Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:345:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 345, 2016. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 345

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 20. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2301 (2016. gada 8. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Olio di Calabria (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2302 (2016. gada 8. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pomodoro di Pachino (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2303 (2016. gada 19. decembris), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu konkrētu Baltkrievijas Republikas izcelsmes betona stiegrojuma stieņu importam

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2304 (2016. gada 19. decembris) par to kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību, struktūru, periodiskumu un novērtējuma rādītājiem, kurus sagatavo par datiem, kas nosūtīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 ( 1 )

27

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2305 (2016. gada 19. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

37

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2306 (2016. gada 19. decembris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2016. gada 1. līdz 7. decembrim iesniegtajos importa licenču pieteikumos, un ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras mājputnu gaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

39

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2307 (2016. gada 19. decembris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2016. gada 1. līdz 7. decembrim iesniegtajos importa licenču pieteikumos, un ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2017. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras mājputnu gaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

42

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2308 (2016. gada 19. decembris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2016. gada 1. līdz 7. decembrim iesniegtajos importa tiesību pieteikumos, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz Ukrainas izcelsmes mājputnu gaļu atvērtas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2078

45

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2016/2309 (2016. gada 16. decembris), ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem ceturto reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

48

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2310 (2016. gada 17. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ES un Jordānijas partnerības prioritāšu pieņemšanu, ietverot nolīgumu

50

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2311 (2016. gada 8. decembris), ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Kazahstānas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

53

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2312 (2016. gada 8. decembris), ar ko pilnvaro Austrijas Republiku un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Peru pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

56

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2313 (2016. gada 8. decembris), ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Korejas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

59

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2314 (2016. gada 19. decembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/778 par Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos (EU NAVFOR MED operācija SOPHIA)

62

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2315 (2016. gada 19. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

65

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2316 (2016. gada 16. decembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1849 par tādiem pasākumiem attiecībā uz konkrētiem Ganas izcelsmes dārzeņiem, kas vajadzīgi, lai novērstu kaitīgu organismu ievešanu un izplatīšanos Savienībā

66

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2317 (2016. gada 16. decembris), ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8413)  ( 1 )

67

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2318 (2016. gada 16. decembris) par tādu atkāpi no brodifakumu saturošu biocīdu atļauju savstarpējas atzīšanas, ko Spānija ierosinājusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 37. pantu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8414)

72

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2319 (2016. gada 16. decembris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 443/2009 apstiprina vai groza vidējo īpatnējo CO2 emisiju un īpatnējo emisiju mērķrādītāju provizoriskos aprēķinus vieglo automobiļu ražotājiem attiecībā uz 2015. kalendāro gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8579)

74

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2320 (2016. gada 16. decembris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 510/2011 apstiprina vai groza vidējo īpatnējo CO2 emisiju un īpatnējo emisiju mērķrādītāju provizoriskos aprēķinus jaunu vieglo kravas automobiļu ražotājiem attiecībā uz 2015. kalendāro gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8583)

96

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2321 (2016. gada 19. decembris) par tāda sertifikāta par gatavību pārstrādei formātu, kas izdots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi ( 1 )

112

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2322 (2016. gada 19. decembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi prasītā paziņojuma par kuģa pārstrādes pabeigšanu formātu ( 1 )

117

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2323 (2016. gada 19. decembris), ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi ( 1 )

119

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2324 (2016. gada 19. decembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi prasītā ziņojuma par kuģa pārstrādes plānoto uzsākšanu formātu ( 1 )

129

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2325 (2016. gada 19. decembris) par tāda bīstamo materiālu uzskaitījuma sertifikāta formātu, kas izdots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi ( 1 )

131

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Protokolā, ar kuru uz četriem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku ( OV L 315, 1.12.2015. )

136

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 517/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 ( OV L 150, 20.5.2014. )

142

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top