EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R1726-20190611

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1726 (2018. gada 14. novembris) par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/2019-06-11

02018R1726 — LV — 11.06.2019 — 001.002


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1726

(2018. gada 14. novembris)

par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011

(OV L 295, 21.11.2018., 99. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/816 (2019. gada 17. aprīlis),

  L 135

1

22.5.2019

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/817 (2019. gada 20. maijs),

  L 135

27

22.5.2019

 M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/818 (2019. gada 20. maijs),

  L 135

85

22.5.2019


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 010, 15.1.2020, lpp 4 (2019/817)

 C2

Kļūdu labojums, OV L 010, 15.1.2020, lpp 5 (2019/818)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1726

(2018. gada 14. novembris)

par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN MĒRĶI

1. pants

Priekšmets

1.  Ar šo tiek izveidota Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (“aģentūra”).

2.  Ar šo regulu izveidotā aģentūra aizstāj Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011, un turpina tās darbu.

3.  Aģentūra ir atbildīga par Šengenas informācijas sistēmas (SIS II), Vīzu informācijas sistēmas (VIS) un Eurodac darbības pārvaldību.

▼M1

4.  Aģentūra ir atbildīga par ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS), DubliNet un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ECRIS-TCN sistēmas un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras sagatavošanu, izstrādi un/vai darbības pārvaldību.

▼B

5.  Aģentūrai var uzticēt, balstoties uz LESD 67. līdz 89. pantu, sagatavot, izstrādāt un/vai pārvaldīt tādu lielapjoma IT sistēmu, arī jau esošu, darbību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kas nav minētas šā panta 3. un 4. punktā, bet vienīgi tad, ja to paredz attiecīgie Savienības tiesību akti, ar kuriem reglamentē minētās sistēmas, attiecīgos gadījumos ņemot vērā šīs regulas 14. pantā minētās norises izpētes jomā un šīs regulas 15. pantā minēto izmēģinājuma projektu rezultātus un koncepciju pamatojumus.

6.  Darbības pārvaldība aptver visus uzdevumus, kas vajadzīgi, lai lielapjoma IT sistēmas funkcionētu saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, kas ir piemērojami katrai no tām, tostarp atbildību par to izmantoto komunikāciju infrastruktūru. Minētās lielapjoma IT sistēmas neapmainās ar datiem, nedz arī ļauj dalīties ar informāciju vai zināšanām, ja vien to neparedz konkrēts Savienības tiesību akts.

7.  Aģentūra ir atbildīga arī par šādiem uzdevumiem:

a) 

nodrošināt datu kvalitāti saskaņā ar 12. pantu;

b) 

izstrādāt sadarbspējas nodrošināšanai vajadzīgās darbības saskaņā ar 13. pantu;

c) 

veikt izpētes darbības saskaņā ar 14. pantu;

d) 

veikt izmēģinājuma projektus, sagatavot koncepciju pamatojumus un veikt testēšanas darbības saskaņā ar 15. pantu; un

e) 

sniegt atbalstu dalībvalstīm un Komisijai saskaņā ar 16. pantu.

2. pants

Mērķi

Neskarot Komisijas un dalībvalstu attiecīgos pienākumus, ko uzliek Savienības tiesību akti, kuri reglamentē lielapjoma IT sistēmas, aģentūra nodrošina:

a) 

lielapjoma IT sistēmu izstrādi ar atbilstošas projektu vadības struktūras izmantojumu efektīvai šādu sistēmu izstrādei;

b) 

lielapjoma IT sistēmu efektīvu, drošu un nepārtrauktu darbību;

c) 

lielapjoma IT sistēmu efektīvu un finansiāli atbildīgu pārvaldību;

d) 

pietiekami kvalitatīvus pakalpojumus lielapjoma IT sistēmu lietotājiem;

e) 

pastāvīgus un nepārtrauktus pakalpojumus;

f) 

augstu datu aizsardzības pakāpi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, tostarp īpašiem noteikumiem, kas attiecas uz katru lielapjoma IT sistēmu;

g) 

pietiekamu datu un fiziskās drošības pakāpi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, tostarp konkrētiem noteikumiem, kas attiecas uz katru lielapjoma IT sistēmu.II NODAĻA

AĢENTŪRAS UZDEVUMI

3. pants

Ar SIS II saistītie uzdevumi

Attiecībā uz SIS II aģentūra veic:

a) 

uzdevumus, kas uzticēti pārvaldības iestādei ar Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumu 2007/533/TI; un

b) 

uzdevumus saistībā ar mācībām par SIS II tehnisku izmantojumu, jo īpaši SIRENE (SIRENE – Supplementary Information Request at the National Entries) personāla un ekspertu mācībām par SIS II tehniskiem aspektiem saistībā ar Šengenas izvērtēšanu.

4. pants

Ar VIS saistītie uzdevumi

Attiecībā uz VIS aģentūra veic:

a) 

uzdevumus, kas pārvaldības iestādei uzticēti ar Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Lēmumu 2008/633/TI; un

b) 

uzdevumus, kas saistīti ar mācībām par VIS tehnisko izmantojumu un ekspertu mācībām par VIS tehniskajiem aspektiem saistībā ar Šengenas izvērtēšanu.

5. pants

Ar Eurodac saistītie uzdevumi

Attiecībā uz Eurodac aģentūra veic:

a) 

uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 603/2013; un

b) 

uzdevumus, kas saistīti ar mācībām par Eurodac tehnisko izmantojumu.

6. pants

Ar IIS saistītie uzdevumi

Attiecībā uz IIS aģentūra veic:

a) 

uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) 2017/2226; un

b) 

uzdevumus, kas saistīti ar mācībām par IIS tehnisko izmantojumu un ekspertu mācībām par IIS tehniskajiem aspektiem saistībā ar Šengenas izvērtēšanu.

7. pants

Ar ETIAS saistītie uzdevumi

Attiecībā uz ETIAS aģentūra veic:

a) 

uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) 2018/1240; un

b) 

uzdevumus, kas saistīti ar mācībām par ETIAS tehnisko izmantojumu un ekspertu mācībām par ETIAS tehniskajiem aspektiem saistībā ar Šengenas izvērtēšanu.

8. pants

Ar DubliNet saistītie uzdevumi

Attiecībā uz DubliNet aģentūra veic:

a) 

DubliNet – atsevišķa droša elektroniskās pārsūtīšanas kanāla starp dalībvalstu iestādēm, kas izveidots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1560/2003 18. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013 ( 1 ) 31., 32. un 34. panta nolūkos – darbības pārvaldību; un

b) 

uzdevumus, kas saistīti ar mācībām par DubliNet tehnisko izmantojumu.

▼M1

8.a pants

Ar ECRIS-TCN sistēmu un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūru saistītie uzdevumi

Attiecībā uz ECRIS-TCN sistēmu un ECRIS ieteicamo īstenošanas programmatūru aģentūra veic:

a) 

uzdevumus, kas tai uzticēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/816 ( 2 );

b) 

uzdevumus, kas saistīti ar mācībām par ECRIS-TCN sistēmu un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras tehnisko izmantojumu.

▼B

9. pants

Ar citu lielapjoma IT sistēmu sagatavošanu, izstrādi un darbības pārvaldību saistīti uzdevumi

Ja aģentūrai ir uzticēta citu 1. panta 5. punktā minēto lielapjoma IT sistēmu sagatavošana, izstrāde un/vai darbības pārvaldība, tā attiecīgi veic uzdevumus, kas tai uzticēti atbilstoši Savienības tiesību aktam, kurš reglamentē attiecīgo sistēmu, kā arī uzdevumus, kas saistīti ar mācībām par šo sistēmu tehnisko izmantojumu.

10. pants

Tehniski risinājumi, kam pirms ieviešanas vajadzīgi īpaši nosacījumi

Ja Savienības tiesību aktos, ar ko reglamentē sistēmas, aģentūrai prasīts, lai tā nodrošinātu minēto sistēmu darbību 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, un neskarot minētos Savienības tiesību aktus, aģentūra īsteno tehniskus risinājumus, lai ievērotu minētās prasības. Ja minētajiem tehniskajiem risinājumiem ir vajadzīga sistēmas vai sistēmas sastāvdaļu dublēšana, tos īsteno tikai tad, ja ir veikts neatkarīgs ietekmes novērtējums un izmaksu un ieguvumu analīze, kas aģentūrai ir jāpasūta, un pēc apspriešanās ar Komisiju un pozitīva valdes lēmuma. Šajā ietekmes novērtējumā arī pārbauda tā brīža un nākotnes vajadzības attiecībā uz to tehnisko biroju mitināšanas kapacitāti, kuri ir saistīti ar šādu tehnisko risinājumu izstrādāšanu un iespējamiem riskiem, kas saistīti ar pašreizējo darbības konfigurāciju.

11. pants

Ar komunikāciju infrastruktūru saistīti uzdevumi

1.  Aģentūra pilda visus uzdevumus, kuri saistīti ar to sistēmu komunikāciju infrastruktūru, kas tai uzticētas ar Savienības tiesību aktiem, kuri reglamentē sistēmas, izņemot tās sistēmas, kas savā komunikāciju infrastruktūrā izmanto EuroDomain. Attiecībā uz minētajām sistēmām, kas šādi izmanto EuroDomain, Komisija atbild par budžeta izpildi, iegādi un atjaunošanu un līgumiskiem jautājumiem. Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kas reglamentē sistēmas, kuras izmanto EuroDomain, uzdevumi, kas saistīti ar komunikāciju infrastruktūru, tostarp darbības pārvaldību un drošību, ir sadalāmi starp aģentūru un Komisiju. Lai nodrošinātu to attiecīgo pienākumu izpildes saskaņotību, aģentūra un Komisija vienojas par darba organizāciju un atspoguļo to saprašanās memorandā.

2.  Komunikāciju infrastruktūru pienācīgi pārvalda un kontrolē tā, lai to aizsargātu no apdraudējumiem un nodrošinātu komunikāciju infrastruktūras un sistēmu drošību, tostarp ar komunikāciju infrastruktūras palīdzību veiktās datu apmaiņas drošību.

3.  Aģentūra pieņem atbilstīgus pasākumus, tostarp drošības plānus, lai – jo īpaši ar attiecīgiem šifrēšanas paņēmieniem – cita starpā nepieļautu to, ka personas datu pārraides vai datu nesēju transportēšanas laikā ir iespējama personas datu neatļauta lasīšana, kopēšana, grozīšana vai dzēšana. Visa komunikāciju infrastruktūrā apritē esošā ar sistēmu saistītā darbības informācija ir šifrēta.

4.  Ar komunikāciju infrastruktūras piegādi, uzstādīšanu, uzturēšanu un uzraudzību saistītos uzdevumus var uzticēt ārējām privātā sektora vienībām vai struktūrām saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 2018/1046. Šādus uzdevumus veic aģentūras atbildībā un ciešā pārraudzībā.

Veicot pirmajā daļā minētos uzdevumus visām ārējām privātā sektora vienībām vai struktūrām, tostarp tīkla operatoriem, ir saistoši drošības pasākumi, kas minēti 3. punktā, un nav jebkāda veida piekļuves nekādiem darbības datiem, kas glabājas sistēmās vai tiek pārsūtīti, izmantojot komunikācijas infrastruktūru, vai jebkāda veida piekļuves ar SIS II saistītajai SIRENE apmaiņai.

5.  Šifrēšanas atslēgu pārvaldība paliek aģentūras kompetencē, un šo pienākumu nenodod ārējām privātā sektora vienībām. Tas neskar spēkā esošos līgumus par SIS II, VIS un Eurodac komunikāciju infrastruktūru.

▼M2

12. pants

Datu kvalitāte

1.  Neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz datiem, kas ievadīti sistēmās, kuru darbības pārvaldība ir aģentūras atbildībā, visām sistēmām, kuru darbības pārvaldība ir aģentūras atbildībā, aģentūra, cieši iesaistot padomdevēju grupas, iedibina automatizētus datu kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras, vienotus datu kvalitātes rādītājus un minimālos datu glabāšanas kvalitātes standartus saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kas izklāstīti tiesību instrumentos, kuri reglamentē minētās informācijas sistēmas, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/817 ( 3 ) un (ES) 2019/818 ( 4 ) 37. pantā.

2.  Aģentūra saskaņā ar Regulu (ES) 2019/817 un (ES) 2019/818 39. pantu izveido centrālu ziņošanas un statistikas repozitoriju, kurā ir tikai anonimizēti dati, ievērojot konkrētus to tiesību instrumentu noteikumus, kas reglamentē aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantošanu.

▼B

13. pants

Sadarbspēja

Ja attiecīgajā Savienības tiesību aktā tiek pieprasīta lielapjoma IT sistēmu sadarbspēja, aģentūra izstrādā nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šādu sadarbspēju.

14. pants

Izpētes pārraudzība

▼M1

1.  Izpētes jomā aģentūra pārrauga norises, kuras skar SIS II, VIS, Eurodac, IIS, ETIAS, DubliNet, ECRIS-TCN sistēmas un citu 1. panta 5. punktā minēto lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldību.

▼B

2.  Aģentūra var piedalīties to Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas daļu īstenošanā, kuras ir saistītas ar lielapjoma IT sistēmām brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Šajā nolūkā un ja Komisija aģentūrai deleģējusi attiecīgas pilnvaras, aģentūrai ir šādi uzdevumi:

a) 

atsevišķu programmas īstenošanas posmu un konkrētu projektu dažu posmu pārvaldība, kas pamatojas uz attiecīgajām Komisijas pieņemtajām darba programmām;

b) 

budžeta izpildes un ieņēmumu un izdevumu dokumentu pieņemšana, kā arī visu to darbību veikšana, kas vajadzīgas attiecīgās programmas pārvaldībai; un

c) 

atbalsta nodrošināšana programmas īstenošanā.

3.  Aģentūra regulāri un vismaz vienreiz gadā informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un – ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju par norisēm, kas minētas šajā pantā, neskarot ziņošanas pienākumus saistībā ar Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas, kas minēta 2. punktā, daļu īstenošanu.

15. pants

Izmēģinājuma projekti, koncepciju pamatojumi un testēšanas darbības

1.  Pēc īpaša un precīza Komisijas lūguma, kura par to ir informējusi Eiropas Parlamentu un Padomi vismaz trīs mēnešus pirms šāda lūguma nosūtīšanas, un pēc pozitīva valdes lēmuma aģentūrai var saskaņā ar šīs regulas 19. panta 1. punkta u) apakšpunktu un izmantojot deleģēšanas līgumu uzticēt īstenot izmēģinājuma projektus, kas minēti Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 58. panta 2. punkta a) apakšpunktā, lai izstrādātu lielapjoma IT sistēmas vai pārvaldītu to darbību, ievērojot LESD 67. līdz 89. pantu un saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 62. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Aģentūra regulāri informē Eiropas Parlamentu, Padomi un – personas datu apstrādes gadījumā – Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju par pirmajā daļā minēto aģentūras īstenoto izmēģinājuma projektu īstenošanas gaitu.

2.  Finanšu apropriācijas izmēģinājuma projektiem, kas minēti Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 58. panta 2. punkta a) apakšpunktā, ko lūgusi Komisija saskaņā ar 1. punktu, iekļauj budžetā ilgākais divus finanšu gadus pēc kārtas.

3.  Saskaņā ar 62. panta 1. punkta c) apakšpunktu Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 pēc Komisijas vai Padomes lūguma, pēc Eiropas Parlamenta informēšanas un pēc valdes pozitīva lēmuma aģentūrai var ar deleģēšanas līgumu uzticēt budžeta izpildes uzdevumus, lai sagatavotu koncepcijas pamatojumus, ko finansē ar Regulu (ES) Nr. 515/2014 izveidoto finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām.

4.  Pēc valdes pozitīva lēmuma aģentūra var plānot un īstenot testēšanas darbības jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula un jebkurš Savienības tiesību akts, kas reglamentē sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

16. pants

Atbalsts dalībvalstīm un Komisijai

1.  Jebkura dalībvalsts var lūgt aģentūru sniegt padomus attiecībā uz to valsts sistēmu savienojumu ar aģentūras pārvaldītajām lielapjoma IT centrālajām sistēmām.

2.  Jebkura dalībvalsts var iesniegt ad hoc atbalsta lūgumu Komisijai, kura, ja vien tā pozitīvi novērtē, ka šāds atbalsts ir nepieciešams ārkārtēju drošības vai migrācijas vajadzību dēļ, lūgumu nekavējoties nodod aģentūrai. Aģentūra informē valdi par šādiem lūgumiem. Dalībvalsti informē, ja Komisijas novērtējums ir negatīvs.

Komisija uzrauga, vai aģentūra ir laicīgi atbildējusi uz dalībvalsts lūgumu. Aģentūras gada darbības pārskatā būtu jāiekļauj detalizēta informācija par darbībām, ko aģentūra ir veikusi, lai sniegtu ad hoc atbalstu dalībvalstīm, un par izmaksām, kas radušās šajā sakarā.

3.  Tāpat aģentūru var lūgt dot padomus vai atbalstu Komisijai tehniskos jautājumos, kas saistīti ar esošajām vai jaunām sistēmām, tostarp ar pētījumiem un testiem. Aģentūra par šādiem lūgumiem informē valdi.

4.  Vismaz piecu dalībvalstu grupa var uzticēt aģentūrai izstrādāt, pārvaldīt un/vai mitināt kopīgu IT komponentu, lai tām palīdzētu īstenot tādu pienākumu tehniskos aspektus, kuri izriet no Savienības tiesību aktiem par decentralizētām sistēmām brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Minētie kopīgie IT risinājumi neskar lūguma iesniedzēju dalībvalstu pienākumus saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz šo sistēmu arhitektūru.

Jo īpaši lūguma iesniedzējas dalībvalstis var uzticēt aģentūrai izveidot kopīgu komponentu vai maršrutētāju iepriekšējai pasažieru informācijai un pasažieru datu reģistra datiem kā tehnisku atbalsta instrumentu, lai veicinātu savienojamību ar gaisa pārvadātājiem un palīdzētu dalībvalstīm īstenot Padomes Direktīvu 2004/82/EK ( 5 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/681 ( 6 ). Šādā gadījumā aģentūra centralizēti savāc datus no gaisa pārvadātājiem un nosūta šos datus dalībvalstīm, izmantojot kopīgo komponentu vai maršrutētāju. Lūguma iesniedzējas dalībvalstis pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai garantētu, ka gaisa pārvadātāji datus nosūta, izmantojot aģentūru.

Aģentūrai uztic uzdevumu izstrādāt, pārvaldīt vai mitināt kopēju IT komponentu tikai pēc iepriekšēja Komisijas apstiprinājuma un pozitīva valdes lēmuma.

Lūguma iesniedzējas dalībvalstis uztic aģentūrai pirmajā un otrajā daļā minētos uzdevumus ar deleģēšanas nolīgumu, tajā iekļaujot deleģēšanas nosacījumus un izklāstot visu attiecīgo izmaksu aprēķinu un rēķinu sagatavošanas metodi. Visas attiecīgās izmaksas sedz iesaistītās dalībvalstis. Deleģēšanas nolīgums atbilst Savienības tiesību aktiem, kas reglamentē attiecīgās sistēmas. Aģentūra informē Eiropas Parlamentu un Padomi par apstiprināto deleģēšanas nolīgumu un visiem grozījumiem tajā.

Citas dalībvalstis var lūgt piedalīties kopīgā IT risinājumā, ja šī iespēja paredzēta deleģēšanas nolīgumā, jo īpaši izklāstot šādas piedalīšanās finansiālo ietekmi. Deleģēšanas nolīgumu attiecīgi maina pēc iepriekšēja Komisijas apstiprinājuma un pozitīva valdes lēmuma.III NODAĻA

STRUKTŪRA UN ORGANIZĀCIJA

17. pants

Juridiskais statuss un atrašanās vieta

1.  Aģentūra ir Savienības struktūra, un tā ir tiesību subjekts.

2.  Katrā dalībvalstī aģentūrai ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko valsts tiesību akti piešķir juridiskām personām. Jo īpaši tā var iegādāties vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesā.

3.  Aģentūras mītnes vieta ir Tallinā (Igaunija).

Uzdevumus, kas saistīti ar 1. panta 4. un 5. punktā un 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 11. pantā minēto izstrādi un darbības pārvaldību, veic tehniskajā birojā Strasbūrā (Francija).

Dublējuma biroju, kas ir spējīgs nodrošināt lielapjoma IT sistēmas darbību šādas sistēmas atteices gadījumā, izveido Sanktjohannā (Sankt Johann im Pongau, Austrija).

4.  Abus tehniskos birojus var izmantot vienlaicīgai sistēmu darbībai ar noteikumu, ka dublējuma birojs joprojām spēj nodrošināt to darbību vienas vai vairāku sistēmu atteices gadījumā.

5.  Ņemot vērā sistēmu specifisko raksturu, ja aģentūrai rodas nepieciešamība izveidot otru atsevišķu tehnisko biroju Strasbūrā vai Sanktjohannā, vai vajadzības gadījumā abās vietās, lai varētu izmitināt sistēmas, šāda vajadzība ir jāpamato ar neatkarīgu ietekmes novērtējumu un izmaksu un ieguvumu analīzi. Valde apspriežas ar Komisiju un ņem vērā tās viedokli pirms paziņošanas budžeta lēmējinstitūcijai par savu nodomu saskaņā ar 45. panta 9. punktu īstenot jebkādu projektu, kas saistīts ar īpašumu.

18. pants

Struktūra

1.  Aģentūras administratīvajā un pārvaldības struktūrā ir:

a) 

valde;

b) 

izpilddirektors;

c) 

padomdevēju grupas.

2.  Aģentūras struktūrā ir:

a) 

datu aizsardzības inspektors;

b) 

drošības inspektors;

c) 

grāmatvedis.

19. pants

Valdes funkcijas

1.  Valde:

a) 

vispārīgi nodrošina aģentūras darbību;

b) 

ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem aģentūras gada budžetu un saskaņā ar V nodaļu pilda citas funkcijas attiecībā uz aģentūras budžetu;

c) 

ieceļ izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku un vajadzības gadījumā pagarina viņu pilnvaru termiņu vai atceļ viņus no amata attiecīgi saskaņā ar 25. vai 26. pantu;

d) 

īsteno disciplināras pilnvaras attiecībā uz izpilddirektoru un uzrauga viņa darba kvalitāti, tostarp valdes lēmumu īstenošanu, kā arī īsteno disciplināras pilnvaras attiecībā uz izpilddirektora vietnieku, vienojoties ar izpilddirektoru;

e) 

ņemot vērā vajadzības attiecībā uz aģentūras darbību un ievērojot pareizu budžeta pārvaldību, pieņem visus lēmumus par aģentūras organizācijas struktūras izveidi un vajadzības gadījumā tās pārveidi;

f) 

pieņem aģentūras personāla politiku;

g) 

nosaka aģentūras reglamentu;

h) 

pieņem krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kas ir samērīga ar krāpšanas riskiem, ņemot vērā īstenojamo pasākumu izmaksas un ieguvumus;

i) 

attiecībā uz saviem locekļiem pieņem un aģentūras tīmekļa vietnē publicē noteikumus interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

j) 

pieņem detalizētus iekšējos noteikumus un procedūras trauksmes cēlēju aizsardzībai, tostarp atbilstošus komunikācijas kanālus ziņošanai par pārkāpumiem;

k) 

atļauj noslēgt darba vienošanās saskaņā ar 41. un 43. pantu;

l) 

pēc izpilddirektora priekšlikuma apstiprina izpilddirektoram ar uzņēmējām dalībvalstīm parakstāmo aģentūras mītnes līgumu un līgumus par tehniskajiem un dublējuma birojiem, kas izveidoti saskaņā ar 17. panta 3. punktu;

m) 

saskaņā ar 2. punktu attiecībā uz aģentūras personālu īsteno pilnvaras, kas Ierēdņu civildienesta noteikumos piešķirtas iecēlējinstitūcijai un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā – iestādei, kura pilnvarota slēgt darba līgumu (“iecēlējinstitūcijas pilnvaras”);

n) 

vienojoties ar Komisiju, saskaņā ar Ierēdņu civildienesta noteikumu 110. pantu pieņem vajadzīgos īstenošanas noteikumus, lai būtu spēkā Civildienesta noteikumi;

o) 

pieņem vajadzīgos noteikumus valsts ekspertu norīkošanai uz aģentūru;

p) 

pieņem aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu, tostarp štatu saraksta projektu, un katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz tos Komisijai;

q) 

pieņem vienotā programmdokumenta projektu, kurā ietverts aģentūras daudzgadu plāns un tās darba programma nākamajam gadam, kā arī aģentūras ieņēmumu un izdevumu provizoriskais tāmes projekts, tostarp štatu saraksta projekts, un katru gadu līdz 31. janvārim to, kā arī visas minētā dokumenta atjauninātās redakcijas, iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai;

r) 

līdz katra gada 30. novembrim ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un saskaņā ar gada budžeta procedūru pieņem vienoto programmdokumentu, ņemot vērā Komisijas atzinumu, un nodrošina, ka šā vienotā programmdokumenta galīgā redakcija tiek nosūtīta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai un tiek publicēta;

s) 

līdz katra gada augusta beigām pieņem starpposma ziņojumu par tā paša gada plānoto darbību īstenošanas virzību un iesniedz to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai;

t) 

novērtē un pieņem aģentūras darbības konsolidēto gada pārskatu par iepriekšējo gadu, kurā jo īpaši sasniegtie rezultāti ir salīdzināti ar gada darba programmas mērķiem, un gan ziņojumu, gan novērtējumu līdz katra gada 1. jūlijam nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošina gada darbības pārskata publicēšanu;

u) 

veic savas funkcijas saistībā ar aģentūras budžetu, tostarp 15. pantā minēto izmēģinājuma projektu un koncepcijas pamatojuma īstenošanu;

v) 

saskaņā ar 49. pantu pieņem aģentūrai piemērojamos finanšu noteikumus;

w) 

ievērojot Civildienesta noteikumus, ieceļ grāmatvedi, kurš var būt Komisijas grāmatvedis un kurš savu pienākumu izpildē ir pilnīgi neatkarīgs;

x) 

nodrošina atbilstīgus pēcpasākumus saistībā ar konstatējumiem un ieteikumiem dažādos iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumos un izvērtējumos, kā arī saistībā ar Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas Prokuratūras (EPPO) veiktajām izmeklēšanām;

y) 

pieņem 34. panta 4. punktā minētos komunikācijas un izplatīšanas plānus un regulāri atjaunina tos;

z) 

pieņem vajadzīgos drošības pasākumus, tostarp drošības plānu un darbības nepārtrauktības un darbības atjaunošanas plānu katastrofu gadījumiem, kuros ir ņemti vērā padomdevēju grupu drošības ekspertu iespējamie ieteikumi;

aa) 

pēc Komisijas apstiprinājuma pieņem drošības noteikumus par klasificētas informācijas un neklasificētas sensitīvas informācijas aizsardzību;

bb) 

ieceļ drošības inspektoru;

cc) 

saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 ieceļ datu aizsardzības inspektoru;

dd) 

pieņem detalizētus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai;

▼M1

ee) 

pieņem ziņojumus par IIS izstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 72. panta 2. punktu, ziņojumus par ETIAS izstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1240 92. panta 2. punktu un ziņojumus par ECRIS-TCN sistēmas un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras izstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2019/816 36. panta 3. punktu;

▼M2

eea) 

pieņem ziņojumus par stāvokli sadarbspējas komponentu izstrādē saskaņā ar Regulas (ES) 2019/817 78. panta 2. punktu un Regulas (ES) 2019/818 74. panta 2. punktu;

▼M1

ff) 

pieņem ziņojumus par SIS tehnisko darbību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1861 ( 7 ) 60. panta 7. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1862 ( 8 ) 74. panta 8. punktu, par VIS tehnisko darbību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 50. panta 3. punktu un Lēmuma 2008/633/TI 17. panta 3. punktu, par IIS tehnisko darbību saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 72. panta 4. punktu, par ETIAS tehnisko darbību saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1240 92. panta 4. punktu, par ECRIS-TCN tehnisko darbību un ECRIS ieteicamo īstenošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/816 ( 9 ) 36. panta 8. punktu un par sadarbspējas komponentu tehnisko darbību saskaņā ar Regulas (ES) 2019/817 78. panta 3. punktu un Regulas (ES) 2019/818 74. panta 3. punktu;

▼B

gg) 

pieņem gada ziņojumu par Eurodac centrālās sistēmas darbību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 40. panta 1. punktu;

▼M1

hh) 

pieņem oficiālus komentārus par Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ziņojumiem par revīzijām saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1861 56. panta 2. punktu, Regulas (EK) Nr. 767/2008 42. panta 2. punktu, Regulas (ES) Nr. 603/2013 31. panta 2. punktu, Regulas (ES) 2017/2226 56. panta 2. punktu, Regulas (ES) 2018/1240 67. pantu, Regulas (ES) 2019/816 29. panta 2. punktu un Regulu (ES) 2019/817 un (ES) 2019/818 52. pantu un nodrošina atbilstošus pēcpasākumus pēc šīm revīzijām;

▼B

ii) 

publicē ar SIS II saistītus statistikas datus saskaņā ar attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1987/2006 50. panta 3. punktu un Lēmuma 2007/533/TI 66. panta 3. punktu;

jj) 

apkopo un publicē statistikas datus par Eurodac centrālās sistēmas darbu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 8. panta 2. punktu;

kk) 

publicē statistikas datus saistībā ar IIS saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 63. pantu;

ll) 

publicē ar ETIAS saistītus statistikas datus saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1240 84. pantu;

▼M1

lla) 

iesniedz Komisijai statistiku saistībā ar ECRIS-TCN sistēmu un ECRIS ieteicamo īstenošanas programmatūru saskaņā ar Regulas (ES) 2019/816 32. panta 4. punkta otro daļu;

▼M1

mm) 

nodrošina, ka ik gadu publicē tādu kompetento iestāžu sarakstu, kas ir pilnvarotas veikt SIS iekļauto datu tiešu meklēšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1861 41. panta 8. punktu un Regulas (ES) 2018/1862 56. panta 7. punktu, kā arī SIS valstu sistēmu biroju (N.SIS biroji) un SIRENE biroju sarakstu, kā minēts attiecīgi Regulas (ES) 2018/1861 7. panta 3. punktā un Regulas (ES) 2018/1862 7. panta 3. punktā, kā arī kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 65. panta 2. punktu, kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1240 87. panta 2. punktu, centrālo iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/816 34. panta 2. punktu un iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/817 71. panta 1. punktu un Regulas (ES) 2019/818 67. panta 1. punktu;

▼B

nn) 

nodrošina, ka ik gadu publicē vienību sarakstu, ievērojot Regulas (ES) Nr. 603/2013 27. panta 2. punktu;

oo) 

nodrošina, ka visos aģentūras lēmumos un darbībās, kas ietekmē lielapjoma IT sistēmas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, ir ievērots tiesu iestāžu neatkarības princips;

pp) 

veic jebkādus citus uzdevumus, kas tai uzticēti saskaņā ar šo regulu.

Neskarot noteikumus par attiecīgo iestāžu, kas minētas pirmās daļas mm) apakšpunktā minētajos Savienības tiesību aktos, sarakstu publicēšanu un ja pienākums publicēt un regulāri atjaunināt šos sarakstus aģentūras tīmekļa vietnē jau nav paredzēts minētajos tiesību aktos, valde nodrošina šādu publicēšanu un pastāvīgu atjaunināšanu.

2.  Valde saskaņā ar Ierēdņu civildienesta noteikumu 110. pantu pieņem lēmumu, pamatojoties uz Ierēdņu civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. pantu, ar kuru tā izpilddirektoram deleģē attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras un paredz nosacījumus, ar kuriem šo pilnvaru deleģējumu var apturēt. Izpilddirektors ir pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt citai personai.

Īpašu izņēmuma apstākļu dēļ valde var ar lēmumu uz laiku apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējumu izpilddirektoram un izpilddirektora citai personai deleģētās pilnvaras un izpildīt tās pati vai deleģēt tās kādam no saviem locekļiem vai darbiniekam, kas nav izpilddirektors.

3.  Valde var konsultēt izpilddirektoru visos jautājumos, kas ir cieši saistīti ar lielapjoma IT sistēmu izstrādi vai darbības pārvaldību, un par darbībām, kas saistītas ar izpēti, izmēģinājuma projektiem, koncepcijas pamatojumiem un testēšanas darbībām.

20. pants

Valdes sastāvs

1.  Valdē ietilpst viens pārstāvis no katras dalībvalsts un divi pārstāvji no Komisijas. Katram pārstāvim ir balsstiesības saskaņā ar 23. pantu.

2.  Katram valdes loceklim ir aizstājējs. Aizstājējs locekli pārstāv viņa prombūtnes laikā vai tad, kad loceklis tiek ievēlēts par valdes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku un vada valdes sanāksmi. Valdes locekļus un viņu aizstājējus, ņemot vērā viņu attiecīgās vadības, administratīvās un budžeta veidošanas prasmes, ieceļ, pamatojoties uz viņu lielo pieredzi attiecīgajā jomā un speciālajām zināšanām lielapjoma IT sistēmu jomā brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un viņu zināšanām par datu aizsardzību. Visas valdē pārstāvētās puses cenšas ierobežot savu pārstāvju mainību, lai nodrošinātu valdes darba nepārtrauktību. Visas puses tiecas panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību valdē.

3.  Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru termiņš ir četri gadi, un tas ir atjaunināms. Pilnvaru termiņam beidzoties vai atkāpšanās gadījumā locekļi paliek amatā līdz to atkārtotai iecelšanai vai nomaiņai.

4.  Aģentūras darbībās piedalās valstis, kas ir asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un ar Dublinas regulu un Eurodac saistītos pasākumos. Tās katra valdē ieceļ vienu pārstāvi un vienu aizstājēju.

21. pants

Valdes priekšsēdētājs

1.  Valde ievēlē priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no to valdes locekļu vidus, ko ir iecēlušas dalībvalstis, kurām atbilstīgi Savienības tiesību aktiem pilnībā saistības uzliek visi Savienības tiesību akti, kas reglamentē visu aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar valdes balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

Priekšsēdētāja vietnieks automātiski aizstāj priekšsēdētāju, ja viņš nevar pildīt savus pienākumus.

2.  Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš ir četri gadi. Minēto amata pilnvaru termiņu var atjaunot vienu reizi. Ja valdes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka dalība valdē beidzas viņu amata pilnvaru termiņa laikā, tajā pašā dienā automātiski beidzas viņu amata pilnvaru termiņš.

22. pants

Valdes sanāksmes

1.  Priekšsēdētājs sasauc valdes sanāksmes.

2.  Izpilddirektors piedalās apspriešanā, un viņam nav balsstiesību.

3.  Regulārās sanāksmēs valde sanāk vismaz divreiz gadā. Turklāt tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma, izpilddirektora pieprasījuma vai vismaz trešdaļas valdes balsstiesīgo locekļu pieprasījuma.

▼M2

4.  Eiropols un Eurojust drīkst piedalīties valdes sanāksmēs novērotāja statusā, ja darba kārtībā ir jautājums par SIS II saistībā ar Lēmuma 2007/533/TI piemērošanu.

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra drīkst piedalīties valdes sanāksmēs novērotāja statusā, ja darba kārtībā ir jautājums par SIS saistībā ar Regulas (ES) 2016/1624 piemērošanu.

Eiropols drīkst piedalīties valdes sanāksmēs novērotāja statusā, ja darba kārtībā ir jautājums par VIS saistībā ar Lēmuma 2008/633/TI piemērošanu vai jautājums par Eurodac saistībā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 piemērošanu.

Eiropols drīkst piedalīties valdes sanāksmēs novērotāja statusā, ja darba kārtībā ir jautājums par IIS saistībā ar Regulas (ES) 2017/2226 piemērošanu vai ja darba kārtībā ir jautājums par ETIAS saistībā ar Regulas (ES) 2018/1240 piemērošanu.

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra arī drīkst piedalīties valdes sanāksmēs novērotāja statusā, ja darba kārtībā ir jautājums par ETIAS saistībā ar Regulas (ES) 2018/1240 piemērošanu.

Eiropols, Eurojust un Eiropas Prokuratūra arī drīkst piedalīties valdes sanāksmēs novērotāja statusā, ja darba kārtībā ir jautājums par Regulu (ES) 2019/816.

Eiropols, Eurojust un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra arī drīkst piedalīties valdes sanāksmēs novērotāja statusā, ja darba kārtībā ir jautājums par Regulām (ES) 2019/817 un (ES) 2019/818.

Valde uz savām sanāksmēm novērotāja statusā var uzaicināt jebkuru citu personu, kuras viedoklis to varētu interesēt.

▼B

5.  Valdes locekļiem un viņu aizstājējiem, ievērojot valdes reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai eksperti, jo īpaši tie, kas ir padomdevēju grupu locekļi.

6.  Aģentūra nodrošina valdes sekretariātu.

23. pants

Balsošanas noteikumi valdē

1.  Neskarot šā panta 5. punktu, 19. panta 1. punkta b) un r) apakšpunktu, 21. panta 1. punktu un 25. panta 8. punktu, valdes lēmumus pieņem ar visu tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

2.  Neskarot 3. un 4. punktu, katram valdes loceklim ir viena balss. Ja kāda balsstiesīga locekļa nav klāt, viņa balsstiesības ir tiesīgs izmantot šā locekļa aizstājējs.

3.  Ikviens loceklis, ko ir iecēlusi kāda dalībvalsts, kurai atbilstīgi Savienības tiesību aktiem saistības uzliek kāds Savienības tiesību akts, kas reglamentē aģentūras pārvaldītas lielapjoma IT sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, var balsot par jautājumu, kas attiecas uz šo lielapjoma IT sistēmu.

Dānija var balsot par jautājumiem, kas saistīti ar lielapjoma IT sistēmu, ja tā saskaņā ar 4. pantu Protokolā Nr. 22 izlemj, ka tā savos tiesību aktos īstenos Savienības tiesību aktu, kas reglamentē konkrētās lielapjoma IT sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

4.  Regulas 42. pantu piemēro attiecībā uz tādu valstu pārstāvju balsstiesībām, kuras noslēgušas nolīgumus ar Savienību par savu asociāciju Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un ar Dublinas regulu un Eurodac saistītos pasākumos.

5.  Ja locekļiem ir atšķirīgi viedokļi par to, vai balsojums attiecas uz konkrētu lielapjoma IT sistēmu, tad ikvienu lēmumu, kurā konstatēts, ka šis balsojums neattiecas uz konkrēto lielapjoma IT sistēmu, pieņem ar balsstiesīgo valdes locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

6.  Priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, kad viņš aizvieto priekšsēdētāju, nepiedalās balsošanā. Priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka, kad viņš aizvieto priekšsēdētāju, tiesības balsot īsteno aizstājējs.

7.  Izpilddirektors nepiedalās balsošanā.

8.  Valdes reglamentā nosaka precīzāku balsošanas kārtību, jo īpaši nosacījumus, ar kuriem kāds no locekļiem var darboties cita locekļa vārdā, un, attiecīgā gadījumā, visas prasības, kas saistītas ar kvorumu.

24. pants

Izpilddirektora pienākumi

1.  Izpilddirektors pārvalda aģentūru. Izpilddirektors palīdz un atskaitās valdei. Izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma tam ziņo par savu pienākumu izpildi. Padome var aicināt izpilddirektoru ziņot par viņa pienākumu izpildi.

2.  Izpilddirektors ir aģentūras likumīgais pārstāvis.

3.  Izpilddirektors ir atbildīgs par to uzdevumu īstenošanu, kas aģentūrai uzticēti ar šo regulu. Konkrēti, izpilddirektors ir atbildīgs par:

a) 

aģentūras ikdienas darba administrēšanu;

b) 

to, lai aģentūras darbība noritētu saskaņā ar šo regulu;

c) 

to, lai valdes pieņemto procedūru, lēmumu, stratēģiju, programmu un darbību sagatavošana un īstenošana notiktu atbilstīgi ierobežojumiem, kas noteikti šajā regulā, tās īstenošanas noteikumos un piemērojamos Savienības tiesību aktos;

d) 

vienotā programmdokumenta sagatavošanu un iesniegšanu valdei pēc apspriešanās ar Komisiju un padomdevēju grupām;

e) 

vienotā programmdokumenta īstenošanu un ziņojumu sniegšanu valdei par tā īstenošanu;

f) 

starpposma ziņojuma par progresu tajā pašā gadā plānoto darbību īstenošanā sagatavošanu un – pēc apspriešanās ar padomdevēju grupām – iesniegšanu pieņemšanai valdē līdz katra gada augusta beigām;

g) 

konsolidētā gada pārskata par aģentūras darbību sagatavošanu un – pēc apspriešanās ar padomdevēju grupām – iesniegšanu valdei novērtēšanai un pieņemšanai;

h) 

rīcības plāna sagatavošanu, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un novērtējumiem, kā arī OLAF un EPPO izmeklēšanām, un ziņošanu par panākto progresu Komisijai divreiz gadā un valdei regulāri;

i) 

to, lai, piemērojot preventīvus pasākumus pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, neskarot EPPO un OLAF kompetenci izmeklēšanas jomā, un veicot efektīvas pārbaudes, kā arī gadījumā, ja tiek atklāti pārkāpumi, atgūstot nepareizi izmaksātās summas un vajadzības gadījumā uzliekot iedarbīgus, samērīgus un atturošus administratīvus, tostarp finansiālus, sodus, tiktu aizsargātas Savienības finanšu intereses;

j) 

aģentūras stratēģijas krāpšanas apkarošanai sagatavošanu un iesniegšanu valdei apstiprināšanai, kā arī šīs stratēģijas pienācīgas un laicīgas īstenošanas uzraudzību;

k) 

aģentūrai piemērojamo finanšu noteikumu projekta sagatavošanu un iesniegšanu pieņemšanai valdē pēc apspriešanās ar Komisiju;

l) 

nākamā gada budžeta projekta sagatavošanu, kas veidots, pamatojoties uz līdzekļu sadalījumu pa darbības jomām;

m) 

aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projekta sagatavošanu;

n) 

aģentūras budžeta izpildi;

o) 

efektīvas sistēmas izveidi un īstenošanu, lai ļautu regulāri pārraudzīt un izvērtēt:

i) 

lielapjoma IT sistēmas, tostarp statistiku; un

ii) 

aģentūru, tostarp to, cik efektīvi un produktīvi ir sasniegti tās mērķi;

▼M1

p) 

to, lai, neskarot Civildienesta noteikumu 17. pantu, tiktu noteiktas konfidencialitātes prasības ar mērķi panākt atbilstību Regulas (EK) Nr. 1987/2006 17. pantam, Lēmuma 2007/533/TI 17. pantam, Regulas (EK) Nr. 767/2008 26. panta 9. punktam, Regulas (ES) Nr. 603/2013 4. panta 4. punktam, Regulas (ES) 2017/2226 37. panta 4. punktam, Regulas (ES) 2018/1240 74. panta 2. punktam, Regulas (ES) 2019/816 11. panta 16. punktam un Regulu (ES) 2019/817 un (ES) 2019/818 55. panta 2. punktam;

▼B

q) 

sarunu risināšanu par aģentūras mītnes līgumu un līgumiem par tehniskajiem un dublējuma birojiem ar uzņēmējām dalībvalstīm un pēc tam, kad līgumus būs apstiprinājusi valde, to parakstīšanu;

r) 

praktisku pasākumu sagatavošanu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai un to iesniegšanu pieņemšanai valdē;

s) 

vajadzīgo drošības pasākumu, tostarp drošības plāna un darbības nepārtrauktības un darbības atjaunošanas plāna katastrofu gadījumiem, sagatavošanu un – pēc apspriešanās ar attiecīgo padomdevēju grupu – to iesniegšanu pieņemšanai valdē;

t) 

ziņojumu sagatavošanu par katras 19. panta 1. punkta ff) apakšpunktā minētās lielapjoma IT sistēmas tehnisko darbību un 19. panta 1. punkta gg) apakšpunktā minētā gada pārskata sagatavošanu par Eurodac centrālās sistēmas darbību, pamatojoties uz pārraudzības un izvērtējuma rezultātiem, un – pēc apspriešanās ar attiecīgo padomdevēju grupu – to iesniegšanu pieņemšanai valdē;

u) 

ziņojumu sagatavošanu par IIS izstrādi, kas minēta Regulas (ES) 2017/2226 72. panta 2. punktā, un par ETIAS izstrādi, kas minēta Regulas (ES) 2018/1240 92. panta 2. punktā, un šo ziņojumu iesniegšanu pieņemšanai valdē;

v) 

to kompetento iestāžu ikgadējā saraksta, kuras ir pilnvarotas veikt SIS II iekļauto datu tiešu meklēšanu, tostarp N.SIS II biroju un SIRENE biroju saraksta un to kompetento iestāžu saraksta, kuras ir pilnvarotas veikt IIS un ETIAS sistēmā iekļauto datu tiešu meklēšanu, sagatavošanu publicēšanai, kas minēti 19. panta 1. punkta mm) apakšpunktā, un vienību sarakstu, kas minēts 19. panta 1. punkta nn) apakšpunktā, un šo sarakstu iesniegšanu pieņemšanai valdē.

4.  Izpilddirektors veic jebkādus citus uzdevumus saskaņā ar šo regulu.

5.  Izpilddirektors izlemj, vai ir nepieciešams atrast vienu vai vairākus darbiniekus vienā vai vairākās dalībvalstīs, lai aģentūras uzdevumus veiktu iedarbīgā un efektīvā veidā un minētajā nolūkā izveidotu vietējo biroju. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas izpilddirektors saņem Komisijas, valdes un attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu iepriekšēju piekrišanu. Izpilddirektora lēmumā norāda vietējā birojā veicamo darbību tvērumu, izvairoties no liekām izmaksām un aģentūras administratīvo funkciju dublēšanās. Darbības, ko veic tehniskajos birojos, neveic vietējā birojā.

25. pants

Izpilddirektora iecelšana

1.  Atklātā un pārredzamā atlases procedūrā valde ieceļ izpilddirektoru, izvēloties no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta, kurā ir vismaz trīs kandidāti. Minētā atlases procedūra paredz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citā piemērotā plašsaziņas līdzeklī publicēt uzaicinājumu izteikt ieinteresētību. Valde ieceļ izpilddirektoru, pamatojoties uz nopelniem, apliecinātu pieredzi lielapjoma IT sistēmu jomā, administratīvām, finanšu vadības un vadītāja iemaņām un zināšanām par datu aizsardzību.

2.  Pirms iecelšanas Komisijas ierosinātos kandidātus lūdz sniegt paziņojumu kompetentajā Eiropas Parlamenta komitejā vai komitejās un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. Pēc paziņojuma un atbilžu uzklausīšanas Eiropas Parlaments pieņem atzinumu, kurā izklāstīts tā viedoklis, un tajā var norādīt kandidātu, kuram tas dod priekšroku.

3.  Valde ieceļ izpilddirektoru, ņemot vērā šo viedokli.

4.  Ja valde pieņem lēmumu iecelt citu kandidātu, nevis to, attiecībā uz kuru Eiropas Parlaments norādījis, ka dod tam priekšroku, valde rakstveidā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kādā veidā Eiropas Parlamenta atzinums ticis ņemts vērā.

5.  Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir pieci gadi. Līdz šā termiņa beigām Komisija veic novērtējumu, kurā ņem vērā tās veikto izpilddirektora darbības izvērtējumu un aģentūras turpmākos uzdevumus un risināmos jautājumus.

6.  Valde pēc Komisijas priekšlikuma, kurā ņemts vērā 5. punktā minētais novērtējums, var pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

7.  Valde informē Eiropas Parlamentu, ja tā plāno pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā pirms šādas pagarināšanas izpilddirektoru aicina sniegt paziņojumu kompetentajā Eiropas Parlamenta komitejā vai komitejās un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

8.  Izpilddirektors, kura pilnvaru termiņš ir pagarināts, kopējā termiņa beigās nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā uz to pašu amatu.

9.  Izpilddirektoru var atcelt no amata, tikai pamatojoties uz valdes lēmumu pēc vairākuma tās balsstiesīgo locekļu vai Komisijas priekšlikuma.

10.  Valdes lēmumus par izpilddirektora iecelšanu amatā, viņa pilnvaru laika pagarināšanu vai viņa atbrīvošanu no amata pieņem ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

11.  Slēdzot darba līgumu ar izpilddirektoru, aģentūru pārstāv valdes priekšsēdētājs. Izpilddirektoru pieņem darbā kā aģentūras pagaidu darbinieku saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punktu.

26. pants

Izpilddirektora vietnieks

1.  Izpilddirektoram palīdz izpilddirektora vietnieks. Izpilddirektora vietnieks arī aizstāj izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā. Izpilddirektors nosaka izpilddirektora vietnieka pienākumus.

2.  Izpilddirektora vietnieku ieceļ valde pēc izpilddirektora priekšlikuma. Izpilddirektora vietnieku ieceļ, ņemot vērā nopelnus un pienācīgu administratīvā un pārvaldības darba prasmi, kā arī attiecīgo profesionālo pieredzi. Izpilddirektors izvirza vismaz trīs kandidātus izpilddirektora vietnieka amatam. Valde pieņem lēmumu ar divu trešdaļu tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu. Valde ir pilnvarota izpilddirektora vietnieku atbrīvot no amata, pieņemot lēmumu ar divu trešdaļu tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

3.  Izpilddirektora vietnieka amata pilnvaru laiks ir pieci gadi. Valde var pagarināt minēto termiņu vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Valde šādu lēmumu pieņem ar divu trešdaļu tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

27. pants

Padomdevēju grupas

1.  Turpmāk uzskaitītās padomdevēju grupas nodrošina valdei speciālas zināšanas par lielapjoma IT sistēmām un jo īpaši saistībā ar gada darba programmas un gada darbības pārskata sagatavošanu:

a) 

SIS II padomdevēju grupa;

b) 

VIS padomdevēju grupa;

c) 

Eurodac padomdevēju grupa;

d) 

IIS-ETIAS padomdevēju grupa;

▼M1

da) 

ECRIS-TCN sistēmas padomdevēju grupa;

▼C1

db) 

padomdevēju grupa sadarbspējas jautājumos;

▼B

e) 

visas citas padomdevēju grupas, kas saistītas ar kādu lielapjoma IT sistēmu, ja tādas ir paredzētas attiecīgajā Savienības tiesību aktā, kas reglamentē attiecīgās lielapjoma IT sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

2.  Katra dalībvalsts, kurai atbilstīgi Savienības tiesību aktiem saistības uzliek kāds Savienības tiesību akts, kas reglamentē kādas lielapjoma IT sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, un Komisija uz četru gadu termiņu, kuru var pagarināt, ieceļ vienu locekli padomdevēju grupā, kas saistīta ar attiecīgo lielapjoma IT sistēmu.

Dānija arī ieceļ locekli padomdevēju grupā, kas saistīta ar lielapjoma IT sistēmu, ja tā saskaņā ar 4. pantu Protokolā Nr. 22 izlemj, ka tā savos tiesību aktos īstenos Savienības tiesību aktu, kas reglamentē attiecīgās lielapjoma IT sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

Katra valsts, kas ir asociēta Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un ar Dublinas regulu un Eurodac saistītos pasākumos, un kas piedalās konkrētā lielapjoma IT sistēmā, ieceļ vienu locekli padomdevēju grupā, kura saistīta ar attiecīgo lielapjoma IT sistēmu.

▼M2

3.  Eiropols, Eurojust un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra var iecelt katrs savu pārstāvi SIS II padomdevēju grupā.

Eiropols var iecelt vienu pārstāvi arī VIS un Eurodac, un IIS-ETIAS padomdevēju grupās.

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra arī var iecelt vienu pārstāvi IIS-ETIAS padomdevēju grupā.

Eurojust, Eiropols un Eiropas Prokuratūra var katrs iecelt vienu pārstāvi ECRIS-TCN padomdevēju grupā.

Eiropols, Eurojust un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra var iecelt katrs savu pārstāvi padomdevēju grupā sadarbspējas jautājumos.

▼B

4.  Valdes locekļi un viņu aizstājēji nav nevienas padomdevēju grupas locekļi. Izpilddirektoram vai izpilddirektora pārstāvim ir tiesības piedalīties visās padomdevēju grupu sanāksmēs novērotāja statusā.

5.  Padomdevēju grupas vajadzības gadījumā savstarpēji sadarbojas. Padomdevēju grupu darbības un sadarbības procedūras nosaka aģentūras reglamentā.

6.  Gatavojot atzinumu, katras padomdevēju grupas locekļi cenšas panākt konsensu. Ja konsenss netiek panākts, par padomdevēju grupas atzinumu uzskatāma locekļu vairākuma pamatota nostāja. Dokumentē arī locekļu mazākuma pamatotu nostāju vai nostājas. Attiecīgi piemēro 23. panta 3. un 5. punktu. Locekļiem, kas pārstāv valstis, kuras ir asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un ar Dublinas regulu un Eurodac saistītos pasākumos, ir atļauts izteikt viedokļus par jautājumiem, kuros tiem nav balsstiesību.

7.  Visas dalībvalstis un visas valstis, kas ir asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un ar Dublinas regulu un Eurodac saistītos pasākumos, atbalsta padomdevēju grupu pasākumus.

8.  Attiecībā uz padomdevēju grupu priekšsēdētājiem mutatis mutandis piemēro 21. pantu.IV NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

28. pants

Personāls

1.  Aģentūras personālam, tostarp izpilddirektoram, piemēro Civildienesta noteikumus, kā arī pēc Savienības iestāžu vienošanās pieņemtos noteikumus, kuri nodrošina Civildienesta noteikumu spēkā esību.

2.  Īstenojot Civildienesta noteikumus, aģentūru uzskata par aģentūru Ierēdņu civildienesta noteikumu 1.a panta 2. punkta nozīmē.

3.  Aģentūras personālā ir ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki. Valde ik gadu sniedz piekrišanu tādu darba līgumu gadījumā, ko izpilddirektors paredz atjaunot, ja šādas atjaunošanas rezultātā minētie līgumi saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību kļūtu par līgumiem uz nenoteiktu laiku.

4.  Aģentūra nepieņem darbā pagaidu darbiniekus tādu pienākumu veikšanai, ko uzskata par sensitīviem finanšu pienākumiem.

5.  Komisija un dalībvalstis ierēdņus vai valsts ekspertus var norīkot uz aģentūru uz laiku. Valde pieņem lēmumu, kurā izklāstīti noteikumi par valsts ekspertu norīkošanu uz aģentūru.

6.  Neskarot Ierēdņu civildienesta noteikumu 17. pantu, aģentūra piemēro attiecīgus noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas konfidencialitātes prasības.

7.  Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem vajadzīgos īstenošanas noteikumus, kas minēti Ierēdņu civildienesta noteikumu 110. pantā.

29. pants

Sabiedrības intereses

Valdes locekļi, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un padomdevēju grupu locekļi apņemas darboties sabiedrības interesēs. Šajā nolūkā viņi sniedz ikgadēju rakstisku, publisku saistību deklarāciju, ko publicē aģentūras tīmekļa vietnē.

Valdes un padomdevēju grupu locekļu sarakstu publicē aģentūras tīmekļa vietnē.

30. pants

Mītnes līgums un līgumi par tehniskajiem birojiem

1.  Nepieciešamos noteikumus par aģentūrai piešķiramajām telpām uzņēmējās dalībvalstīs un pakalpojumiem, kas attiecīgajām dalībvalstīm jāsniedz, kā arī īpašos noteikumus, kas uzņēmējās dalībvalstīs piemērojami valdes locekļiem, izpilddirektoram, citiem aģentūras darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, nosaka aģentūras mītnes līgumā un līgumos par tehniskajiem birojiem. Šādus līgumus noslēdz starp aģentūru un uzņēmējām dalībvalstīm pēc valdes apstiprinājuma saņemšanas.

2.  Aģentūras uzņēmējas dalībvalstis nodrošina nepieciešamos apstākļus aģentūras pienācīgai darbībai, kuri cita starpā ietver uz Eiropu vērstu daudzvalodu izglītību un piemērotus transporta savienojumus.

31. pants

Privilēģijas un imunitāte

Uz aģentūru attiecas Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā.

32. pants

Atbildība

1.  Aģentūras līgumsaistības reglamentē attiecīgajam līgumam piemērojamās tiesības.

2.  Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijā ir pieņemt spriedumu, ievērojot jebkuru šķīrējtiesas klauzulu, kas ietverta aģentūras noslēgtā līgumā.

3.  Ja pastāv ārpuslīgumiskas saistības, aģentūra saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, kas ir kopīgi dalībvalstu tiesību sistēmām, novērš jebkādu kaitējumu, ko ir radījušas aģentūras struktūrvienības vai tās personāls, pildot savus pienākumus.

4.  Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijā ir strīdi, kas saistīti ar 3. punktā minēto kaitējuma atlīdzināšanu.

5.  Aģentūras darbinieku personisko atbildību pret aģentūru reglamentē viņiem piemērojamie noteikumi, kas paredzēti Ierēdņu civildienesta noteikumos vai Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā.

33. pants

Valodu lietošana

1.  Uz aģentūru attiecas Padomes Regula Nr. 1 ( 10 ).

2.  Neskarot lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar LESD 342. pantu, šīs regulas 19. panta 1. punkta r) apakšpunktā minēto vienoto programmdokumentu un 19. panta 1. punkta t) apakšpunktā minēto gada darbības pārskatu sagatavo visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās.

3.  Valde var pieņemt lēmumu par darba valodām, neskarot 1. un 2. punktā paredzētos pienākumus.

4.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

34. pants

Pārredzamība un komunikācija

1.  Uz aģentūras rīcībā esošajiem dokumentiem attiecas Regula (EK) Nr. 1049/2001.

2.  Pēc izpilddirektora priekšlikuma valde nekavējoties pieņem detalizētus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanai.

3.  Aģentūras pieņemtie lēmumi, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var būt Eiropas Ombudam iesniegtas sūdzības vai Eiropas Savienības Tiesā iesniegtas prasības priekšmets saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti attiecīgi LESD 228. un 263. pantā.

4.  Aģentūra komunicē saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kas reglamentē lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, un pēc savas iniciatīvas savas kompetences jomā var iesaistīties komunikācijas darbībās. Aģentūra jo īpaši nodrošina, ka papildus publikācijām, kas minētas 19. panta 1. punkta r), t), ii), jj), kk) un ll) apakšpunktā un 47. panta 9. punktā, sabiedrībai un visām ieinteresētajām nekavējoties sniedz objektīvu, precīzu, ticamu, vispusīgu un viegli saprotamu informāciju par aģentūras darbību. Komunikācijas darbībām piešķirtie resursi netraucē efektīvi veikt aģentūras uzdevumus, kā minēts 3.–16. pantā. Komunikācijas darbības veic saskaņā ar attiecīgajiem komunikācijas un izplatīšanas plāniem, kurus ir pieņēmusi valde.

5.  Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības vērsties pie aģentūras rakstveidā jebkurā no Savienības oficiālajām valodām. Attiecīgajai personai ir tiesības saņemt atbildi tajā pašā valodā.

35. pants

Datu aizsardzība

1.  Uz aģentūras veikto personas datu apstrādi attiecas Regula (ES) 2018/1725.

2.  Valde pieņem pasākumus Regulas (ES) 2018/1725 piemērošanai, ko veic aģentūra, tostarp pasākumus attiecībā uz datu aizsardzības inspektoru. Minētos pasākumus pieņem pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

36. pants

Personas datu apstrādes mērķi

1.  Aģentūra var apstrādāt personas datus tikai šādiem mērķiem:

a) 

ja tas nepieciešams, lai veiktu ar lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldību saistītus uzdevumus, kas tai uzticēti Savienības tiesību aktos;

b) 

ja tas nepieciešams tās administratīvajiem uzdevumiem.

2.  Ja aģentūra apstrādā personas datus šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam mērķim, piemēro Regulu (ES) 2018/1725, neskarot īpašos noteikumus par datu aizsardzību un datu drošību, kas paredzēti attiecīgajos Savienības tiesību aktos, kuri reglamentē sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

37. pants

Drošības noteikumi par klasificētas informācijas un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzību

1.  Aģentūra pieņem pati savus drošības noteikumus, kuru pamatā ir principi un noteikumi, kas paredzēti Komisijas drošības noteikumos par Eiropas Savienības klasificētas informācijas (ESKI) un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzību, tostarp noteikumos par šādas informācijas apmaiņu ar trešām valstīm, apstrādi un glabāšanu, kā noteikts Komisijas Lēmumos (ES, Euratom) 2015/443 ( 11 ) un 2015/444 ( 12 ). Par jebkādu administratīvu vienošanos klasificētas informācijas apmaiņai ar trešās valsts attiecīgajām iestādēm vai, ja tādas vienošanās nav, par jebkādu ārkārtēju ad hoc ESKI izpaušanu šādām iestādēm tiek saņemts Komisijas iepriekšējs apstiprinājums.

2.  Valde pieņem šā panta 1. punktā minētos drošības noteikumus. Aģentūra var veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu tās informācijas apmaiņu, kura attiecas uz aģentūras uzdevumiem, ar Komisiju un dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā ar attiecīgajām Savienības aģentūrām. Aģentūra izstrādā un izmanto informācijas sistēmu, kas ļauj apmainīties ar klasificētu informāciju starp Komisiju, dalībvalstīm un attiecīgajām Savienības aģentūrām saskaņā ar Lēmumu (ES, Euratom) 2015/444. Valde saskaņā ar šīs regulas 2. pantu un 19. panta 1. punkta z) apakšpunktu lemj par aģentūras iekšējo struktūru, kas nepieciešama, lai īstenotu pareizus drošības principus.

38. pants

Aģentūras drošība

1.  Aģentūra atbild par drošību un kārtības uzturēšanu tās izmantotajās ēkās, telpās un teritorijās. Aģentūra piemēro drošības principus un attiecīgos noteikumus, kas ietverti Savienības tiesību aktos, kuri reglamentē lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

2.  Uzņēmējas dalībvalstis veic visus lietderīgos un atbilstošos pasākumus, lai aģentūras izmantoto ēku, telpu un teritorijas tiešā tuvumā uzturētu kārtību un drošību un pienācīgi aizsargātu aģentūru saskaņā ar aģentūras mītnes līgumu un līgumiem par tehniskajiem un dublējuma birojiem, vienlaikus aģentūras pilnvarotām personām garantējot brīvu piekļuvi minētajām ēkām, telpām un teritorijai.

39. pants

Izvērtēšana

1.  Līdz 2023. gada 12. decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija, apspriežoties ar valdi, saskaņā ar savām pamatnostādnēm izvērtē aģentūras darbības rezultātus attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām, atrašanās vietām un uzdevumiem. Minētajā izvērtējumā arī ietver pārbaudi par to, kā īstenota šī regula un kā un cik lielā mērā aģentūra faktiski piedalās lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībā un koordinētas, izmaksu ziņā efektīvas un saskanīgas IT vides izveidē Savienības līmenī brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Minētajā izvērtējumā jo īpaši novērtē iespējamo vajadzību mainīt aģentūras pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi. Valde var Komisijai iesniegt ieteikumus par grozījumiem šajā regulā.

2.  Ja Komisija uzskata, ka aģentūras turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, ņemot vērā tai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tā var ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt.

3.  Par 1. punktā minētās izvērtēšanas rezultātiem Komisija ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un valdei. Izvērtējuma konstatējumus publisko.

40. pants

Administratīvā izmeklēšana

Uz aģentūras darbībām attiecas Eiropas Ombuda izmeklēšana saskaņā ar LESD 228. pantu.

41. pants

Sadarbība ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām

1.  Jautājumos, uz ko attiecas šī regula, aģentūra sadarbojas ar Komisiju, citām Savienības iestādēm un citām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši tām, kas izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, lai nodrošinātu cita starpā koordināciju un finansiālus ietaupījumus, izvairītos no dublēšanās un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību attiecībā uz to attiecīgajām darbībām.

2.  Aģentūra sadarbojas ar Komisiju, pamatojoties uz darba vienošanos, ar ko paredz operatīvās darba metodes.

3.  Kad ir nepieciešams, aģentūra konsultējas ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru par jautājumiem, kas saistīti ar tīklu un informācijas drošību, un īsteno tās sniegtos ieteikumus.

4.  Sadarbība ar Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām notiek darba vienošanās satvarā. Šādu darba vienošanos apstiprina valde, ņemot vērā Komisijas atzinumu. Ja aģentūra neievēro Komisijas atzinumu, tai jāsniedz pamatojums. Attiecīgo pilnvaru ietvaros un neskarot aģentūru pamatuzdevumus, šādas darba vienošanās var paredzēt pakalpojumu koplietošanu aģentūru starpā, kad tas ir vajadzīgs vai nu atrašanās vietu tuvuma dēļ, vai arī politikas jomu dēļ. Šāda darba vienošanās var noteikt izmaksu atgūšanas mehānismu.

5.  Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras izmanto no aģentūras saņemto informāciju tikai savas kompetences ietvaros un tiktāl, ciktāl tās ievēro pamattiesības, tostarp datu aizsardzības prasības. Aģentūras apstrādāto personas datu tālāku nosūtīšanu vai cita veida paziņošanu Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem vai aģentūrām reglamentē īpašas darba vienošanās attiecībā uz personas datu apmaiņu, un to iepriekš apstiprina Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Aģentūra jebkādus personas datus pārsūta saskaņā ar 35. un 36. pantu. Attiecībā uz klasificētas informācijas apstrādi šādas darba vienošanās paredz, ka attiecīgā Savienības iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra ievēro drošības noteikumus un standartus, kas ir līdzvērtīgi tiem, ko piemēro aģentūra.

42. pants

To valstu dalība, kuras asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un ar Dublinas regulu un Eurodac saistītos pasākumos

1.  Aģentūra ir atvērta to valstu dalībai, kuras noslēgušas nolīgumus ar Savienību par savu asociāciju Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un ar Dublinas regulu un Eurodac saistītos pasākumos.

2.  Saskaņā ar attiecīgajiem 1. punktā minēto nolīgumu noteikumiem izstrādā mehānismus, kas jo īpaši noteic būtību un mērogu, kādā 1. punktā minētās valstis var piedalīties aģentūras darbā, kā arī detalizētus noteikumus par to dalību, tostarp noteikumus par finanšu iemaksām, personālu un balsstiesībām.

43. pants

Sadarbība ar starptautiskām organizācijām un citām attiecīgām vienībām

1.  Aģentūra, ja tas paredzēts kādā Savienības tiesību aktā un ciktāl tas nepieciešams tās uzdevumu veikšanai, slēdzot darba vienošanās, var izveidot un uzturēt attiecības ar starptautiskajām organizācijām un tām pakārtotajām struktūrām, kuru darbību reglamentē starptautiskās publiskās tiesības, vai citām attiecīgām vienībām vai struktūrām, kas ir izveidotas ar divu vai vairāku valstu savstarpēju nolīgumu vai pamatojoties uz šādu nolīgumu.

2.  Saskaņā ar 1. punktu var noslēgt darba vienošanās, kurās jo īpaši nosaka šādas sadarbības tvērumu, raksturu, nolūku un mērogu. Šādas darba vienošanās var noslēgt vienīgi ar valdes atļauju un pēc tam, kad saņemts Komisijas iepriekšējs apstiprinājums.V NODAĻA

BUDŽETA IZVEIDE UN UZBŪVE1. IEDAĻA

Vienotais programmdokuments

44. pants

Vienotais programmdokuments

1.  Izpilddirektors katru gadu izstrādā projektu vienotajam programmdokumentam nākamajam gadam, kā izklāstīts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 32. pantā un attiecīgajos aģentūras finanšu noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar šīs regulas 49. pantu, un ņemot vērā Komisijas noteiktās pamatnostādnes.

Vienotajā programmdokumentā ietilpst daudzgadu programma, gada darba programma un aģentūras budžets un informācija par tās resursiem, kā detalizēti izklāstīts aģentūras finanšu noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 49. pantu.

2.  Valde pēc apspriešanās ar padomdevēju grupām pieņem vienotā programmdokumenta projektu un to, kā arī visas vēlākās dokumenta redakcijas, katru gadu līdz 31. janvārim nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

3.  Līdz katra gada 30. novembrim valde ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un saskaņā ar gada budžeta procedūru pieņem vienoto programmdokumentu, ņemot vērā Komisijas atzinumu. Valde nodrošina, ka šā vienotā programmdokumenta galīgo redakciju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai un ka to publicē.

4.  Vienotais programmdokuments kļūst galīgs pēc Savienības vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas, un vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē. Pieņemto vienoto programmdokumentu tad nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai un publicē.

5.  Gada darba programmā nākamajam gadam ietver detalizēti izklāstītus mērķus un gaidāmos rezultātus, tostarp izpildes rādītājus. Tajā saskaņā ar budžeta līdzekļu sadales pēc darbības jomām un uz darbības jomām balstītas pārvaldības principiem ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 6. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. Ja aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, valde groza pieņemto gada darba programmu. Visus būtiskos grozījumus gada darba programmā pieņem saskaņā ar to pašu procedūru, ar kādu sākotnējo gada darba programmu. Valde var deleģēt izpilddirektoram pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā.

6.  Daudzgadu programmā izklāsta vispārējo stratēģisko plānu, tostarp mērķus, paredzamos rezultātus un izpildes rādītājus. Tajā arī izklāsta resursu plānu, ietverot daudzgadu budžeta un personāla plānojumu. Resursu plānu atjaunina reizi gadā. Stratēģisko plānu vajadzības gadījumā atjaunina, jo īpaši lai reaģētu uz 39. pantā minētās izvērtēšanas iznākumu.

45. pants

Budžeta izveide

1.  Katru gadu izpilddirektors, ņemot vērā aģentūras veiktās darbības, sagatavo aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, ietverot štatu saraksta projektu, un iesniedz to valdei.

2.  Pamatojoties uz izpilddirektora sagatavoto tāmes projektu, valde pieņem aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, tostarp štatu saraksta projektu. Līdz katra gada 31. janvārim valde to kā daļu no vienotā programmdokumenta nosūta Komisijai un valstīm, kas ir asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un ar Dublinas regulu un Eurodac saistītajos pasākumos.

3.  Komisija tāmes projektu līdz ar Savienības vispārējā budžeta provizorisko projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai.

4.  Pamatojoties uz tāmes projektu, Komisija Savienības vispārējā budžeta projektā iekļauj aplēses, ko tā uzskata par vajadzīgām attiecībā uz štatu sarakstu, un uz vispārējo budžetu attiecināmās subsīdijas apjomu un iesniedz tās budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar LESD 313. un 314. pantu.

5.  Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina iemaksu apropriācijas aģentūrai.

6.  Budžeta lēmējinstitūcija pieņem aģentūras štatu sarakstu.

7.  Valde pieņem aģentūras budžetu. Budžets kļūst apstiprināts pēc Savienības vispārējā budžeta pieņemšanas galīgajā variantā. Vajadzības gadījumā aģentūras budžetu attiecīgi koriģē.

8.  Visiem aģentūras budžeta grozījumiem, tostarp štatu saraksta grozījumiem, piemēro to pašu procedūru, kas piemērojama sākotnējā budžeta noteikšanai.

9.  Neskarot 17. panta 5. punktu, valde cik drīz vien iespējams informē budžeta lēmējinstitūciju par nodomiem īstenot projektus, kam var būt būtiskas finansiālas sekas sakarā ar tās budžeta finansēšanu, jo īpaši par visiem projektiem, kas ir saistīti ar īpašumu, piemēram, ēku nomu vai pirkšanu. Valde informē par to Komisiju. Ja kāda no budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm paredz sniegt atzinumu, tā informē valdi par šādu ieceri divu nedēļu laikā no brīža, kad saņemta informācija par projektu. Ja nav atbildes, aģentūra var veikt plānotās darbības. Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 noteikumus piemēro visiem būvprojektiem, kuriem paredzama kāda būtiska ietekme uz aģentūras budžetu.2. IEDAĻA

Budžeta izklāsts, īstenošana un kontrole

46. pants

Budžeta struktūra

1.  Katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, tiek sastādīta visu aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāme, kuru atspoguļo aģentūras budžetā.

2.  Aģentūras budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

3.  Neskarot citus ienākumu veidus, aģentūras ieņēmumus veido:

a) 

Savienības iemaksa, kas ir iekļauta Savienības vispārējā budžetā (Komisijas iedaļā);

b) 

to valstu iemaksa, kas ir asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un ar Dublinas regulu un Eurodac saistītajos pasākumos un kas piedalās aģentūras darbā, kā paredzēts attiecīgajos asociācijas nolīgumos un 42. pantā minētajos mehānismos, kur norādīta to finanšu iemaksa;

c) 

Savienības finansējums deleģēšanas nolīgumu veidā saskaņā ar aģentūras finanšu noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 49. pantu, un noteikumiem attiecīgajos instrumentos, ar kuriem atbalsta Savienības politikas jomas;

d) 

dalībvalstu iemaksas par pakalpojumiem, kas tām sniegti saskaņā ar 16. pantā minēto deleģēšanas nolīgumu;

e) 

atgūtās izmaksas, ko Savienības struktūras, biroji un aģentūras samaksājušas par pakalpojumiem, kuri tām sniegti saskaņā ar 41. pantā minēto darba vienošanos; un

f) 

visas brīvprātīgās dalībvalstu finanšu iemaksas.

4.  Aģentūras izdevumos ietilpst darbinieku atalgojums, administratīvās un infrastruktūras izmaksas un darbības izmaksas.

47. pants

Budžeta izpilde un kontrole

1.  Ar aģentūras budžeta izpildi nodarbojas tās izpilddirektors.

2.  Ik gadu izpilddirektors pārsūta budžeta lēmējinstitūcijai visu informāciju, kas attiecas uz izvērtēšanas procedūru konstatējumiem.

3.  Līdz N+1 finanšu gada 1. martam aģentūras grāmatvedis paziņo Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai provizoriskos pārskatus par N finanšu gadu. Komisijas grāmatvedis konsolidē iestāžu un decentralizēto struktūru provizoriskos pārskatus saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 245. pantu.

4.  Izpilddirektors nosūta ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību par N gadu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai līdz N+1 gada 31. martam.

5.  Komisijas grāmatvedis nosūta Revīzijas palātai aģentūras provizorisko pārskatu par N gadu, kas konsolidēts ar Komisijas pārskatu, līdz N+1 gada 31. martam.

6.  Saņemot Revīzijas palātas apsvērumus par aģentūras provizorisko pārskatu saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 246. pantu, izpilddirektors uz savu atbildību sastāda aģentūras galīgo pārskatu un nosūta to valdei, lai saņemtu atzinumu.

7.  Valde sniedz atzinumu par aģentūras galīgo pārskatu par N gadu.

8.  Līdz N+1 gada 1. jūlijam izpilddirektors nosūta galīgo pārskatu un valdes atzinumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī valstīm, kas ir asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un ar Dublinas regulu un Eurodac saistītajos pasākumos.

9.  Galīgo pārskatu par N gadu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līdz N+1 gada 15. novembrim.

10.  Izpilddirektors līdz N+1 gada 30. septembrim nosūta atbildi Revīzijas palātai par tās apsvērumiem. Šo atbildi izpilddirektors nosūta arī valdei.

11.  Izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma sniedz tam visu informāciju, kas vajadzīga N gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras raitai piemērošanai saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 261. panta 3. punktu.

12.  Pēc Padomes ieteikuma, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, Eiropas Parlaments līdz N+2 gada 15. maijam sniedz izpilddirektoram apstiprinājumu par N gada budžeta izpildi.

48. pants

Interešu konfliktu novēršana

Aģentūra pieņem iekšējos noteikumus, kuros nosaka, ka tās valdes un padomdevēju grupu locekļi un tās darbinieki izvairās no situācijām, kuras nodarbinātības vai amata pilnvaru laikā var izraisīt interešu konfliktu, un ziņo par šādām situācijām. Minētos noteikumus publicē aģentūras tīmekļa vietnē.

49. pants

Finanšu noteikumi

Aģentūrai piemērojamos finanšu noteikumus pieņem valde pēc apspriešanās ar Komisiju. Tie saskan ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013, izņemot gadījumus, kad atkāpšanās no minētās regulas ir īpaši nepieciešama aģentūras darbībai un kad Komisija ir devusi iepriekšēju piekrišanu.

50. pants

Krāpšanas apkarošana

1.  Nolūkā apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības piemēro Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu (ES) 2017/1939.

2.  Aģentūra pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic OLAF, un nekavējoties pieņem atbilstošos noteikumus, kas piemērojami visiem aģentūras darbiniekiem, izmantojot minētā nolīguma pielikumā noteikto šablonu.

3.  Revīzijas palātai ir tiesības, pārbaudot dokumentus un veicot pārbaudes uz vietas, revidēt visus dotāciju saņēmējus, līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri ir saņēmuši Savienības līdzekļus no aģentūras.

4.  Saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 ( 13 ), OLAF var veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai saistībā ar dotāciju vai līgumu, kuru finansē aģentūra, ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas skar Savienības finanšu intereses.

5.  Neskarot 1., 2., 3. un 4. punktu, aģentūras līgumos, dotāciju līgumos un dotāciju lēmumos ietver noteikumus, kuros ir piešķirts skaidrs pilnvarojums Revīzijas palātai, OLAF un EPPO veikt revīzijas un izmeklēšanas atbilstoši to attiecīgajai kompetencei.VI NODAĻA

GROZĪJUMI CITOS SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTOS

51. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 1987/2006

Regulas (EK) Nr. 1987/2006 15. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Pārvaldības iestāde ir atbildīga par šādiem uzdevumiem, kas saistīti ar komunikāciju infrastruktūru, jo īpaši:

a) 

uzraudzību;

b) 

drošību;

c) 

dalībvalstu un nodrošinātāja attiecību koordinēšanu;

d) 

uzdevumiem saistībā ar budžeta izpildi;

e) 

iegādi un atjaunināšanu; un

f) 

jautājumiem, kas saistīti ar līgumiem.”

52. pants

Grozījums Lēmumā 2007/533/TI

Padomes Lēmuma 2007/533/TI 15. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Pārvaldības iestāde ir atbildīga arī par šādiem uzdevumiem, kas saistīti ar komunikāciju infrastruktūru, jo īpaši:

a) 

uzraudzību;

b) 

drošību;

c) 

dalībvalstu un nodrošinātāja attiecību koordinēšanu;

d) 

uzdevumiem saistībā ar budžeta izpildi;

e) 

iegādi un atjaunināšanu; un

f) 

jautājumiem, kas saistīti ar līgumiem.”VII NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI

53. pants

Tiesību pārņemšana

1.  Ar šo regulu izveidotā aģentūra ir tiesību pārņēmēja attiecībā uz visiem ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011 izveidotās Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā slēgtajiem līgumiem, uzņemtajām saistībām un iegādātajiem īpašumiem.

2.  Šī regula neietekmē ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011 izveidotās aģentūras noslēgto līgumu, darba vienošanos un saprašanās memorandu spēkā esību, neskarot jebkādus ar šo regulu ieviestos nepieciešamos grozījumus tajos.

54. pants

Pārejas noteikumi attiecībā uz valdi un padomdevēju grupām

1.  Valdes locekļi, priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, kas iecelti attiecīgi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1077/2011 13. un 14. pantu turpina veikt savas funkcijas uz atlikušo amata pilnvaru laiku.

2.  Padomdevēju grupu locekļi, priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki, kas iecelti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1077/2011 19. pantu turpina veikt savas funkcijas uz savu atlikušo amata pilnvaru laiku.

55. pants

Valdes pieņemto iekšējo noteikumu palikšana spēkā

Iekšējie noteikumi un pasākumi, ko valde pieņēmusi, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 1077/2011, paliek spēkā pēc 2018. gada 11. decembra, neskarot jebkādus šajā regulā prasītos grozījumus tajos.

56. pants

Pārejas noteikumi attiecībā uz izpilddirektoru

Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram, kas iecelts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1077/2011 18. pantu, uz atlikušo amata pilnvaru laiku tiek uzticēti šīs regulas 24. pantā paredzētie aģentūras izpilddirektora pienākumi. Pārējie viņa darba līguma nosacījumi paliek nemainīgi. Ja lēmumu par izpilddirektora pilnvaru termiņa pagarināšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1077/2011 18. panta 4. punktu pieņem pirms 2018. gada 11. decembra, pilnvaru termiņu automātiski pagarina līdz 2022. gada 31. oktobrim.VIII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

57. pants

Aizstāšana un atcelšana

Ar šo Regula (ES) Nr. 1077/2011 tiek aizstāta attiecībā uz dalībvalstīm, kurām šī regula ir saistoša.

Tāpēc Regulu (ES) Nr. 1077/2011 atceļ.

Attiecībā uz dalībvalstīm, kurām šī regula ir saistoša, atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar šīs regulas pielikumā esošo atbilstības tabulu.

58. pants

Stāšanās spēkā un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2018. gada 11. decembra. Tomēr šīs regulas 19. panta 1. punkta x) apakšpunktu, 24. panta 3. punkta h) un i) apakšpunktu un 50. panta 5. punktu, ciktāl tajos minēta EPPO, un šīs regulas 50. panta 1. punktu, ciktāl tas atsaucas uz Regulu (ES) 2017/1939, piemēro no dienas, ko nosaka Komisija lēmumā, kas paredzēts Regulas (ES) 2017/1939 120. panta 2. punkta otrajā daļā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.
PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULARegula (ES) Nr. 1077/2011

Šī regula

 

 

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. un 4. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 5. punkts

1. panta 4. punkts

1. panta 6. punkts

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

5.a pants

6. pants

7. pants

8. pants

6. pants

9. pants

10. pants

7. panta 1. un 2. punkts

11. panta 1. punkts

7. panta 3. punkts

11. panta 2. punkts

7. panta 4. punkts

11. panta 3. punkts

7. panta 5. punkts

11. panta 4. punkts

7. panta 6. punkts

11. panta 5. punkts

12. pants

13. pants

8. panta 1. punkts

14. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

14. panta 3. punkts

9. panta 1. un 2. punkts

15. panta 1. un 2. punkts

15. panta 3. punkts

15. panta 4. punkts

16. pants

10. panta 1. un 2. punkts

17. panta 1. un 2. punkts

10. panta 3. punkts

24. panta 2. punkts

10. panta 4. punkts

17. panta 3. punkts

17. panta 4. punkts

17. panta 5. punkts

11. pants

18. pants

12. panta 1. punkts

19. panta 1. punkts

19. panta 1. punkta a) apakšpunkts

19. panta 1. punkta b) apakšpunkts

12. panta 1. punkta a) apakšpunkts

19. panta 1. punkta c) apakšpunkts

12. panta 1. punkta b) apakšpunkts

19. panta 1. punkta d) apakšpunkts

12. panta 1. punkta c) apakšpunkts

19. panta 1. punkta e) apakšpunkts

19. panta 1. punkta f) apakšpunkts

12. panta 1. punkta d) apakšpunkts

19. panta 1. punkta g) apakšpunkts

19. panta 1. punkta h) apakšpunkts

19. panta 1. punkta i) apakšpunkts

19. panta 1. punkta j) apakšpunkts

19. panta 1. punkta k) apakšpunkts

12. panta 1. punkta e) apakšpunkts

19. panta 1. punkta l) apakšpunkts

19. panta 1. punkta m) apakšpunkts

12. panta 1. punkta f) apakšpunkts

19. panta 1. punkta n) apakšpunkts

12. panta 1. punkta g) apakšpunkts

19. panta 1. punkta o) apakšpunkts

19. panta 1. punkta p) apakšpunkts

12. panta 1. punkta h) apakšpunkts

19. panta 1. punkta q) apakšpunkts

12. panta 1. punkta i) apakšpunkts

19. panta 1. punkta q) apakšpunkts

12. panta 1. punkta j) apakšpunkts

19. panta 1. punkta r) apakšpunkts

19. panta 1. punkta s) apakšpunkts

12. panta 1. punkta k) apakšpunkts

19. panta 1. punkta t) apakšpunkts

12. panta 1. punkta l) apakšpunkts

19. panta 1. punkta u) apakšpunkts

12. panta 1. punkta m) apakšpunkts

19. panta 1. punkta v) apakšpunkts

12. panta 1. punkta n) apakšpunkts

19. panta 1. punkta w) apakšpunkts

12. panta 1. punkta o) apakšpunkts

19. panta 1. punkta x) apakšpunkts

19. panta 1. punkta y) apakšpunkts

12. panta 1. punkta p) apakšpunkts

19. panta 1. punkta z) apakšpunkts

12. panta 1. punkta q) apakšpunkts

19. panta 1. punkta bb) apakšpunkts

12. panta 1. punkta r) apakšpunkts

19. panta 1. punkta cc) apakšpunkts

12. panta 1. punkta s) apakšpunkts

19. panta 1. punkta dd) apakšpunkts

12. panta 1. punkta t) apakšpunkts

19. panta 1. punkta ff) apakšpunkts

12. panta 1. punkta u) apakšpunkts

19. panta 1. punkta gg) apakšpunkts

12. panta 1. punkta v) apakšpunkts

19. panta 1. punkta hh) apakšpunkts

12. panta 1. punkta w) apakšpunkts

19. panta 1. punkta ii) apakšpunkts

12. panta 1. punkta x) apakšpunkts

19. panta 1. punkta jj) apakšpunkts

19. panta 1. punkta ll) apakšpunkts

12. panta 1. punkta y) apakšpunkts

19. panta 1. punkta mm) apakšpunkts

12. panta 1. punkta z) apakšpunkts

19. panta 1. punkta nn) apakšpunkts

19. panta 1. punkta oo) apakšpunkts

12. panta 1. punkta aa) apakšpunkts

19. panta 1. punkta pp) apakšpunkts

12. panta 1. punkta sa) apakšpunkts

19. panta 1. punkta ee) apakšpunkts

12. panta 1. punkta xa) apakšpunkts

19. panta 1. punkta kk) apakšpunkts

12. panta 1. punkta za) apakšpunkts

19. panta 1. punkta mm) apakšpunkts

19. panta 1. punkta otrā daļa

19. panta 2. punkts

12. panta 2. punkts

19. panta 3. punkts

13. panta 1. punkts

20. panta 1. punkts

13. panta 2. un 3. punkts

20. panta 2. punkts

13. panta 4. punkts

20. panta 3. punkts

13. panta 5. punkts

20. panta 4. punkts

14. panta 1. un 3. punkts

21. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

21. panta 2. punkts

15. panta 1. punkts

22. panta 1. un 3. punkts

15. panta 2. punkts

22. panta 2. punkts

15. panta 3. punkts

22. panta 5. punkts

15. panta 4. un 5. punkts

22. panta 4. punkts

15. panta 6. punkts

22. panta 6. punkts

16. panta 1. līdz 5. punkts

23. panta 1. līdz 5. punkts

23. panta 6. punkts

16. panta 6. punkts

23. panta 7. punkts

16. panta 7. punkts

23. panta 8. punkts

17. panta 1. un 4. punkts

24. panta 1. punkts

17. panta 2. punkts

17. panta 3. punkts

17. panta 5. un 6. punkts

24. panta 3. punkts

17. panta 5. punkta a) apakšpunkts

24. panta 3. punkta a) apakšpunkts

17. panta 5. punkta b) apakšpunkts

24. panta 3. punkta b) apakšpunkts

17. panta 5. punkta c) apakšpunkts

24. panta 3. punkta c) apakšpunkts

17. panta 5. punkta d) apakšpunkts

24. panta 3. punkta o) apakšpunkts

17. panta 5. punkta e) apakšpunkts

22. panta 2. punkts

17. panta 5. punkta f) apakšpunkts

19. panta 2. punkts

17. panta 5. punkta g) apakšpunkts

24. panta 3. punkta p) apakšpunkts

17. panta 5. punkta h) apakšpunkts

24. panta 3. punkta q) apakšpunkts

17. panta 6. punkta a) apakšpunkts

24. panta 3. punkta d) un g) apakšpunkts

17. panta 6. punkta b) apakšpunkts

24. panta 3. punkta k) apakšpunkts

17. panta 6. punkta c) apakšpunkts

24. panta 3. punkta d) apakšpunkts

17. panta 6. punkta d) apakšpunkts

24. panta 3. punkta l) apakšpunkts

17. panta 6. punkta e) apakšpunkts

17. panta 6. punkta f) apakšpunkts

17. panta 6. punkta g) apakšpunkts

24. panta 3. punkta r) apakšpunkts

17. panta 6. punkta h) apakšpunkts

24. panta 3. punkta s) apakšpunkts

17. panta 6. punkta i) apakšpunkts

24. panta 3. punkta t) apakšpunkts

17. panta 6. punkta j) apakšpunkts

24. panta 3. punkta v) apakšpunkts

17. panta 6. punkta k) apakšpunkts

24. panta 3. punkta u) apakšpunkts

17. panta 7. punkts

24. panta 4. punkts

24. panta 5. punkts

18. pants

25. pants

18. panta 1. punkts

25. panta 1. un 10. punkts

18. panta 2. punkts

25. panta 2., 3. un 4. punkts

18. panta 3. punkts

25. panta 5. punkts

18. panta 4. punkts

25. panta 6. punkts

18. panta 5. punkts

25. panta 7. punkts

18. panta 6. punkts

24. panta 1. punkts

25. panta 8. punkts

18. panta 7. punkts

25. panta 9. un 10. punkts

25. panta 11. punkts

26. pants

19. pants

27. pants

20. pants

28. pants

20. panta 1. un 2. punkts

28. panta 1. un 2. punkts

20. panta 3. punkts

20. panta 4. punkts

28. panta 3. punkts

20. panta 5. punkts

28. panta 4. punkts

20. panta 6. punkts

28. panta 5. punkts

20. panta 7. punkts

28. panta 6. punkts

20. panta 8. punkts

28. panta 7. punkts

21. pants

29. pants

22. pants

30. pants

23. pants

31. pants

24. pants

32. pants

25. panta 1. un 2. punkts

33. panta 1. un 2. punkts

33. panta 3. punkts

25. panta 3. punkts

33. panta 4. punkts

26. un 27. pants

34. pants

28. panta 1. punkts

35. panta 1. punkts un 36. panta 2. punkts

28. panta 2. punkts

35. panta 2. punkts

36. panta 1. punkts

29. panta 1. un 2. punkts

37. panta 1. punkts

29. panta 3. punkts

37. panta 2. punkts

30. pants

38. pants

31. panta 1. punkts

39. panta 1. punkts

31. panta 2. punkts

39. panta 1. un 3. punkts

39. panta 2. punkts

40. pants

41. pants

43. pants

44. pants

32. panta 1. punkts

46. panta 3. punkts

32. panta 2. punkts

46. panta 4. punkts

32. panta 3. punkts

46. panta 2. punkts

32. panta 4. punkts

45. panta 2. punkts

32. panta 5. punkts

45. panta 2. punkts

32. panta 6. punkts

44. panta 2. punkts

32. panta 7. punkts

45. panta 3. punkts

32. panta 8. punkts

45. panta 4. punkts

32. panta 9. punkts

45. panta 5. un 6. punkts

32. panta 10. punkts

45. panta 7. punkts

32. panta 11. punkts

45. panta 8. punkts

32. panta 12. punkts

45. panta 9. punkts

33. panta 1. līdz 4. punkts

47. panta 1. līdz 4. punkts

47. panta 5. punkts

33. panta 5. punkts

47. panta 6. punkts

33. panta 6. punkts

47. panta 7. punkts

33. panta 7. punkts

47. panta 8. punkts

33. panta 8. punkts

47. panta 9. punkts

33. panta 9. punkts

47. panta 10. punkts

33. panta 10. punkts

47. panta 11. punkts

33. panta 11. apakšpunkts

47. panta 12. punkts

48. pants

34. pants

49. pants

35. panta 1. un 2. punkts

50. panta 1. un 2. punkts

50. panta 3. punkts

35. panta 3. punkts

50. panta 4. un 5. punkts

36. pants

37. pants

42. pants

51. pants

52. pants

53. pants

54. pants

55. pants

56. pants

57. pants

38. pants

58. pants

Pielikums( ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.).

( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/816 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN sistēma) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726 (OV L 135, 22.5.2019., 1. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/817 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai robežu un vīzu jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 un (ES) 2018/1861 un Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 2008/633/TI (OV L 135, 22.5.2019., 27. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/818 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā un groza Regulas (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 un (ES) 2019/816 (OV L 135, 22.5.2019., 85. lpp.).

( 3 ) Padomes Direktīva 2004/82/EK (2004. gada 29. aprīlis) par pārvadātāju pienākumu darīt zināmus datus par pasažieriem (OV L 261, 6.8.2004., 24. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/681 (2016. gada 27. aprīlis) par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem (OV L 119, 4.5.2016., 132. lpp.).

( 4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1861 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (OV L 312, 7.12.2018., 14. lpp.).

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1862 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (OV L 312, 7.12.2018., 56. lpp.).

( 6 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/816 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726 (OV L 135, 22.5.2019., 1. lpp.).

( 6 ) Padomes Regula Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (OV P 17, 6.10.1958., 385. lpp.).

( 6 ) Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 (2015. gada 13. marts) par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

( 6 ) Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 (2015. gada 13. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

( 6 ) Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

Top