EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0383-20140617

Consolidated text: Komisijas Regula (ES) Nr. 383/2012 ( 2012. gada 4. maijs ), ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādāts datu glabāšanas līdzeklis (mikroshēma) (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/383/2014-06-17

2012R0383 — LV — 17.06.2014 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 383/2012

(2012. gada 4. maijs),

ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādāts datu glabāšanas līdzeklis (mikroshēma)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 120, 5.5.2012, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 575/2014 (2014. gada 27. maijs),

  L 159

47

28.5.2014
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 383/2012

(2012. gada 4. maijs),

ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādāts datu glabāšanas līdzeklis (mikroshēma)

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām ( 1 ) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2006/126/EK attiecas uz vienota parauga vadītāju apliecībām, kuras jāizsniedz dalībvalstīs, tostarp fakultatīvi izmantojamu datu glabāšanas līdzekli (mikroshēmu).

(2)

Iestrādājot vadītāja apliecībā šādu mikroshēmu, dalībvalstis varētu vēl vairāk uzlabot aizsardzību pret krāpniecību. Šādai personas datu apstrādei jānotiek atbilstīgi Savienības noteikumiem, kuri inter alia noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK ( 2 ) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

(3)

Lai nodrošinātu savietojamību un pietiekamu aizsardzību pret krāpniecību, attiecībā uz mikroshēmas ieviešanas tehniskajiem aspektiem būtu jāievēro konkrētas prasības un standarti, ja dalībvalstis ir izvēlējušās mikroshēmu iestrādāt vadītāja apliecībā.

(4)

Vadītāju apliecības, kurās iestrādāta mikroshēma, būtu jāizvērtē atbilstīgā ES tipa apstiprināšanas procedūrā, lai pārbaudītu, vai tās atbilst minētajām prasībām. ES tipa apstiprināšanas procedūra nebūtu jāpiemēro vadītāju apliecībām, kurās nav iestrādāta mikroshēma.

(5)

Tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādātas mikroshēmas, būtu jāsagatavo, pamatojoties uz starptautiski atzītiem tehniskiem standartiem, it īpaši Starptautiskās Standartizācijas organizācijas/Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas (ISO/IEC) standartu 18013, ar ko nosaka reglamentējošus noteikumus par ISO prasībām atbilstīgu vadītāju apliecību formātu un datu saturu.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Vadītāju apliecību komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādātas mikroshēmas un kuras izsniegtas atbilstīgi Direktīvai 2006/126/EK.

2. pants

Vispārīgas prasības

1.  Mikroshēma un tajā saglabātie dati, tostarp jebkāda fakultatīva vai papildu informācija, atbilst šīs regulas I pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

2.  Mikroshēmā uzglabā saskaņotos vadītāja apliecības datus, kas minēti I pielikuma I.2.1. punktā.

3.  Dalībvalstis, pirms tam apspriežoties ar Komisiju, vadītāja apliecības mikroshēmā var glabāt papildu datus, kas minēti I pielikuma I.2.2. punktā.

3. pants

Piemērojamie standarti

Attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādātas mikroshēmas, piemērojamo standartu saraksts ir sniegts šīs regulas II pielikumā.

4. pants

ES tipa apstiprināšanas procedūra

Vadītāju apliecības, kurās iestrādātas mikroshēmas, izvērtē ES tipa apstiprināšanas procedūrā saskaņā ar šīs regulas III pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

5. pants

ES tipa apstiprinājuma sertifikāts

1.  Ja attiecībā uz vadītāja apliecību, kurā iestrādāta mikroshēma, ir izpildīti visi attiecīgie ES tipa apstiprināšanas noteikumi atbilstīgi šīs regulas 2., 3. un 4. pantam, dalībvalstis izsniedz izgatavotājam vai tā pārstāvim ES tipa apstiprinājuma sertifikātu.

2.  Ja vajadzīgs, it īpaši, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu ievērošanu, dalībvalsts var atsaukt izsniegto ES tipa apstiprinājuma sertifikātu.

3.  ES tipa apstiprinājuma sertifikātus un paziņojumus par to atsaukšanu sagatavo atbilstīgi šīs regulas IV pielikumā norādītajam paraugam.

4.  Komisiju informē par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem ES tipa apstiprinājuma sertifikātiem. Atsaukšanas gadījumā tiek sniegts detalizēts pamatojums.

Komisija informē dalībvalstis par visiem gadījumiem, kad tiek atsaukts ES tipa apstiprinājuma sertifikāts.

5.  Dalībvalstis savstarpēji atzīst to izsniegtos ES tipa apstiprinājuma sertifikātus.

6. pants

Vienotie kontaktpunkti

1.  Katra dalībvalsts izraugās iestādi vai struktūru, kas darbojas kā vienotais kontaktpunkts, sniedzot informāciju par vadītāju apliecībām, kurās iestrādāta mikroshēma. Vienotais kontaktpunkts veic atbilstīgus datu aizsardzības pasākumus.

2.  Trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis nosūta Komisijai saskaņā ar 1. punktu izraudzītā vienotā kontaktpunkta nosaukumu un kontaktinformāciju. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par jebkādām izmaiņām šajā saistībā.

3.  Komisija nosūta dalībvalstīm sarakstu ar izraudzītajiem vienotajiem kontaktpunktiem un vajadzības gadījumā atjaunina to.

7. pants

Drošības klauzula

1.  Ja dalībvalsts konstatē, ka ievērojams skaits vadītāja apliecību, kurās iestrādātas mikroshēmas, atkārtoti neatbilst šai regulai, tā informē par to visus vienotos kontaktpunktus, Direktīvas 95/46/EK minēto uzraudzības iestādi un Komisiju. Tā norāda attiecīgā ES tipa apstiprinājuma sertifikāta numuru, kas saistīts ar šīm vadītāju apliecībām, un sniedz neatbilstības aprakstu.

2.  Dalībvalsts, kas izsniegusi šīs vadītāju apliecības, nekavējoties izmeklē problemātisko gadījumu un veic atbilstīgos korektīvos pasākumus, tostarp vajadzības gadījumā atsauc ES tipa apstiprinājuma sertifikātu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Vispārīgas prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādātas mikroshēmas

Šajā pielikumā aprakstītās vispārīgās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādātas mikroshēmas, ir noteiktas atbilstīgi starptautiskajiem standartiem, it īpaši ISO/IEC 18013 sērijas standartiem. Tie attiecas uz šādiem aspektiem:

 mikroshēmu un tās loģiskās datu struktūras specifikācijas,

 saskaņoto un papildus uzglabājamo datu specifikācijas, un

 mikroshēmā digitāli uzglabātu datu aizsardzības mehānismu specifikācijas.

I.1.   ABREVIATŪRASAbreviatūra

Nozīme

AID

Lietotnes identifikators

BAP

Pamatpiekļuves aizsardzība

DG

Datu grupa

EAL 4+

Drošības līmeņa novērtējums – 4. līmenis, paaugstināts

EF

Pamatdatne

EFID

Pamatdatnes identifikators

eMRTD

Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti

ICC

Karte ar integrālshēmu

ISO

Starptautiskā Standartizācijas organizācija

LDS

Loģiskā datu struktūra

PICC

Tuvnolases karte ar integrālshēmu

PIX

Īpašnieklietotnes identifikatora paplašinājums

RID

Reģistrēts lietotnes identifikators

SOd

Dokumenta drošības objekts

I.2.   MIKROSHĒMĀ GLABĀTIE DATI

I.2.1.    Saskaņotie vadītāja apliecības obligātie un fakultatīvie dati

Mikroshēmā uzglabā saskaņotus vadītāja apliecības datus, kas minēti Direktīvas 2006/126/EK I pielikuma 3. punktā. Ja dalībvalsts nolemj vadītāju apliecībās iekļaut datus, kuri Direktīvas 2006/126/EK I pielikuma 3. punktā paredzēti kā fakultatīvi, šos datus uzglabā mikroshēmā.

I.2.2.    Papildu dati

Dalībvalstis, apspriedušās ar Komisiju, var glabāt papildu datus ar noteikumu, ka tas nekādā veidā netraucē īstenot Direktīvu 2006/126/EK.

Tās dalībvalstis, kuras paredzējušas uzglabāt papildu datus, sniedz Komisijai detalizētu informāciju par papildu datu veidu, norādot arī iemeslus, kāpēc šādi dati glabājami mikroshēmā. Komisija izvērtē šo informāciju un vajadzības gadījumā sniedz savu atzinumu, ņemot vērā šajā pielikumā izklāstītās prasības un pirms tam apspriežoties ar darba grupu, kas izveidota atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 29. pantam. Ja vajadzīgs, atzinumā Komisija arī norāda, vai ES vadītāja apliecības lietotnē vai citā lietotnē ir uzglabājami papildu dati.

I.3.   MIKROSHĒMA

I.3.1.    Datu glabāšanas līdzekļa veids

Vadītāja apliecībā iekļaujamo datu glabāšanas līdzeklis ir mikroshēma, kurai ir kontakta, bezkontakta vai kombinētā – kontakta un bezkontakta (dubultā) – saskarne, kā norādīts šīs regulas II pielikuma 1. pozīcijā.

I.3.2.    Lietotnes

Visus datus mikroshēmā uzglabā lietotnēs. Visas mikroshēmas lietotnes identificē ar unikālu kodu, tā saukto “lietotnes identifikatoru” (AID), kā norādīts II pielikuma 2. pozīcijā.

I.3.2.1.    ES Vadītāja apliecības lietotne

Obligātos un fakultatīvos vadītāja apliecības datus uzglabā īpaši izveidotā ES Vadītāja apliecības lietotnē. ES Vadītāja apliecības lietotnes AID ir šāds:

A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31”,

kas sastāv no:

 Eiropas Komisijas reģistrēta lietotnes identifikatora (RID) “A0 00 00 04 56”,

 attiecībā uz ES Vadītāja apliecības lietotni ieviesta īpašnieka lietotnes identifikatora paplašinājuma (PIX): “45 44 4C 2D 30 31” (“EDL-01”).

Datus sakārto datu grupās (DG), kas veido loģisko datu struktūru (LDS).

DG uzglabā kā pamatdatnes (EF) ES Vadītāja apliecības lietotnē, un tās aizsargā saskaņā ar II pielikuma 3. pozīciju.

I.3.2.2.    Citas lietotnes

Citus papildu datus uzglabā vienā vai vairākās īpaši izveidotās lietotnēs, kas ieviestas papildus ES Vadītāja apliecības lietotnei. Identificējot jebkuru šādu lietotni, izmanto unikālu AID.

I.4.   ES VADĪTĀJA APLIECĪBAS LIETOTNES LOĢISKĀ DATU STRUKTŪRA

I.4.1.    Loģiskā datu struktūra

Vadītāja apliecības datus uzglabā mikroshēmā loģiskā datu struktūrā (LDS), kā norādīts II pielikuma 4. pozīcijā. Šajā punktā izklāstītas papildu prasības obligāto, fakultatīvo un papildu datu grupām.

Visas DG glabā vienā EF. EF, ko izmanto saistībā ar ES Vadītāja apliecības lietotni, identificē ar pamatdatnes identifikatoriem (EFID) un īsajiem EF identifikatoriem, kā norādīts II pielikuma 5. pozīcijā.

I.4.2.    Obligāto datu grupas

Obligāto un fakultatīvo datu elementus uzglabā šādās DG:

  DG 1: visi obligāto un fakultatīvo datu elementi, kuri nodrukāti dokumentā, izņemot sejas attēlu un paraksta attēlu,

  DG 5: apliecības īpašnieka paraksta attēls,

  DG 6: apliecības īpašnieka sejas attēls.

DG 1 datus strukturē, kā norādīts šī pielikuma I.6. punktā un II pielikuma 6. pozīcijā. Citās DG iekļautos datus uzglabā saskaņā ar II pielikumā izklāstītajām specifikācijām, kā norādīts II pielikuma 7. pozīcijā.

I.4.3.    Papildu datu grupas

Papildu datu elementus uzglabā šādās DG:

  DG 2: informācija par apliecības īpašnieku, izņemot biometrijas datus,

  DG 3: informācija par izdevējiestādi,

  DG 4: portreta fotogrāfija,

  DG 7: biometrijas dati, kas saistīti ar apliecības īpašnieka pirkstu nospiedumiem,

  DG 8: biometrijas dati, kas saistīti ar apliecības īpašnieka acs varavīksneni,

  DG 11: cita informācija, piemēram, apliecības īpašnieka pilns uzvārds valsts valodā.

Šajās DG iekļauto informāciju uzglabā saskaņā ar II pielikuma 8. pozīcijā izklāstītajām specifikācijām.

I.5.   DATU AIZSARDZĪBAS MEHĀNISMI

Lai validētu mikroshēmas un tajā iekļauto datu autentiskumu un integritāti un ierobežotu piekļuvi vadītāja apliecības datiem, izmanto atbilstīgus mehānismus.

Mikroshēmas datus aizsargā saskaņā ar II pielikuma 3. pozīcijā izklāstītajām specifikācijām. Šajā punktā izklāstītas papildu prasības, kas jāievēro.

I.5.1.    Autentiskuma pārbaude

I.5.1.1.    Obligātā pasīvā autentifikācija

Visas DG, kas uzglabātas ES Vadītāja apliecības lietotnē, aizsargā, izmantojot pasīvo autentifikāciju.

Ar pasīvo autentifikāciju saistītie dati atbilst II pielikumā 9. pozīcijā izklāstītajām prasībām.

I.5.1.2.    Fakultatīvā aktīvā autentifikācija

Fakultatīvās aktīvās autentifikācijas mehānismus izmanto, lai pārliecinātos, ka oriģinālā mikroshēma nav nomainīta.

I.5.2.    Piekļuves ierobežojums

I.5.2.1.    Obligātā pamatpiekļuves aizsardzība

Pamatpiekļuves aizsardzības (BAP) mehānismu izmanto attiecībā uz visiem ES Vadītāja apliecības lietotnē iekļautajiem datiem. Lai nodrošinātu savietojamību ar esošajām sistēmām, piemēram, tādām, kurās izmanto mašīnlasāmus ceļošanas dokumentus (eMRTD), obligāti jāiestrādā tiešsaistes mašīnlasāmā zona (MRZ), kā norādīts II pielikuma 10. pozīcijā.

Kdoc dokumenta atslēgu, ko izmanto, lai piekļūtu mikroshēmai, ģenerē no tiešsaistes mašīnlasāmās zonas, ko var ievadīt manuāli vai ar rakstzīmju optiskās pazīšanas (OCR) lasītāju. Izmanto BAP 1. konfigurāciju, kas noteikta tiešsaistes mašīnlasāmajai zonai, kā specificēts II pielikuma 10. pozīcijā.

I.5.2.2.    Nosacītās paplašinātās piekļuves kontrole

Ja mikroshēmā glabājas sensitīvāki dati, piekļuvi šādiem datiem ierobežo, veicot papildu pasākumus.

Paplašinātās piekļuves kontroles mehānismi atbilst II pielikuma 11. pozīcijā izklāstītajām specifikācijām.

I.5.3.    Publiskās atslēgas infrastruktūra (PKI) vadītāju apliecībām, kurās iestrādātas mikroshēmas

Vienotais kontaktpunkts, kas definēts 6. pantā, atbilstīgi ISO standarta 18013_3 A pielikumam veic vajadzīgos valsts pasākumus saistībā ar publiskās atslēgas pārvaldību.

I.6.   DATU SNIEGŠANA

I.6.1.    DG 1 datu formatēšanaTags

L

Vērtība

Kodēšana

Obl./fklt.

61

V

DG 1 datu elementi (ligzdoti)

 
 
 
 

Tags

L

Vērtība

 
 
 
 

5F 01

V

Tipa apstiprinājuma numurs

ans

Obl.

 
 

5F 02

V

No demogrāfisku datu elementiem veidots datu objekts

 

Obl.

 
 
 
 

Tags

L

Vērtība

 
 
 
 
 
 

5F 03

3

Izdevēja dalībvalsts

a3

Obl.

 
 
 
 

5F 04

V

Īpašnieka uzvārds(-i)

as

Obl.

 
 
 
 

5F 05

V

Īpašnieka cits(-i) uzvārds(-i)

as

Obl.

 
 
 
 

5F 06

4

Dzimšanas datums (ddmmgggg)

n8

Obl.

 
 
 
 

5F 07

V

Dzimšanas vieta

ans

Obl.

 
 
 
 

5F 08

3

Pilsonība

a3

Fklt.

 
 
 
 

5F 09

1

Dzimums

V/S/U

Fklt.

 
 
 
 

5F 0A

4

Apliecības izdošanas datums (ddmmgggg)

n8

Obl.

 
 
 
 

5F 0B

4

Apliecības derīguma termiņš (ddmmgggg)

n8

Obl.

 
 
 
 

5F 0C

V

Izdevējiestāde

ans

Obl.

 
 
 
 

5F 0D

V

Administratīvais numurs (atšķirīgs no dokumenta numura)

ans

Fklt.

 
 
 
 

5F 0E

V

Dokumenta numurs

an

Obl.

 
 
 
 

5F 0F

V

Pastāvīgā dzīvesvieta vai pasta adrese

ans

Fklt.

 
 

7F 63

V

No transportlīdzekļu/ierobežojumu/nosacījumu kategorijām veidots datu objekts

 

Obl.

 
 
 
 

Tags

L

Vērtība (kodēta, kā noteikts turpmāk)

 
 
 
 
 
 

02

1

Kategoriju/ierobežojumu/nosacījumu skaits

N

Obl.

 
 
 
 

87

V

Kategorija/ierobežojums/nosacījums

ans

Obl.

 
 
 
 

87

V

Kategorija/ierobežojums/nosacījums

ans

Fklt.

 
 
 
 

..

..

..

..

..

 
 
 
 

87

V

Kategorija/ierobežojums/nosacījums

ans

Fklt.

I.6.2.    Loģiskais ieraksta formāts

Transportlīdzekļu, ierobežojumu vai nosacījumu kategorijas kompilē datu objektā atbilstīgi struktūrai, kas norādīta šajā tabulā:Transportlīdzekļa kategorijas kods

Izsniegšanas datums

Derīguma termiņš

Kods

Zīme

Vērtība

tajā:

 transportlīdzekļa kategoriju kodus norāda atbilstīgi Direktīvas 2006/126/EK 4. pantam (piemēram, AM, A1, A2, A, B1, B utt.),

 transportlīdzekļa kategoriju izdošanas datumu norāda DDMMGGGG formātā (divciparu datums, kam seko divciparu mēnesis, kam savukārt seko četrciparu gads),

 transportlīdzekļa kategoriju derīguma termiņu norāda DDMMGGGG formātā (divciparu datums, kam seko divciparu mēnesis, kam savukārt seko četrciparu gads),

 kods, zīme un vērtība ir papildu informācija vai ierobežojumi, kas attiecas uz transportlīdzekļa kategoriju vai transportlīdzekļa vadītāju.
II PIELIKUMSVadītāju apliecībām, kurās iestrādātas mikroshēmas, piemērojamo standartu saraksts

Pozīcija

Priekšmets

Prasības

Attiecas uz

1

Datu glabāšanas līdzekļa saskarne

ISO/IEC 7816 sērijas (kontakti), ISO/IEC 14443 sērijas (bezkontakta), kā minēts ISO/IEC 18013-2:2008, C pielikums

I pielikums, I.3.1. punkts

2

Lietotnes identifikators

ISO/IEC 7816-5:2004

I pielikums, I.3.2. punkts

3

Datu aizsardzības mehānismi

ISO/IEC 18013-3:2009

I pielikums, I.3.2.1. punkts

I pielikums, I.5. punkts

4

Loģiskā datu struktūra

ISO/IEC 18013-2:2008

I pielikums, I.4.1. punkts

5

Pamatdatnes identifikatori

ISO/IEC 18013-2:2008, C.2. tabula

I pielikums, I.4.1. punkts

6

DG 1 datu norādīšana

ISO 18013-2:2008, C.3.8. pielikums

I pielikums, I.4.2. punkts

I pielikums, I.6.1. punkts

7

DG 5 un DG 6 obligāto datu norādīšana

ISO/IEC 18013-2:2008, C.6.6. pielikums un C.6.7. pielikums; sejas attēls un paraksta attēls jāuzglabā JPEG vai JPEG2000 formātā

I pielikums, I.4.2. punkts

8

Fakultatīvo un papildu datu norādīšana

ISO/IEC 18013-2:2008, C pielikums

I pielikums, I.4.3. punkts

9

Pasīvā autentifikācija

ISO/IEC 18013-3:2009, 8.1. punkts, datus uzglabā EF.SOd (Dokumenta drošības objekts), loģiskā datu struktūrā

I pielikums, I.5.1.1. punkts

10

Pamatpiekļuves ierobežošana

ISO/IEC 18013-3:2009 un tā grozījums Nr. 1

I pielikums, I.5.2.1. punkts

Pamatpiekļuves ierobežošanas konfigurācija

ISO/IEC 18013-3:2009, B.8. pielikums

11

Paplašinātās piekļuves ierobežošana

Tehniskās pamatnostādnes TR-03110, Progresīvi drošības mehānismi mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem – paplašinātas piekļuves kontrole (EAC), 1.11. versija

I pielikums, I.5.2.2. punkts

12

Testēšanas metodes

ISO 18013-4:2011

III pielikums, III.1. punkts

13

Drošības sertifikāts

Drošības līmeņa novērtējums – 4. līmenis, paaugstināts (EAL 4+) vai ekvivalents

III pielikums, III.2. punkts

14

Funkcionalitātes sertifikāts

Viedkaršu pārbaude atbilstīgi ISO 10373 sērijas dokumentiem

III pielikums, III.3. punkts
III PIELIKUMS

Vadītāju apliecību, kurās iestrādāta mikroshēma, ES tipa apstiprināšanas procedūra

III.1.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Izgatavotāji, piesakoties uz tādu vadītāju apliecību ES tipa apstiprināšanu, kurās iestrādātas mikroshēmas, iesniedz drošības sertifikātu un funkcionalitātes sertifikātu.

Par visām izmaiņām, ko paredzēts veikt izgatavošanas procesā, tostarp programmatūrā, iestādei, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, nosūta iepriekšēju paziņojumu. Pirms izmaiņu apstiprināšanas iestāde var pieprasīt papildu informāciju un testēšanu.

Testēšanai izmanto šīs regulas II pielikuma 12. pozīcijā izklāstītās metodes.

III.2.   DROŠĪBAS SERTIFIKĀTS

Lai novērtētu drošības aspektus, vadītāju apliecību mikroshēmas izvērtē atbilstīgi II pielikuma 13. pozīcijā minētajiem kritērijiem.

Drošības sertifikātu izsniedz vienīgi tad, ja pozitīvi novērtēta mikroshēmas spēja nepieļaut mēģinājumus viltot datus vai tos sagrozīt.

III.3.   FUNKCIONALITĀTES SERTIFIKĀTS

Vadītāju apliecību, kurās iestrādātas mikroshēmas, funkcionalitātes novērtējumu testē laboratorijā atbilstīgi II pielikuma 14. pozīcijā minētajiem kritērijiem.

Dalībvalstis, kuras nolemj vadītāju apliecībās iestrādāt mikroshēmas, nodrošina, lai būtu ievēroti attiecīgie funkcionalitātes standarti un I pielikumā izklāstītās prasības.

Funkcionalitātes sertifikāts izsniedzams mikroshēmas izgatavotājam tad, ja:

 attiecībā uz mikroshēmu ir saņemts derīgs drošības sertifikāts,

 ir pierādīta atbilstība II pielikumā izklāstītajām prasībām, un

 funkcionalitātes testi ir sekmīgi pabeigti.

Attiecīgās dalībvalsts iestāde ir atbildīga par funkcionalitātes sertifikāta izsniegšanu. Funkcionalitātes sertifikātā norāda izdevējiestādi, pieteikuma iesniedzēju, mikroshēmas identifikatoru un detalizētu sarakstu, kurā uzskaitīta testēšana un tās rezultāti.

III.4.   ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

III.4.1.    Sertifikāta paraugs

Dalībvalstis izsniedz ES tipa apstiprinājuma sertifikātu pēc tam, kad tām iesniegts drošības un funkcionalitātes sertifikāts, kā noteikts šajā pielikumā. ES tipa apstiprinājuma sertifikāti atbilst IV pielikumā sniegtajam paraugam.

▼M1

III.4.2.    Numerācijas sistēma

ES tipa apstiprinājuma numerācijas sistēma sastāv no šādiem elementiem:

a) burta “e”, kam seko tās dalībvalsts identifikācijas numurs, kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, proti:

1

Vācijai,

2

Francijai,

3

Itālijai,

4

Nīderlandei,

5

Zviedrijai,

6

Beļģijai,

7

Ungārijai,

8

Čehijas Republikai,

9

Spānijai,

11

Apvienotajai Karalistei,

12

Austrijai,

13

Luksemburgai,

17

Somijai,

18

Dānijai,

19

Rumānijai,

20

Polijai,

21

Portugālei,

23

Grieķijai,

24

Īrijai,

25

Horvātijai,

26

Slovēnijai,

27

Slovākijai,

29

Igaunijai,

32

Latvijai,

34

Bulgārijai,

36

Lietuvai,

49

Kiprai,

50

Maltai;

b) burtiem “DL”, pirms tiem ievietojot defisi, bet pēc tiem – divus ciparus, kas norāda kārtas numuru, kas piešķirts šai regulai vai jaunākajam būtiskajam tajā izdarītajam tehniskajam grozījumam. Šai regulai piešķirts kārtas numurs “00”;

c) ES tipa apstiprinājuma unikālā identifikācijas numura, ko piešķir izdevēja dalībvalsts.

ES tipa apstiprinājuma numerācijas sistēmas piemērs: e50-DL00 12345.

Katrai vadītāja apliecībai, kurā iestrādāta mikroshēma, apstiprinājuma numuru glabā mikroshēmā, datu grupā DG 1.

▼B
IV PIELIKUMS

Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam, kas izsniedzams attiecībā uz vadītāja apliecību, kurā iestrādāta mikroshēma

Kompetentās iestādes nosaukums:

Paziņojums par ( 3 ):

 apstiprinājumu 

 apstiprinājuma atsaukšanu 

saistībā ar ES vadītāja apliecību, kurā iestrādāta mikroshēma

Apstiprinājuma Nr.

1. Izgatavotāja zīmols vai preču zīme:

2. Modeļa nosaukums:

3. Ja vajadzīgs, izgatavotāja vai tā pārstāvja nosaukums:

4. Ja vajadzīgs, izgatavotāja vai tā pārstāvja adrese:

5. Laboratorijas testu rezultāti:

5.1. Drošības sertifikāts Nr. Datums:

Izdevējiestāde:

5.2. Funkcionalitātes sertifikāts Nr. Datums:

Izdevējiestāde:

6. Apstiprināšanas datums:

7. Apstiprinājuma atsaukšanas datums:

8. Vieta:

9. Datums:

10. Pielikumā pievienotie aprakstošie dokumenti:

11. Paraksts:( 1 ) OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.

( 2 ) OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

( 3 ) Vajadzīgo atzīmēt.

Top