts Romā 2009. gada 27. novembrī un kura depozitārs ir Itālijas Republikas valdība.

a)

17. lappuse, 1. panta 16. punkts, jaunā 9.b panta 3. punkta otrais teikums

Teksts:

“Atkarībā no darba kārtības katrs Eiropadomes loceklis var pieņemt lēmumu par kāda ministra dalību un…”

jālasa:

“Atkarībā no darba kārtības Eiropadomes locekļi var pieņemt lēmumu par to, ka kopā ar katru no viņiem piedalās viens ministrs, un …”;

b)

21. lappuse, 1. panta 19. punkts, iekļautā 9.e panta 2. punkta otrais teikums

Teksts:

“Izsakot priekšlikumus, Augstais pārstāvis veicina šīs politikas attīstību, un to īsteno saskaņā ar Padomes piešķirtajām pilnvarām.”

jālasa:

“Augstais pārstāvis ar saviem ierosinājumiem palīdz šīs politikas izstrādē un to īsteno saskaņā ar Padomes piešķirtajām pilnvarām.”;

c)

38. lappuse, 1. panta 51. punkts

Pirms pēdējā teikuma iekļauj šādu teikumu:

“Atceļ 34., 35., 37., 38. un 39. pantu.”;

d)

40. lappuse, 1. panta 56. punkts, aizstātā 48. panta 7. punkta trešās daļas pirmais teikums

Teksts:

“Jebkuru Eiropadomes iniciatīvu, kas iesniegta saskaņā pirmo vai otro daļu, dara zināmu valstu parlamentiem.”

jālasa:

“Jebkuru Eiropadomes iniciatīvu, kas iesniegta saskaņā ar šā punkta pirmo vai otro daļu, dara zināmu valstu parlamentiem.”;

e)

55. lappuse, 2. panta 49. punkta d) apakšpunkts

Teksts:

“d)

3. punkta, ko numurē kā 4. punktu, ievadteikumā tekstu “Padome saskaņā ar 2. punktu, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, var aizstāt valstu tirgus organizācijas” aizstāj ar vārdkopu “Valstu tirgus organizācijas saskaņā ar 2. punktu var aizstāt”;”

jālasa:

“d)

3. punkta, ko numurē kā 4. punktu, ievadfrāzē vārdkopu “Padome saskaņā ar 2. punktu, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, var aizstāt valstu tirgus organizācijas” aizstāj ar vārdkopu “Valstu tirgus organizācijas saskaņā ar 2. punktu var aizstāt”, un atsauci uz 2. punktu uzskata par atsauci uz jauno 2. punktu;”;

f)

113. lappuse, 2. panta 236. punkts, iekļautā 249.a panta 3. punkts

Teksts:

“3.

Tiesību akti, kas pieņemti ar īpašu likumdošanas procedūru ir leģislatīvi akti.”

jālasa:

“3.

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar īpašo likumdošanas procedūru, ir leģislatīvi akti.”;

g)

114. lappuse, 2. panta 236. punkts, iekļautā 249.d panta otrais teikums

Teksts:

“Tā pieņem vienprātīgus lēmums tajās jomās, kurās ir nepieciešams vienprātīgs lēmums kāda Savienības akta pieņemšanai.”

jālasa:

“Tā pieņem vienprātīgus lēmumus tajās jomās, kurās ir nepieciešams vienprātīgs lēmums kāda Savienības akta pieņemšanai.”.

149. lappuse, 4. panta trešais teikums

Teksts:

“Izņemot pietiekami pamatotus steidzamības gadījumus, minētajās sešās nedēļās nedrīkst notikt nekāda vienošanās par leģislatīvā akta projektu.”

jālasa:

“Izņemot pietiekami pamatotus steidzamības gadījumus, minētajās astoņās nedēļās nedrīkst notikt nekāda vienošanās par leģislatīvā akta projektu.”.

a)

167. lappuse, 1. panta 5. punkta a) apakšpunkta pirmās slejas piektais ievilkums

svītro vārdkopu “- 9.1. pantā,”;

b)

170. lappuse, 1. panta 10. punkta b) apakšpunkta otrās slejas piektais ievilkums

Teksts:

“–

52. pantā,”

jālasa:

“–

52. pantā pirmās atsauces gadījumā,”;

c)

174. lappuse, 1. panta 12. punkta c) apakšpunkts

Teksts:

“c)

svītro 1. panta otro daļu;”

jālasa:

“c)

1. panta pirmajā daļā vārdkopu “šo Līgumu” aizstāj ar vārdu “Līgumiem” un svītro otro daļu;”;

d)

183. lappuse, 1. panta 18. punkta f) apakšpunkts

Teksts:

“f)

4. panta pirmajā daļā svītro tekstu ", kuras nesaista Šengenas acquis,";”

jālasa:

“f)

4. panta pirmajā daļā svītro vārdkopu ", kuras nesaista Šengenas acquis,", un vārdkopu “šā acquis” aizstāj ar vārdkopu “Šengenas acquis”;”.

e)

200. lappuse, 7. panta 1. punkts

Teksts:

“1.

EAEK līguma 38. panta trešajā daļā un 82. panta trešajā daļā atsauces uz 141. un 142. pantu attiecīgi aizstāj ar atsaucēm uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 226. un 227. pantu.”

jālasa:

“1.

EAEK līguma 38. panta trešajā daļā un 82. panta ceturtajā daļā atsauces uz 141. un 142. pantu attiecīgi aizstāj ar atsaucēm uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 226. un 227. pantu.”;

f)

200. lappuse, 7. pants

2. protokola 7. pantam pievieno šādu punktu:

“4.

EAEK līguma 198. panta ceturtās daļas c) punktā atsauci uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma II pielikumu aizstāj ar atsauci uz Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību II pielikumu.”,

un 4. punktu numurē kā 5. punktu.

Līgums par Eiropas Savienību

207. lappuse, iepriekšējā numerācija Līgumā par Eiropas Savienību attiecībā uz VI sadaļu; 16. zemsvītras piezīme

Teksts:

“Pašreizējā ES līguma VI sadaļu, kas attiecas uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, aizstāj ar LESD trešās daļas IV sadaļas 1., 4. un 5. nodaļu.”

jālasa:

“Pašreizējā ES līguma VI sadaļu, kas attiecas uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, aizstāj ar LESD trešās daļas IV sadaļas (ko numurē kā V sadaļu) 1., 4. un 5. nodaļu.”.


Top