Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:313:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 313, 2015. gada 28. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 313

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 28. novembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2193 (2015. gada 25. novembris) par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2194 (2015. gada 23. novembris) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

20

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2195 (2015. gada 9. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2196 (2015. gada 24. novembris), ar kuru apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Torta del Casar (ACVN))

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2197 (2015. gada 27. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz cieši korelētām valūtām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 ( 1 )

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2198 (2015. gada 27. novembris), ar ko apstiprina darbīgo vielu reskalūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

35

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2199 (2015. gada 27. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

38

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/2200 (2015. gada 13. novembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības Pārraudzības misijas Gruzijā (EUMM Georgia) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUMM GEORGIA/1/2015)

40

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/2201 (2015. gada 13. novembris), ar ko pieņem trešo valstu ieguldījumus Eiropas Savienības padomdevējā misijā civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/5/2015)

41

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/2202 (2015. gada 19. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2015/37)

42

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2015/1200 (2015. gada 22. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz amidosulfurona, fenheksamīda, krezoksīmmetila, tiakloprīda un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( OV L 195, 23.7.2015. )

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top