EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:328:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 328, 2017. gada 12. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 328

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 12. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2278 (2017. gada 4. septembris), ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/2279 (2017. gada 11. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu II, IV, VI, VII un VIII pielikumu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2280 (2017. gada 11. decembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2281 (2017. gada 11. decembris), ar ko atļauj paaugstināt tāda vīna bagātināšanas robežvērtības, kas ražots no vīnogām, kuras 2017. gadā ievāktas dažos Vācijas vīnogu audzēšanas reģionos un visos Dānijas, Nīderlandes un Zviedrijas vīnogu audzēšanas reģionos

17

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2282 (2017. gada 11. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

19

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2283 (2017. gada 11. decembris), ar ko atbalsta vispārēju mehānismu ziņošanai par nelikumīgiem kājnieku un vieglajiem ieročiem un citiem nelikumīgiem parastajiem ieročiem un munīciju, lai mazinātu to nelikumīgas tirdzniecības risku (iTrace III)

20

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/2284 (2017. gada 11. decembris) par to, lai Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīm un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm sniegtu atbalstu dalībai skaldmateriālu ražošanas aizlieguma līguma augsta līmeņa darba sagatavošanas ekspertu grupas apspriešanās procesā

32

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/2285 (2017. gada 6. decembris), ar ko groza norādījumus par darbībām, kas vajadzīgas, lai piedalītos EMAS saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8072)  ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2286 (2017. gada 6. decembris), ar ko vidiskās pārvaldības sistēmas Eco-Lighthouse prasības atzīst par tādām, kas atbilst attiecīgajām vides vadības un audita sistēmas (EMAS) prasībām, saskaņā ar 45. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8082)  ( 1 )

87

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2287 (2017. gada 8. decembris), kurā norādīts, kādas veidlapas izmantojamas dzīvsudraba un atsevišķu dzīvsudraba maisījumu importam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/852 par dzīvsudrabu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8190)  ( 1 )

118

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2288 (2017. gada 11. decembris) par to IKT tehnisko specifikāciju noteikšanu, uz kurām var atsaukties publiskajā iepirkumā ( 1 )

123

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2289 (2017. gada 11. decembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8621)  ( 1 )

126

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Lēmums Nr. 52/2017, ko pieņēmusi Apvienotā komiteja, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par savstarpējo atzīšanu (2017. gada 24. novembris), par atbilstības novērtēšanas institūciju iekļaušanu sarakstā, kas ietverts nozaru pielikumā par elektromagnētisko savietojamību [2017/2290]

136

 

*

Lēmums Nr. 53/2017, ko pieņēmusi Apvienotā komiteja, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par savstarpējo atzīšanu (2017. gada 24. novembris), par atbilstības novērtēšanas institūciju iekļaušanu sarakstā, kas ietverts nozaru pielikumā par elektromagnētisko savietojamību [2017/2291]

138

 

*

Lēmums Nr. 54/2017, ko pieņēmusi Apvienotā komiteja, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par savstarpējo atzīšanu (2017. gada 24. novembris), par atbilstības novērtēšanas institūciju iekļaušanu sarakstā, kas ietverts nozaru pielikumā par elektromagnētisko savietojamību [2017/2292]

140

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top