EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:307:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 307, 2022. gada 28. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 307

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 28. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, par Tunisijas Republikas dalību Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/2309 (2022. gada 25. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Haiti

17

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2310 (2022. gada 18. oktobris), ar ko attiecībā uz tīrvērtes sliekšņa vērtību pozīcijām, kas tiek turētas ārpusbiržas preču atvasināto instrumentu līgumos un citos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumos, groza Deleģētajā regulā (ES) Nr. 149/2013 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus ( 1 )

29

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2311 (2022. gada 21. oktobris), ar ko Deleģētajā regulā (ES) Nr. 153/2013 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz pagaidu ārkārtas pasākumiem saistībā ar nodrošinājuma prasībām ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2312 (2022. gada 25. novembris) par darbaspēka jomas detalizēto tematu “jaunieši darba tirgū”, “izglītības līmenis – sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība” un “darba un ģimenes dzīves saskaņošana” astoņu gadu mainīgajiem lielumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 ( 1 )

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2313 (2022. gada 25. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (“Pizza Napoletana” (GTĪ))

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2314 (2022. gada 25. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas Pythium oligandrum celma M1 apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2315 (2022. gada 25. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno zema riska darbīgās vielas heptamaloksilglikāna apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

52

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2316 (2022. gada 25. novembris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

57

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2022/2317 (2022. gada 22. novembris) par to, lai atkārtoti apstiprinātu atļauju Eiropas Savienības militārajai operācijai Vidusjūras reģionā (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

132

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2318 (2022. gada 25. novembris), ar ko groza Lēmumu 2010/452/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

133

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2319 (2022. gada 25. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Haiti

135

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2320 (2022. gada 25. novembris) par Savienības atbalstu projekta “Atraisot inovāciju: pamattehnoloģijas un starptautiskā drošība” īstenošanai

142

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2321 (2022. gada 25. novembris), ar ko atbalsta Dienvidaustrumeiropas un Austrumeiropas Informācijas apstrādes centru vieglo un kājnieku ieroču kontrolei (SEESAC), lai īstenotu Reģionālo ceļvedi par nelikumīgas ieroču tirdzniecības apkarošanu Rietumbalkānos, un ar ko atbalsta atbruņošanās un bruņojuma kontroles darbības Dienvidaustrumeiropā un Austrumeiropā

149

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2322 (2022. gada 21. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 8542)  ( 1 )

164

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2323 (2022. gada 22. novembris). par pieprasījumu reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Eiropas diena “Izdarot visu iespējamo”” atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/788

259

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2324 (2022. gada 23. novembris), ar ko groza Lēmumu 2008/294/EK, lai tajā iekļautu piekļuves papildu tehnoloģijas un pasākumus mobilo sakaru pakalpojumu gaisa kuģos (MCA pakalpojumu) darbībai Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 8321)  ( 1 )

262

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2325 (2022. gada 24. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu (BIT) neapstiprina par 10. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu ( 1 )

267

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2326 (2022. gada 24. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 epsilon-metoflutrīnu neapstiprina par 19. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu ( 1 )

269

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2327 (2022. gada 24. novembris), ar ko hloramīnu B neapstiprina par aktīvo vielu lietošanai 2., 3., 4. un 5. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ( 1 )

271

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top