EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:187:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 187, 2019. gada 12. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 187

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 12. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1187 (2019. gada 6. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības, un lai provizoriski piemērotu dažus nolīguma noteikumus

1

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1188 (2019. gada 14. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, izveidojot ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz ārējo žalūziju un markīžu izturību pret vēja slodzi ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1189 (2019. gada 8. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1190 (2019. gada 11. jūlijs), ar ko attiecībā uz atvilkumiem no Spānijai 2019. gadam iedalītajām nozvejas kvotām groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 185/2013

30

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1191 (2019. gada 8. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 04 03 01 03 “Darba ņēmēju pārvietošānās brīvība, sociālā nodrošinājuma shēmu koordinācija un migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm, paredzēti pasākumi”) ( 1 )

33

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1192 (2019. gada 8. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 02 03 01 “Iekšējā preču un pakalpojumu tirgus darbība un attīstība” un budžeta pozīcija 02 03 04 “Iekšējā tirgus pārvaldības instrumenti”) ( 1 )

36

 

*

Padomes lēmums (ES) 2019/1193 (2019. gada 8. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (Budžeta pozīcija 33 02 03 01 “Uzņēmējdarbības tiesības”) ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1194 (2019. gada 5. jūlijs) par 4-terc-butilfenola (PTBP) identificēšanu par vielu, kas rada ļoti lielas bažas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktam (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1195 (2019. gada 10. jūlijs), ar ko attiecībā uz atļaujas turētāju un pārstāvi ģenētiski modificēto sojas pupu, kokvilnas, eļļas rapša un kukurūzas laišanai tirgū groza Lēmumus 2008/730/EK, 2008/837/EK, 2009/184/EK, 2011/354/ES, Īstenošanas lēmumus 2012/81/ES, 2013/327/ES, (ES) 2015/690, (ES) 2015/697, (ES) 2015/699, (ES) 2016/1215, (ES) 2017/1208 un (ES) 2017/2451 (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/1196 (2019. gada 11. jūlijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes dalību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top