EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:026:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 26, 2018. gada 31. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 26

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 31. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/145 (2017. gada 9. oktobris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi ( *1 )

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/146 (2018. gada 22. janvāris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

4

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/147 (2018. gada 29. janvāris), ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 1370/2013 groza attiecībā uz kvantitatīvo ierobežojumu vājpiena pulvera iepirkšanai

6

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/148 (2017. gada 27. septembris), ar ko groza II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

8

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/149 (2017. gada 15. novembris), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1238 groza attiecībā uz valsts intervencei un privātās uzglabāšanas atbalsta saņemšanai atbilstīga piena un piena produktu sastāva prasībām un kvalitātes rādītājiem

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/150 (2018. gada 30. janvāris), ar kuru Īstenošanas regulu (ES) 2016/1240 groza attiecībā uz valsts intervencei un privātās uzglabāšanas atbalsta saņemšanai atbilstīga piena un piena produktu analīzes metodēm un kvalitātes novērtēšanu

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/151 (2018. gada 30. janvāris), ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/1148 piemērošanai attiecībā uz tādu elementu precizēšanu, kuri jāņem vērā digitālo pakalpojumu sniedzējiem, lai pārvaldītu riskus, kas tiek radīti tīklu un informācijas sistēmu drošībai, un tādu rādītāju precizēšanu, kuri jāņem vērā, lai noteiktu, vai incidentam ir būtiska ietekme

48

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/152 (2018. gada 29. janvāris), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

52

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2017/1084 (2017. gada 14. jūnijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 651/2014 groza attiecībā uz atbalstu ostu un lidostu infrastruktūrai, paziņošanas robežvērtībām atbalstam kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atbalstam sporta un multifunkcionālai atpūtas infrastruktūrai un reģionālā darbības atbalsta shēmām tālākajos reģionos un ar ko Regulu (ES) Nr. 702/2014 groza attiecībā uz attiecināmo izmaksu aprēķinu ( OV L 156, 20.6.2017. )

53

 


 

(*1)   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top