Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2019)1815

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju energomarķējumu

C/2019/1815 final

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS

Priekšlikuma juridiskais un politiskais konteksts

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 1 (Energomarķējuma pamatregula) ES līmenī ir izveidots energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energomarķējuma satvars. Energomarķējums ir svarīgs ES politikas instruments, kas patērētājus informē par iekšējā tirgū laisto energopatēriņu ietekmējošo ražojumu energoefektivitātes prasībām un citiem vidiskajiem aspektiem. 85 % procenti eiropiešu atpazīst un izmanto energomarķējumu 2 .

Komisijas paziņojumā COM(2016)773 final 3 (ekodizaina darba plāns 2016.–2019. gadam) ir norādīts to ražojumu saraksts, kas īstenošanas pasākumu jomā ir prioritāri un kas atbilstoši to potenciālam izmaksefektīvi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas ir atlasīti pilnībā pārredzamā procesā; rezultātā ir sagatavoti darba plāni, kuros izklāstītas prioritātes īstenošanas pasākumu izstrādei. Ekodizaina darba plānā 2016.–2019. gadam aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju ir iekļautas kā prioritāra grupa, attiecībā uz kuru darbs turpinās.

Turklāt vairākas jaunas politikas iniciatīvas liecina, ka ekodizaina un energomarķējuma politika ir svarīga plašākā politiskā kontekstā. Attiecīgās galvenās iniciatīvas ir šādas:

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai COM(2015)80 final 4 (enerģētikas savienības pamatstratēģija), kas aicina izveidot ilgtspējīgu, mazoglekļa un klimatam draudzīgu ekonomiku;

Parīzes nolīgums 5 , kas aicina ar jaunu sparu pievērsties oglekļa emisiju samazināšanai;

Gēteborgas protokols 6 , kura mērķis ir kontrolēt gaisa piesārņojumu;

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai COM(2015)614 final 7  (aprites ekonomikas plāns), kas uzsver nepieciešamību ekodizainā ietvert remontējamību, pārstrādājamību un ilgizturību;

emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) 8 , kuras mērķis ir panākt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju izmaksefektīvu samazināšanu. Tādu elektroenerģiju patērējušu ražojumu enerģijas patēriņš, uz ko attiecas ekodizaina un energomarķējuma politika, netieši ietekmē SEG;

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei COM(2014)330 final 9 (enerģētiskās drošības stratēģija), kas tiecas nodrošināt stabilu un neizsīkstošu energopiegādi.

Vispārīgais konteksts

Ekodizaina tiesiskais regulējums un energomarķējuma tiesiskais regulējums izveido motivējošu tirgus mehānismu, kura mērķis ir samazināt oglekļa emisijas un kuram ir svarīga ietekme uz patērētāju izvēli enerģiju patērējošu ražojumu iegādes brīdī.

Abi politikas regulējumi palīdz nodrošināt, ka ES tirgū laistie ražojumi pilda to pašu uzdevumu, patērējot aptuveni par piektdaļu mazāk enerģijas. Paredzams, ka līdz 2020. gadam energoefektivitātes marķējuma un ekodizaina prasību izmantošana ES ļaus ietaupīt aptuveni 165 Mtoe (miljonus tonnu naftas ekvivalenta) enerģijas, kas aptuveni atbilst Itālijas gada primārās enerģijas patēriņam. Relatīvā izteiksmē tas atbilst potenciālam enerģijas ietaupījumam aptuveni 9 % apjomā no ES kopējā enerģijas patēriņa un oglekļa emisiju potenciālam samazinājumam par 7 %. Paredzams, ka 2030. gadā ietaupījums pieaugs līdz 15 % attiecībā uz ES kopējo enerģijas patēriņu un līdz 11 % attiecībā uz ES kopējām oglekļa emisijām.

Aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju (piemēram, lielveikala aukstumskapji, dzērienu dzesētāji, nelielas saldējuma saldēšanas lādes, sveramā saldējuma vitrīnas un tirdzniecības automāti) nozīme ir būtiska šādos aspektos: nodrošināt pārtikas kvalitātes saglabāšanu Savienības pārtikas ķēdē, kā arī nodrošināt patērētājiem citus pārtikas produktus ar ilgu glabāšanas laiku, piemēram, dzērienus, ko parasti lieto temperatūrās, kuras ir zemākas par apkārtnes temperatūru. Tomēr, pildot šo funkciju, iekārtas patērē salīdzinoši daudz enerģijas un rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī to gada enerģijas patēriņš ES 28 dalībvalstīs ir aptuveni 65 TWh, kas atbilst aptuveni 0,46 % no kopējā ES enerģijas galapatēriņa.

Darbs attiecībā uz šo ražojumu grupu sākās 2004.–2005. gadā. Pirmajā ievadpētījumā par komerciālo aukstumiekārtu ekodizainu 2007. gadā tika noteikti aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju attiecīgie vidiskie aspekti un analizēti komerciālo aukstumiekārtu leģislatīvie, tehniskie, vidiskie, ekonomiskie un lietotāju attieksmes aspekti. Tas apliecināja, ka enerģijas ietaupījuma potenciāls ir ievērojams. 2013.–2014. gadā JRC ievadpētījumu atjaunināja.

Ievadpētījums un tā atjauninājums apstiprināja, ka enerģijas patēriņa samazinājumam ir potenciāls un ka tas ir izmaksefektīvs. Tādēļ šā priekšlikuma mērķi ir šādi:

ieviest komerciālo aukstumiekārtu energomarķējumu, kas patērētājiem, kuri iegādājas aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, ļautu efektīvi un pietiekami labi atšķirt tirgū pieejamās iekārtas;

radīt stimulus ražotājiem pilnveidot un laist tirgū energoefektīvas tehnoloģijas un ražojumus;

radīt izmaksu ietaupījumu galalietotājiem;

samazināt komerciālo aukstumiekārtu vidējo enerģijas patēriņu, un turklāt samazināt SEG emisijas, kas komerciālām aukstumiekārtām galvenokārt ir saistītas ar enerģijas patēriņu, kā arī aukstumaģenta noplūdi;

sekmēt ES rūpniecības nozares konkurētspēju un vadošo pozīciju augstas kvalitātes ražotāju vidū;

veicināt energoefektivitāti kā ieguldījumu energoapgādes drošībā saskaņā ar Savienības mērķi līdz 2030. gadam sasniegt ES enerģijas patēriņa ietaupījumu 32,5 % apjomā, palielinot energoefektīvu aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju ienākšanu tirgū ar energomarķējuma (kā arī ierosināto ekodizaina prasību) ieviešanas palīdzību;

ieviest īpašas prasības par ekspluatācijas laika beigām, lai atvieglotu aukstumiekārtu demontāžu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/19/ES 10  (EEIA direktīvas) mērķu izpildi.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem politikas jomā

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1060/2010 11 darbības jomā ietilpst mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas. Šīs aukstumiekārtas galvenokārt izmanto mājsaimniecībās. Minētā regula pašlaik tiek pārskatīta. Priekšlikumā par pārskatīšanu nav ietvertas aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, līdz ar to prasības nepārklājas.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1094 12 attiecas uz profesionālajām aukstumiekārtām un ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem. Minētās iekārtas ir aukstumiekārtas, ko izmanto profesionālajā vidē (piemēram, restorānos), bet kas nav paredzētas preču izstādīšanai vai klientu piekļuvei. Šis priekšlikums neattiecas uz ražojumiem, kas ir profesionālo aukstumiekārtu ekodizaina regulas darbības jomā, līdz ar to prasības nepārklājas.

Energomarķējuma regulējums attiecībā uz komponentiem. Aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju var piemērot ne tikai galaproduktu energomarķējuma regulējumu, bet arī prasības par komponentu energomarķējumu. Pašlaik energomarķējuma regulējums tiek attiecināts uz vienu komponentu, proti, lampām (Komisijas Deleģētā regula (ES) 874/2012 13 ).

Atbilstība pārējiem Savienības politikas virzieniem

Komerciālo aukstumiekārtu enerģijas patēriņa jomā ES tiesību aktu nav. Tomēr komerciālajām aukstumiekārtām tiek piemēroti attiecīgi Savienības tiesību akti par mehānisko drošību un elektrodrošību, kā arī standarti. Citi tiesību akti, kas attiecas uz komerciālo aukstumiekārtu vidiskajiem aspektiem, ir šādi:

EEIA direktīva nosaka prasības tādās jomās kā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) reģenerācija un pārstrāde ar mērķi mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, kas izriet no EEIA rašanās un apsaimniekošanas un no resursu izmantošanas. EEIA direktīva tieši attiecas uz aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju. Ekodizaina īstenošanas pasākumi var pilnīgot EEIA direktīvas īstenošanu, piemēram, ietverot materiālefektivitātes prasības, kas veicina atkritumu samazināšanos, norādījumus par pareizu salikšanu un izjaukšanu, kas veicina atkritumu rašanās novēršanu, u. c.;

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES 14 (RoHS direktīva) ierobežo elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI) konstatētu sešu konkrētu bīstamu materiālu un četru dažādu ftalātu izmantošanu. RoHS direktīvu aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju nepiemēro tieši, taču, piemērojot direktīvu visam piegādātāju ražojumu klāstam, tiek gaidīts, ka elektronika šajās iekārtās atbilst minētās direktīvas prasībām. Direktīvas prasības nepārklājas ar šā priekšlikuma prasībām;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 517/2014 15 (F gāzu regula) reglamentē fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F gāzu), kā arī daļēji halogenēto fluorogļūdeņražu (HFC) emisijas. F gāzu regula attiecas uz aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju. Šajā priekšlikumā nolemts neiekļaut prasības par gāzēm, ko izmanto kā aukstumaģentu, līdz ar to prasības nepārklājas;

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS 16 ) nosaka maksimālo robežvērtību kopējam siltumnīcefekta gāzu daudzumam, ko rūpnīcām atļauts emitēt. Laika gaitā šis maksimums samazinās, līdz ar to kopējais emisiju apjoms krītas. Atbilstoši noteiktajam maksimumam uzņēmumi saņem vai pērk emisijas kvotas, ar kurām tie vēlāk cits ar citu pēc vajadzības var tirgoties. Tie var iegādāties arī ierobežotu daudzumu starptautisko kredītu. ETS nav tieši piemērojama aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, taču to piemēro elektroenerģijas ražošanai. Tā rezultātā ir vai nu zemākas ETS cenas (tādējādi ļaujot samazināties elektroenerģijas cenām), vai arī mazāka nepieciešamība pēc emisiju samazinājumiem ETS nozarēs (zemāki mērķi atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā vai mazāks oglekļa emisiju samazinājums rūpniecības nozarē).

2.Juridiskais pamats, subsidiaritāte un proporcionalitāte

Juridiskais pamats

Ierosinātā regula ir deleģēts tiesību akts, ko pieņem saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1369 un jo īpaši tās 11. un 16. pantu. Juridiskais pamats rīcībai ES līmenī saistībā ar Ekodizaina pamatdirektīvu un Energomarķējuma pamatregulu ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 17 114. un 194. pants. Līguma 114. pants attiecas uz “iekšējā tirgus izveidi un darbību”, savukārt 194. pants pauž arī ES mērķi “saistībā ar iekšējā tirgus izveidi un darbību un attiecībā uz vajadzību saglabāt un uzlabot vidi”, tiecoties “nodrošināt energoapgādes drošību Savienībā” un “veicināt energoefektivitāti un taupību, kā arī jaunu un neizsīkstošu enerģijas veidu attīstību”.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Ja tiesību aktus par energomarķējuma pasākumiem attiecībā uz aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju pieņemtu katra dalībvalsts atsevišķi, preču brīvai apritei Savienībā rastos šķēršļi. Tāpēc šādu pasākumu saturam visā Savienībā ir jābūt vienādam. Tādējādi saskaņā ar subsidiaritātes principu 18 attiecīgo pasākumu ir lietderīgi pieņemt Savienības līmenī.

Apspriežu foruma 2014. gada 2. jūlija sanāksmē dalībvalstis plaši atbalstīja ES mēroga īstenošanas pasākumu ieviešanu attiecībā uz aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju. ES aprobežosies tikai ar tiesiskā regulējuma noteikšanu. Attiecībā uz konkrētiem īstenošanas aspektiem, t. i., tirgus uzraudzību un pārraudzību, mērķu sasniegšanai ES līmeņa rīcība nav nepieciešama, jo dalībvalstis šos pienākumus uzņemas saskaņā ar Energomarķējuma pamatdirektīvu.

Proporcionalitāte

Proporcionalitātes un nozīmīguma pārbaude ir Energomarķējuma pamatregulas neatņemama sastāvdaļa, proti, tās 16. panta 2. punktā noteikts, ka deleģētajiem aktiem jāattiecas uz ražojumiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

(a)ražojumu grupai ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un attiecīgā gadījumā citus resursus;

(b)ražojumu grupā modeļiem ar līdzvērtīgu funkcionalitāti ievērojami atšķiras attiecīgie raksturlielumi;

(c)nav ievērojamas negatīvas ietekmes ražojumu grupas cenas un ar aprites ciklu saistīto izmaksu ziņā;

(d)ražojumu grupai paredzētu energomarķējuma prasību ieviešanai nav ievērojamas negatīvas ietekmes uz ražojuma funkcionalitāti lietošanas laikā.

Ietekmes novērtējumā tika veikts priekšlikuma novērtējums attiecībā uz minētajām prasībām. Secināts, ka priekšlikums atbilst minētajiem kritērijiem un vienlaikus sasniedz paskaidrojuma raksta 1. iedaļā izklāstītos mērķus. Saskaņā ar proporcionalitātes principu šis pasākums nepārsniedz to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu mērķi, proti, noteikt harmonizētas energomarķējuma prasības aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Ierosināto pasākumu kopsavilkums

Laikposmā no 2008. līdz 2009. gadam un laikposmā no 2014. līdz 2015. gadam tika veikti divi ietekmes novērtējumi. Regulējuma kontroles padome 2015. gada 7. jūlijā sniedza pozitīvu atzinumu ar piezīmēm. Tika novērtēti scenāriji ar dažādiem energoefektivitātes līmeņiem; otrajā pētījumā šie scenāriji bija šādi:

(a)ierastās darbības scenārijs, kurā pieņem, ka visi pārējie saistītie ES līmeņa politikas risinājumi un pasākumi paliek spēkā;

(b)brīvprātīga vienošanās;

(c)tikai obligātas ekodizaina prasības;

(d)tikai obligātas energomarķējuma prasības;

(e)obligātas ekodizaina un energomarķējuma prasības, kas stājas spēkā trijos posmos, kuros prasības pastiprinās;

(f)obligātas ekodizaina un energomarķējuma prasības, kas stājas spēkā divos posmos, kuros prasības pastiprinās.

Ņemot vērā ilgo laikposmu no ietekmes novērtējuma pabeigšanas līdz starpdienestu apspriešanai, ietekmes novērtējumā ierosinātās prasības tika pārbaudītas un vajadzības gadījumā atjauninātas ar 2017. gada datiem par aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju atbilstoši nozares sniegtajiem datiem un sadarbībā ar JRC.

Par vēlamāko risinājumu tika atzīts scenārijs ar energoefektivitātes prasību ieviešanu divos posmos un energomarķējumu. Paredzams, ka līdz 2030. gadam šis scenārijs sniegs šādus ieguvumus:

elektroenerģijas ietaupījums 19 TWh gadā (48 TWh gadā primārās enerģijas izteiksmē) un SEG emisiju ietaupījums 7,4 MtCO2 ekvivalenta gadā;

galalietotāja ikgadējo izdevumu ietaupījums 2,9 miljardi EUR un papildu ieņēmumi no uzņēmējdarbības 0,4 miljardi EUR gadā;

pielāgošanās tehnoloģiju attīstībai un globālajām minimālajām energoefektivitātes prasībām citās valstīs;

ieguldījums ES rūpniecības konkurētspējas un vadošās pozīcijas nodrošināšanā augstas kvalitātes ražotāju vidū;

mazo un vidējo uzņēmumu aizsardzība.

Energomarķējums

Lai gan energomarķējuma regulējums attiecas uz mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām un profesionālajām aukstumiekārtām, tas neattiecas uz aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju. Neraugoties uz to, ka minētās iekārtas ir uzņēmumu darījumu objekts, energomarķējums būtu noderīgs komunikācijas rīks iepirkuma nodaļām un palīdzētu noteikt enerģijas patēriņu par svarīgāko apsvērumu pirkuma veikšanai. Turklāt vienīgi minimālo prasību noteikšana nebūtu stimuls tirgus dalībniekiem iegādāties iekārtas ar durvīm, kas ir viens no izmaksu ziņā efektīvākajiem pasākumiem energoefektivitātes uzlabošanai. Tāpēc ekodizaina prasības ierosināts papildināt ar energomarķējumu.

Energomarķējuma priekšlikumu piemēros no 2020. gada 1. septembra. Energoefektivitātes klases ir norādītas tālāk tekstā iekļautajā tabulā. Energomarķējuma klases tika noteiktas tā, lai panāktu tādu datu punktu sadalījumu dažādās energoefektivitātes klasēs, kas līdzinās normālam sadalījumam. Paredzams, ka A klase 2020. gadā būs tukša. Tas ir saskaņā ar Energomarķējuma pamatregulas prasībām.

Priekšlikumā uzskaitīti parametri un cita informācija, kas jāievada, konkrēti:

saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1369 izveidotās ražojumu datubāzes publiskajā daļā (šo daļu var nodrukāt kā ražojuma informācijas lapu);

saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1369 izveidotās ražojumu datubāzes atbilstības daļā (tā ir daļa no tehniskās dokumentācijas).

Ražojumu datubāzē ievadāmo parametru saraksts ietver ne tikai informāciju, kas ir cieši saistīta ar energomarķējumu un tā verifikāciju, bet arī visu informāciju, kas ir noderīga galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm nolūkā pārbaudīt atbilstību ekodizaina regulai par gaismas avotiem, kas pašlaik tiek izstrādāta.

Komisijas nolūks ir panākt, ka šo tiesību aktu piemēro no tās pašas dienas, no kuras piemēro ekodizaina aktu, kas pašlaik tiek izstrādāts.

Aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEI)

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

3.Ex post izvērtējumu, apspriešanās ar ieinteresētajām personām un ietekmes novērtējumu rezultāti

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Ievadpētījumu laikā un pirms un pēc abām Apspriežu foruma sanāksmēm notika plaša apspriešanās ar ieinteresētajām personām. Minētās apspriešanās laikā tika arī apkopoti un analizēti ārējo ekspertu ieteikumi.

Ievadpētījumā tika ievērota energopatēriņu ietekmējošu ražojumu ekodizaina metodoloģija (MEErP) 19 .

Minētais pētījums aptvēra aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju (komerciālās aukstumiekārtas) un ietvēra tehnisko, vidisko un ekonomisko analīzi, kurā tika apzināta nepieciešamība noteikt prasības un rīcībpolitiskos risinājumus.

Ievadpētījums tika īstenots atklātā procesā, ņemot vērā attiecīgo ieinteresēto personu, arī ražotāju un ražotāju asociāciju, vides jomas nevalstisko organizāciju (NVO), patērētāju organizāciju un dalībvalstu pārstāvju, devumu.

Lai veicinātu saziņu ar ieinteresētajām personām, pirmā pētījuma vajadzībām tika izveidota īpaša tīmekļa vietne, kurā tika publicēti starpposma rezultāti un citi saistītie materiāli. Šā pētījuma laikā tika rīkotas divas atklātas apspriežu sanāksmes nolūkā pārrunāt pētījumu. Šajās atklātajās apspriežu sanāksmēs piedalījās plašs ieinteresēto personu loks, arī nozares pārstāvji, NVO un dalībvalstu pārstāvji.

Saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 20 18. pantu dalībvalstu pārstāvji un ieinteresētās personas oficiāli apspriedās Ekodizaina apspriežu forumā. Pirmais Apspriežu forums par komerciālajiem aukstumskapjiem un saldēšanas skapjiem notika 2010. gada 23. aprīlī. Tomēr darba rezultātā netika sagatavoti priekšlikumi par pasākumiem, jo ieinteresēto personu viedokļi bija pārāk atšķirīgi un tika pieprasīta papildu analīze.

Process tika atsākts 2012. gadā. Lai atjauninātu sagatavošanās darbu un tehnisko risinājumu formulējumu attiecībā uz īstenošanas pasākumiem, JRC intensīvi strādāja ar ieinteresētajām personām tehniskā darba grupā (TDG).

Komerciālo aukstumiekārtu TDG sastāvā bija eksperti no dalībvalstu pārvaldes iestādēm, rūpniecības nozares, NVO un akadēmiskajām aprindām. Tie sadarbojās projekta tīmekļa vietnē 21 un sniedza datus, informāciju un/vai rakstiskas piezīmes par ievadpētījuma projekta starpposma redakcijām. Tika organizēti divi darbsemināri — 2013. gada 23. aprīlī Seviļā un 2013. gada 10. decembrī Briselē. TDG tika izdalītas trīs anketas, kurās tika pieprasīta informācija un datu atjauninājumi un apkopoti atzinumi par tiesību aktu, definīciju un enerģijas patēriņa jomu. Ieinteresētās personas iesaistījās vairākās divpusējās sanāksmēs, kā arī ražošanas, testēšanas un demontāžas rūpnīcu apmeklējumos.

Apspriežu foruma otrā sanāksme notika 2014. gada 2. jūlijā, un pirms tās tika izdalīti atjaunināti darba dokumenti (skaidrojumi, ekodizaina regulas projekts, energomarķējuma regulas projekts un pagaidu metožu projekts).

Laikā, kad spēkā stājās Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu 22 , regulas projekta atklātās sabiedriskās apspriešanas posms jau bija beidzies, tāpēc atklāta sabiedriskā apspriešana netika rīkota.

Laikposmā no 2017. līdz 2018. gadam tika organizētas vairākas divpusējas sanāksmes ar nozares pārstāvjiem un JRC nolūkā atjaunināt ar ietekmes novērtējumu saistītos datus un prasības. Priekšlikuma projekts ar atjauninātām prasībām tika pārrunāts starpdienestu apspriešanas laikā no 2018. gada septembrim līdz oktobrim.

Atbildes

Saskaņā ar labāka regulējuma programmu tika noteikts laikposms atbilžu sniegšanai nolūkā apzināt arī iedzīvotāju un ieinteresēto personu viedokļus.

Tika saņemtas deviņas atbildes — divas no vides NVO, sešas no uzņēmumiem/ uzņēmumu apvienībām un viena no publiskā sektora iestādes (attiecīgi 67 %, 22 % un 11 % atbilžu). Respondenti bija no Beļģijas (4), Vācijas (2), Šveices (2), Nīderlandes (1) un Zviedrijas (1). Septiņi respondenti bija MVU (nozares apvienības un NVO, kas reģistrētas arī kā MVU, lai gan tās pārstāv lielu nozares un patērētāju daļu) un divi — lieli uzņēmumi.

NVO galvenokārt pauda bažas par to, cik pārredzama ir energoefektivitātes formula, kas būtu jāvienkāršo, svītrojot korekcijas koeficientus, par prasību stingrības līmeni saldējuma saldēšanas lādēm (EEI 1. posmā vajadzētu būt 80 un 2. posmā — 50), kā arī par resursefektivitātes prasībām, kas būtu vēl vairāk jāpastiprina.

Nozares pārstāvji galvenokārt pauda bažas par tādiem jautājumiem kā ražojumu grupu diferenciācija (tā būtu jāprecizē sīkāk), prasības attiecībā uz atstatiem un pie elektrotīkla pieslēdzamiem aukstumskapjiem (tās būtu jāpadara mazāk stingras), vajadzība noteikt testēšanas atsauces modeli, saskaņošana ar standartiem, atdzesētu produktu tirdzniecības automāti ar rotējošiem plauktiem un vitrīnas zivju izkārtošanai uz sasmalcināta ledus (tās būtu jāsvītro no piemērošanas jomas).

Ietekmes novērtējums

Ietekmes novērtējums vajadzīgs tad, ja gaidāms, ka ES rīcībai, visticamāk, būs nozīmīga ekonomiskā, vidiskā vai sociālā ietekme. Ietekmes novērtējums par ekodizaina un energomarķējuma regulu attiecībā uz aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju tika veikts 2014.–2015. gadā.

Tā pamatā bija ievadpētījumā savāktie dati. Ietekmes novērtējuma pētījuma grupa vāca papildu datus un informāciju un apsprieda tos ar nozares pārstāvjiem, ekspertiem un citām ieinteresētajām personām, tostarp dalībvalstu pārstāvjiem.

Vispārīgi runājot, visas ieinteresētās personas atbalsta ekodizaina un energomarķējuma prasības aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju. Jo īpaši lielākā daļa Eiropas nozares pārstāvju atbalsta tiesību aktu ieviešanu pēc iespējas drīzāk: tie uzskata, ka jaunas prasības veicinātu inovāciju un ļautu nozarei labāk plānot ieguldījumus jaunos ražojumos.

Juridiskā instrumenta izvēle

Ierosinātais rīcības veids ir tieši piemērojama Komisijas deleģētā regula, kas papildina Regulu (ES) 2017/1369.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/..

(11.3.2019),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES 23 , un jo īpaši tās 11. un 16. pantu,

tā kā:

(1)Regula (ES) 2017/1369 pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz marķējumu vai marķējuma skalas atjaunināšanu tādām ražojumu grupām, kam piemīt ievērojams enerģijas un attiecīgā gadījumā citu resursu ietaupījuma potenciāls.

(2)Komisijas paziņojumā COM(2016)773 24 (ekodizaina darba plāns), ko Komisija izstrādājusi, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK 16. panta 1. punktu 25 , ir izklāstītas darba prioritātes atbilstoši ekodizaina un energomarķējuma regulējumam laikposmā no 2016. līdz 2019. gadam. Aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju ir viena no tām energopatēriņu ietekmējošu ražojumu grupām, kas uzskatāmas par prioritārām, lai uzsāktu ievadpētījumus un, iespējams, pieņemtu pasākumu.

(3)Aplēsts, ka ekodizaina darba plānā paredzētie pasākumi 2030. gadā potenciāli spēs nodrošināt ikgadēju gala enerģijas ietaupījumu vairāk nekā 260 TWh apmērā, kas ir ekvivalents siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam 2030. gadā par aptuveni 100 miljoniem tonnu gadā. Aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju ir viena no ekodizaina darba plānā uzskaitītajām ražojumu grupām, kuru ikgadējais enerģijas galaietaupījums 2030. gadā aplēsts 48 TWh apmērā.

(4)Komisija veica divus ievadpētījumus, kas aptver Savienībā plaši izmantotu aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju tehniskos, vidiskos un ekonomiskos raksturlielumus. Pētījumi tika veikti ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām un interesentiem no Savienības un trešām valstīm. Šo pētījumu rezultāti tika publiskoti un iesniegti Apspriežu forumam, kas izveidots ar Regulas (ES) 2017/1369 14. pantu.

(5)Ievadpētījumos secināts, ka ir nepieciešamība ieviest energomarķējuma prasības attiecībā uz aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

(6)Ievadpētījumos konstatēts, ka aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju vissvarīgākais vidiskais aspekts ir enerģijas patēriņš lietošanas posmā.

(7)Ievadpētījumi apliecināja, ka ražojumu, uz kuriem attiecas šī regula, elektroenerģijas patēriņu var vēl būtiskāk samazināt, aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju piemērojot energomarķējuma pasākumu.

(8)Šī regula būtu jāpiemēro šādām aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju: lielveikala aukstumskapji (saldēšanas skapji vai atdzesēšanas skapji), dzērienu dzesētāji, nelielas saldējuma saldēšanas lādes, sveramā saldējuma vitrīnas un atdzesētu produktu tirdzniecības automāti.

(9)Minibārus un vīna uzglabāšanas iekārtas ar pārdošanas funkciju nevajadzētu uzskatīt par aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, un tāpēc tie būtu jāizslēdz no šīs regulas; tie ietilpst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/XXX [PB — lūdzu ievietot atsauci uz Regulu C(2019)1806] 26 darbības jomā.

(10)Vertikālas konstrukcijas statiskās dzesēšanas aukstumskapji ir profesionālas aukstumiekārtas, un tie ir definēti Komisijas Regulā (ES) 2015/1095 27 , tāpēc tie būtu jāizslēdz no šīs regulas.

(11)Aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, ko izstāda tirdzniecības izstādēs, vajadzētu pievienot energomarķējumu, ja modeļa pirmā vienība jau ir laista tirgū vai arī tiek laista tirgū tirdzniecības izstādē.

(12)Attiecīgie ražojuma parametri būtu jāmēra, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes. Šajās metodēs būtu jāņem vērā atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, t. sk., ja ir pieejami, harmonizētie standarti, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas organizācijas, kuras uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1025/2012 28 I pielikumā.

(13)Šajā regulā izmantotā terminoloģija un testēšanas metodes ir saderīgas ar terminoloģiju un testēšanas metodēm, kas noteiktas standartos EN 16901, EN 16902, EN 50597 un EN ISO 23953-2.

(14)Atzīstot, ka energopatēriņu ietekmējoši ražojumi arvien vairāk tiek pirkti interneta mitināšanas platformās, nevis tieši piegādātāju tīmekļvietnēs, būtu jāprecizē, ka interneta tirdzniecības platformām vajadzētu būt atbildīgām par to, ka tiek nodrošināta iespēja cenas tuvumā vizualizēt piegādātāja nodrošināto marķējumu. Tām būtu jāinformē tirgotājs par minēto pienākumu, bet nebūtu jāatbild par nodrošinātā marķējuma un ražojuma informācijas lapas precizitāti vai saturu. Tomēr, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/31/EK 29 par elektronisko tirdzniecību 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu, šādām interneta mitināšanas platformām būtu jārīkojas ātri, lai izņemtu informāciju par attiecīgo ražojumu vai liegtu piekļuvi šādai informācijai, ja tās uzzina par neatbilstību (piemēram, trūkstošs, nepilnīgs vai nepareizs marķējums vai ražojuma informācijas lapa), piemēram, ja par to informē tirgus uzraudzības iestāde. Uz piegādātāju, kas savā tīmekļvietnē veic tiešu pārdošanu galalietotājiem, attiecas tirgotāju pienākumi saistībā ar tālpārdošanu, kas minēti Regulas (ES) 2017/1369 5. pantā.

(15)Šajā regulā paredzētie pasākumi tika pārrunāti Apspriežu forumā un ar dalībvalstu ekspertiem saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1369 14. un 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Priekšmets un darbības joma

1.Šī regula nosaka prasības par marķējumu un papildu ražojuma informācijas sniegšanu, kas piemērojamas no elektrotīkla darbināmām aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, t. sk. iekārtām, kuras paredzētas nepārtikas preču atdzesēšanai.

2.Šo regulu nepiemēro šādiem ražojumiem:

(a)aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, ko darbina no citiem enerģijas avotiem, nevis ar elektroenerģiju;

(b)aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kurās neizmanto tvaika kompresijas atdzesēšanas ciklu;

(c)atstati komponenti, piemēram, kondensācijas iekārta, kompresori vai ūdens kondensators, kas jāpievieno atstatam aukstumskapim, lai tas darbotos;

(d)pārtikas pārstrādes aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju;

(e)aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kas īpaši testētas un apstiprinātas zāļu vai zinātnisko paraugu uzglabāšanai;

(f)aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju dzīvu pārtikas produktu pārdošanai un izstādīšanai, piemēram aukstumiekārtas, kas paredzētas dzīvu zivju un vēžveidīgo pārdošanai un izstādīšanai, dzesināti akvāriji un ūdens tvertnes;

(g)aukstumletes;

(h)horizontālas konstrukcijas vitrīnas ar integrētu uzglabāšanas nodalījumu, kas konstruētas dzesināšanas režīma darba temperatūrām;

(i)aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kam nav integrētas dzesēšanas sistēmas un kas darbojas ar dzesinātu gaisu, kuru nodrošina ārējs gaisa dzesinātājs; izņemot atstatus aukstumskapjus un 6. kategorijas atdzesētu produktu tirdzniecības automātus, kā noteikts IV pielikuma 4. tabulā;

(j)stūra skapji;

(k)tirdzniecības automāti, kas konstruēti sasaldēšanas režīma darba temperatūrām;

(l)vitrīnas zivju izkārtošanai uz sasmalcināta ledus;

(m)profesionālas aukstumiekārtas, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapji, kondensācijas iekārtas un procesa dzesinātāji, kā definēts Regulā (ES) 2015/1095;

(n)vīna uzglabāšanas iekārtas un minibāri.

2. pants
Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1.“aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju” ir termoizolēts aukstumskapis ar vienu vai vairākiem konkrētās temperatūrās noregulētiem nodalījumiem, ko dzesē ar dabisku vai piespiedu konvekciju vienā vai vairākos enerģiju patērējošos procesos, kas ir paredzēts noteiktās, par apkārtnes temperatūru zemākās temperatūrās esošu pārtikas produktu un citu preču izstādīšanai un pārdošanai pircējiem ar apkalpojošā personāla starpniecību vai bez tās, kam var piekļūt tieši caur atvērtām malām vai vienām vai vairākām durvīm un/vai atvilktnēm, t. sk. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kurām ir zonas tādu pārtikas produktu un citu preču uzglabāšanai, kas nav pieejamas pircējiem, izņemot minibārus un vīna uzglabāšanas iekārtas;

2.“pārtikas produkti” ir pārtika, sastāvdaļas, dzērieni (arī vīns) un citas preces, ko galvenokārt izmanto patēriņam un kas jāatdzesē noteiktās temperatūrās;

3.“kondensācijas iekārta” ir ražojums, kurā integrēts vismaz viens elektrisks kompresors un viens kondensators, kas spēj pazemināt un pastāvīgi uzturēt zemu vai vidēju temperatūru aukstumiekārtas vai aukstumsistēmas iekšienē, izmantojot tvaika kompresijas ciklu, kad tas pievienots iztvaikotājam un izplešanās ierīcei, kā noteikts Regulā (ES) 2015/1095;

4.“atstats aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, ko veido rūpnieciski ražotu komponentu salikums un kam, lai tas darbotos kā aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, jābūt papildus pievienotam pie atstatiem komponentiem (kondensācijas iekārta un/vai kompresors un/vai ūdens kondensators), kas nav aukstumskapja integrāla daļa;

5.“pārtikas pārstrādes aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas īpaši testēta un apstiprināta pārtikas pārstrādei, piemēram, saldējuma mašīnas, ar mikroviļņu sildīšanas funkciju aprīkoti atdzesētu produktu tirdzniecības automāti vai ledus ģeneratori; izņemot aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kas aprīkotas ar vienu īpaši pārtikas pārstrādei paredzētu nodalījumu, kura tilpums nepārsniedz 20 % no iekārtas neto tilpuma;

6.“neto tilpums” ir jebkura nodalījuma bruto tilpuma daļa pēc pārtikas produktu un citu preču uzglabāšanai vai izstādīšanai neizmantojamo sastāvdaļu un starpu tilpuma atņemšanas, izteikts kubikdecimetros (dm³) vai litros (l);

7.“bruto tilpums” ir nodalījuma iekšējais tilpums bez iekšējās apdares un ar aizvērtām durvīm vai vākiem, izteikts kubikdecimetros (dm³) vai litros (l);

8.“īpaši testēts un apstiprināts” nozīmē, ka ražojums atbilst visām šādām prasībām:

(a)tas ir īpaši konstruēts un testēts norādītajiem ekspluatācijas apstākļiem vai lietojumiem saskaņā ar norādītajiem Savienības tiesību aktiem vai saistītiem aktiem, attiecīgajiem dalībvalsts tiesību aktiem un/vai attiecīgajiem Eiropas vai starptautiskajiem standartiem;

(b)tas ir papildināts ar tehniskajā dokumentācijā iekļaujamu pierādījumu sertifikāta, tipa apstiprinājuma zīmes vai testēšanas pārskata veidā, ka ražojums ir īpaši apstiprināts attiecībā uz minētajiem ekspluatācijas apstākļiem vai lietojumiem;

(c)tas ir laists tirgū īpaši norādītajiem ekspluatācijas apstākļiem vai lietojumiem, kā apliecina vismaz tehniskā dokumentācija, par ražojumu sniegtā informācija un jebkādi reklāmas vai tirdzniecības materiāli;

9.“aukstumlete” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kam ir vienas vai vairākas durvis vai atvilktnes iekārtas vertikālajā daļā un atveres iekārtas augšējā virsmā, kurām var viegli piekļūt un kurās var ievietot traukus pārtikas produktu, piemēram, picas piedevu un salātu sastāvdaļu, īslaicīgai uzglabāšanai;

10.“horizontālas konstrukcijas vitrīna ar integrētu uzglabāšanas nodalījumu” ir horizontālas konstrukcijas aukstumskapis, kam paredzēts apkalpojošais personāls un kam ir vismaz 100 litru (l) uz garuma metru (m) liels atdzesētu produktu uzglabāšanas nodalījums, kurš parasti atrodas vitrīnas pamatnē;

11.“horizontālas konstrukcijas aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kam ir horizontāls, augšpusē izvietots un no augšpuses atverams preču izstādīšanas laukums;

12.“darba temperatūra dzesināšanas režīmā” ir temperatūra no -3,5 °C līdz 15 °C diapazonā iekārtās, kas energotaupības nolūkā aprīkotas ar energovadības sistēmām, un no -3,5 °C līdz 10 °C diapazonā iekārtās, kas nav aprīkotas ar energoekonomijai paredzētām energovadības sistēmām;

13.“darba temperatūra” ir standarttemperatūra nodalījuma iekšienē testa laikā;

14.“atdzesētu produktu tirdzniecības automāts” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas paredzēta pircēja maksājumu vai žetonu pieņemšanai un dzesinātu pārtikas produktu un citu preču izsniegšanai bez apkalpojošā personāla starpniecības;

15.“stūra skapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, ko izmanto ģeometriskas nepārtrauktības nodrošināšanai starp diviem lineāriem aukstumskapjiem, kas viens pret otru izvietoti leņķī un/vai veido izliekumu. Stūra skapim nav identificējamas garenass vai garuma, jo tā forma (ķīļveida u. tml.) ir domāta tikai tukšuma aizpildīšanai un to nav paredzēts ekspluatēt kā savrupu aukstumiekārtu. Stūra skapja divas malas veido 30–90 ° leņķi;

16.“darba temperatūra sasaldēšanas režīmā” nozīmē, ka temperatūra ir zemāka par -12  Celsija grādiem (°C);

17.“vitrīna zivju izkārtošanai uz sasmalcināta ledus” ir horizontālas konstrukcijas aukstumskapis, kam paredzēts apkalpojošais personāls un kas konstruēts un laists tirgū īpaši svaigu zivju izstādīšanai. Raksturīgi, ka vitrīnas augšpusē ir sasmalcināta ledus kārta, ko izmanto izstādīto svaigo zivju temperatūras uzturēšanai, un tai ir arī iebūvēta drenāžas novadcaurule;

18.“vīna uzglabāšanas iekārta” ir aukstumiekārta ar tikai viena veida nodalījumu vīna uzglabāšanai, kam ir precīzas temperatūras regulators uzglabāšanas apstākļu un mērķtemperatūras nodrošināšanai un kas ir aprīkota ar vibrācijas slāpētājiem, kā noteikts Regulā (ES) 2019/XXX [PB — lūdzu ievietot atsauci uz Regulu C(2019)1806];

19.“nodalījums” ir tāda noslēgta telpa aukstumiekārtā ar tiešās pārdošanas funkciju, kura no cita(-iem) nodalījuma(-iem) atdalīta ar starpsienu, tvertni vai līdzīgu konstrukciju, kurai var tieši piekļūt caur vienām vai vairākām ārējām durvīm un kura var būt sadalīta apakšnodalījumos. Šajā regulā, ja vien nav norādīts citādi, ar nodalījumu saprot gan nodalījumus, gan apakšnodalījumus;

20.“ārējās durvis” ir aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju daļa, ko var vērt vai noņemt, lai vismaz būtu iespējams objektus ievietot aukstumiekārtā ar tiešās pārdošanas funkciju vai izņemt no tās;

21.“apakšnodalījums” ir noslēgta telpa nodalījumā, kuras darba temperatūras diapazons ir citāds nekā nodalījumam, kurā tas atrodas;

22.“minibārs” ir aukstumiekārta, kuras kopējais tilpums ir maksimāli 60 l un kura galvenokārt paredzēta pārtikas produktu uzglabāšanai un pārdošanai viesnīcu numuros un līdzīgās telpās, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/XXX [PB — lūdzu ievietot atsauci uz Regulu C(2019)1806];

23.“tirdzniecības vieta” ir vieta, kur aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju ir izstādītas vai tiek piedāvātas pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai;

24.“energoefektivitātes indekss” (EEI) ir aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju relatīvās energoefektivitātes indeksa skaitlis, izteikts procentos (%) un aprēķināts saskaņā ar IV pielikuma 2. punktu.

3. pants
Piegādātāju pienākumi

1.Piegādātāji nodrošina, ka

(a)katrai aukstumiekārtai ar tiešās pārdošanas funkciju ir nodrošināts drukāts marķējums III pielikumā noteiktajā formātā;

(b)V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā norādītie parametri ir ievadīti ražojumu datubāzē;

(c)pēc tirgotāja īpaša pieprasījuma ražojuma informācijas lapa ir pieejama drukātā veidā;

(d)VI pielikumā izklāstītais tehniskās dokumentācijas saturs ir iekļauts ražojumu datubāzē;

(e)visās konkrēta modeļa aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju vizuālajās reklāmās ir norādīta energoefektivitātes klase un uz marķējuma attēlotais energoefektivitātes klašu diapazons, kā noteikts VII pielikumā;

(f)visos tehniskos reklāmas materiālos vai citos reklāmas materiālos, t. sk. internetā izvietotos tehniskos reklāmas materiālos vai citos reklāmas materiālos, kuri attiecas uz konkrēta modeļa aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju, ir norādīta attiecīgā modeļa energoefektivitātes klase un uz marķējuma attēlotais energoefektivitātes klašu diapazons, kā noteikts VII un VIII pielikumā;

(g)tirgotājiem ir pieejams katra aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju modeļa elektronisks marķējums, kura formāts un tajā ietvertā informācija atbilst III pielikumā noteiktajam;

(h)tirgotājiem ir pieejama katra aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju modeļa elektroniska ražojuma informācijas lapa atbilstīgi V pielikumā noteiktajam.

2.Energoefektivitātes klases pamatā ir energoefektivitātes indekss, ko aprēķina saskaņā ar II pielikumu.

4. pants
Tirgotāju pienākumi

Tirgotāji nodrošina, ka

(a)iekārtu tirdzniecības vietā, t. sk. tirdzniecības izstādēs, pie katras aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju ir pievienots piegādātāju nodrošināts marķējums atbilstoši 3. panta 1. punkta a) apakšpunktam, proti, iebūvētam iekārtām marķējumam jābūt skaidri redzamam un citām aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju marķējumam jābūt skaidri redzamam aukstumiekārtas ārpusē uz tās priekšpuses vai augšpuses;

(b)tālpārdošanas gadījumā ir nodrošināts marķējums un ražojuma informācijas lapa saskaņā ar VII un VIII pielikumu;

(c)visās konkrēta modeļa aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju vizuālajās reklāmās, t. sk. internetā izvietotās vizuālajās reklāmās, ir norādīta energoefektivitātes klase un uz marķējuma attēlotais energoefektivitātes klašu diapazons, kā noteikts VII un VIII pielikumā;

(d)visos tehniskos reklāmas materiālos vai citos reklāmas materiālos, t. sk. internetā izvietotos tehniskos reklāmas materiālos vai citos reklāmas materiālos, kuri attiecas uz konkrēta modeļa aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju un kuros aprakstīti tās konkrētie tehniskie parametri, ir norādīta attiecīgā modeļa energoefektivitātes klase un uz marķējuma attēlotais energoefektivitātes klašu diapazons, kā noteikts VII un VIII pielikumā.

5. pants
Interneta mitināšanas platformu pienākumi

Ja mitināšanas pakalpojumu sniedzējs, kā minēts Direktīvas 2000/31/EK 14. pantā, atļauj aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju tiešo pārdošanu savā interneta vietnē, pakalpojumu sniedzējs nodrošina iespēju vizualizācijas mehānismā attēlot tirgotāja nodrošināto elektronisko marķējumu un elektronisko ražojuma informācijas lapu saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem un informē tirgotāju par pienākumu tos vizualizēt.

6. pants
Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas un aprēķinu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, kā noteikts IV pielikumā.

7. pants
Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkos

Veicot Regulas (ES) 2017/1369 8. panta 3. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstis piemēro IX pielikumā aprakstīto verifikācijas procedūru.

8. pants
Pārskatīšana

Komisija šo regulu pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, un ne vēlāk kā [PB — lūdzu ievietot datumu, t. i., četri gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Apspriežu forumam iesniedz šāda novērtējuma rezultātus, kā arī attiecīgā gadījumā pārskatīšanas priekšlikuma projektu. Pārskatīšanā cita starpā novērtē:

(a)energoefektivitātes klases;

(b)iespēju risināt aprites ekonomikas aspektus;

(c)ražojumu klasifikācijas precizēšanas lietderīgumu, cita starpā ņemot vērā integrālu un atstatu aukstumskapju atšķirības.

9. pants
Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 11.3.2019

   Komisijas vārdā —

   priekšsēdētājs
   Jean-Claude JUNCKER

(1)     Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.).
(2)     Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions - LE London Economics and IPSOS , 2014. gada oktobris.
(3)     Komisijas paziņojums “Ekodizaina darba plāns 2016.–2019. gadam” (COM(2016)773 final, Brisele, 30.11.2016.).
(4)    Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai “Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku” (COM(2015)80 final, Brisele, 25.2.2015).
(5)     https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement.  
(6)    http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html .
(7)     Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Noslēgt aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku” (COM(2015)614 final, Brisele, 2.12.2015.).
(8)     https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en.
(9)     Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija” (COM(2014)330 final, Brisele, 28.5.2014.).
(10)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.).
(11)     Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1060/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 17. lpp.).
(12)    Komisijas 2015. gada 5. maija Deleģētā regula (ES) 2015/1094, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz profesionālo aukstumiekārtu energomarķējumu (OV L 177, 8.7.2015., 2. lpp.).
(13)     Komisijas 2012. gada 12. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu (OV L 258, 26.9.2012., 1. lpp.).
(14)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS) (OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.).
(15)     Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.).
(16)    https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en.
(17)    Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija (OV C 326, 26.10.2012., 47. lpp.).
(18)    Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteiktā subsidiaritātes principa mērķis ir nodrošināt, lai lēmumu pieņemšana būtu pēc iespējas tuvināta iedzīvotājiem; Savienībai būtu jārīkojas tikai jomās, kurās tai ir ekskluzīva kompetence un kurās valsts, reģionālā vai vietējā līmenī veikta rīcība nav daudz efektīvāka.
(19)     Kemna, R.B.J., Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (MEErP) – Part 2, VHK for the European Commission , 2011. gads (MEErP).
(20)     Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).
(21)     http://susproc.jrc.ec.europa.eu/comrefrig/index.html .
(22)    2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).
(23)    OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.
(24)    Komisijas paziņojums “Ekodizaina darba plāns 2016.–2019. gadam” (COM(2016)773 final, 30.11.2016.).
(25)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).
(26)    Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/XXX [PB — lūdzu ievietot pilnu OV-L atsauci uz Regulu C(2019)1806]).
(27)    Komisijas 2015. gada 5. maija Regula (ES) 2015/1095, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām profesionālām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, kondensācijas iekārtām un procesa dzesinātājiem (OV L 177, 8.7.2015., 19. lpp.).
(28)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).
(29)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).
Top

I PIELIKUMS
Pielikumos piemērojamās definīcijas

Piemēro šādas definīcijas:

(1)“dzērienu dzesētājs” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas paredzēta tam, lai noteiktā ātrumā dzesētu fasētus dzērienus ar ilgu glabāšanas laiku (izņemot vīnu), kuri ievietošanas brīdī ir apkārtnes temperatūrā un paredzēti pārdošanai noteiktās temperatūrās, kas ir zemākas par apkārtnes temperatūru. Dzērienu dzesētājs ļauj piekļūt dzērieniem tieši caur atvērtām malām un/vai vienām vai vairākām durvīm un atvilktnēm. Energotaupības nolūkā laikā, kad dzesētājs netiek virināts, temperatūra tā iekšienē drīkst palielināties, jo dzērienu uzglabāšanas laiks ir ilgs;

(2)“saldējuma saldēšanas lāde” ir horizontāla slēgtas konstrukcijas lāde, kas paredzēta fasēta saldējuma uzglabāšanai un/vai izstādīšanai un pārdošanai, kur pircējs fasētajam saldējumam var piekļūt, atverot necaurredzamu vai caurredzamu vāku no augšpuses, un kā neto tilpums ir ≤ 600 litru (l); ja saldējuma saldēšanas lādes ir ar caurredzamu vāku, tad neto tilpums, kas dalīts ar kopējo preču izstādīšanas laukumu (TDA), ir ≥ 0,35 metri (m);

(3)“caurredzams vāks” ir durvis, kas izgatavotas no caurredzama materiāla, kurš nosedz vismaz 75 % durvju virsmas, un kas ļauj galalietotājam caur to skaidri saskatīt preces;

(4)“kopējais preču izstādīšanas laukums” (TDA) ir kopējais redzamais pārtikas produktu un citu preču laukums, t. sk. caur stiklojumu redzamais laukums, ko nosaka kā neto tilpuma horizontālo un vertikālo projicēto virsmas laukumu summu un izsaka kvadrātmetros (m²);

(5)“kvadrātkods” ir matricas svītrkods, kas iekļauts ražojuma modeļa energomarķējumā un kas satur saiti uz informāciju par šo modeli, kura ir pieejama ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

(6)“enerģijas patēriņš gadā” (AE) ir vidējais enerģijas patēriņš dienā, kas reizināts ar 365 (dienu skaitu gadā), izteikts kilovatstundās gadā (kWh/gadā) un aprēķināts saskaņā ar IV pielikuma 2. punkta b) apakšpunktu;

(7)“enerģijas patēriņš dienā” (Edaily) ir enerģijas daudzums, ko aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju patērē 24 stundās standartapstākļos, izteikts kilovatstundās dienā (kWh/24 h);

(8)“enerģijas standarta patēriņš gadā” (SAE) ir aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju enerģijas patēriņa atsauces rādītājs gadā, izteikts kilovatstundās gadā (kWh/gadā) un aprēķināts saskaņā ar IV pielikuma 2. punkta c) apakšpunktu;

(9)“M” un “N” ir modelēšanas parametri, kas ņem vērā kopējo preču izstādīšanas laukumu vai energopatēriņa atkarību no tilpuma, un to vērtības ir noteiktas IV pielikuma 3. tabulā;

(10)“temperatūras koeficients” (C) ir korekcijas koeficients, kas precizē darba temperatūras atšķirību;

(11)“klimata klases koeficients” (CC) ir korekcijas koeficients, kas precizē atšķirības apkārtnes apstākļos, kādiem aukstumiekārta ir paredzēta;

(12)“P” ir korekcijas koeficients, kas precizē atšķirības starp integrāliem un atstatiem aukstumskapjiem;

(13)“integrāls aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kam ir integrāla atdzesēšanas sistēma, kurā iekļauts kompresors un kondensācijas iekārta;

(14)“sveramā saldējuma vitrīna” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kurā saldējumu var uzglabāt, izstādīt un iesvērt un kura darbojas noteiktās temperatūras robežās, kā norādīts IV pielikuma 4. tabulā;

(15)“vertikālas konstrukcijas aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kam ir vertikāls vai slīps atvērums preču izstādīšanai;

(16)“daļēji vertikālas konstrukcijas aukstumskapis” ir vertikālas konstrukcijas aukstumskapis, kuram ir vertikāls vai slīps atvērums preču izstādīšanai un kura kopējais augstums nepārsniedz 1,5 metrus (m);

(17)“kombinētas konstrukcijas aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kurā ir apvienoti vertikālas un horizontālas konstrukcijas aukstumskapja preču izstādīšanas un iekārtas atvēršanas virzieni;

(18)“lielveikala aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas paredzēta pārtikas produktu un citu preču pārdošanai un izstādīšanai mazumtirdzniecībā, piemēram, lielveikalos. Par lielveikala aukstumskapjiem neuzskata dzērienu dzesētājus, atdzesētu produktu tirdzniecības automātus, sveramā saldējuma vitrīnas un saldējuma saldēšanas lādes;

(19)“atdzesēšanas skapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas pastāvīgi uztur aukstumskapī uzglabāto produktu temperatūru dzesināšanas režīma darba temperatūrā;

(20)“saldēšanas skapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas pastāvīgi uztur aukstumskapī uzglabāto produktu temperatūru sasaldēšanas režīma darba temperatūrā;

(21)“riteņplauktu aukstumskapis” ir lielveikala aukstumskapis, kurā preces var izstādīt vai nu tieši uz paletēm, vai uz riteņotiem plauktiem, kurus aukstumskapja iekšienē var ievietot, paceļot, pagriežot vai noņemot apakšējo priekšējo daļu, ja tāda ir;

(22)“M iepakojums” ir testa iepakojums, kas aprīkots ar temperatūras mērīšanas ierīci;

(23)“multitemperatūras tirdzniecības automāts” ir atdzesētu produktu tirdzniecības automāts, kuram ir vismaz divi nodalījumi ar dažādām darba temperatūrām;

(24)“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, arī skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

(25)“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdatora, ievadvirsmas datora vai viedtālruņa ekrāns;

(26)“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai — ja tas ir skārienekrāns — skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

(27)“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīces nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

II PIELIKUMS
Energoefektivitātes klases

Aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju energoefektivitātes klasi nosaka atbilstīgi tās EEI, kā norādīts 1. tabulā.

1. tabula. Aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

EEI

A

EEI ≤ 10

B

10 < EEI ≤ 20

C

20 < EEI ≤ 35

D

35 < EEI ≤ 50

E

50 < EEI ≤ 65

F

65 < EEI ≤ 80

G

EEI ≥ 80

Aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju EEI nosaka saskaņā ar IV pielikuma 2. punktu.

III PIELIKUMS
Marķējums aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju

1.MARĶĒJUMS AUKSTUMIEKĀRTĀM AR TIEŠĀS PĀRDOŠANAS FUNKCIJU, IZŅEMOT DZĒRIENU DZESĒTĀJUS UN SALDĒJUMA SALDĒŠANAS LĀDES

1.1.Marķējums

1.2.Marķējumā iekļauj šādu informāciju:

I.kvadrātkods;

II.piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

III.piegādātāja modeļa identifikators;

IV.energoefektivitātes klašu skala no A līdz G;

V.energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikumu;

VI.AE, izteikts kWh gadā un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

VII.

atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem: visu to nodalījumu neto tilpumu summa, kuriem darba temperatūra ir dzesināšanas režīmā, izteikta litros (l) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

visām pārējām aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju: to preču izstādīšanas laukumu summa, kuriem darba temperatūra ir dzesināšanas režīmā, izteikta kvadrātmetros (m²) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata;

aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, kam nav nodalījumu ar dzesināšanas režīma darba temperatūrām: piktogrammu un vērtības litros (l) vai kvadrātmetros (m²) VII punktā nenorāda;

VIII.

aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, kurām visos nodalījumos ar dzesināšanas režīma darba temperatūru ir viena temperatūras klase, izņemot atdzesētu produktu tirdzniecības automātus:

temperatūra augšā: vissiltākā M iepakojuma visaugstākā temperatūra nodalījumā(-os) ar dzesināšanas režīma darba temperatūrām, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, kā noteikts 4. tabulā;

temperatūra apakšā: visaukstākā M iepakojuma viszemākā temperatūra nodalījumā(-os) ar dzesināšanas režīma darba temperatūrām, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai visu M iepakojumu visaugstākā minimālā temperatūra nodalījumā(-os) ar dzesināšanas režīma darba temperatūrām, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, kā noteikts 4. tabulā;

atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem:

temperatūra augšā: maksimālā izmērītā produkta temperatūra nodalījumā(-os) ar dzesināšanas režīma darba temperatūrām, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, kā noteikts 4. tabulā;

temperatūra apakšā: temperatūru nenorāda;

aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, kam nav nodalījumu ar dzesināšanas režīma darba temperatūrām, piktogrammu un vērtības Celsija grādos (°C) VIII punktā nenorāda;

IX.

visām aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, izņemot tirdzniecības automātus: to preču izstādīšanas laukumu summa, kuriem darba temperatūra ir sasaldēšanas režīmā, izteikta kvadrātmetros (m²) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata;

aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, kam nav nodalījumu ar sasaldēšanas režīma darba temperatūrām: piktogrammu un vērtības kvadrātmetros (m²) IX punktā nenorāda;

X.

aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, kurām visos nodalījumos ar sasaldēšanas režīma darba temperatūrām ir viena temperatūras klase, izņemot atdzesētu produktu tirdzniecības automātus:

temperatūra augšā: vissiltākā M iepakojuma visaugstākā temperatūra nodalījumā(-os) ar sasaldēšanas režīma darba temperatūrām, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, kā noteikts 4. tabulā;

temperatūra apakšā: visaukstākā M iepakojuma viszemākā temperatūra nodalījumā(-os) ar sasaldēšanas režīma darba temperatūrām, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai visu M iepakojumu visaugstākā minimālā temperatūra nodalījumā(-os) ar sasaldēšanas režīma darba temperatūrām, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, kā noteikts 4. tabulā;

atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem:

temperatūra augšā: maksimālā izmērītā produkta temperatūra nodalījumā(-os) ar sasaldēšanas režīma darba temperatūrām, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, kā noteikts 4. tabulā;

temperatūra apakšā: temperatūru nenorāda;

aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, kam nav nodalījumu ar sasaldēšanas režīma darba temperatūrām: piktogrammu un vērtības Celsija grādos (°C) X punktā nenorāda;

XI.šīs regulas numurs, proti, “2019/XXX”  [PB — lūdzu ievietot šīs regulas numuru šajā punktā un energomarķējuma labās puses stūrī].2.MARĶĒJUMS DZĒRIENU DZESĒTĀJIEM

2.1.Marķējums

2.2.Marķējumā iekļauj šādu informāciju:

I.kvadrātkods;

II.piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

III.piegādātāja modeļa identifikators;

IV.energoefektivitātes klašu skala no A līdz G;

V.energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikumu;

VI.AE, izteikts kWh gadā un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

VII.visu to nodalījumu bruto tilpumu summa, kuriem darba temperatūra ir dzesināšanas režīmā, izteikta litros (l) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

VIII. nodalījuma visaugstākā vidējā temperatūra visos nodalījumos ar dzesināšanas režīma darba temperatūrām, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, kā noteikts 5. tabulā;

IX. vissiltākā apkārtnes temperatūra, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, kā noteikts 6. tabulā;

XIII.šīs regulas numurs, proti, “2019/XXX”  [PB — lūdzu ievietot šīs regulas numuru šajā punktā un energomarķējuma labās puses stūrī].3.MARĶĒJUMS SALDĒJUMA SALDĒŠANAS LĀDĒM

3.1.Marķējums3.2.Marķējumā iekļauj šādu informāciju:

I.kvadrātkods;

II.piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

III.piegādātāja modeļa identifikators;

IV.energoefektivitātes klašu skala no A līdz G;

V.energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikumu;

VI.AE, izteikts kWh gadā un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

VII.visu to nodalījumu neto tilpumu summa, kuriem darba temperatūra ir sasaldēšanas režīmā, izteikta litros (l) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

VIII.nodalījuma visaugstākā vidējā temperatūra visos nodalījumos ar sasaldēšanas režīma darba temperatūrām, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, kā noteikts 7. tabulā;

IX.maksimālā apkārtnes temperatūra, izteikta Celsija grādos (°C) un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim, kā noteikts 8. tabulā;

X.šīs regulas numurs, proti, “2019/XXX”  [PB — lūdzu ievietot šīs regulas numuru šajā punktā un energomarķējuma labās puses stūrī].4.MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

4.1.Marķējuma noformējums aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, izņemot dzērienu dzesētājus un saldējuma saldēšanas lādes

4.2.Marķējuma noformējums dzērienu dzesētājiem

4.3.Marķējuma noformējums saldējuma saldēšanas lādēm4.4.Piemērojamās prasības

(a)Marķējuma platums ir vismaz 96 mm un augstums — 192 mm. Ja marķējums drukāts lielākā formātā, tā saturs ir jāsaglabā proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām.

(b)Marķējuma fons ir 100 % baltā krāsā.

(c)Izmantojamie burtveidoli: Verdana un Calibri.

(d)Marķējuma elementu izmēriem un specifikācijām jāatbilst 4.1.–4.3. punkta nosacījumiem par marķējuma noformējumu.

(e)Krāsas ir CMYK sistēmas krāsas — ciānkrāsa, fuksīns, dzeltens un melns, — un tās norāda atbilstīgi šim piemēram: 0,70,100,0: 0 % ciānkrāsa, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns.

(f)Marķējumam jāatbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz iepriekšējiem attēliem):

ES logotipa krāsas ir šādas:

fons: 100,80,0,0;

zvaigznes: 0,0,100,0;

enerģijas logotipa krāsa: 100,80,0,0;

kvadrātkods ir 100 % melnā krāsā;

piegādātāja nosaukums ir 100 % melnā krāsā un Verdana treknrakstā, fonta izmērs 9 pt;

modeļa identifikators ir 100 % melnā krāsā un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 9 pt;

A–G skala ir šāda:

energoefektivitātes skalas burti ir 100 % baltā krāsā un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 19 pt; burtus centrē uz ass 4,5 mm attālumā no bultu kreisās malas;

A–G skalas bultu krāsas ir šādas:

·A klase: 100,0,100,0;

·B klase: 70,0,100,0;

·C klase: 30,0,100,0;

·D klase: 0,0,100,0;

·E klase: 0,30,100,0;

·F klase: 0,70,100,0;

·G klase: 0,100,100,0;

iekšējo sadalošo līniju biezums ir 0,5 pt, un tās ir 100 % melnā krāsā;

energoefektivitātes klases burts ir 100 % baltā krāsā un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 33 pt. Energoefektivitātes klases bulta un attiecīgā A–G skalas bulta ir jānovieto tā, lai to gali būtu vienādā augstumā. Burtu energoefektivitātes klases bultā izvieto bultas taisnstūra daļas centrā; minētā bulta ir 100 % melnā krāsā;

enerģijas gada patēriņa vērtību atveido Verdana treknrakstā, fonta izmērs 28 pt; “kWh/gadā” atveido Verdana parastā fontā, fonta izmērs 18 pt. Tekstam jābūt centrētam un 100 % melnā krāsā;

piktogrammām jāatbilst nosacījumiem par marķējuma noformējumu, kā arī šādām prasībām:

piktogrammu līniju biezums ir 1,2 pt; tās un teksts (skaitļi un mērvienības) ir 100 % melnā krāsā;

skaitļi zem piktogrammām ir Verdana treknrakstā, fonta izmērs 16 pt, mērvienības norāda Verdana parastā fontā, fonta izmērs 12 pt, un teksts zem piktogrammām ir centrēts;

temperatūras vērtības norāda Verdana treknrakstā, fonta izmērs 12 pt, “°C” atveido Verdana parastā fontā, fonta izmērs 12 pt, un tekstu izvieto vai nu termometra piktogrammas labajā pusē, vai piktogrammā, kurā norādīta apkārtnes temperatūra;

aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, izņemot dzērienu dzesētājus un saldējuma saldēšanas lādes: ja iekārtai ir tikai saldētu produktu nodalījums(-i) vai tikai nesasaldētu produktu nodalījums(-i), jānorāda tikai attiecīgās piktogrammas, kā norādīts 1.2. apakšpunkta VII, VIII, IX un X punktā, un tās ir jācentrē starp iekšējo sadalošo līniju (zem enerģijas patēriņa gadā) un energomarķējuma apakšējo malu;

regulas numurs ir 100 % melnā krāsā un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 6 pt.

IV PIELIKUMS
Mērījumu metodes un aprēķini

Nolūkā nodrošināt un verificēt atbilstību šīs regulas prasībām mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kuras ir vispāratzītas un mūsdienīgas un atbilst turpmāk izklāstītajiem noteikumiem. Minēto harmonizēto standartu atsauces numuri šādā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1.Vispārīgi testēšanas nosacījumi

(a)Apkārtnes apstākļi atbilst 1. iestatījumam, izņemot saldējuma saldēšanas lādes un sveramā saldējuma vitrīnas, ko testē 2. iestatījumam atbilstošos apkārtnes apstākļos, kā norādīts 2. tabulā;

(b)ja nodalījumu var iestatīt dažādās temperatūrās, to testē zemākajā darba temperatūrā;

(c)kad testē atdzesētu produktu tirdzniecības automātus ar maināma tilpuma nodalījumiem, nodalījumu ar visaugstāko darba temperatūru iestata uz vismazāko neto tilpumu;

(d)pie dzērienu dzesētājiem norādītais dzesēšanas ātrums nozīmē ātrumu, kādā tiek sasniegta vajadzīgā temperatūra pēc tam, kad pusi no atdzesētajiem dzērieniem dzesētājā aizstāj ar neatdzesētiem.

2. tabula. Apkārtnes apstākļi

Sausā termometra temperatūra (°C)

Relatīvais mitrums (%)

Rasas punkts (°C)

Ūdens tvaika masa sausā gaisā (g/kg)

1. iestatījums

25

60

16,7

12,0

2. iestatījums

30

55

20,0

14,8

2.EEI noteikšana

(a)Visām aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju EEI, kas izteikts % un noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata, izsaka kā AE (kWh/gadā) attiecību pret atsauces SAE (kWh/gadā) un aprēķina šādi:

EEI = AE / SAE.

(b)AE, kas izteikts kWh/gadā un noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata, aprēķina šādi:

AE = 365 × Edaily;

kur

Edaily ir aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju enerģijas patēriņš 24 stundās, kas izteikts kWh/24 h un noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata.

(c)SAE izsaka kWh/gadā un noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata. Aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, kurām visos nodalījumos ir viena temperatūras klase, un atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem SAE aprēķina šādi:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C.

Aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, kurām vairāk nekā vienā nodalījumā ir atšķirīgas temperatūras klases, izņemot atdzesētu produktu tirdzniecības automātus, SAE aprēķina šādi:

SAE = 365 × P × ∑nc=1 (M + N × Yc) × Cc;

kur:

(1)c ir nodalījuma veida indeksa skaitlis diapazonā no 1 līdz n, un n ir nodalījumu veidu kopējais skaits;

(2)M un N vērtības ir norādītas 3. tabulā.

3. tabula. M un N vērtības

Kategorija

M vērtība

N vērtība

Dzērienu dzesētāji

2,1

0,006

Saldējuma saldēšanas lādes

2,0

0,009

Atdzesētu produktu tirdzniecības automāti

4,1

0,004

Sveramā saldējuma vitrīnas

25,0

30,400

Vertikālas un kombinētas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

9,1

9,100

Horizontālas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

3,7

3,500

Vertikālas un kombinētas konstrukcijas lielveikala saldēšanas skapji

7,5

19,300

Horizontālas konstrukcijas lielveikala saldēšanas skapji

4,0

10,300

Riteņplauktu aukstumskapji (no 2021. gada 1. marta)

9,2

11,600

Riteņplauktu aukstumskapji (no 2023. gada 1. septembra)

9,1

9,100

(3)Temperatūra koeficienta (C) vērtības ir norādītas 4. tabulā.

4. tabula. Temperatūras apstākļi un atbilstošās temperatūras koeficienta (C) vērtības

a) Lielveikala aukstumskapji

Kategorija

Temperatūras klase

Vissiltākā M iepakojuma visaugstākā temperatūra

(°C)

Visaukstākā M iepakojuma viszemākā temperatūra

(°C)

Visu M iepakojumu visaugstākā minimālā temperatūra (°C)

C vērtības

Vertikālas, kombinētas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

M2

≤ +7

≥ −1

n. p.

1,00

H1 un H2

≤ +10

≥ −1

n. p.

0,82

M1

≤ +5

≥ −1

n. p.

1,15

Horizontālas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

M2

≤ +7

≥ −1

n. p.

1,00

H1 un H2

≤ +10

≥ −1

n. p.

0,92

M1

≤ +5

≥ −1

n. p.

1,08

Vertikālas un kombinētas konstrukcijas lielveikala saldēšanas skapji

L1

≤ −15

n. p.

≤ −18

1,00

L2

≤ −12

n. p.

≤ –18

0,90

L3

≤ −12

n. p.

≤ –15

0,90

Horizontālas konstrukcijas lielveikala saldēšanas skapji

L1

≤ −15

n. p.

≤ –18

1,00

L2

≤ −12

n. p.

≤ –18

0,92

L3

≤ −12

n. p.

≤ –15

0,92

b) Sveramā saldējuma vitrīnas

Temperatūras klase

Vissiltākā M iepakojuma visaugstākā temperatūra

(°C)

Visaukstākā M iepakojuma viszemākā temperatūra

(°C)

Visu M iepakojumu visaugstākā minimālā temperatūra (°C)

C vērtības

G1

–10

–14

n. p.

1,00

G2

–10

–16

n. p.

1,00

G3

–10

–18

n. p.

1,00

L1

–15

n. p.

–18

1,00

L2

–12

n. p.

–18

1,00

L3

–12

n. p.

–15

1,00

S

Īpašā klasifikācija

1,00

c) Atdzesētu produktu tirdzniecības automāti

Temperatūras klase**

Maksimālā izmērītā produkta temperatūra (Tv)

(°C)

C vērtības

1. kategorija

7

1+(12-TV)/25

2. kategorija

12

3. kategorija

3

4. kategorija

(TV1+TV2)/2*

6. kategorija

(TV1+TV2)/2*

d) Citas aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju

Kategorija

C vērtības

Citas iekārtas

1,00

Piezīmes:

* Multitemperatūras tirdzniecības automātos TV ir TV1 (maksimālā izmērītā produkta temperatūra vissiltākajā nodalījumā) un TV2 (maksimālā izmērītā produkta temperatūra visaukstākajā nodalījumā) vidējā vērtība.

** 1. kategorija = atdzesētu skārdeņu un pudeļu automāti ar necaurredzamu priekšējo daļu, kuros produkti ir sakrauti cits uz cita; 2. kategorija = atdzesētu skārdeņu un pudeļu, konditorejas izstrādājumu un uzkodu automāti ar caurredzamu priekšējo daļu; 3. kategorija = atdzesētu ātrbojīgu pārtikas produktu automāti ar caurredzamu priekšējo daļu; 4. kategorija = atdzesētu produktu multitemperatūras automāti ar caurredzamu priekšējo daļu; 6. kategorija = kombinēti automāti, ko veido dažādu kategoriju automāti, kuri apvienoti vienā korpusā un kurus darbina viens dzesinātājs.

n. p. = nepiemēro.

(4)Koeficientu Y aprēķina šādi.

(a)Dzērienu dzesētājiem:

Yc ir dzērienu dzesētāja nodalījumu ekvivalentais tilpums ar mērķtemperatūru Tc, (Veqc), ko aprēķina šādi:

Yc =Veqc =bruto tilpumsc × ((25 – Tc)/20) × CC;

kur Tc ir nodalījumu klasifikācijā izmantotā vidējā temperatūra nodalījumā un CC ir klimata klases koeficients. Tc vērtības ir norādītas 5. tabulā. CC vērtības ir norādītas 6. tabulā.

5. tabula. Temperatūras klases un atbilstošās vidējās temperatūras nodalījumā (Tc) dzērienu dzesētājiem

Temperatūras klase

Tc (°C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

–1,0

K4

+5,0

6. tabula. Ekspluatācijas apstākļi un CC vērtības dzērienu dzesētājiem

Vissiltākā apkārtnes temperatūra (°C)

Apkārtnes relatīvais mitrums (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

(b)Saldējuma saldēšanas lādēm:

Yc ir saldējuma saldēšanas lādes nodalījumu ekvivalentais tilpums ar mērķtemperatūru Tc, (Veqc), ko aprēķina šādi:

Yc =Veqc =neto tilpums × ((12 – Tc)/30) × CC;

kur Tc ir nodalījumu klasifikācijā izmantotā vidējā temperatūra nodalījumā un CC ir klimata klases koeficients. Tc vērtības ir norādītas 7. tabulā. CC vērtības ir norādītas 8. tabulā.

7. tabula. Temperatūras klases un atbilstošās vidējās temperatūras nodalījumā (Tc) saldējuma saldēšanas lādēm

Temperatūras klase

Tc (°C)

Vissiltākā M iepakojuma temperatūra visos testos (izņemot vāka atvēršanas testu) zemāka vai līdzvērtīga (°C)

Vissiltākā M iepakojuma maksimālā temperatūras paaugstināšanās, kas pieļaujama vāka atvēršanas testa laikā (°C)

–18

2

–18,0

–7

2

–7,0

8. tabula. Ekspluatācijas apstākļi un atbilstošās CC vērtības saldējuma saldēšanas lādēm

Minimums

Maksimums

CC

Apkārtnes temperatūra (°C) 

Apkārtnes relatīvais mitrums (%)

Apkārtnes temperatūra (°C) 

Apkārtnes relatīvais mitrums (%)

Saldējuma saldēšanas lāde ar caurredzamu vāku

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Saldējuma saldēšanas lāde ar necaurredzamu vāku

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

(c)Atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem:

Y ir atdzesētu produktu tirdzniecības automāta neto tilpums, t. i., summa, ko veido visu to nodalījumu tilpums, kuros tirdzniecībai tieši pieejamos produktus uzglabā, un to tukšumu tilpums, pa kuriem produkti pārvietojas padeves procesā, izteikts litros (l) un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

(d)Visām pārējām aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju:

Yc aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju visu to nodalījumu TDA, kuriem ir vienāda temperatūras klase, izteikta kvadrātmetros (m2) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata.

(5)P vērtības ir norādītas 9. tabulā.

9. tabula. P vērtības

Aukstumskapja veids

P

Integrāli lielveikala aukstumskapji

1,10

Citas aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju

1,00

V PIELIKUMS 
Ražojuma informācijas lapa

Saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu piegādātājs ražojumu datubāzē ievada informāciju atbilstoši 10. tabulai.

10. tabula. Ražojuma informācijas lapa

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:

Piegādātāja adreseb:

Modeļa identifikators:

Izmantošana:

Izstādīšana un pārdošana

Aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju veids:

[Dzērienu dzesētāji / saldējuma saldēšanas lādes / sveramā saldējuma vitrīnas / lielveikala aukstumskapji / atdzesētu produktu tirdzniecības automāti]

Aukstumskapja saimes kods atbilstoši harmonizētajiem standartiem vai citām ticamām, precīzām un reproducējamām metodēm saskaņā ar IV pielikumu.

Piemēram: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Ražojuma parametri

(Dzērienu dzesētāji: aizpildīt 1. punktu; saldējuma saldēšanas lādes: aizpildīt 2. punktu; sveramā saldējuma vitrīnas: aizpildīt 3. punktu; lielveikala aukstumskapji: aizpildīt 4. punktu; atdzesētu produktu tirdzniecības automāti: aizpildīt 5. punktu. Ja aukstumiekārtai ar tiešās pārdošanas funkciju ir nodalījumi, kas darbojas dažādās temperatūrās, vai nodalījums, ko var iestatīt dažādās temperatūrās, rindas atkārto katram nodalījumam vai temperatūras iestatījumam):

1.Dzērienu dzesētāji:

Bruto tilpums (dm³ vai l)

Apkārtnes apstākļi, kam iekārta ir piemērota (saskaņā ar 6. tabulu)

Vissiltākā temperatūra (°C)

Relatīvais mitrums (%)

x

x

x

2.Saldējuma saldēšanas lādes ar [caurredzamu vāku / necaurredzamu vāku]

Neto tilpums (dm³ vai l)

Apkārtnes apstākļi, kam iekārta ir piemērota (saskaņā ar 8. tabulu)

Temperatūras diapazons (°C)

Relatīvā mitruma diapazons (%)

min.

maks.

min.

maks.

x

x

x

x

x

3.Sveramā saldējuma vitrīnas

Kopējais preču izstādīšanas laukums (m²)

Temperatūras klase (saskaņā ar 4. tabulas b) punktu)

x,xx

[G1/ G2/ G3/ L1/ L2/ L3/ S]4.[Integrāli/atstati] [horizontālas konstrukcijas / vertikālas konstrukcijas (izņemot daļēji vertikālas konstrukcijas) /daļēji vertikālas konstrukcijas / kombinētas konstrukcijas] lielveikala aukstumskapji, riteņplauktu: [jā/nē]:

Kopējais preču izstādīšanas laukums (m²)

Temperatūras klase (saskaņā ar 4. tabulas a) punktu)

x,xx

[atdzesēšanas skapis: [M2/H1/H2/M1] / saldēšanas skapis: [L1/L2/L3]]

5.Atdzesētu produktu tirdzniecības automāti, [atdzesētu skārdeņu un pudeļu automāti ar necaurredzamu priekšējo daļu, kuros produkti ir sakrauti cits uz cita / atdzesētu [skārdeņu un pudeļu, konditorejas izstrādājumu un uzkodu / ātrbojīgu pārtikas produktu] automāti ar caurredzamu priekšējo daļu / multitemperatūras automāti [norādīt paredzēto pārtikas produktu veidu] / kombinēti automāti, ko veido dažādu kategoriju automāti, kuri apvienoti vienā korpusā un kurus darbina viens dzesinātājs [norādīt paredzēto pārtikas produktu veidu]]:

Tilpums (dm³ vai l)

Temperatūras klase (saskaņā ar 4. tabulas c) punktu)

x

kategorija [1/2/3/4/6]

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)d

x,xx

Ieteicamā(-ās) temperatūra(-as) optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C) (šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma attiecīgi 4., 5. vai 6. tabulā noteiktajiem temperatūras apstākļiem)

x

EEI

x,x

Energoefektivitātes klase

[A/B/C/D/E/F/G]c

Gaismas avota parametria,b:

Gaismas avota veids

[veids]

Energoefektivitātes klase

[A/B/C/D/E/F/G] c

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgumsb:

Papildu informācija:

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļa vietni, kur Komisijas Regulas (ES) 2019/XXX 1 [PB — lūdzu ievietot regulas numuru atbilstoši C(2019)2127]b II pielikuma 3. punktā minētā informācija atrasta:

a Kā noteikts saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/XXX [PB — lūdzu ievietot regulas numuru atbilstoši C(2019)1805] 2 .

b Izmaiņas šajās pozīcijās neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

c Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus nedrīkst ievadīt.

d Ja aukstumiekārtai ar tiešās pārdošanas funkciju ir dažādi nodalījumi, kas darbojas dažādās temperatūrās, jānorāda integrētās iekārtas enerģijas patēriņš gadā. Ja tās pašas iekārtas atsevišķus nodalījumus dzesē atsevišķas atdzesēšanas sistēmas, jānorāda arī enerģijas patēriņš katrai apakšsistēmai (ja iespējams).

VI PIELIKUMS
Tehniskā dokumentācija

1.Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ietver šādu informāciju:

(a)V pielikumā norādītā informācija;

(b)11. tabulā norādītā informācija.

11. tabula. Tehniskajā dokumentācijā iekļaujamā papildu informācija

Aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju modeļa vispārīgs apraksts, kas ir pietiekams tās nepārprotamai un vieglai identificēšanai:

Ražojuma specifikācijas

Vispārīgas ražojuma specifikācijas:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)

x,xx

Enerģijas standarta patēriņš gadā (kWh/gadā)

x,xx

Enerģijas patēriņš dienā (kWh/24 h)

x,xxx

Apkārtnes apstākļi

[1. iestatījums/2. iestatījums]

M

x,x

N

x,xxx

Temperatūras koeficients (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Klimata klases koeficients (CC)a

x,xx

Mērķtemperatūra (Tc) (°C)a

x,x

Papildu informācija:

Atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem vai citām ticamām, precīzām un reproducējamām metodēm:

Attiecīgā gadījumā tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā:

Visu ekvivalento modeļu saraksts, t. sk. modeļu identifikatori:

a Tikai attiecībā uz dzērienu dzesētājiem un saldējuma saldēšanas lādēm.

2.Ja konkrēta modeļa tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija ir iegūta:

(a)no modeļa, kam attiecībā uz sniedzamo tehnisko informāciju ir tādi paši tehniskie raksturlielumi, bet ko ražojis cits ražotājs; vai

(b)ar aprēķinu palīdzību, pamatojoties uz tā paša vai cita ražotāja cita modeļa konstrukciju vai ekstrapolāciju, vai abējādi,

tehniskajā dokumentācijā iekļauj detalizētu informāciju par šādu aprēķinu, ražotāja veikto novērtēšanu nolūkā pārliecināties par aprēķinu precizitāti un attiecīgā gadījumā deklarāciju par atbilstību starp dažādu ražotāju modeļiem.

VII PIELIKUMS
Informācija, kas sniedzama vizuālajā reklāmā, tehniskos reklāmas materiālos vai citos reklāmas materiālos, tālpārdošanā, izņemot tālpārdošanu internetā

1.Lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā un 4. panta c) punktā noteiktajām prasībām, aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju vizuālajās reklāmās uz marķējuma norādīto energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā noteikts šā pielikuma 4. punktā.

2.Lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 4. panta d) punktā noteiktajām prasībām, aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju tehniskos reklāmas materiālos vai citos reklāmas materiālos uz marķējuma norādīto energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā noteikts šā pielikuma 4. punktā.

3.Ja aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju tālpārdošanā izmanto materiālus papīra formātā, tad marķējumā norādīto energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā noteikts šā pielikuma 4. punktā.

4.Energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā norādīts 1. attēlā, izmantojot:

(a)bultu, kurā norādīts energoefektivitātes klases burts baltā krāsā Calibri treknrakstā fonta izmērā, kas ir vismaz tikpat liels kā fonts, kurā norādīta cena (ja cenu norāda); visos pārējos gadījumos — skaidri redzamā un salasāmā fonta izmērā;

(b)bultas krāsu, kas atbilst energoefektivitātes klases krāsai;

(c)pieejamo energoefektivitātes klašu diapazonu, ko atveido 100 % melnā krāsā; un

(d)tādu bultas izmēru, lai tā būtu skaidri redzama un salasāma. Burtu energoefektivitātes klases bultā izvieto bultas taisnstūra daļas centrā un ap bultu un energoefektivitātes klases burtu apvelk 0,5 pt biezu melnu apmales līniju.

Izņēmuma kārtā, ja vizuālā reklāma, tehniskie reklāmas materiāli, citi reklāmas materiāli vai tālpārdošanas materiāli papīra formātā tiek drukāti vienā krāsā, tad attiecīgajā vizuālajā reklāmā, tehniskajos reklāmas materiālos, citos reklāmas materiālos vai tālpārdošanas materiālos papīra formātā bulta drīkst būt vienkrāsaina.

1. attēls. Krāsaina/vienkrāsaina pa labi vai pa kreisi vērsta bulta, kurā norādīts energoefektivitātes klašu diapazons

5.Tālpārdošanā pa telefonu pircējs ir īpaši jāinformē par ražojuma energoefektivitātes klasi un marķējumā norādīto energoefektivitātes klašu diapazonu, un pircējam jābūt iespējai piekļūt visai marķējumā un ražojuma informācijas lapā norādītajai informācijai, izmantojot brīvpiekļuves tīmekļa vietni vai pieprasot drukātu eksemplāru.

6.Visos 1.–3. punktā un 5. punktā minētajos gadījumos pircējam jābūt iespējai pēc pieprasījuma saņemt marķējuma un ražojuma informācijas lapas drukātu eksemplāru.

VIII PIELIKUMS
Informācija, kas sniedzama gadījumā, ja notiek tālpārdošana internetā

1.Attiecīgais marķējums, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta g) apakšpunktu, ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā, ja cenu norāda, un visos pārējos gadījumos ražojuma tuvumā. Izmēram jābūt tādam, lai marķējums būtu skaidri redzams un salasāms, kā arī proporcionālam III pielikuma 4. punktā norādītajam izmēram. Marķējumu var parādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, un tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu marķējumam, jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajām specifikācijām. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, marķējums parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

2.Ligzdotās vizualizācijas gadījumā attēls, ko izmanto, lai piekļūtu marķējumam, kā norādīts 2. attēlā, atbilst šādiem nosacījumiem:

(a)attēls ir bulta, kuras krāsa atbilst ražojuma marķējumā norādītajai ražojuma energoefektivitātes klasei;

(b)uz bultas ir norādīts energoefektivitātes klases burts baltā krāsā Calibri treknrakstā fonta izmērā, kas ir vismaz tikpat liels kā fonts, kurā norādīta cena (ja cenu norāda); visos pārējos gadījumos — skaidri redzamā un salasāmā fonta izmērā; un

(c)uz bultas ir norādīts pieejamo energoefektivitātes klašu diapazons 100 % melnā krāsā; un

(d)attēls ir vienā no šādiem diviem formātiem un tādā izmērā, lai bulta būtu skaidri redzama un salasāma. Burtu energoefektivitātes klases bultā izvieto bultas taisnstūra daļas centrā un ap bultu un energoefektivitātes klases burtu apvelk redzamu apmales līniju 100 % melnā krāsā.

2. attēls. Krāsainas pa labi vai pa kreisi vērstas bultas paraugs, kurā norādīts energoefektivitātes klašu diapazons

3.Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, marķējuma vizualizācija notiek šādā secībā:

(a)šā pielikuma 2. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā, ja cenu norāda, un visos pārējos gadījumos ražojuma tuvumā;

(b)attēlam ir saite uz III pielikumā norādīto marķējumu;

(c)marķējums parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

(d)marķējums tiek parādīts kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

(e)lai marķējumu palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

(f)marķējuma vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

(g)attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek marķējuma vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tādā pašā fonta lielumā kā cena, ja cenu norāda, un visos pārējos gadījumos — skaidri redzamā un salasāmā fonta izmērā.

4.Elektroniskā ražojuma informācijas lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta h) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā, ja cenu norāda, un visos pārējos gadījumos ražojuma tuvumā. Ražojuma informācijas lapas izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri redzama un salasāma. Ražojuma informācijas lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju vai atsaucoties uz ražojumu datubāzi; šādā gadījumā saitē, ko izmanto, lai piekļūtu ražojuma informācijas lapai, skaidri un salasāmi norāda “Ražojuma informācijas lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma informācijas lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.

IX PIELIKUMS
Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā 

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz deklarēto parametru verifikāciju, ko veic dalībvalsts iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā. Uz marķējuma vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nedrīkst būt izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības.

Ja modeļa konstrukcija ir tāda, ka modelis spēj detektēt, ka tiek testēts (piemēram, atpazīt testēšanas apstākļus vai testēšanas ciklu), un attiecīgi reaģēt, proti, testa laikā automātiski mainīt savu veiktspēju nolūkā sasniegt vēlamāku to parametru līmeni, kas norādīti šajā regulā vai iekļauti ražojumam pievienotajā tehniskajā dokumentācijā vai jebkādā citā dokumentācijā, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par neatbilstošiem.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību šīs regulas prasībām, dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

(1)Dalībvalsts iestādes verificē konkrēta modeļa vienas vienības atbilstību.

(2)Modeli uzskata par atbilstīgu piemērojamajām prasībām, ja:

(a)vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punktu (deklarētās vērtības), un attiecīgā gadījumā vērtības, kas izmantotas to aprēķināšanai, piegādātājam nav izdevīgākas kā attiecīgās testēšanas pārskatos norādītās vērtības; un

(b)marķējumā un ražojuma informācijas lapā publicētās vērtības piegādātājam nav izdevīgākas kā deklarētās vērtības, un norādītā energoefektivitātes klase piegādātājam nav izdevīgāka kā klase, kas atbilst deklarētajām vērtībām; un

(c)kad dalībvalsts iestādes testē šo modeļa vienību, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 12. tabulā.

(3)Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minētie rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.

(4)Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktā minētais rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa vienības. Tomēr šīs trīs papildu vienības drīkst izvēlēties arī no viena vai vairākiem ekvivalentiem modeļiem.

(5)Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim vienībām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām pielaidēm, kas norādītas 12. tabulā.

(6)Ja netiek iegūts 5. punktā minētais rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.

(7)Kad saskaņā ar 3. un 6. punktu ir pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalsts iestādes izmanto IV pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalsts iestādes piemēro tikai 12. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai šā pielikuma 1.–7. punktā izklāstīto procedūru. Attiecībā uz 12. tabulā norādītajiem parametriem nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, pielaides, kas noteiktas harmonizētajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.

12. tabula. Izmērīto parametru verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Neto tilpums un attiecīgā gadījumā nodalījuma neto tilpums

Noteiktā vērtībaa ir ne vairāk kā par 3 % vai 1 l (atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka) mazāka par deklarēto vērtību.

Bruto tilpums un attiecīgā gadījumā nodalījuma bruto tilpums

Noteiktā vērtībaa ir ne vairāk kā par 3 % vai 1 l (atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka) mazāka par deklarēto vērtību.

TDA un attiecīgā gadījumā nodalījuma TDA

Noteiktā vērtībaa ir ne vairāk kā par 3 % mazāka par deklarēto vērtību.

Edaily

Noteiktā vērtībaa ir ne vairāk kā par 10 % lielāka par deklarēto vērtību.

AE

Noteiktā vērtībaa ir ne vairāk kā par 10 % lielāka par deklarēto vērtību.

a Ja testē trīs papildu vienības, kā noteikts 4. punktā, noteiktā vērtība ir šo trīs papildu vienību vidējā aritmētiskā vērtība.

(1)    Komisijas Regula (ES) 2019/XXX [PB — lūdzu ievietot pilnu OV-L atsauci uz Regulu C(2019)2127]).
(2)    Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/XXX [PB — lūdzu ievietot pilnu OV-L atsauci uz Regulu C(2019)1805]).
Top