EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:434:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 434, 2020. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 434

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 23. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2189 (2020. gada 18. decembris), ar ko Nīderlandei atļauj piemērot īpašu pasākumu,atkāpjoties no 168. un 168.a panta Direktīvā 2006/112/EKpar kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2190 (2020. gada 29. oktobris), ar ko attiecībā uz oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktā, no kura preces izved no Savienības, un dažiem noteikumiem par tranzītu un pārkraušanu groza Deleģēto regulu (ES) 2019/2124 ( 1 )

3

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2191 (2020. gada 20. novembris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz termiņiem ievešanas kopsavilkuma deklarāciju un pirmsizvešanas deklarāciju iesniegšanai jūras pārvadājumiem no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, Normandijas salām un Menas Salas un uz minētajām teritorijām

8

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2192 (2020. gada 7. decembris), ar ko attiecībā uz identifikācijas marķējumu, kas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju jāizmanto noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2193 (2020. gada 16. decembris), ar ko Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza attiecībā uz prasībām, kuras attiecas uz lidojuma apkalpes kompetenci un apmācības metodēm, un attiecībā uz ziņošanu par atgadījumiem civilajā aviācijā, to analīzi un turpmākiem pasākumiem

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2194 (2020. gada 16. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Milas Zeytinyağı” (ACVN))

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2195 (2020. gada 16. decembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Monti Iblei” (ACVN))

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2196 (2020. gada 17. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2197 (2020. gada 21. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

50

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2198 (2020. gada 22. decembris), ar ko labo Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/1628 par Savienības retrospektīvas uzraudzības ieviešanu attiecībā uz degvielai paredzēta atjaunojamo energoresursu etanola importu

52

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2020/2199 (2020. gada 8. decembris) par Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) vadītāja iecelšanu (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2200 (2020. gada 17. decembris), ar ko pagarina paziņojumu par atbalstu konkrētām Eiropas pilsoņu iniciatīvām vākšanas posmus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1042 (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9226)

56

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2201 (2020. gada 22. decembris) par dažu Tīkla pārvaldības padomes un Eiropas aviācijas krīzes koordinācijas vienības locekļu un viņu aizstājēju iecelšanu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju īstenošanai ( 1 )

59

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Eiropas Revīzijas palātas Lēmums Nr. 19–2020 (2020. gada 14. decembris) par Reglamenta 19. panta grozīšanu

66

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Muitas komitejas, kas izveidota saskaņā ar Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, Ieteikums nr. 1/2020 (2020. gada 8. decembris) par to, kā piemērot Protokola par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm 27. pantu

67

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top