EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:299:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 299, 2019. gada 20. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 299

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 20. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1924 (2019. gada 31. jūlijs) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mali Republikas valdību par Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) statusu

1

 

*

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Mali Republikas valdību par Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) statusu

3

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1925 (2019. gada 14. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

11

 

*

Protokols, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

13

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2019/1926 (2019. gada 14. novembris) par zvejas iespēju iedalīšanu saskaņā ar protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1927 (2019. gada 19. novembris) par atkāpēm no Brīvās tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku paredzētajiem noteikumiem par “noteiktas izcelsmes ražojumiem”, kurus gada kvotu robežās piemēro konkrētiem ražojumiem no Singapūras

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1928 (2019. gada 19. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 paredzēto tiešo maksājumu korekcijas likmi pielāgo attiecībā uz 2019. kalendāro gadu un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/916

49

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2019/1929 (2019. gada 19. novembris), ar ko attiecībā uz formaldehīdu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu īpašas robežvērtības ķīmiskām vielām, kas izmantotas noteiktās rotaļlietās ( 1 )

51

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/1930 (2019. gada 18. novembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/570 attiecībā uz rescEU spējām (izziņots ar dokumenta nosaukumu C(2019) 8130)  ( 1 )

55

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1931 (2019. gada 19. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8424)  ( 1 )

61

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK ( OV L 017, 3.6.2014. )

82

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top