EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:323:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 323, 2018. gada 19. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 323

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 19. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/2016 (2018. gada 18. decembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 kā tradicionālu pārtikas produktu no trešās valsts atļauj laist tirgū lobītus Digitaria exilis graudus un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/2017 (2018. gada 18. decembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 kā tradicionālu pārtikas produktu no trešās valsts atļauj laist tirgū Sorghum bicolor (L.) Moench sīrupu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/2018 (2018. gada 18. decembris), ar ko nosaka īpašus noteikumus par procedūru, kas jāievēro, lai veiktu riska novērtējumu augsta riska augiem, augu produktiem un citiem objektiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 1. punkta nozīmē

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/2019 (2018. gada 18. decembris), ar ko izveido provizorisku sarakstu ar augsta riska augiem, augu produktiem vai citiem objektiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta nozīmē un sarakstu ar augiem, kuru ievešanai Savienībā fitosanitārie sertifikāti nav nepieciešami, minētās regulas 73. panta nozīmē

10

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/2020 (2018. gada 4. decembris), ar ko konstatē, ka Rumānija nav efektīvi rīkojusies, reaģējot uz Padomes 2018. gada 22. jūnija ieteikumu

16

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2021 (2018. gada 17. decembris), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/348 groza attiecībā uz pārskatīto mērķu konsekvenci galvenajā darbības jomā “izmaksu efektivitāte”, kas iekļauti valsts vai funkcionālajos gaisa telpas bloku plānos, ko iesniedza Portugāle un Rumānija (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8489)  ( 1 )

18

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2018/2022 (2018. gada 17. decembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras Apelācijas padomēm paredzētu kvalificētu ekspertu sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8561)

29

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2023 (2018. gada 17. decembris) par Īstenošanas lēmuma 2017/1984, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm nosaka atsauces vērtības, grozījumiem, kas skar atsauces vērtības laikposmam no 2019. gada 30. marta līdz 2020. gada 31. decembrim Apvienotajā Karalistē iedibinātiem ražotājiem vai importētājiem, kuri no 2015. gada 1. janvāra likumīgi laiduši tirgū fluorogļūdeņražus, par ko ziņots saskaņā ar minēto regulu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8801)

32

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/757 (2015. gada 29. aprīlis) par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK ( OV L 123, 19.5.2015. )

37

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā (ES) 2017/1572 (2017. gada 15. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK papildina attiecībā uz cilvēkiem paredzētu zāļu labas ražošanas prakses principiem un pamatnostādnēm ( OV L 238, 16.9.2017. )

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top