EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:332:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 332, 2015. gada 18. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 332

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 18. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2015/2376 (2015. gada 8. decembris), ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2377 (2015. gada 26. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Palau Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

11

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Palau Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

13

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2378 (2015. gada 15. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kā īstenot atsevišķus noteikumus Padomes Direktīvā 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā, un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1156/2012

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2379 (2015. gada 16. decembris), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1067/2008 un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2081, Regulas (EK) Nr. 1964/2006 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012, un Regulas (EK) Nr. 1918/2006 attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences 2016. gadam saskaņā ar tarifa kvotām par labību, rīsiem un olīveļļu, un ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 951/2006 attiecībā uz datumiem, kad jāizdod eksporta licences 2016. gadam ārpuskvotas cukura un izoglikozes nozarē

46

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2380 (2015. gada 16. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

50

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2381 (2015. gada 17. decembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu

52

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2382 (2015. gada 17. decembris) par atļauju lietot no Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) iegūtas alfa-galaktozidāzes (EC 3.2.1.22) un no Aspergillus niger (CBS 120604) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes (EC 3.2.1.4) preparātu par barības piedevu dējējvistām un retāk audzētu sugu dējējmājputniem (atļaujas turētājs Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

54

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2383 (2015. gada 17. decembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu groza attiecībā uz tādas dzīvnieku barības un pārtikas sarakstu, kura nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un kura tiek pakļauta pastiprinātai importa oficiālajai kontrolei ( 1 )

57

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2384 (2015. gada 17. decembris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija foliju importam un ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu izbeidz procedūru attiecībā uz konkrētu Brazīlijas izcelsmes alumīnija foliju importu

63

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2385 (2015. gada 17. decembris), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts konkrētu Krievijas Federācijas izcelsmes alumīnija foliju importam

91

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2386 (2015. gada 17. decembris), ar ko uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes betona stiegrojuma stieņu no tērauda, kuriem ir paaugstināta izturība pret nogurumu, importu attiecina reģistrāciju

111

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2387 (2015. gada 17. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

114

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2388 (2015. gada 17. decembris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2015. gada 1. līdz 7. decembrim iesniegtajos importa licenču pieteikumos, un ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras mājputnu gaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

116

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2389 (2015. gada 17. decembris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2015. gada 1. līdz 7. decembrim iesniegtajos importa licenču pieteikumos, un ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras mājputnu gaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

119

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2390 (2015. gada 17. decembris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2015. gada 1. līdz 7. decembrim iesniegtajos importa tiesību pieteikumos, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz Ukrainas izcelsmes mājputnu gaļu atvērtas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2078

122

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2391 (2015. gada 17. decembris), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, saskaņā ar tarifu kvotām, kuras olu un olu albumīna nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

124

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2015/2392 (2015. gada 17. decembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz ziņošanu kompetentajām iestādēm par faktiskajiem vai iespējamajiem minētās regulas pārkāpumiem

126

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2015/2393 (2015. gada 8. decembris), ar ko groza Padomes reglamentu

133

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2394 (2015. gada 8. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz lēmumiem, kuri Eirokontroles Pastāvīgajai komisijai jāpieņem par Eirokontroles lomu un uzdevumiem un par centralizētajiem pakalpojumiem

136

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2395 (2015. gada 10. decembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2010/99/ES, ar ko Lietuvas Republikai atļauj pagarināt pasākuma piemērošanu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

140

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2396 (2015. gada 10. decembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2009/1008/ES, ar ko Latvijas Republikai atļauj turpināt piemērot pasākumu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

142

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2397 (2015. gada 16. decembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Spānijas

144

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2398 (2015. gada 17. decembris) par informāciju un dokumentāciju saistībā ar pieteikumu uz rūpnīcas, kas atrodas trešā valstī, iekļaušanu Eiropas kuģu pārstrādes rūpnīcu sarakstā ( 1 )

145

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2015/1835 (2015. gada 12. oktobris), ar ko nosaka Eiropas Aizsardzības aģentūras statūtus, atrašanās vietu un darbības noteikumus ( OV L 266, 13.10.2015. )

156

 

*

Labojums Eiropas Centrālās bankas 2015. gada 27. augusta Pamatnostādnē (ES) 2015/1938, ar ko groza Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2015/27) ( OV L 282, 28.10.2015. )

158

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top