Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:280:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 280, 2015. gada 24. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 280

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 24. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka ir parakstīts Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1910 (2015. gada 21. oktobris), ar ko attiecībā uz guazatīna maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos un uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un V pielikumu ( 1 )

2

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1911 (2015. gada 23. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1912 (2015. gada 23. oktobris) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2015. gada oktobra apakšperiodam

18

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1913 (2015. gada 18. septembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu (CETS Nr. 196)

22

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1914 (2015. gada 18. septembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu (CETS Nr. 196)

24

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1915 (2015. gada 9. oktobris), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus no Spānijas un trīs locekļu aizstājējus no Spānijas

26

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/1916 (2015. gada 20. oktobris), ar ko izveido Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) Atbalstītāju komiteju (EUCAP Sahel Mali/3/2015)

28

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/1917 (2015. gada 20. oktobris), ar ko pieņem Šveices ieguldījumu Eiropas Savienības KDAP misijā Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015)

30

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1918 (2015. gada 22. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem izveido Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēmu (APS sistēmu) (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7132)  ( 1 )

31

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2015/845 (2015. gada 27. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz azoksistrobīna, hlorantraniliprola, ciāntraniliprola, dikambas, difenokonazola, fenpiroksimāta, fludioksonila, glufozinātamonija, imazapika, imazapīra, indoksakarba, izoksaflutola, mandipropamīda, pentiopirāda, propikonazola, pirimetanila, spirotetramāta un trineksapaka maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( OV L 138, 4.6.2015. )

38

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) 2015/1514 (2015. gada 14. septembris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība ( OV L 239, 15.9.2015. )

38

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2015/1524 (2015. gada 14. septembris), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība ( OV L 239, 15.9.2015. )

39

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top