EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:061:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 061, 2023. gada 27. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 61

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 27. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/418 (2023. gada 24. februāris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ziemeļmaķedonijas Republiku par operacionālām darbībām, ko Ziemeļmaķedonijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

1

 

*

NOLĪGUMS STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN ZIEMEĻMAĶEDONIJAS REPUBLIKU PAR OPERACIONĀLĀM DARBĪBĀM, KO ZIEMEĻMAĶEDONIJAS REPUBLIKĀ VEIC EIROPAS ROBEŽU UN KRASTA APSARDZES AĢENTŪRA

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/419 (2023. gada 24. februāris), ar ko īsteno 8.a pantu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

20

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/420 (2023. gada 24. februāris), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2022/1230

37

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/421 (2023. gada 24. februāris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

41

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/422 (2023. gada 24. februāris), ar ko atjaunina to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2022/1241

58

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/423 (2023. gada 24. februāris) par izmēģinājuma projektu ar mērķi, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, īstenot administratīvās sadarbības noteikumus attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK un Direktīvā (ES) 2018/958, un minētajā sistēmā integrēt reglamentēto profesiju datubāzi ( 1 )

62

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/424 (2023. gada 24. februāris), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/450 groza attiecībā uz īpaša vilktā lokšņu stikla un citu būvizstrādājumu Eiropas novērtējuma dokumentu atsauču publicēšanu ( 1 )

68

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Ieteikums Nr. 1/2023, ko sniedz ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, 8. panta 1. punkta l) apakšpunktu izveidotā Specializētā enerģētikas komiteja, (2023. gada 7. februāris) katrai Pusei par to pieprasījumiem elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoriem, lai sagatavotu tehniskās procedūras elektroenerģijas starpsavienotāju efektīvai izmantošanai [2023/425]

71

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top