EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:057:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 057, 2014. gada 27. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.057.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 57

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 27. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 182/2014 (2013. gada 17. decembris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 183/2014 (2013. gada 20. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar ko precizē specifisko un vispārējo kredītriska korekciju aprēķināšanu (1)

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 184/2014 (2014. gada 25. februāris), ar kuru nosaka elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju piemērojamos noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” pieņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 185/2014 (2014. gada 26. februāris), ar ko labo redakciju bulgāru valodā Regulai (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (1)

21

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 186/2014 (2014. gada 26. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 823/2012 attiecībā uz atļaujas termiņa beigām šādām darbīgajām vielām: etoksisulfurons, oksadiargils un varfarīns (1)

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 187/2014 (2014. gada 26. februāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas metiokarba apstiprināšanas nosacījumiem (1)

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 188/2014 (2014. gada 26. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/106/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2013. gada 20. decembris) par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem un par grozījumiem Lēmumā ECB/2008/3 (ECB/2013/54)

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top