EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0029-20081211

Consolidated text: Padomes Direktīva 92/29/EEK (1992. gada 31. marts) par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiem

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/2008-12-11

1992L0029 — LV — 11.12.2008 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA 92/29/EEK

(1992. gada 31. marts)

par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiem

(OV L 113, 30.4.1992, p.19)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1882/2003 (2003. gada 29. septembris),

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/30/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2007. gada 20. jūnijs),

  L 165

21

27.6.2007

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1137/2008 (2008. gada 22. oktobris),

  L 311

1

21.11.2008
▼B

PADOMES DIREKTĪVA 92/29/EEK

(1992. gada 31. marts)

par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiemEIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 118.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ), kas izstrādāts pēc konsultācijām ar Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju,

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu ( 2 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 3 ),

tā kā Komisijas paziņojums par darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības programmu paredz pasākumus medicīniskās palīdzības nodrošināšanai jūrā ( 4 );

tā kā kuģa apkalpes locekļu drošība un veselības aizsardzība uz kuģa, kur darbs saistīts ar plašu riska spektru, ņemot vērā, inter alia, nepieciešamības gadījumā tā ģeogrāfisko izolāciju, prasa īpašu uzmanību;

tā kā uz kuģiem būtu jābūt atbilstīgam medicīniskam aprīkojumam, ko uztur labā kārtībā un sistemātiski pārbauda, lai kuģa apkalpes locekļi varētu saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību jūrā;

tā kā, lai nodrošinātu atbilstīgu medicīnisko palīdzību jūrā, būtu jāatbalsta jūrnieku apmācība un informēšana attiecībā uz medicīniskā aprīkojuma lietošanu;

tā kā medicīniskās konsultācijas, izmantojot telekomunikācijas sakarus, ir efektīva kuģa apkalpes locekļu drošības un veselības aizsardzības metode,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā turpmāk norādītajiem terminiem ir šāda nozīme:

a)  kuģis — jebkurš kuģis, kas peld ar dalībvalsts karogu vai atrodas dalībvalsts jurisdikcijā, tālbraucējs vai grīvas zvejai, privāts vai publisks īpašums, izņemot:

 iekšzemes ūdeņu kuģus,

 karakuģus,

 izpriecu kuģus, ko izmanto nekomerciāliem nolūkiem un kam nav profesionālas apkalpes,

 ostas velkoņus.

Saskaņā ar I pielikumu kuģus iedala trijās kategorijās;

b)  kuģa apkalpes loceklis — jebkura persona, kas pilda darba pienākumus uz kuģa, to skaitā studenti un mācekļi, bet neietverot ostas ločus un krasta personāla pārstāvjus, kas strādā kuģa piestātnē;

c)  īpašnieks — reģistrētais kuģa īpašnieks, ja vien kuģis nav fraktēts, to iznomājot, vai arī to saskaņā ar pārvaldes līgumu pilnībā vai daļēji pārvalda fiziska vai juridiska persona, kas nav īpašnieks; šādā gadījumā par īpašnieku uzskata kravas nosūtītāju vai attiecīgo fizisko vai juridisko personu, kas pārvalda kuģi;

d)  medicīniskais aprīkojums — medikamenti, medicīnas iekārtas un pretlīdzekļi, kas minēti II pielikuma nepilnajā sarakstā;

e)  pretlīdzeklis — viela, kuru lieto vienas vai vairāku III pielikuma bīstamo vielu sarakstā iekļauto vielu bīstamās vai kaitīgās iedarbības novēršanai vai ārstēšanai.

2. pants

Medikamenti un medicīnas iekārtas — lazarete — ārsts

Katra dalībvalsts veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

1. 

a) uz jebkura kuģa, kas brauc ar tās karogu vai ir pierakstīts tās jurisdikcijā, vienmēr būtu medicīniskais aprīkojums, kas kvalitātes ziņā atbilst vismaz II pielikuma I un II iedaļā minētajai specifikācijai attiecīgās kategorijas kuģiem;

b) vedamo medikamentu un medicīnas iekārtu daudzums ir atkarīgs no brauciena veida, īpaši no apmeklējamām ostām, ceļa mērķa, brauciena ilguma, brauciena laikā veicamā darba vai darbu veida, kravas veida un apkalpes locekļu skaita;

c) medicīniskajā aprīkojumā ietilpstošie medikamenti un medicīnas iekārtas uzskaita sarakstā, kas atbilstu vismaz vispārīgajām norādēm IV pielikuma A, B un C II 1. un II 2. iedaļā.

2. 

a) katrā glābšanas plostā un glābšanas laivā uz kuģa, kas brauc ar tās karogu vai ir pierakstīts tās jurisdikcijā, ir ūdensdrošs medicīniskās palīdzības komplekts, kurā atrodas vismaz II pielikuma I un II iedaļā noteiktais aprīkojums C kategorijas kuģiem;

b) šo medicīniskās palīdzības komplektu saturu uzskaita arī sarakstā, kas noteikts 1. panta c) punktā.

3. Uz jebkura kuģa, kas brauc ar tās karogu vai ir pierakstīts tās jurisdikcijā, kura tonnāža pārsniedz 500 un kam ir 15 vai vairāk personu liela apkalpe un kas brauc ilgāk nekā trīs dienas, ir lazarete, kurā iespējams sniegt medicīnisko palīdzību apmierinošos materiālos un higiēniskos apstākļos.

4. Uz jebkura kuģa, kas brauc ar tās karogu vai ir pierakstīts tās jurisdikcijā un kam ir 100 vai vairāk personu liela apkalpe un kas brauc starptautiskos ūdeņos ilgāk nekā trīs dienas, ir par apkalpes locekļu medicīnisko aprūpi atbildīgs ārsts.

3. pants

Pretlīdzekļi

Jebkura dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

1. jebkura kuģa, kas peld ar tās karogu vai atrodas tās jurisdikcijā un ved jebkuru no III pielikumā uzskaitītajām bīstamajām vielām, medicīniskajā aprīkojumā ietilpst vismaz II pielikuma III iedaļā uzskaitītie pretlīdzekļi;

2. jebkura prāmja tipa kuģa, kas peld ar tās karogu vai atrodas tās jurisdikcijā, kura darbības raksturs ne vienmēr ļauj iepriekš pilnībā paredzēt, kāda veida bīstamās vielas tiks pārvadātas, medicīniskajā aprīkojumā ietilpst vismaz II pielikuma III iedaļā uzskaitītie pretlīdzekļi.

Tomēr, ja parasti pārcelšanās ar kuģi ilgst mazāk par divām stundām, pretlīdzekļu sarakstu var ierobežot, paturot tikai tos, kas lietojami galējas nepieciešamības gadījumā laikā, kas nepārsniedz parasto pārcelšanas laiku;

3. medicīniskā aprīkojuma saturā ietvertos pretlīdzekļus uzskaita sarakstā, kas atbilst vismaz vispārīgajām norādēm IV pielikuma A, B un C II 3. iedaļā.

4. pants

Atbildības sadale

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

1. 

a) medicīniskā aprīkojuma izveidošanu un papildināšanu uz jebkura kuģa, kas peld ar tās karogu vai atrodas tās jurisdikcijā, veic vienīgi uz īpašnieka atbildību bez jebkādiem apkalpes locekļu izdevumiem;

b) par medicīniskā aprīkojuma pārraudzību atbild kuģa kapteinis; viņš var, neskarot šo atbildību, deleģēt medicīniskā aprīkojuma lietošanu un uzturēšanu vienam vai vairākiem apkalpes locekļiem, kas izvēlēti atbilstīgi savai kompetencei.

2. Medicīnisko aprīkojumu uztur labā kārtībā, papildina un/vai atjauno visīsākajā laikā un jebkurā gadījumā tam ir noteikta prioritāte attiecībā pret parastajiem pārtikas apgādes pasākumiem.

3. Pastāvot kapteiņa izsludinātai neatliekamai situācijai, kad iespēju robežās iegūts medicīnisks slēdziens, nepieciešamos medikamentus, medicīnas iekārtas un pretlīdzekļus, kas nav pieejami uz kuģa, piegādā visīsākajā iespējamā laikā.

5. pants

Informācija un apmācība

Jebkura dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

1. medicīniskajam aprīkojumam klāt ir viena vai vairākas lietošanas pamācības, to skaitā instrukcijas vismaz II pielikuma III iedaļā minēto pretlīdzekļu lietošanai;

2. visas personas, kas mācās par profesionāliem jūrniekiem un gatavojas strādāt uz kuģa, apmāca sniegt neatliekamo un pirmo medicīnisko palīdzību nelaimes gadījumā vai pie nopietnas neatliekamas situācijas;

3. kapteini, kā arī jebkuru apkalpes locekli vai locekļus, kuriem 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta kārtībā deleģēts pienākums lietot medicīnisko aprīkojumu, speciāli apmāca un šo apmācību regulāri vismaz reizi piecos gados atkārto, ņemot vērā īpašo risku un vajadzības uz dažādu kategoriju kuģiem, un atbilstīgi V pielikuma vispārējām norādēm.

6. pants

Medicīniskās konsultācijas ar radiosakaru palīdzību

1.  Lai nodrošinātu labāku neatliekamās palīdzības sniegšanu apkalpes locekļiem, katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai:

a) izveidotu vienu vai vairākus centrus, kas sniedz apkalpes locekļiem medicīniskās konsultācijas ar radiosakaru palīdzību;

b) atsevišķi ārsti, kas sniedz medicīniskās konsultācijas ar radiosakaru palīdzību, būtu saņēmuši apmācību jūras medicīnas jautājumos.

2.  Ar apkalpes locekļu piekrišanu konsultāciju labākai kvalitātei radiosakaru centros drīkst uzglabāt apkalpes locekļu medicīnisko dokumentāciju.

Šī dokumentācija ir konfidenciāla.

7. pants

Pārbaude

1.  Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka kompetenta persona vai iestāde veic ikgadēju pārbaudi, lai noskaidrotu, vai uz kuģiem, kas peld ar šīs valsts karogu:

 medicīniskais aprīkojums atbilst šīs direktīvas minimālajām prasībām,

 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais saraksts apliecina šī medicīniskā aprīkojuma atbilstību šīm minimālajām prasībām,

 medicīnisko aprīkojumu pareizi uzglabā,

 ievēro derīguma termiņus.

2.  Glābšanas plostu medicīniskā aprīkojuma pārbaude jāveic reizē ar šo plostu ikgadējo apkopi.

Izņēmuma gadījumos pārbaudi var atlikt līdz pieciem mēnešiem.

▼M3

8. pants

Komitejas procedūra

1.  Lai veiktu šīs direktīvas pielikumu tīri tehnisku pielāgošanu, ņemot vērā tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskos noteikumos vai specifikācijās un jaunatklājumus šajā jomā, Komisijai palīdz komiteja.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 3. punktā paredzēto steidzamības procedūru.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼B

9. pants

Nobeiguma noteikumi

1.  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1994. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā veikt šādas atsauces.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktus, ko tās pieņēmušas vai gatavojas pieņemt jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

▼M2 —————

▼M2

9.a pants

Ziņojums par īstenošanu

Dalībvalstis reizi piecos gados iesniedz Komisijai ziņojumu par šīs direktīvas praktisko īstenošanu, ietverot to īpašā nodaļā vienotajā ziņojumā, kas minēts Direktīvas 89/391/EEK 17.a panta 1., 2. un 3. punktā un kas ir pamatā Komisijas veiktajai izvērtēšanai saskaņā ar minētās direktīvas 17.a panta 4. punktu.

▼B

10. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

KUĢU KATEGORIJAS

(1. panta a) punkts)

A. Tālbraucēju vai jūras zvejas kuģi ar neierobežotu brauciena laiku.

B. Tālbraucēju vai jūras zvejas kuģi ar piemērotām medicīnas iekārtām ( 5 ), kas attālinās no tuvākās ostas ne vairāk kā 150 jūras jūdzes.

C. Ostas kuģi, laivas un piekrastes kuģi, vai kuģi, kam nav citas kabīnes kā vien stūresmāja.
II PIELIKUMS

MEDICĪNISKAIS APRĪKOJUMS (NEPILNĪGS SARAKSTS)

(1. panta d) punkts)

I.   MEDIKAMENTIKuģu kategorijas

 

A

B

C

1.  Sirds-asinsvadu sistēma

a)  Analeptiskie līdzekļi — simpatomimētiķi

x

x

 

b)  Koronarolītiski līdzekļi

x

x

x

c)  Diurētiskie līdzekļi

x

x

 

d)  Antihemorāģiskie līdzekļi, to skaitā uterotoniskie preparāti, ja uz kuģa ir sievietes

x

x

x

e)  Hipotensīvie līdzekļi

x

 
 

2.  Gremošanas sistēma

a)  Līdzekļi kuņģa un zarnu darbības traucējumu ārstēšanai

 
 
 

—  Pretčūlas H2 receptoru antagonisti

x

 
 

—  Antacīdie līdzekļi

x

x

 

b)  Pretvemšanas līdzekļi

x

x

x

c)  Caurejas līdzekļi

x

 
 

d)  Pretcaurejas līdzekļi

x

x

x

e)  Zarnu antiseptiskie līdzekļi

x

x

 

f)  Līdzekļi hemoroīdu ārstēšanai

x

x

 

3.  Pretsāpju un spazmolītiskie līdzekļi

a)  Pretsāpju, antipirētiskie un pretiekaisuma līdzekļi

x

x

x

b)  Stipras darbības pretsāpju līdzekļi

x

x

 

c)  Spazmolītiķi

x

x

 

4.  Nervu sistēma

a)  Anksiolītiskie līdzekļi

x

x

 

b)  Neiroleptiskie līdzekļi

x

x

 

c)  Līdzekļi jūrasslimības ārstēšanai

x

x

x

d)  Pretepilepsijas līdzekļi

x

 
 

5.  Līdzekļi alerģijas un anafilakses ārstēšanai

a)  Antihistamīnie H1 līdzekļi

x

x

 

b)  Glikokortikoīdi injekcijām

x

x

 

6.  Elpošanas sistēma

a)  Bronhiolītiķi

x

x

 

b)  Pretklepus līdzekļi

x

x

 

c)  Līdzekļi saaukstēšanās slimību un sinusītu ārstēšanai

x

x

 

7.  Antibakteriālie līdzekļi

a)  Antibiotikas (vismaz divas grupas)

x

x

 

b)  Antibakteriālais sulfamīds

x

x

 

c)  Līdzekļi urīnceļu infekcijas ārstēšanai

x

 
 

d)  Antiparazitārie līdzekļi

x

x

 

e)  Līdzekļi zarnu infekciju ārstēšanai

x

x

 

f)  Prettetanusa vakcīnas un imunoglobulīni

x

x

 

8.  Rehidratācijas un parenterālās barošanas līdzekļi, un plazmas aizstājēji

x

x

 

9.  Ārīgi lietojamie medikamenti

a)  Dermatoloģiskie līdzekļi

—  Antiseptiski šķīdumi

x

x

x

—  Antibiotiskas smēres

x

x

 

—  Pretsāpju un pretiekaisuma smēres

x

x

 

—  Pretsēnīšu krēmi

x

 
 

—  Līdzekļi apdegumu ārstēšanai

x

x

x

b)  Oftalmoloģiskie līdzekļi

—  Antibiotiku pilieni

x

x

 

—  Antibiotiku un pretiekaisuma pilieni

x

x

 

—  Pretsāpju pilieni

x

x

 

—  Hipotoniskie pilieni

x

x

 

c)  Līdzekļi ausu slimību ārstēšanai

—  Antibiotiku šķīdumi

x

x

 

—  Pretsāpju un pretiekaisuma šķīdumi

x

x

 

d)  Līdzekļi mutes dobuma un rīkles infekciju ārstēšanai

—  Antibiotiski vai antiseptiski mutes skalojamie šķidrumi

x

x

 

e)  Vietējās darbības pretsāpju līdzekļi

—  Vietējas darbības atvēsinošie pretsāpju līdzekļi

x

 
 

—  Vietējas darbības zemādā injicējamie pretsāpju līdzekļi

x

x

 

—  Pretsāpju un antiseptiskas mikstūras zobiem

x

x

 

II.   MEDICĪNAS IEKĀRTASKuģu kategorijas

 

A

B

C

1.  Iekārtas plaušu ventilācijai

—  Iekārta manuālai plaušu ventilācijai

x

x

 

—  Iekārta skābekļa pievadīšanai ar spiedienu mazinošu vārstuli, kur var izmantot kuģa rūpniecisko skābekli, vai skābekļa balons

x

(1)

 

—  Mehānisks aspirators augšējo elpceļu atbrīvošanai

x

x

 

—  Kanula elpināšanai no mutes mutē

x

x

x

2.  Pārsienamie un šūšanas materiāli

—  Vienreizējās lietošanas šūšanas komplekts vai šūšanas piederumu komplekts ar adatām

x

x

 

—  Adhezīvs elastīgs pārsējs

x

x

x

—  Marles saites

x

 
 

—  Tubulāra marle pirkstu pārsējiem

x

 
 

—  Sterilas marles plāksnītes

x

x

x

—  Vate

x

x

 

—  Sterils pārsegs apdegušajiem

x

x

 

—  Trīsstūrveida pārsējs

x

x

 

—  Vienreiz lietojami polietilēna cimdi

x

x

x

—  Plāksteri

x

x

x

—  Sterili spiedoši pārsēji

x

x

x

—  Adehezīvās šuves vai cinka oksīda pārsēji

x

x

x

—  Neuzsūcamie diegi un adatas

x

 
 

—  Vaskadrāna

x

x

 

3.  Instrumenti

—  Vienreiz lietojamie skalpeļi

x

 
 

—  Nerūsošā tērauda instrumentu kaste

x

x

 

—  Šķēres

x

x

 

—  Brūces pletēji

x

x

 

—  Asinsvadu spailes

x

x

 

—  Adatturi

x

 
 

—  Vienreiz lietojami asmeņi

x

 
 

4.  Apskatei lietojamie instrumenti un iekārtas

—  Vienreiz lietojamā špātele

x

x

 

—  Urīna stripi

x

 
 

—  Temperatūras līknes karte

x

 
 

—  Nestuves

x

x

 

—  Stetoskops

x

x

 

—  Aneiroīdais sfigmomanometrs

x

x

 

—  Medicīniskais termometrs

x

x

 

—  Hipotermiskais termometrs

x

x

 

5.  Iekārtas injekcijām, perfūzijai, punkcijai un kateterizācijai

—  Instrumenti pūšļa drenāžai

x

 
 

—  Rektālas infūzijas komplekts

x

 
 

—  Vienreiz lietojams infūzijas filtrs

x

 
 

—  Komplekts pūšļa skalošanai

x

 
 

—  Vienreiz lietojamās šļirces un adatas

x

x

 

—  Katetrs

x

 
 

6.  Slimnieka kopšanas piederumi

—  Padube

x

 
 

—  Termofors

x

 
 

—  Urīna trauks

x

 
 

—  Ledus pūslis

x

 
 

7.  Imobilizācijas un fiksācijas līdzekļi

—  Mīkstās pirkstu šinas

x

x

 

—  Mīkstās apakšdelma un plaukstas šinas

x

x

 

—  Piepūšamās šinas

x

x

 

—  Augšstilba šinas

x

x

 

—  Imobilizējoša apkakle

x

x

 

—  Tomasa šinas vai porainais matracis

x

 
 

8.  Dezinfekcijas, dezinsekcijas un profilakses līdzekļi

—  Līdzeklis ūdens dezinfekcijai

x

 
 

—  Šķidrums kukaiņu iznīcināšanai

x

 
 

—  Pulveris kukaiņu iznīcināšanai

x

 
 

(1)   Atbilstīgi attiecīgo valstu likumos noteiktai un/vai praksē pieņemtai kārtībai.

III.   PRETLĪDZEKĻI

1.   Medikamenti

 Vispārējas darbības

 Sirds-asinsvadu sistēmai

 Gremošanas sistēmai

 Nervu sistēmai

 Elpošanas sistēmai

 Antibakteriāli

 Ārīgai lietošanai

2.   Medicīnas iekārtas

 Skābekļa pievadīšanai nepieciešamās (to skaitā tā uzturēšanai nepieciešamie piederumi)

Piezīme

Lai precīzāk ieviestu III iedaļu, dalībvalstis var atsaukties uz Starptautiskās jūras organizācijas Pirmās medicīniskās palīdzības rokasgrāmatu par rīcību nelaimes gadījumos, kas saistīti ar bīstamu kravu, kas ietverta Starptautiskās jūras organizācijas Starptautisko bīstamo jūras kravu kodeksa 1990. gada apvienotajā izdevumā.

Īstenojot 8. pantu, jebkurā III iedaļas noteikumu piemērošanas gadījumā, var ņemt vērā, inter alia, jebkuru Pirmās medicīniskās palīdzības rokasgrāmatas atjaunoto versiju.
III PIELIKUMS

BĪSTAMĀS VIELAS

(1. panta e) punkts un 3. panta 1. punkts)

Šajā pielikumā uzskaitītās vielas jāņem vērā jebkurā formā, kādā tās atrodas kuģī, to skaitā atkritumu vai kravas atlikumu veidā.

 Eksplozīvas vielas vai objekti,

 Gāzes: saspiestas, sašķidrinātas vai izšķīdinātas zem spiediena,

 Uzliesmojoši šķidrumi,

 Uzliesmojošas cietas vielas,

 Vielas, kas var pēkšņi aizdegties,

 Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošu gāzi,

 Degošas vielas,

 Organiski peroksīdi,

 Toksiskas vielas,

 Infekciju izraisošas vielas,

 Radioaktīvas vielas,

 Korodējošas vielas,

 Dažādas bīstamas vielas, t. i., kas pēc pieredzes izrādās vai var izrādīties bīstamas un uz ko attiecas 3. pants.

Piezīme

Lai precīzāk ieviestu šo pielikumu, dalībvalstis var atsaukties uz Starptautiskās jūras organizācijas Starptautisko bīstamo jūras kravu kodeksa 1990. gada apvienoto izdevumu.

Īstenojot 8. pantu, jebkurā šī pielikuma piemērošanas gadījumā jāņem vērā, inter alia, jebkura Starptautisko bīstamo jūras kravu kodeksa atjaunotā versija.
IV PIELIKUMS

VISPĀRĒJAS NORĀDES MEDICĪNISKĀ APRĪKOJUMA PĀRBAUDEI UZ KUĢIEM

(2. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 3. panta 3. punkts)

A. IEDAĻA. A KATEGORIJAS KUĢI

I   Ziņas par kuģi

Nosaukums: …

Karogs: …

Pieraksta osta: …

II   Medicīniskais aprīkojums 

Vajadzīgais daudzums

Reālais daudzums uz kuģa

Piezīmes (īpaši par derīguma termiņu)

1.  MEDIKAMENTI

1.1.  Sirds-asinsvadu līdzekļi

a)  Analeptiskie līdzekļi — Simpatomimētiķi

0

0

0

b)  Koronarolītiski līdzekļ

i

0

0

0

c)  Diurētiskie līdzekļi

0

0

0

d)  Antihemorāģiskie līdzekļi, to skaitā uterotoniskie preparāti, ja uz kuģa ir sievietes

0

0

0

e)  Hipotensīvie līdzekļi

0

0

0

1.2.  Gremošanas sistēma

a)  Līdzekļi kuņģa un 12-pirkstu zarnas darbības traucējumu ārstēšanai

 
 
 

—  Pretčūlas histamīna H2 receptoru antagonisti

0

0

0

—  Antacīdie līdzekļi

0

0

0

b)  Pretvemšanas līdzekļi

0

0

0

c)  Caurejas līdzekļi

0

0

0

d)  Pretcaurejas līdzekļi

0

0

0

e)  Zarnu antiseptiskie līdzekļi

0

0

0

f)  Līdzekļi hemoroīdu ārstēšanai

0

0

0

1.3.  Pretsāpju un spazmolītiskie līdzekļi

a)  Pretsāpju, antipirētiskie un pretiekaisuma līdzekļi

0

0

0

b)  Stipras darbības pretsāpju līdzekļi

0

0

0

c)  Spazmolītiķi

0

0

0

1.4.  Nervu sistēma

a)  Anksiolītiskie līdzekļi

0

0

0

b)  Neiroleptiskie līdzekļi

0

0

0

c)  Līdzekļi jūrasslimības ārstēšanai

0

0

0

d)  Pretepilepsijas līdzekļi

0

0

0

1.5.  Līdzekļi alerģijas un anafilakses ārstēšanai

a)  Antihistamīnie līdzekļi

0

0

0

b)  Glikokortikoīdi injekcijām

0

0

0

1.6.  Elpošanas sistēma

a)  Bronhiolītiķi

0

0

0

b)  Pretklepus līdzekļi

0

0

0

c)  Līdzekļi saaukstēšanās slimību un sinusītu ārstēšanai

0

0

0

1.7.  Antibakteriālie līdzekļi

a)  Antibiotikas (vismaz divas grupas)

0

0

0

b)  Antibakteriālais sulfamīds

0

0

0

c)  Līdzekļi urīnceļu infekcijas ārstēšanai

0

0

0

d)  Antiparazitārie līdzekļi

0

0

0

e)  Līdzekļi zarnu infekciju ārstēšanai

0

0

0

f)  Prettetanusa vakcīnas un imunoglobulīni

0

0

0

1.8.  Rehidratācijas un parenterālās barošanas līdzekļi, un plazmas aizstājēji

0

0

0

1.9.  Ārīgi lietojamie medikamenti

a)  Dermatoloģiskie līdzekļi

—  Antiseptiski šķīdumi

0

0

0

—  Antibiotiskas smēres

0

0

0

—  Pretsāpju un pretiekaisuma smēres

0

0

0

—  Pretsēnīšu krēmi

0

0

0

—  Līdzekļi apdegumu ārstēšanai

0

0

0

b)  Oftalmoloģiskie līdzekļi

—  Antibiotiku pilieni

0

0

0

—  Antibiotiku un pretiekaisuma pilieni

0

0

0

—  Pretsāpju pilieni

0

0

0

—  Hipotoniski-miotiskie pilieni

0

0

0

c)  Līdzekļi ausu ārstēšanai

—  Antibiotiku šķīdumi

0

0

0

—  Pretsāpju un pretiekaisuma šķīdumi

0

0

0

d)  Līdzekļi mutes dobuma un rīkles infekciju ārstēšanai

—  Antibiotiku vai antiseptiski skalojamie šķidrumi

0

0

0

e)  Vietējas darbības pretsāpju līdzekļi

—  Vietējas darbības atvēsinoši pretsāpju līdzekļi

0

0

0

—  Vietējas darbības zemādā injicējami pretsāpju līdzekļi

0

0

0

—  Pretsāpju un antiseptiskas zobu mikstūras

0

0

0

2.  MEDICĪNAS IEKĀRTAS

2.1.  Iekārtas atdzīvināšanai

—  Iekārta manuālai plaušu ventilācijai

0

0

0

—  Iekārta skābekļa pievadīšanai ar spiedienu mazinošu vārstuli, kur var izmantot kuģa rūpniecisko skābekli, vai skābekļa balons

0

0

0

—  Mehānisks aspirators augšējo elpceļu atbrīvošanai

0

0

0

—  Kanula elpināšanai no mutes mutē

0

0

0

2.2.  Pārsienamie un šūšanas materiāli

—  Vienreizējās lietošanas šūšanas komplekts vai šūšanas piederumu komplekts ar adatām

0

0

0

—  Adhezīvs elastīgs pārsējs

0

0

0

—  Marles saites

0

0

0

—  Tubulāra marle pirkstu pārsējiem

0

0

0

—  Sterilas marles plāksnītes

0

0

0

—  Vate

0

0

0

—  Sterils pārsegs apdegušajiem

0

0

0

—  Trīsstūrveida pārsējs

0

0

0

—  Vienreiz lietojami polietilēna cimdi

0

0

0

—  Plāksteri

0

0

0

—  Sterili spiedoši pārsēji

0

0

0

—  Adehezīvās šuves vai cinka oksīda pārsēji

0

0

0

—  Neuzsūcami diegi ar adatām

0

0

0

—  Vaskadrāna

0

0

0

2.3.  Instrumenti

—  Vienreiz lietojamie skalpeļi

0

0

0

—  Nerūsošā tērauda instrumentu kaste

0

0

0

—  Šķēres

0

0

0

—  Brūces pletēji

0

0

0

—  Asinsvadu spailes

0

0

0

—  Adatturi

0

0

0

—  Vienreiz lietojami asmeņi

0

0

0

2.4.  Apskatei lietojamie instrumenti un iekārtas

—  Vienreiz lietojamā špātele

0

0

0

—  Urīna stripi

0

0

0

—  Temperatūras līknes karte

0

0

0

—  Nestuves

0

0

0

—  Stetoskops

0

0

0

—  Aneiroīdais sfigmomanometrs

0

0

0

—  Medicīniskais termometrs

0

0

0

—  Hipotermiskais termometrs

0

0

0

2.5.  Iekārtas injekcijām, perfūzijai, punkcijai un kateterizācijai

—  Instrumenti pūšļa drenāžai

0

0

0

—  Rektālas infūzijas komplekts

0

0

0

—  Vienreiz lietojams infūzijas filtrs

0

0

0

—  Komplekts pūšļa skalošanai

0

0

0

—  Vienreiz lietojamās šļirces un adatas

0

0

0

—  Katetrs

0

0

0

2.6.  Priekšmeti slimnieka kopšanai

—  Padube

0

0

0

—  Termofors

0

0

0

—  Urīna trauks

0

0

0

—  Ledus pūslis

0

0

0

2.7.  Imobilizācijas un fiksācijas līdzekļi

—  Mīkstās pirkstu šinas

0

0

0

—  Mīkstās apakšdelma un plaukstas šinas

0

0

0

—  Piepūšamās šinas

0

0

0

—  Augšstilba šinas

0

0

0

—  Imobilizējoša apkakle

0

0

0

—  Tomasa šinas vai porainais matracis

0

0

0

2.8.  Dezinfekcijas, dezinsekcijas un profilakses līdzekļi

—  Līdzeklis ūdens dezinfekcijai

0

0

0

—  Šķidrums kukaiņu iznīcināšanai

0

0

0

—  Pulveris kukaiņu iznīcināšanai

0

0

0

3.  PRETLĪDZEKĻI

3.1.  Vispārējas darbības

0

0

0

3.2.  Sirds-asinsvadu sistēmai

0

0

0

3.3.  Gremošanas sistēmai

0

0

0

3.4.  Nervu sistēmai

0

0

0

3.5.  Elpošanas sistēmai

0

0

0

3.6.  Antibakteriāli

0

0

0

3.7.  Ārīgai lietošanai

0

0

0

3.8.  Citi

0

0

0

3.9.  Skābekļa pievadīšanai nepieciešamais

0

0

0

Vieta un laiks: …

Kapteiņa paraksts: …

Kompetentas personas vai iestādes pilnvarojums: …

B. IEDAĻA. B KATEGORIJAS KUĢI

I   Ziņas par kuģi

Nosaukums: …

Karogs: …

Pieraksta osta: …

II   Medicīniskais aprīkojums 

Vajadzīgais daudzums

Reālais daudzums uz kuģa

Piezīmes (īpaši par derīguma termiņu

1.  MEDIKAMENTI

1.1.  Sirds-asinsvadu līdzekļi

a)  Analeptiskie līdzekļi — Simpatomimētiķi

0

0

0

b)  Koronarolītiski līdzekļi

0

0

0

c)  Diurētiskie līdzekļi

0

0

0

d)  Antihemorāģiskie, to skaitā uterotoniskie preparāti, ja uz kuģa ir sievietes

0

0

0

1.2.  Gremošanas sistēma

a)  Līdzekļi kuņģa un zarnu darbības traucējumu ārstēšanai

 
 
 

—  Antacīdie līdzekļi

0

0

0

b)  Pretvemšanas līdzekļi

0

0

0

c)  Pretcaurejas līdzekļi

0

0

0

d)  Zarnu antiseptiskie līdzekļi

0

0

0

e)  Līdzekļi hemoroīdu ārstēšanai

0

0

0

1.3.  Pretsāpju un spazmolītiskie līdzekļi

a)  Pretsāpju, antipirētiskie un pretiekaisuma līdzekļi

0

0

0

b)  Stipras darbības pretsāpju līdzekļi

0

0

0

c)  Spazmolītiķi

0

0

0

1.4.  Nervu sistēma

a)  Anksiolītiskie līdzekļi

0

0

0

b)  Neiroleptiskie līdzekļi

0

0

0

c)  Līdzekļi jūrasslimības ārstēšanai

0

0

0

1.5.  Līdzekļi alerģijas un anafilakses ārstēšanai

a)  Antihistamīnie H1 līdzekļi

0

0

0

b)  Glikokortikoīdi injekcijām

0

0

0

1.6.  Elpošanas sistēma

a)  Bronhiolītiķi

0

0

0

b)  Pretklepus līdzekļi

0

0

0

c)  Līdzekļi saaukstēšanās slimību un sinusītu ārstēšanai

0

0

0

1.7.  Antibakteriālie līdzekļi

a)  Antibiotikas (vismaz divas grupas)

0

0

0

b)  Antibakteriālais sulfamīds

0

0

0

c)  Antiparazitārie līdzekļi

0

0

0

d)  Līdzekļi zarnu infekciju ārstēšanai

0

0

0

e)  Prettetanusa vakcīnas un imunoglobulīni

0

0

0

1.8.  Rehidratācijas un parenterālās barošanas līdzekļi, un plazmas aizstājēji

0

0

0

1.9.  Ārīgi lietojamie medikamenti

a)  Dermatoloģiskie līdzekļi

—  Antiseptiski šķīdumi

0

0

0

—  Antibiotiskas smēres

0

0

0

—  Pretsāpju un pretiekaisuma smēres

0

0

0

—  Līdzekļi apdegumu ārstēšanai

0

0

0

b)  Oftalmoloģiskie līdzekļi

—  Antibiotiku pilieni

0

0

0

—  Antibiotiku un pretiekaisuma pilieni

0

0

0

—  Pretsāpju pilieni

0

0

0

—  Hipotoniski-miotiskie pilieni

0

0

0

c)  Līdzekļi ausu ārstēšanai

—  Antibiotiku šķīdumi

0

0

0

—  Pretsāpju un pretiekaisuma šķīdumi

0

0

0

d)  Līdzekļi mutes dobuma un rīkles infekciju ārstēšanai

—  Antibiotiku vai antiseptiski skalojamie šķidrumi

0

0

0

e)  Vietējas darbības pretsāpju līdzekļi

—  Vietējas darbības zemādā injicējami pretsāpju līdzekļi

0

0

0

—  Pretsāpju un antiseptiskas mikstūras zobiem

0

0

0

2.  MEDICĪNAS IEKĀRTAS

2.1.  Iekārtas atdzīvināšanai

—  Iekārta manuālai plaušu ventilācijai

0

0

0

—  Iekārta skābekļa pievadīšanai ar spiedienu mazinošu vārstuli, kur var izmantot kuģa rūpniecisko skābekli, vai skābekļa balons

0

0

0

—  Mehānisks aspirators augšējo elpceļu atbrīvošanai

0

0

0

—  Kanula elpināšanai no mutes mutē

0

0

0

2.2.  Pārsienamie un šūšanas materiāli

—  Vienreizējās lietošanas šūšanas komplekts vai šūšanas piederumu komplekts ar adatām

0

0

0

—  Adhezīvs elastīgs pārsējs

0

0

0

—  Sterilas marles plāksnītes

0

0

0

—  Vate

0

0

0

—  Sterils pārsegs apdegušajiem

0

0

0

—  Trīsstūrveida pārsējs

0

0

0

—  Vienreiz lietojami polietilēna cimdi

0

0

0

—  Plāksteri

0

0

0

—  Sterili spiedoši pārsēji

0

0

0

—  Adehezīvās šuves vai cinka oksīda pārsēji

0

0

0

—  Vaskadrāna

0

0

0

2.3.  Instrumenti

—  Nerūsošā tērauda instrumentu kaste

0

0

0

—  Šķēres

0

0

0

—  Brūces pletēji

0

0

0

—  Asinsvadu spailes

0

0

0

2.4.  Apskatei lietojamie instrumenti un iekārtas

—  Vienreiz lietojamā špātele

0

0

0

—  Nestuves

0

0

0

—  Stetoskops

0

0

0

—  Aneiroīdais sfigmomanometrs

0

0

0

—  Medicīniskais termometrs

0

0

0

—  Hipotermiskais termometrs

0

0

0

2.5.  Iekārtas injekcijām, perfūzijai, punkcijai un kateterizācijai

—  Vienreiz lietojamās šļirces un adatas

0

0

0

2.6.  Imobilizācijas un fiksācijas līdzekļi

—  Mīkstās pirkstu šinas

0

0

0

—  Mīkstās apakšdelma un plaukstas šinas

0

0

0

—  Piepūšamās šinas

0

0

0

—  Augšstilba šinas

0

0

0

—  Imobilizējoša apkakle

0

0

0

3.  PRETLĪDZEKĻI

3.1.  Vispārējas darbības

0

0

0

3.2.  Sirds-asinsvadu sistēmai

0

0

0

3.3.  Gremošanas sistēmai

0

0

0

3.4.  Nervu sistēmai

0

0

0

3.5.  Elpošanas sistēmai

0

0

0

3.6.  Antibakteriāli

0

0

0

3.7.  Ārīgai lietošanai

0

0

0

3.8.  Citi

0

0

0

3.9.  Skābekļa pievadīšanai nepieciešamais

0

0

0

Vieta un laiks: …

Kapteiņa paraksts: …

Kompetentas personas vai institūcijas pilnvarojums: …

C. IEDAĻA. C KATEGORIJAS KUĢI

I   Ziņas par kuģi

Nosaukums: …

Karogs: …

Pieraksta osta: …

II   Medicīniskais aprīkojums 

Vajadzīgais daudzums

Reālais daudzums uz kuģa

Piezīmes (īpaši par derīguma termiņu)

1.  MEDIKAMENTI

1.1.  Sirds-asinsvadu līdzekļi

a)  Koronarolītiski līdzekļi

0

0

0

b)  Antihemorāģiskie līdzekļi, to skaitā uterotoniskie preparāti, ja uz kuģa ir sievietes

0

0

0

1.2.  Gremošanas sistēma

a)  Pretvemšanas līdzekļi

0

0

0

b)  Pretcaurejas līdzekļi

0

0

0

1.3.  Pretsāpju un spazmolītiskie līdzekļi

—  Pretsāpju, antipirētiskie un pretiekaisuma līdzekļi

0

0

0

1.4.  Nervu sistēma

—  Līdzekļi jūrasslimības ārstēšanai

0

0

0

1.5.  Ārīgi lietojamie medikamenti

—  Dermatoloģiskie līdzekļi

0

0

0

—  Antiseptiski šķīdumi

0

0

0

—  Līdzekļi apdegumu ārstēšanai

0

0

0

2.  MEDICĪNAS IEKĀRTAS

2.1.  Iekārtas atdzīvināšanai

—  Kanula elpināšanai no mutes mutē

0

0

0

2.2.  Pārsienamie un šūšanas materiāli

—  Adhezīvs elastīgs pārsējs

0

0

0

—  Sterilas marles plāksnītes

0

0

0

—  Vienreiz lietojami polietilēna cimdi

0

0

0

—  Plāksteri

0

0

0

—  Sterili spiedoši pārsēji

0

0

0

—  Adehezīvās šuves vai cinka oksīda pārsēji

0

0

0

3.  PRETLĪDZEKĻI

3.1.  Vispārējas darbības

0

0

0

3.2.  Sirds-asinsvadu sistēmai

0

0

0

3.3.  Gremošanas sistēmai

0

0

0

3.4.  Nervu sistēmai

0

0

0

3.5.  Elpošanas sistēmai

0

0

0

3.6.  Antibakteriālie

0

0

0

3.7.  Ārīgai lietošanai

0

0

0

3.8.  Citi

0

0

0

3.9.  Skābekļa pievadīšanai nepieciešamais

0

0

0

Vieta un laiks: …

Kapteiņa paraksts: …

Kompetentas personas vai iestādes pilnvarojums: …
V PIELIKUMS

KAPTEIŅU UN IZRAUDZĪTU APKALPES LOCEKĻU MEDICĪNISKĀ APMĀCĪBA

(5. panta 3. punkts)

I. 

1. Ievads fizioloģijā, simptomatoloģijā un terapijā.

2. Profilaktiskās medicīnas pamati, īpaši individuālā un kolektīvā higiēna, iespējamo profilaktisko pasākumu elementi.

3. Būtiskāko ārstniecisko pasākumu veikšana; uzraudzība, apkalpei steidzami atstājot kuģi jūrā.

Personas, kuras atbild par medicīnisko palīdzību uz A kategorijas kuģiem, pēc iespējas būtu jāapmāca slimnīcās.

4. Precīzas zināšanas par medicīnisko konsultāciju sakaru iekārtu lietošanu.

II. Apmācībā jāievēro attiecīgos jaunākajos starptautiskos dokumentos ietvertās apmācību programmas.( 1 ) OV C 183, 24.7.1990., 6. lpp. un

OV C 74, 20.3.1991., 11. lpp.

( 2 ) OV C 48, 25.2.1991., 154. lpp. un

OV C 326, 16.12.1991., 72. lpp.

( 3 ) OV C 332, 31.12.1990., 165. lpp.

( 4 ) OV C 28, 3.2.1988., 3. lpp.

( 5 ) B kategoriju var paplašināt, ietverot tajā tālbraucēju vai jūras zvejas kuģus ar piemērotām medicīnas iekārtām, kas attālinās no tuvākās ostas ne vairāk kā 175 jūras jūdzes un kas pastāvīgi atrodas glābšanas helikopteru darbības zonā. Šim nolūkam katra dalībvalsts sniedz aktuālu informāciju par glābšanas helikopteru darbības zonu un to darbības nosacījumiem:

a) pārējām dalībvalstīm un Komisijai;

b) kapteiņiem uz kuģiem, kas peld ar to karogu vai uz kuriem attiecas to jurisdikcija, un uz ko attiecas vai varētu attiekties šīs parindes pirmā daļa; šo informāciju sniedz vispiemērotākajā veidā, piemēram, caur konsultatīvo radiosakaru centriem, glābšanas dienestu koordinācijas centriem vai piekrastes raidstacijām.

Top