EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:098:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 098, 2022. gada 25. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 98

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 25. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/474 (2022. gada 17. janvāris), ar ko attiecībā uz īpašām prasībām par nebioloģisko, pārejas un bioloģisko sējeņu un cita augu reproduktīvā materiāla ražošanu un izmantošanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/475 (2022. gada 23. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

6

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/476 (2022. gada 24. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz etiķskābes, azoksistrobīna, benzovindiflupīra, ciāntraniliprola, ciflufenamīda, emamektīna, flutolanila, sērkaļķa, maltodekstrīna un prohinazīda maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( 1 )

9

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/477 (2022. gada 24. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) VI–X pielikumu ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/478 (2022. gada 24. marts), ar ko saglabā aizsardzības pasākumus lietošanai pārtikā paredzētu gliemeņu importam no Turcijas ( 1 )

54

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/479 (2022. gada 24. marts), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

57

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2022/480 (2022. gada 10. marts) par izmeklēšanas komitejas izveidi, kuras uzdevums ir izmeklēt spiegprogrammatūras Pegasus un tai līdzīgu novērošanas spiegprogrammatūru izmantošanu, un izmeklēšanas priekšmeta, kā arī komitejas kompetences, skaitliskā sastāva un pilnvaru laika noteikšanu

72

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/481 (2022. gada 22. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējā padomē saistībā ar tāda lēmuma pieņemšanu, ar ko pārskata Vienošanos par tarifa kvotu pārvaldības noteikumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

76

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/482 (2022. gada 16. marts) par pieprasījumu reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu Fur Free Europe (Eiropa bez kažokādām) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/788 (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 1530)

82

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/483 (2022. gada 21. marts), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1073, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas un noteikumus ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 izveidotā ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvara īstenošanai ( 1 )

84

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/484 (2022. gada 23. marts), ar ko atkāpes no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 paredz attiecībā uz dažu tādu nosacījumu īstenošanu, kuri saistīti ar zaļināšanas maksājumu par 2022. pieprasījumu gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 1875)

105

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2022/485 (2022. gada 17. marts), ar ko groza Lēmumu 2010/624/ES par Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma ietvaros veikto Savienības aizņemšanās un aizdošanas darbību pārvaldību (ECB/2022/11)

108

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top