EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:431:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 431, 2020. gada 21. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 431

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 21. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2153 (2020. gada 7. oktobris), ar ko groza Padomes Regulu (ES) 2017/1939 attiecībā uz operatīvo personas datu kategorijām un datu subjektu kategorijām, kuru operatīvos personas datus Eiropas Prokuratūra var apstrādāt lietu materiālu indeksā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2154 (2020. gada 14. oktobris), ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības, sertificēšanas un paziņošanas prasībām, kuras reglamentē no sauszemes dzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 ( 1 )

5

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2155 (2020. gada 14. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/31/ES, izveidojot neobligātu vienotu Eiropas Savienības shēmu ēku viedgatavības vērtēšanai ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2156 (2020. gada 14. oktobris), kurā izklāstīta tehniskā kārtība, kā efektīvi īstenot neobligāto vienoto Savienības shēmu ēku viedgatavības vērtēšanai ( 1 )

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2157 (2020. gada 14. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas Savienības nozīmes grozījumus attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi(“Montello – Colli Asolani” (ACVN))

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2158 (2020. gada 14. decembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs “Chabichou du Poitou” (ACVN)

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2159 (2020. gada 16. decembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

34

 

*

Komisijas Regula (ES) 2020/2160 (2020. gada 18. decembris), ar ko attiecībā uz vielu grupu “4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenola etoksilāts” (ietver labi definētas vielas un vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kuras ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli, polimērus un homologus) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumu ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2161 (2020. gada 18. decembris), ar ko sāk izmeklēšanu par antidempinga pasākumu, kuri ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/915 noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes konkrētas alumīnija folijas ruļļu importam, iespējamo apiešanu, importējot konkrētu alumīnija foliju, kas nosūtīta no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tai ir deklarēta Taizemes izcelsme, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2162 (2020. gada 18. decembris) ar ko sāk izmeklēšanu par konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/271 noteikto antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, importējot konkrētu alumīnija foliju, kas nosūtīta no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tai ir deklarēta Taizemes izcelsme, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju

48

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2163 (2020. gada 18. decembris) par Savienības preferenciālās tirdzniecības režīmos paredzēto izcelsmes noteikumu īstenošanu Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju

55

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2020/2164 (2020. gada 15. decembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības spēju veidošanas misijas Somālijā (EUCAP Somalia) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUCAP Somalia/1/2020)

59

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2165 (2020. gada 9. decembris), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1861 attiecībā uz minimālajiem datu kvalitātes standartiem un tehniskajām specifikācijām fotogrāfiju un daktiloskopisko datu ievadīšanai Šengenas Informācijas sistēmā (SIS) robežpārbaužu un atgriešanas jomā (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8599)

61

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2020/2166 (2020. gada 17. decembris) par dalībvalstu izsolāmo daļu noteikšanu ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 2021.–2030. gada periodam (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8945)  ( 1 )

66

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2167 (2020. gada 17. decembris), ar ko nolūkā pagarināt tā piemērošanas termiņu groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/1918 par dažiem drošības pasākumiem attiecībā uz hronisko novājēšanas slimību (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8802)  ( 1 )

70

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2168 (2020. gada 17. decembris) par kopīgā priekšlikuma, kuru par Ziemeļjūras-Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora pagarināšanu iesniegušas attiecīgās dalībvalstis, atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem 5. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8919)

72

 

 

IETEIKUMI

 

*

Padomes Ieteikums (ES) 2020/2169 (2020. gada 17. decembris), ar ko groza Ieteikumu (ES) 2020/912 par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu

75

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top