EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:069:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 069, 2014. gada 8. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.069.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 69

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 8. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par dienu, kad stājas spēkā Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses

1

 

 

2014/122/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 11. februāris) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību Līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 214/2014 (2014. gada 25. februāris), ar ko groza II, IV, XI, XII un XVIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (1)

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 215/2014 (2014. gada 7. marts), ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

65

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 216/2014 (2014. gada 7. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2075/2005, ar ko nosaka īpašus noteikumus oficiālām Trichinella pārbaudēm gaļā (1)

85

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 217/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005 attiecībā uz Salmonella cūku liemeņos (1)

93

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 218/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 2074/2005 pielikumus (1)

95

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 219/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikumu attiecībā uz konkrētajām prasībām saistībā ar mājas cūku pēckaušanas veterināro ekspertīzi (1)

99

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 220/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko attiecībā uz Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā groza Padomes Regulu (EK) Nr. 479/2009

101

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 221/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 288/2009 attiecībā uz atbalsta provizoriskā sadalījuma noteikšanu saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem

102

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 222/2014 (2014. gada 7. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

105

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/123/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 4. februāris), ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums (ECB/2014/3)

107

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/124/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 7. marts) par to, kā ar pārredzamības palīdzību nostiprināt principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem (1)

112

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top