EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:113:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 113, 2017. gada 29. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 113

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 29. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, ka starp Eiropas Savienību un Peru stājas spēkā Papildprotokols Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/747 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 par kritērijiem attiecībā uz ex ante iemaksu aprēķināšanu un par apstākļiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem ārkārtas ex post iemaksu veikšanu var daļēji vai pilnībā atlikt ( 1 )

2

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/748 (2016. gada 14. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I pielikumu, lai ņemtu vērā izmaiņas to jauno vieglo kravas automobiļu masā, kas reģistrēti 2013., 2014. un 2015. gadā ( 1 )

9

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/749 (2017. gada 24. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/755, svītrojot Kazahstānu no valstu saraksta tās I pielikumā

11

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/750 (2017. gada 24. februāris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

12

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/751 (2017. gada 16. marts), ar ko Deleģētās regulas (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 un (ES) 2016/1178 groza attiecībā uz termiņu, līdz kuram konkrētiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumos iesaistītiem darījumu partneriem jāpanāk atbilstība tīrvērtes pienākumiem ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/752 (2017. gada 28. aprīlis), ar kuru groza un labo Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/753 (2017. gada 28. aprīlis) ar ko atjauno darbīgās vielas cihalofopbutila apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/754 (2017. gada 28. aprīlis), ar ko atver Savienības tarifu kvotas konkrētiem Ekvadoras izcelsmes lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/755 (2017. gada 28. aprīlis), ar ko atjauno darbīgās vielas mezosulfurona apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

35

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/756 (2017. gada 28. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

40

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/757 (2017. gada 28. aprīlis) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2017. gada aprīļa apakšperiodam

42

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/758 (2017. gada 25. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Stokholmas Konvencijas par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem astotajā Pušu konferencē attiecībā uz priekšlikumiem par grozījumiem A, B un C pielikumā

45

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/759 (2017. gada 28. aprīlis) par kopīgiem protokoliem un datu formātiem, kas gaisa pārvadātājiem jāizmanto, nosūtot pasažieru informācijas nodaļām PDR datus

48

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/760 (2017. gada 24. aprīlis) par 2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2017/11)

52

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2017/761 (2017. gada 26. aprīlis) par Eiropas sociālo tiesību pīlāru

56

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2016/1103 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību jomā ( OV L 183, 8.7.2016. )

62

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2016/1104 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi reģistrētu partnerattiecību mantisko seku jomā ( OV L 183, 8.7.2016. )

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top