EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:330:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 330, 2019. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 330

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 20. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu sasaisti

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2178 (2019. gada 14. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1076, lai I pielikumā iekļautu Komoru Salu Savienību

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2179 (2019. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa kvotas sadalījumu starp valstīm groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 481/2012 un atkāpjas no minētās īstenošanas regulas attiecībā uz 2019./2020. kvotu gadu

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2180 (2019. gada 16. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2181 (2019. gada 16. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē tehniskos raksturlielumus attiecībā uz elementiem, kuri ir kopīgi vairākām datu kopām ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/2182 (2019. gada 16. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā “Pan Galego”/“Pan Gallego” (AĢIN)

42

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/2183 (2019. gada 16. decembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs “Cordero Manchego” (AĢIN)

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2184 (2019. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs “Riso del Delta del Po” (AĢIN)

44

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2185 (2019. gada 16. decembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs “Bleu du Vercors-Sassenage” (ACVN)

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2186 (2019. gada 18. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

46

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2187 (2019. gada 19. decembris), ar ko nosaka atbalsta maksimālo summu olīveļļas privātai uzglabāšanai saistībā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1882

48

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un Drošības Komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/2188 (2019. gada 11. decembris) par Eiropas Savienības padomdevējas misijas drošības sektora reformas atbalstam Irākā (EUAM Iraq) misijas vadītāja iecelšanu (EUAM Iraq/3/2019)

50

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/2189(2019. gada 17. decembris) par Eiropas Savienības KADP padomdevējas misijas Centrālāfrikas Republikā (EUAM RCA) misijas vadītāja iecelšanu (EUAM RCA/1/2019)

51

 

*

Eiropadomes Lēmums (ES) 2019/2190 (2019. gada 19. decembris) par divu Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļu iecelšanu amatā

52

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/2191 (2019. gada 19. decembris), ar ko atbalsta globālu ziņošanas mehānismu par nelikumīgiem parastajiem ieročiem un to munīciju, lai samazinātu to novirzīšanas un nelikumīgas nodošanas risku (iTrace IV)

53

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/2192 (2019. gada 19. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

71

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2193 (2019. gada 17. decembris), ar ko nosaka noteikumus, kā aprēķināt, verificēt un ziņot datus, un paredz datu ziņošanas formātu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8995)  ( 1 )

72

 

*

Eiropas Centrālās Bankas Lēmums (ES) 2019/2194 (2019. gada 29. novembris) par paraksta tiesību piešķiršanu (ECB/2019/33)

86

 

*

Eiropas Centrālās Bankas Lēmums (ES) 2019/2195 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2019/39)

91

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2019/2117 (2019. gada 29. novembris) ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību ( OV L 320, 11.12.2019. )

104

 

*

Labojums Eiropas Centrālās bankas Lēmumā (ES) 2019/2158 (2019. gada 5. decembris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2019/38) ( OV L 327, 17.12.2019. )

105

 

*

Labojums Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2019/37) ( OV L 327, 17.12.2019. )

106

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top