Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 363, 2014. gada 18. decembris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 363

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 18. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1340/2014 (2014. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1341/2014 (2014. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1342/2014 (2014. gada 17. decembris), ar kuru groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem ( 1 )

67

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1343/2014 (2014. gada 17. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 951/2007, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus pārrobežu sadarbības programmām, ko finansē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1638/2006

75

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1344/2014 (2014. gada 17. decembris), ar kuru 2014./2015. gada kvotām, kas iedalītas anšovu zvejai Biskajas līcī, pievieno daudzumus, kurus Francija un Spānija 2013./2014. gada zvejas sezonā ieturējusi saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktu

78

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1345/2014 (2014. gada 17. decembris) par cukura, izoglikozes un fruktozes pārpalikuma daudzumu noteikšanu Horvātijā

80

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1346/2014 (2014. gada 17. decembris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes sulfanilskābes importam un ar ko atceļ galīgo antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes sulfanilskābes importam

82

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1347/2014 (2014. gada 17. decembris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 597/2009 18. pantam atceļ galīgo kompensācijas maksājumu Indijas izcelsmes sulfanilskābes importam

101

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1348/2014 (2014. gada 17. decembris) par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību ( 1 )

121

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1349/2014 (2014. gada 17. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

143

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/919/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2014. gada 9. decembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/463/ES, ar ko apstiprina Kipras makroekonomikas korekciju programmu

145

 

*

Padomes Lēmums 2014/920/KĀDP (2014. gada 15. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Militārās komitejas priekšsēdētāju

149

 

 

2014/921/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2014. gada 16. decembris), ar kuru saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu Horvātijai atļauj piemērot atbrīvojumu no nodokļa gāzeļļai, kas izmantota humānās atmīnēšanas mašīnās

150

 

*

Padomes Lēmums 2014/922/KĀDP (2014. gada 17. decembris), ar ko groza un pagarina Lēmumu 2010/279/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

152

 

 

2014/923/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 12. decembris) par Ļoti garas bāzes interferometrijas kopinstitūta kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija (JIV-ERIC) izveidi

156

 

 

2014/924/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 16. decembris), ar ko paredz atkāpšanos no atsevišķiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Kanādas un Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes oša (Fraxinus L.) koksni un mizu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 16. decembris), ar ko apstiprina dažas dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības grozītās programmas 2014. gadam un groza Īstenošanas lēmumu 2013/722/ES attiecībā uz Savienības finansiālo ieguldījumu konkrētām ar minēto lēmumu apstiprinātām programmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 17. decembris), ar ko nosaka, ka tā atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšana, kurš noteikts saskaņā ar stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, attiecībā uz Peru izcelsmes banānu importu 2014. gadā nav atbilstīga

181

 

 

2014/927/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 17. decembris), ar ko groza Īstenošanas Lēmumu 2013/770/ES, lai Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūru pārveidotu par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūru

183

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1078/2014 (2014. gada 7. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I pielikumu ( OV L 297, 15.10.2014. )

185

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top