EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:144:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 144, 2023. gada 5. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 144

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 5. jūnijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1077 (2023. gada 31. maijs) par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, kuri papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1078 (2023. gada 2. jūnijs), ar ko no skābekļa iegūtu ozonu apstiprina par 2., 4., 5. un 11. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1079 (2023. gada 2. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (13Z)-heksadek-13-ēn-11-in-1-ilacetātu apstiprina par 19. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1080 (2023. gada 2. jūnijā), ar kuru groza I un II pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2023/594, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri, un atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2023/985 ( 1 )

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1081 (2023. gada 15. maijs), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Japānu par nolīgumu par vispārīgiem principiem Japānas dalībai Savienības programmās un par Japānas asociēšanu pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” (2021–2027)

58

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/1082 (2023. gada 30. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Kuģošanas drošības komitejas 107. sesijā attiecībā uz grozījumu Starptautiskajā konvencijā par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS), 1994. gada Starptautiskajā kodeksā par ātrgaitas kuģu drošību (“1994. gada HSC kodekss”) un 2000. gada Starptautiskajā kodeksā par ātrgaitas kuģu drošību (“2000. gada HSC kodekss”), Starptautiskajā kodeksā kuģiem, ko ekspluatē polārajos ūdeņos (“Polārais kodekss”), 1978. gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW) un STCW kodeksā, kā arī Starptautiskajā dzīvības glābšanas līdzekļu kodeksā (“LSA kodekss”)

60

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1083 (2023. gada 31. maijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3656)  ( 1 )

63

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1084 (2023. gada 1. jūnijs) par neatrisinātajiem iebildumiem, kas saistīti ar biocīda “A-Quasan” atļaujas piešķiršanas nosacījumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 3447)  ( 1 )

91

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1085 (2023. gada 2. jūnijs), ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 18. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotips H14, celms AM65-52 ( 1 )

94

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1086 (2023. gada 2. jūnijs), ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 18. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts metoflutrīns ( 1 )

96

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1087 (2023. gada 2. jūnijs), ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 18. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts lambda-cihalotrīns ( 1 )

98

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1088 (2023. gada 2. jūnijs), ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 18. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts deltametrīns ( 1 )

100

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top