EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:017:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 17, 2018. gada 23. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 17

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 23. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par ES un Rietumbalkānu Transporta Kopienas dibināšanas līguma parakstīšanas datumu un provizorisku piemērošanu

1

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/92 (2017. gada 18. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014 groza attiecībā uz to maksu summu koriģēšanu atbilstoši inflācijas līmenim, kas maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances darbību veikšanu attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm ( 1 )

2

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/93 (2017. gada 16. novembris) par budžeta līdzekļu procenta palielināšanu projektiem, ko apakšprogrammā “Vide” atbalsta ar rīcības dotācijām projektiem, kuri atbalsta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1293/2013 par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007 9. panta 4. punktu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/94 (2017. gada 16. novembris), ar kuru nosaka vienotas likmes samazinājumu ievedmuitas nodoklim par sorgo, kas no trešām valstīm importēts Spānijā

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/95 (2018. gada 9. janvāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Slavonski med” (ACVN))

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/96 (2018. gada 9. janvāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Oignon doux des Cévennes” (ACVN))

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/97 (2018. gada 22. janvāris), ar ko attiecībā uz saldinātājiem smalkajos miltu konditorejas izstrādājumos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/98 (2018. gada 22. janvāris), ar ko attiecībā uz kalcija sorbātu (E 203) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/99 (2018. gada 22. janvāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2378 attiecībā uz automātiskās informācijas apmaiņas efektivitātes ikgadējā izvērtējuma paziņošanas formu un nosacījumiem un statistikas datu sarakstu, ko dalībvalstis iesniedz, lai izvērtētu Padomes Direktīvu 2011/16/ES

29

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2018/100 (2018. gada 22. janvāris), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem ( 1 )

34

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/101 (2018. gada 22. janvāris) par ieroču eksporta efektīvas kontroles sekmēšanu

40

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/102 (2018. gada 19. janvāris), ar ko attiecībā uz Spānijas Aragonas un Katalonijas autonomo apgabalu atzīšanu par reģioniem, kas oficiāli brīvi no brucelozes (B. melitensis), groza Lēmuma 93/52/EEK II pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 159)  ( 1 )

48

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2018/103 (2017. gada 20. decembris) par tiesiskumu Polijā, ar ko papildina Ieteikumus (ES) 2016/1374, (ES) 2017/146 un (ES) 2017/1520

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top