EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:013:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 13, 2017. gada 17. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 13

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 17. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/53 (2016. gada 14. decembris) par atļauju 1-butanolu, heksān-1-olu, oktān-1-olu, nonān-1-olu, dodekān-1-olu, heptān-1-olu, dekān-1-olu, 1-pentanolu, etanolu, acetaldehīdu, propanālu, butanālu, pentanālu, heksanālu, oktanālu, dekanālu, dodekanālu, nonanālu, heptanālu, undekanālu, 1,1-dietoksietānu, skudrskābi, etiķskābi, propionskābi, baldriānskābi, heksānskābi, oktānskābi, dekānskābi, dodekānskābi, oleīnskābi, heksadekānskābi, tetradekānskābi, heptānskābi, nonānskābi, etilacetātu, propilacetātu, butilacetātu, heksilacetātu, oktilacetātu, nonilacetātu, decilacetātu, dodecilacetātu, heptilacetātu, metilacetātu, metilbutirātu, butilbutirātu, pentilbutirātu, heksilbutirātu, oktilbutirātu, etildekanoātu, etilheksanoātu, propilheksanoātu, pentilheksanoātu, heksilheksanoātu, metilheksanoātu, etilformiātu, etildodekanoātu, etiltetradekanoātu, etilnonanoātu, etiloktanoātu, etilpropionātu, metilpropionātu, etilvalerātu, butilvalerātu, etilheks-3-enoātu, etilheksadekanoātu, etil-trans-2-butenoātu, etilundekanoātu, butilizovalerātu, heksilizobutirātu, metil-2-metilbutirātu, heksil-2-metilbutirātu, trietilcitrātu, heksilizovalerātu un metil-2-metilvalerātu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/54 (2016. gada 14. decembris) par atļauju lietot 2-metilpropān-1-olu, izopentanolu, 3,7-dimetiloktān-1-olu, 2-etilheksān-1-olu, 2-metilpropanālu, 3-metilbutanālu, 2-metilbutiraldehīdu, 3-metilsviestkābi, 2-metilbaldriānskābi, 2-etilsviestskābi, 2-metilsviestskābi, 2-metilheptānskābi, 4-metilnonānskābi, 4-metiloktānskābi, izobutilacetātu, izobutilbutirātu, 3-metilbutilheksanoātu, 3-metilbutildodekanoātu, 3-metilbutiloktanoātu, 3-metilbutilpropionātu, 3-metilbutilformiātu, gliceriltributirātu, izobutilizobutirātu, izopentilizobutirātu, izobutilizovalerātu, izopentil-2-metilbutirātu, 2-metilbutilizovalerātu un 2-metilbutilbutirātu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

80

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/55 (2016. gada 14. decembris) par atļauju lietot oktān-2-olu, izopropanolu, pentān-2-olu, oktān-3-olu, heptān-2-onu, pentān-2-onu, 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-onu, nonān-3-onu, dekān-2-onu un izopropila tetradekanoātu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

112

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/56 (2016. gada 14. decembris) par atļauju izmantot pienskābi, 4-oksobaldriānskābi, dzintarskābi, fumārskābi, etilacetoacetātu, etillaktātu, butillaktātu, etil-4-oksovalerātu, dietilsukcinātu, dietilmalonātu, butil-O-butirillaktātu, heks-3-enillaktātu, heksillaktātu, butiro-1,4-laktonu, dekān-1,5-laktonu, undekān-1,5-laktonu, pentān-1,4-laktonu, nonān-1,5-laktonu, oktān-1,5-laktonu, heptān-1,4-laktonu un heksān-1,4-laktonu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

129

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/57 (2016. gada 14. decembris) par atļauju piešķiršanu 1,8-cineolam, 3,4-dihidrokumarīnam un 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropirānam kā visu sugu dzīvniekiem paredzētām barības piedevām ( 1 )

153

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/58 (2016. gada 14. decembris) par atļauju alfa-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-metilfenil)propān-2-olu, terpineolu un linalilacetātu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

159

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/59 (2016. gada 14. decembris) par atļauju 1,1-dimetoksi-2-feniletānu, fenetilformiātu, fenetiloktanoātu, fenetilizobutirātu, fenetil-2-metilbutirātu un fenetilbenzoātu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

167

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/60 (2016. gada 14. decembris) par atļauju izmantot izoeigenolu par barības piedevu cūkām, atgremotājiem un zirgiem, izņemot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā, un lolojumdzīvniekiem ( 1 )

177

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/61 (2016. gada 14. decembris) par atļauju 4-alil-2,6-dimetoksifenolu un eigenilacetātu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem, izņemot zivis un mājputnus ( 1 )

181

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/62 (2016. gada 14. decembris) par atļauju izmantot 3-(metiltio)propionaldehīdu, metil 3-(metiltio)propionātu, aliltiolu, dimetilsulfīdu, dibutilsulfīdu, dialildisulfīdu, dialiltrisulfīdu, dimetiltrisulfīdu, dipropildisulfīdu, alilizotiocianātu, dimetildisulfīdu, 2-metilbenzol-1-tiolu, S-metilbutāntioātu, alilmetildisulfīdu, 3-(metiltio)propān-1-olu, 3-(metiltio)heksān-1-olu, 1-propān-1-tiolu, dialilsulfīdu, 2,4-ditiapentānu, 2-metil-2-(metilditio)propanālu, 2-metilpropān-1-tiolu, metilsulfinilmetānu, propān-2-tiolu, 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolānu un 2-metil-4-propil-1,3-oksatiānu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

186

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/63 (2016. gada 14. decembris) par atļauju izmantot benzilspirtu, 4-izopropilbenzilspirtu, benzaldehīdu, 4-izopropilbenzaldehīdu, salicilaldehīdu, p-tolualdehīdu, 2-metoksibenzaldehīdu, benzonskābi, benzilacetātu, benzilbutirātu, benzilformiātu, benzilpropionātu, benzilheksanoātu, benzilizobutirātu, benzilizovalerātu, heksilsalicilātu, benzilfenilacetātu, metilbenzoātu, etilbenzoātu, izopentilbenzoātu, pentilsalicilātu un izobutilbenzoātu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un veratraldehīdu un gallusskābi par barības piedevām atsevišķu sugu dzīvniekiem ( 1 )

214

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/64 (2016. gada 14. decembris) par atļauju glicirizīnskābes amonija sāli lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

242

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/65 (2016. gada 14. decembris) par atļauju 1-izopropil-4-metilbenzolu, pin-2(10)-ēnu, pin-2(3)-ēnu, beta-kariofilēnu, kamfēnu, 1-izopropenil-4-metilbenzolu, delta-3-karēnu un d-limonēnu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

246

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/66 (2016. gada 14. decembris) par atļauju tanīnu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

259

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top