EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:079:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 79, 2016. gada 30. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 79

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 30. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Papildprotokols Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/451 (2015. gada 16. decembris), ar ko nosaka ieguldījumu stratēģijas vispārīgus principus un kritērijus un vienotā noregulējuma fonda administrēšanas noteikumus

2

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/452 (2016. gada 29. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz kaptāna, propikonazola un spiroksamīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( 1 )

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/453 (2016. gada 29. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2016/454 (2016. gada 22. marts), ar ko ieceļ trīs Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesnešus

30

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/455 (2016. gada 22. marts), ar ko pilnvaro Eiropas Savienības vārdā sākt sarunas par elementiem projektā starptautiskam juridiski saistošam instrumentam saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju attiecībā uz jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas

32

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/456 (2016. gada 4. marts) par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic Eiropas Centrālajā bankā, lai novērstu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses (ECB/2016/3)

34

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/457 (2016. gada 16. marts) par Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2016/5)

41

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top