EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007L/TXTR(12)

Labojumu verbālprocess Lisabonas Līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un kas parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī (OV C 306, 17.12.2007.)

OJ L 150, 7.6.2016, p. 1–2 (ET, PT, RO, SK, FI)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, EL, EN, FR, IT, LT, MT, NL, PL, SV)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 1–5 (GA, LV)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 1–3 (HU, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/corrigendum/2016-06-07/oj

7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/1


Labojumu verbālprocess Lisabonas Līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un kas parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 306, 2007. gada 17. decembris )

Šie labojumi ir izdarīti ar Labojumu verbālprocesu, kurš parakstīts Romā 2016. gada 20. maijā un kura depozitārs ir Itālijas Republikas valdība.

1.

Grozījumi Līgumā par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā

1)

12. lappusē 1. panta 6. punktā (jaunā 3.b panta 3. punktā)

tekstu:

“3.   Saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī.”

lasīt šādi:

“3.   Saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai iedarbības dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī.”;

2)

23. lappusē 1. panta 24. punktā (jaunā 10.a panta 1. punktā)

tekstu:

“1.   Savienības starptautiskās darbības virzītājspēks ir principi, kuri ir iedvesmojuši tās izveidi, attīstību un paplašināšanos un kurus tā tiecas veicināt visā pasaulē, proti, demokrātija, tiesiskums, universāls un nedalāms cilvēktiesību un pamatbrīvību princips, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības un solidaritātes princips, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību ievērošana.”

lasīt šādi:

“1.   Savienības starptautiskās darbības virzītājspēks ir principi, kuri ir iedvesmojuši tās izveidi, attīstību un paplašināšanos un kurus tā tiecas veicināt visā pasaulē, proti, demokrātija, tiesiskums, universālas un nedalāmas cilvēktiesības un pamatbrīvības, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības un solidaritātes principi, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību principu ievērošana.”;

3)

34. lappusē 1. panta 49. punkta a) apakšpunktā

tekstu:

“1.

(. .) Šos pienākumus veic, izmantojot dalībvalstu piedāvātās iespējas.”

lasīt šādi:

“1.

(. .) Šos pienākumus veic, izmantojot dalībvalstu piedāvātās spējas.”;

4)

34. lappusē 1. panta 49. punkta c) apakšpunktā

tekstu:

“3.

Dalībvalstis ar savām civilajām un militārajām iespējām atbalsta Savienības kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu, lai veicinātu Padomes noteikto mērķu sasniegšanu. Tās dalībvalstis, kuras kopā veido daudznacionālos spēkus, var nodrošināt šo spēku izmantošanu arī kopējai drošības politikai un aizsardzības politikai.

Aizsardzības spēju attīstības, pētniecības, iegādes un bruņojuma aģentūra (turpmāk “Eiropas Aizsardzības aģentūra”) apzina operacionālās vajadzības, sekmē pasākumus to apmierināšanai, veicina aizsardzības nozares rūpnieciskās un tehnoloģiskās bāzes stiprināšanai nepieciešamo pasākumu noteikšanu un, vajadzības gadījumā, to īstenošanu, piedalās Eiropas spēju un bruņojuma politikas noteikšanā un palīdz Padomei novērtēt militāro spēju uzlabošanos.”

lasīt šādi:

“3.

Dalībvalstis ar savām civilajām un militārajām spējām atbalsta Savienības kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu, lai veicinātu Padomes noteikto mērķu sasniegšanu. Tās dalībvalstis, kuras kopā veido daudznacionālos spēkus, var nodrošināt šo spēku izmantošanu arī kopējai drošības politikai un aizsardzības politikai.

Dalībvalstis apņemas pakāpeniski uzlabot savas militārās spējas. Aizsardzības spēju attīstības, pētniecības, iegādes un bruņojuma aģentūra (turpmāk “Eiropas Aizsardzības aģentūra”) apzina operacionālās vajadzības, sekmē pasākumus to apmierināšanai, veicina aizsardzības nozares rūpnieciskās un tehnoloģiskās bāzes stiprināšanai nepieciešamo pasākumu noteikšanu un, vajadzības gadījumā, to īstenošanu, piedalās Eiropas spēju un bruņojuma politikas noteikšanā un palīdz Padomei novērtēt militāro spēju uzlabošanos.”;

5)

46. lappusē 2. panta 12. punktā

tekstu:

“I SADAĻA   

KATEGORIJAS UN SAVIENĪBAS KOMPETENCES JOMAS”

lasīt šādi:

“I SADAĻA   

SAVIENĪBAS KOMPETENCES KATEGORIJAS UN JOMAS”;

6)

50. lappusē 2. panta 28. punkta d) apakšpunkta ievadfrāzē

tekstu:

“(. .) vārdkopu “iepriekš minētā iestāde savā reglamentā paredz” aizstāj ar vārdkopu “iestāde nodrošina sava darba pārredzamību un paredz” (. .)”

lasīt šādi:

“(. .) vārdkopu “iepriekš minētā iestāde savā reglamentā paredz” aizstāj ar vārdkopu “iestāde nodrošina sava darba pārredzamību un savā reglamentā paredz” (. .)”;

7)

51. lappusē 2. panta 28. punkta d) apakšpunktā (pievienotajā otrajā jaunajā daļā)

tekstu:

“Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar otrajā daļā minētajā regulā paredzētiem nosacījumiem nodrošina to dokumentu publicēšanu, kas saistīti ar likumdošanas procedūrām.”

lasīt šādi:

“Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar otrajā daļā minētajās regulās paredzētiem nosacījumiem nodrošina to dokumentu publicēšanu, kas saistīti ar likumdošanas procedūrām.”;

8)

55. lappusē 2. panta 49. punkta c) apakšpunktā (jaunajā 3. punktā)

tekstu:

“3.

Padome pēc Komisijas priekšlikuma paredz pasākumus par cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu, kā arī par zvejas iespēju noteikšanu un piešķiršanu.”

lasīt šādi:

“3.

Padome pēc Komisijas priekšlikuma paredz pasākumus par cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu, kā arī par zvejas iespēju noteikšanu un iedalīšanu.”;

9)

56. lappusē 2. panta 58. punktā

tekstu:

“52.   panta pirmajā punktā tekstu “Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Eiropas Parlamentu, ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem” aizstāj ar tekstu “Eiropas Parlaments un Padome – ar kvalificētu balsu vairākumu – saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, pieņem”.”

lasīt šādi:

“52.   panta pirmajā punktā tekstu “Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Eiropas Parlamentu, ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem” aizstāj ar tekstu “Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, pieņem”.”;

10)

65. lappusē 2. panta 67. punktā (jaunā 69.b panta 2. punktā)

tekstu:

“2.   Ja dalībvalstu krimināltiesisko normatīvo aktu tuvināšana izrādās būtiska, lai nodrošinātu Savienības politikas efektīvu īstenošanu jomā, kurai tikuši piemēroti saskaņošanas pasākumi, direktīvās var paredzēt noteikumu minimumu attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanu attiecīgajā jomā. Neskarot 61.i pantu, šādas direktīvas pieņem ar to pašu procedūru, kāda ievērota, pieņemot attiecīgos saskaņošanas pasākumus.”

lasīt šādi:

“2.   Ja dalībvalstu krimināltiesisko normatīvo aktu tuvināšana izrādās būtiska, lai nodrošinātu Savienības politikas efektīvu īstenošanu jomā, kurai tikuši piemēroti saskaņošanas pasākumi, direktīvās var paredzēt noteikumu minimumu attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanu attiecīgajā jomā. Neskarot 61.i pantu, šādas direktīvas pieņem ar to pašu parasto vai īpašo likumdošanas procedūru, kāda ievērota, pieņemot attiecīgos saskaņošanas pasākumus.”;

11)

69. lappusē 2. panta 76. punktā (jaunajā 3. punktā)

tekstu:

“Komisija var pieņemt regulas saistībā ar vienošanās kategorijām, attiecībā uz kurām Padome ir pieņēmusi regulas vai direktīvas, ievērojot 83. panta 2. punkta b) apakšpunktu.”

lasīt šādi:

“Komisija var pieņemt regulas saistībā ar nolīgumu kategorijām, attiecībā uz kurām Padome ir pieņēmusi regulas vai direktīvas, ievērojot 83. panta 2. punkta b) apakšpunktu.”;

12)

71. lappusē 2. panta 83. punktā

tekstu:

“96.   panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdkopu “Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu izdod” aizstāj ar vārdkopu “Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem”.”

lasīt šādi:

“96.   panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdkopu “Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu izdod” aizstāj ar vārdkopu “Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņem”.”;

13)

73. lappusē 2. panta 91. punkta c) apakšpunktā

tekstu:

“6.

Padome, pieņemot regulas saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru vienprātīgi un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku var noteikt Eiropas Centrālajai bankai konkrētus uzdevumus saistībā ar politiku, kas attiecas uz kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu konsultatīvu uzraudzību; tas neattiecas uz apdrošināšanas sabiedrībām.”

lasīt šādi:

“6.

Padome, pieņemot regulas saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru vienprātīgi un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku var noteikt Eiropas Centrālajai bankai konkrētus uzdevumus saistībā ar politiku, kas attiecas uz kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu prudenciālo uzraudzību; tas neattiecas uz apdrošināšanas sabiedrībām.”;

14)

81. lappusē 2. panta 118. punkta b) apakšpunktā

tekstu:

“(. .) tekstu “Padome lēmumu pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, izņemot gadījumu, kad attiecīgais nolīgums” aizstāj ar tekstu “Padome lēmumu pieņem ar kvalificētu vairākumu, ja attiecīgais nolīgums” (. .)”

lasīt šādi:

“(. .) tekstu “Padome lēmumu pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, izņemot gadījumu, kad attiecīgais nolīgums” aizstāj ar tekstu “Padome lēmumu pieņem vienbalsīgi, ja attiecīgais nolīgums” (. .)”;

15)

85. lappusē 2. panta 131. punktā c) apakšpunktā (pievienotajā jaunajā daļā)

tekstu:

“Šajā kontekstā īpaša uzmanība ir veltīta lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros ir būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, piemēram, galējie ziemeļu reģioni ar mazu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salas un pārrobežu un kalnu reģioni.”

lasīt šādi:

“No reģioniem, uz kuriem tas attiecas, īpaša uzmanība ir veltīta lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros ir būtiski un pastāvīgi dabiski vai demogrāfiski traucēkļi, piemēram, galējie ziemeļu reģioni ar mazu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salas un pārrobežu un kalnu reģioni.”;

16)

101. lappusē 2. panta 179. punkta c) apakšpunktā

tekstu:

“(. .) iekļauj tekstu “, pieņemot regulas pēc savas iniciatīvas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (. .)” ”

lasīt šādi:

“(. .) iekļauj tekstu “, pieņemot regulas pēc savas iniciatīvas saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru (. .)” ”;

17)

102. lappusē 2. panta 183. punkta d) apakšpunktā

tekstu:

“(. .) iekļauj tekstu “, pieņemot regulas pēc savas iniciatīvas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.” ”

lasīt šādi:

“(. .) iekļauj tekstu “, pieņemot regulas pēc savas iniciatīvas saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru.” ”;

18)

111. lappusē 2. panta 226. punktā

tekstu:

“Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var grozīt Statūtu noteikumus, izņemot I sadaļu un 64. pantu. Eiropas Parlaments un Padome tos pieņem vai nu pēc Tiesas priekšlikuma, apspriežoties ar Komisiju, vai arī pēc Komisijas lūguma, apspriežoties ar Tiesu.”

lasīt šādi:

“Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var grozīt Statūtu noteikumus, izņemot I sadaļu un 64. pantu. Eiropas Parlaments un Padome tos pieņem vai nu pēc Tiesas lūguma, apspriežoties ar Komisiju, vai arī pēc Komisijas priekšlikuma, apspriežoties ar Tiesu.”;

19)

114. lappusē 2. panta 236. punktā (jaunā 249.c panta 1. punktā)

tekstu:

“Dalībvalstis pieņem visus tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai īstenotu juridiski saistošos Savienības aktus.”

lasīt šādi:

“Dalībvalstis pieņem visus valsts tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai īstenotu juridiski saistošos Savienības aktus.”

2.

Protokoli, B daļa, PROTOKOLI, KO PIEVIENO LISABONAS LĪGUMAM, 1. PROTOKOLS PAR GROZĪJUMIEM PROTOKOLOS, KAS PIEVIENOTI LĪGUMAM PAR EIROPAS SAVIENĪBU, EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMAM UN/VAI EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMAM

175. lappusē Vienīgā panta 12. punkta (par Protokolu par Eiropas Investīciju bankas statūtiem) h) apakšpunktā pievieno šādu punktu:

“iii)

4. punktā vārdkopu “Saskaņā ar šo Līgumu un šiem Statūtiem” aizstāj ar “Saskaņā ar Līgumiem un šiem Statūtiem” ”;

3.

Pielikumā ietvertā Atbilstības tabula

207. lappusē B daļā otrajā un trešajā slejā

tekstu:

“I sadaļa –   

Kategorijas un Savienības kompetences jomas”

lasīt šādi:

“I sadaļa –   

Savienības kompetences kategorijas un jomas”.


Top